Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Marshall'ın Sovyetler hakkında yeni nutku "Milletlerin haklanna daha (azla müdahaleye karşı koyac ağız,, r konferansı koridorlarında Bevm, Çaldarıs ve Lnksemburg Dış işlen Bakanı Joseph Bech ile görüşürken irinin neticeleri Londra 19 ( a a ) Bntanova'nın siya «ı muharriri yazıyor Londra ve Pariste hâkim olan kanaate göre Türkiye Dış İşlen. Bakanı Necmeddın Sadak, batı Avrapada halen yapmakta olduğu seyahatinden avdetinde hükümetine en yetkili kaynaklardan aldığı malumata mustenıd ve cesaret vencı bir rapor sunacaktır Siyası mahfillerde, jajınlanan resmî teo Batı Avrupadaki Amerika Dış İşleri Bakanı, tehlikeli ve nazik durumların yalnız Avrupaya inhisar etmediğine, Ortadoğu ve Cinde de güçlükler mevcud olduğuna işaret ediyor "Hitlerin sesi ile Stalinin sesi arasındaki meş'um benzerlik,, NewYork, 19 (AJ> ve B B C ) Amerika Birleşik Cumhuriyetleri hukumetı Dış işlen Bakanı General Marshall, Kaliforniya Üniversitesinin kuruluş yıldönümü munasebetıle yapılan merasimde hazır bulunarak bir nutuk söylemiş ve «Tehdıd ile kuvvete dayanarak mantık ve adaleti gozonunde tutmıyan idarenin genişlemesi önlenmelidir» dedikten sonra şu şekilde devam etmiştir f Tehlikeli ve nazik durumlar * Tarih boyunca dunja durumu h.ç bir zaman ideallerimizle menfaatlerimizi bu derece tehlikeye düşürmemiştir Hareketsizliğin menfi usulünü benimsemek Euretıle yan çızemejız Harb sırasında olduğu gibi şimdi de asıl mesele nüfuzumuzu nerede ve ne suretle kulla Arkası Sa 3. Su. 3 de Türkiye ve Yunanistana baları: ((Türk Dış İşleri umetine cesaret verici bir sunacak» diyorlar reni beyanatı: "Balkanlarda Sovyet tarafı ıda resmen tedafüi fakat sebebi bizce ñncirleme siyasî andlaşmalar yapıldı,, lığlerde, Sadağın batı Avrupa devlet adamlanle ve bilhassa Bevm ve Bıdault ile yaptığı görüşmelerdeki yakınlık \e gerçekliğin kasden bahrî mevzuu edilmediği ve Türkiye ile batılı dostları aracındaki resmî münasebetlerde her hangi bir inkişaf zarurî olmamakla beraber Sadak ile batı Avrupaya men*ub seçkin muhatablarının gerek ha\atı Arkan Sa 3 Sd. 1 de yardim Amerikan Âvan Dıs İşleri Komisyonu 275 milyon dolarlık munzam yardımı kabuV etti I Truman son nutkunu sovlerKen (bu resim A P tarafından radvo ile Londraya verilmiş ve Londradan taware postasıle gazetemize yollanmıştır) Washington 19 ( A P ) Bupun Bırlesık Ameuka Temsilciler Meclisi D15 işler Komı>; onu 5 mıh i r 300 mil on dolarlık Marshnll planmı ve \van Dış işlen Komisyonu ise TurW\e ile Yunamstana 275 milyon rlolarTI munzam askeri jprdımı ona\lam j'arii r Meclis Komı= onu Marslnll propamını 8 e karşı 14 ov W k i ul etmiştir. Komıevonın demokrat iv eleri Avrupa yardımıle Yunanımın TurHje ve Çın varc'ımlarmın tek V ı 1 ınun şek>r line sokulmasına m ı h '"fet e+mışleHır. Cumhuru etçı uvflenn bu ^ekle taraf Arknsı Sn 3 1~ı T ÜP . Amerikan yardım malzemesinin ilk partisi dün geldi 5600 tonluk Rize Şilepi Nevyorktan yüklediği malzemeyi dün sabah Iskenderuna boşaltmaya başladı iskenderun 19 (Hu susı) 5600 tonluk Rize şilepi kamilen Amerikan yar dım malzemesi j uk 1 ı olduğu halde bu *abah saat 10 da Iskenderuna geldi ve iskeleye j anadır yanaşmaz boşaltılma ına başlandı Vapurdan çıkarılan malzeme, Iskende rtmda bulunmakta olan Amerikan askerî muteha^ıslarınm kontrolü altında Türk makamlarına teslim edilmekte ve vagonlara yuk letılerek, önceden te&bıt edilen yerlere doğru yola çıkarıl Amerikanın bize verdiği uçaklardan 16 mart gunu gelenmaktadır B ,a trrn lerin teslim alındığına dair vesika Türk Hava Kuvvetlen ısının uç günde bı Levazım Başkanı Albay Fehmi Ozbasal tarafından imzatınlecegı tahmin e lanırken (Albajın solunda ayakta duran zat Amerikan Yardım Heyeti Hava Başkanı General Haag'dır) c ilmektedir Amerika Filistinin taksiminden vazgeçti Fransa ve Çin Amerikan teklifini desteklediler, Konseyin kararı bekleniyor Gromyko gene Amerikaya hücum etti ve talimat istiyeceğini bildirdi Lake Surcess 19 (Birleşmiş Milletler radvosu) Amerika bugün Filetini taksime aıd sı>asetını değiştirmiş ve bu ülkenin taksiminden vazgeçilmesini istemiş butun Fılıstının muvakkat oır zaman için Birleşmiş Mille lerm vesayeti altında tutulmasını daha doğru bulduğunu bildirmiştir Amerika temsilcisinin bu sıvaseü evvelâ BesW toplantısında, sonra Güvenlik Konsevmde ilan etmesi, hayretle karşılanmıştır Arkan Sa. 3. SU S U Anadoluda buğday Hatları yükseliyor Buna sebeb, bazı tacırleriıij buğday alımına hız vermeleridir Ankara 19 (Telefonla) Son zamanlarda bazı mıntakalarda tacirler ve değirmenciler tarafındın hububat alımıarına hız veri dı o ı yorulmuştur Bu yüzden hatlar j e r j e r ju sebnıstır Bunun sebebi Çukurova fc'aketzedelenne vardım ıçm Konja ve Nı de havalisinde Kızılay tarafından vap lan buğday alın^arının devam edecesı umıaı otedenben >apilan kpcikcılık yollannda \enı imkânların açılması ve onumuzdekı baharda Hükümetçe fıaüann vuk Arkası Sa 3 SIÎ. 2 de Meşhur radvum kâşifleri Pıerre ve Man Cune tun kın Joliot Cune kocasıle beraber D. Pe, Afyon tertıb eseri Celâl mühim bir nutuk söyliyecek toplantısını Madam Curie Amerikada addediyor tevkif edildi Bayar, Erzincana gidiyor, orada Kocası komünist olan maruf âlim, Fransanın protestosu üzerine serbest bırakıldı Londra 19 (a a ) Bugün sabahın ilk saatlerinde. Amerikan muhaceret makamlan Madam JolıotCurıe yi alıkoymuşlardır Madam Curie tevkifi sırasında uçaktan son olarak inmiş ve Arkası Sa. 3, Su. S U Manisa Demokratları, (Cumhuriyet Halk Partisi) ne bir milletvekilini şikâyet ettiler Ankara 19 (Telefonla) Afyon toplantımı gerel merkez çevrelerinde Umamen bir tertıb eseri olarak karşılanmıştır Toplantının istanbul An kara \e Afj ondaki murettıblerı de malum oulunmaktadır Dıger taraftan bazı gazetelerde genel merkeze çekildi gmden bahsedilen ve metni neşredilen telgraf da meydanda yoktur Böyle b r telgrafın belki çekilmesine de cesaret edilemediği hatta bu yoldaki neşrıvatm da bir tertıb esen olabileceği bu mahfılleıde ileri sürülüyor Toplantı, hiçbir şekilde kongre mahı> etinde değildir Sandıklı ilçesi dele. selen içtimaa hiç girmemişlerdir D nar ve Şuhud delegeleri de toplantıyı Ankaıa 19 (Telefon1 a"ı Sof\ adan b ldırıldıgme eore Türk en n Sofya Ambaliıl r emde gelen bu malzeme manda bulunan Yugoslav Vnndıralı bir ataşejnılıterıle mua mı m ö mleiete gelnin bilhassa kara kuvvetlerine aıd ol gemi iskeleden uzaklaştırılmış ve ha mek üzere dun akşam Bulgar başkentiduğu otomobil vesaıreden ibaret bulun Arkası Sa 3. Su. 4 « ni terkptmıslerdır duğu müşahede edilmiştir Öğleden sonraya kadar boşaltılanlar içerisinde en çok yem tıp Jeep arabaları nazarı dikkati çekmekte ıdı Sabahın erken saatlerinden itibaren iskele ve civarında emniyet tertibatı alınmış ve iskeleye gazetecilerle tahmil ve tahlıve işçilerinden başka kimse bırakılmamıştır Hattâ ıkı gundenben lı Sofya ataşemllüerimiz ve muavini Bulgar başkentini ferkeflüer Amerikadan 50 ticaret gemisi alınacak Ankara 19 (Telefonla) Yüce Divan, bu sabah da tomruk ışıle alâkaa şahıdlerl dinlemeğe devam etmiştir. Oturum açıldığı zaman bugnn ıçm çağınlan şahıdlerden Sıtkı Koseoglunun ve Osman Dardağanın gelmedikten gorulmuş ve Savcı bu şahıdlenn ihzarına Sahifelerin tahdidile zarar karar verilmelini istemiştir Gene bugördüklerinden Başbakana gün çağırılan şahıd Nıjazı Gülenin de gelmıyerek bir raporla birlikte yazılı muracaate karar verdiler ifadesini gönderdiği görülmüş ve SavGazete sahıfelerınınT tahdıca uz ne nı l*ıi «ah rlin «Tielw Mıınır Husrev Gazetelerde çalışanlar Yüce Divanda dünde şahidler dinlendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog