Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

TEGE KUVVET ŞURUBU IB V. Genel zafiyetle, nekahat hallerinde, dermansızlık ve sinir zafiyetlerinde kullanılan bir kuvvet şurubudur. T E G E Markasına Dikkat. J Cumhuriyet 24 OncO yi! Sayı: 8477 Telgraf ve mektafc adresi: Cumhuriyet istanbul Posta kutusu tstanÇul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yas İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Bı, C, D, VİTAMİNLERİ GIDASI KATILMIŞ Yegâne kuvvet Pazar 21 Mart 1948 Sadağın Londra ve Paris görüşmeleri erbest Trieste şehri ¡falyaya iade edili Dış işleri Bakanımızın başmuharririmize beyanat İtalyan barış yeniden gözden geçirilecek Amerika, İngiltere ve Fransa Triestenin İtalyaya iadesine dair Basyaya bir nota verdiler. Müşterek karar hakkında hri ve Londrada birer tebliğ neşredildi. "Ahval bu gidişte gelişirse andlaşması endişeler azalabilir,, Paris konferansının ehemmiyetini belirten Dış İşleri Bakanımı* diyor ki: «Türkiyenin suflıu korumakta amil olması, memleketimizin itibarını yüksek tutmaktadır» Paris, 20 (Başmuharririmiz Nadir Nadj telsizle bildiriyor) Cenevreye hareket etmek üzere olan Dış isleri Bakanımız Necmeddin Sadaktan intihalarım sordum; dedi ki: c 16 lar Konferansı pek kısa sürdü ve gördünüz ki bir teşekkülden ibaretti. Şimdi muhtelif komisyonlar halinde çahsmalrta olan delegeler, 16 devlet arasında kurulacak devamlı işbirliği teşkilâtının esaslarım hazırlamakla meşguldür. Pariste, Konferansın malum olan mevzuundan ziyade, bu vesile ile 14 Dxş İşleri Bakanının bfc araya toplanması mühim olmuştur. Bu fırsatla yaptığım temaslardan çok memnunum. Son günlerde Avrupa ve Amerikada sulhu korumak ve tecavüze engel olmak bakanından sıkı bir tesanüd ruhu belirmiştir. Truman'ın nutku, Avrupa hâdiselerinin vehim realitesi önünde bu tesanüd ruhunun en şiddetli İfadesidir. Nihayet Amerika da anlamıştır ki Avrupanın kalkınması ve sulhu bakımından Marshall plânı, çok ehemmiyetli bir yardım olmakla bera Arfeos» Sa, 3. Sü. 7 de Ortaşarkı büyük bir gaileden kurtaran karar irleşmiş Milletler genel kurulu, Filistinde bir siyonist devletin kurulmasın] ve Filistin topraklarından sahil üzerinde ve memleket içlerinde en elverişli bölgeleri bu devlete ayıran projenin kabulünü tavsiye edeliberi Ortaşarkta büyük ve tehlikeli bir karışıklık hüküm sürmekte, bu karışıklıktan faydalanan muzır ve tehlikeli unsurlar fesad ocakları kurmak için ellerinden geleni yapmakta idiler. Bir kere Filistinin içi tam manasile bir barb sahnesi olmuştu. Bir tarafta yurdlannı kurtarmak istiyen Arablar ve bu Arablan destekliyen Arab âlemi, diğer tarafta on beş asırdanberi halis muhlis Arab ülkesi olan Filistinde yerleşmek ve bağımsız bir devlet kurmak istiyen siyonist teşkilâtı ve ona yardım eden dünya siyonistleri çetin bir mücadeleye girişmiş bulunuyorlardı. Bergün kan dökülüyor, mamureler harabeye çevriliyor ve mücadelenin gün geçtikçe büyüyeceği vuzuhla göze çarpıyordu. Daha fenası, muzır ve tehlikeli unsurların bu fırsattan faydalanarak bütün Ortaşarkı kundaklayacak fesad ocakları kurmaları, kızıl bir Filistin yaratmak ve Filistin yolile bütün Ortaşarkı allak bu) lak etmek için geceli gündüzlü uğraşmaları idi. Bu fesad ocaklarım kuranların siyonistlerle elbirliği yapmaları, F i ^ Iistini taksim kararının yalnız yanlışlık ğını değil, üstelik de son derece tehlikeli olduğunu ve bu tehlikeyi önlemenin bir zaruret teşkil ettiğini belirtiyordu. Filistinde bir siyonist devlet kurmayı haklı gösterecek hiç bir esas bulunmadığını defaatle izah etmiş olduğumuz için bu bahse tekrar dokunmak istemiyoruz. Çünkü bu hakikat artık bütün dünyaca anlaşılmış bulunuyor. Bu, böyle olduğu halde sırf siyonistleri hoşnud etmek için böyle bir teşebbüse girişmenin dünyayı kana boyamaktan ve Otragarkın başına içinden çıkılmaz gaileler yaratmaktan başka bir netice vermiyeceği aşikâr olduğundan en doğru hareket, Filistini taksim teşebbüsünden vazgeçmek ve akliselim gerekleri dairesinde tedbir almaktı. Biz bunun ergeç böyle olacağına inan dığımız için, taksim kararının iflâs etmiş olduğunu çoktan ilân etmiş, basiret ve hakkaniyet dairesinde hareket etmek zaruretinin kendisini ne zaman göstereceğini merakla beklemeğe başlamıştık. Çok şükür ki intizarımız uzamamı?tur: Amerika hükümeti, batıl üzerinde ısrar etmiyerek hakka dönmek büyüklüğünü göstermiş, evvelâ Büyük Beşler toplantısında, daha sonra Güvenlik Konseyi toplantısında, tpb<ifn kararından vazgeçmiş olduğuna ilân etmiş, böylece en doğru, en makul ve en nakli siyaseti tutmakta gecikmemiştir. Bunu Amerika hesabına döneklik diye tefsir edecek olanlar, ancak körü tnaksadlan baltalanan fesadcılardır. Amerikanın siyasetini tashih etmesi, bütün dünyada büyük bir memnunlukla karşılanacak ve büyük bir sevine uyandıracaktır. Amerikanın Filistini taksim teşebbüsünden vazgeçmesi, bütün bu teşebbüsün kal'î surette iflâs ermesi demektir. Çünkü bu teşebbüsü destekliyen en mühim amil. Amerikanın muzahereti idi. Bir taraftan Arabların bükülmiyen mukavemeti, diğer taraftan Siyonistlerin her renge boyanan tethis faoiî*r<>« Washington, 20 (AJ>.) Bugün Büyük Britanya, Fransa ve Birleşik Amerika, İtalyan barış andlaşmasının esaslı surette yeniden gözden geçirilmesi suretile Trieste'nin İtalyaya iadesini teklif etmişlerdir. Teklif Birleşik Amerika hükümeti tarafından Washingtondaki Sovyet ve İtalyan büyük elçiliklerine bildirilmiştir. Sovyetlere verilen nota Paris, 20 (a.a.) Trieste hakkındaki Fransız İngiliz Amerikan notası Arkan Sa. J, Sü. 5 U C. H. P. ve D, ?. liler arasında mücadele Trieste'de komünistlerin yaptıkları bir nümayiş MarsfcaH dün de bir nutuk söyledi «Avrupadaki komünist ilerleyişini durdurmağa matuf tedbirler bir an evvel kabul edilmelidir» ' ' , ı Balıkesirde yapılan toplantılarda iki parti mensublan sert konuştular DJrV haysiyei tzmir 20 (Telefonla) Balkesirde C. H. P. merkez binasında ü&dsxd&x^j&m. gelenlerin ijfirakile dün akşam yapı] un büyük bir içtimada söz alan hatiblerden biri Demokrat Partinin ihtiras gayes ile kurulmuş olduğu, Halk Partisinin Demokratlara daima yol gösterdiğini, fakat onların adeta kör olduğu, C. H. P. nin 2030 yıl daha iktidarda kalacağı, milletvekili maaşlarının arttırılması yerinde olduğu hakkında sarfedilen sözlere bir nevi mukabele olarak bu akşam Balıkesir Demokratları, 2 numaralı ocakta bir toplantı yapmışlardır. 89 yüz kişinin iştirak ettiği içtimada Sıtkı Yırcalı, Halk Partililerin iddalannı red Arkacı Sa 3. Sü. 2 d* Yunanistanda durum yeniden vahimleşti Atinada İngiliz ve Amerikan askerî heyetlerinin iştirakile bir toplantı yapıldı Asilerin önümüzdeki hafta Selâniğe karşı şiddetli bir hücumu bekleniyor Atina 20 Ca.a.) Daily Telgraph'ın özel muhabirinin bildirdiğine göre, Yunanistanm kuzey hududu asi çetelerin şiddetli bir hücumuna uğramak tehlikesine maruz bulunurken, merkez ve güney bölgelerinde de durum süratle vahimi eşmektedir. Bütün iümen komutanları dün acele uçakla Atinaya çağırılmıştır. Bu komutanlar genelkurmay başkanı. Harbiye Bakanı, Amerikan sskerî heyetinin başkam General Van Flet ile İngiliz askeri heyeti üyelerinin hazır bulundukları bir toplantıya iştirak etmişlerdir. i Los Angelos 20 (AP.) Bugün Kaliforniya Üniversitesinin Los Angelos şubesinde bir demeç veren Birleşik Amerika Daş İşleri Bakanı George Mar Arkacı Sa SU S de istanbul Demokratlarının dün yaptıkları toplantı Genel idare kurulunun kararlarını ittifakla tasvib ettiklerini bildirdiler Dün D. P. İstanbul il merkezinde rar vermişlerdir: il idare kurulu ile müştereken toplanan «Genel merkezimizin son kararlarını ilçe ve bucak başkanları ittifakla genel tasvib eden toplantımız kendilerile her idare kuruluna şunları bildirmeğe ka Arkası Sa. 3. Sü 6 da Yüce Divanda şiddetli ithamlar Müteahhid Şeref Balkanlı, Nazım Ba turun bir orman saltanatı kurduğunu iddia etti ¡skenderuna gelen Amerikan malzemesi Elektrikli vinçlerin işlememesi yüzünden tehliye aksadı Yüz kızartıcı bir karar (Beşiktaş), Afinaya bîr eğlence ve sefahef seyahati yapan futbolcuları için ((Cumhuriyet» e yazdı diye Refik Osmanı kulübden çıkardı Müddeiumumiyi mahkum ediyoruz. Bravo bize! Beşiktaş kulübü Atinaya gitti ve Yunanlıların bizim mahalle takımlarımızdan biraz yüksek olan takımlarına arkası arkasına büyük farklarla yenildi. Aman, ne oldu Spartayı yenen Beşiktaşa? O günleri hep hatırlıyoruz; Atinada maç olduğu akşamlar gazetenin yazı işlerine aid üç telefon durmadan işliyordu. Hep ayni sual: «Beşiktaş maçı ne oldu?» efkârı umumiyenin gösterdiği btı şiddetli alâka ve maçların daima mağlubiyetle biten neticeleri hakkında verdiğimiz haberler, okuyucu ile birlikte bizde d« uyanan merakı bir kat daha arttırıverdi: Evpt « • «ı«• Başlangıçta, 1,500 kadar çeteci faaliyetlerini İsparta vadisine inhisar ettirmekte idi. Son on gün içinde bunların faaliyetleri gayet genişlemiştir. Çok saAnkara 20 (Telefonla) Yüce Divan ve Hüsnü Ulusla Nazım Batur arasınyıda çeteci grupu şimdi Korent ve PatHükümet kuvvetleri tarafından işile daki samimiyete de işaret ettikten son Arkast Sa. 3. Sü. 2 de Filistin mücahidleri kumandanlarından bu sabah da toplanarak, tomruk yakalanan kadın çeteciler alâkalı şahidleri dinlemeğe devam et ra Nazım Baturun, Kızılcahamamda ve Abdüfkadir ElHüsesTii miştir. İlk olarak dinlenen Fahreddin Arkan Sa. 3. Sü. 1 de Tekeli, ifadesinde, eski Bakan Suad Hayri ile Vâkıf Çakmurun ortak olduklarını kaptan, tayfa, hamal gibi iş adamlarından duymuş olduğunu, fakat bu hususta kat'î bir bilgisi bulunmadığını söylemiştir. Bundan sonra dinlenen Şeref Balkanlı, kendisinin tomruk müteahhidi olmasına rağmen, kibrit idaresinin açmış olduğu münakaşaya giremediğini, zira böyle bir taahhüdü üzerine alabilmek için Orman idaresile anlaşmanın şart olduğunu, Hüsnü Ulusun Nazım BaturTürk futbolu nam ve hesabına davacı olduğumuz la evvelden anlaşmış olması dolayısile âvâre gençler dururken davayı mahkemeye getiren bu taahhüdü üzerine aldığını söylemiş. Antakya 20 (Hususi) Rize şilepi il« İskenderuna getirilmiş olan Amerikaa yardım malzemesini vapurdan boşaltan vinçleri çalıştırmakta bulunan e lektrik cereyanı bozulmuş, bu yüzden tahliye işine, ancak bu gece saat 1,30 a kadar devam edilebilmiştir. Bugün saat 13 e kadar elektrik hattı üzerindeki kontakt noktası hâlâ tesbit edilememişti. Bu yüzden vinçleri faaliyete geçirmek mümkün olamamıştır. Diğer taraftan arıza giderilinciye ka Arkast Sa. 3. Sü. 3 te Filistin meselesi ve Arablar Buğday sıkıntısı Azzam Paşa bir ha] çaresi gösteriyor Ekmeklerde çavdar nisbetinin yüzde elliye çıkarılması, ayrıca yüzde 5 de' mısır una katılması muhtemel Beyrut 20 (a.a) Reuter Arab birliği nin genel sekreteri Abdurrahman Azzam Faşa bugün beyanatta bulunarak Arablarm, Filistin meselesi için demokrat bir hal çaresi bulmak yolunda ya Arkan Sa. 3, Su. i de Almanya ve tütünlerimiz Amerikan mmtakasmda kesilen müzakerelerin tekrar başlaması muhtemel Almanyanın batı kısmı ile ticarî temas ve anlaşmalar yapmak üzere Frank Avrupa federasyonu Fransız saylavları bir federasyon kurulma™ i/î« UKIA»Î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog