Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

RADYO ( Bugünkü Program J 72S Ac lış ve p ogram 7 30 Mazıt (Pl 45 Haberler S 00 Muzıi (Pl 9 00 Kapanış 12 29 Açılış ve provam 12 30 Salon oı kestrası (1 MendeUs hn Ataba meturu 2 Pfeuffer Nafile serenad 3 Zıehrer Karna val çocukları vals) 13 00 Haberler 13 15 Kar şık şarkı ar 14 00 Kapanış I" 58 Açılış ve program 18 00 Dans mil zıgı P ) 18'0 Ko"uşna 18 45 Şarkı lar 1" 00 Haber er 19 15 Geçrıi'te bu gvın 1» ' 0 Yurdaan sesler 19 45 Konu» ma 20 00 v»uzık Pl ) 20 15 Radyo ga zetesi 20 30 Se be«t saat 20 3a ince saz 21 15 coruma 21 30 Muz k P l ) 22 20 Dans muzıgı fPl 22 45 Haberler 23 P0 Pi£r a ~ı ve kapanı' PARKER SUPERCHROME Son derece parlakDıger mu rekkeplee nazaran wf60 nıs peürde daha palaktır Son derece sabitDıger mu ekkeplere nazaran solma} a «arş 1 de'a daha mukavim 1 dır Kuru yazar D ger murek keple e na araT 3 mı^lı daha çabuk ku>jr Kurutma kagı d na a la lüzum b rakmaz Dolma BİR PUDRA ieerübesi önünde KADININ HAYRETİ Türk Hava Kurumu, pilot olmak ıstı\ enler ıcın gezici okullar acıvor THK 1948 yılında yazın okulların tatil aylarında yurdun muhtelif yerlerinde özel pilot yetiştirmek maksadıle gezici okullar açacaktır Bu okullora girmek için gerekli şartlar aşağıda gösterilmiştir Öğrenciler uluslararası özel pilot olma talimatına ujarak ıkı «y içinde 50 saatte y etıştırıleceklerınden jalnız akoryakıt masrafını karşılamak üzere kendilerinden 800 lira alınacaktır istekliler fazla malumat almak ve kaydolmak için mart sonuna kadar Etımesuddakı TJî Kurumu Havacılık Dairesi Genel rmJurlugune müracaat etmelidirler 1 17 y aşını bitirmiş olmak 2 Sağlık durumu uçuşa musaıd olduğuna dair tam teşekküllü bir ha taneden alınacak heyet raporu ,. 3 Doğruluk kâğıdı mevcud olmak 4 En aşağı orta okul tahsili gormus ocuğuna dair kanaat notu bulunmak 5 Uçuş ücretim dört taklitte ve birinci taksit peşinen \e ıkına uçuncu dördüncü taksitlerim de on beser gun ara ile THK veznesine yatırmak ve bu para>ı müteselsil bir kefil ve noter tenedııe taahhud etmek (2561) 10.000 BULMACA i 1 •1 •I • m « e a « Ti QUINK mürekkebindekı SOLVEKS maddesi YAZARKEN KALEMİNİZİ TEMİZLER Kalemleri tıkayan torıulan eritir Kalemin madem ye lastik kısımlarını korur 4 sa bit ve S yıkanabilir renkten beğendiğinizi seçebilirsiniz 2 ons SS kuruş 4 ons 90 kş 16 ons 250 ks 32 ons 425 kuruş Superchrome şişesi 180 kş Turkıyede Mümessili ELI BURLA ve ORTAKLARI Galata istanbul 8 i m 9 Daha genç ve daha s e v i m l i görünebileceğinizin Solaan sagn 1 Gizli goturuleT veya getirilen nakıd (iki kelime) 2 Besbelli seklide meydana çıkmak (ıkı keLjce) 3 Gramerde bir ha his enerjik \e yırtıcı adam 4 Bir ısı <ie recesı ter*ı «nerredllmı; sev dır 5 Sofra levazımından 6 Herkes onunla nufıu ku tugune v azılır midede hararet duvna hissi 7 Çevrilince «hububat olur (v«nı tenin) nota 8 Bir enu 9 Be\az ve tenuı (ıkı kelime) Yukarıdan csa$twa 1 Ekmekle j enılebılecek şey ele geçir n e (ıkı kelime 2 Zevce ismi ıkı keli mel 3 Paııltı çıkarış veva seziş bir fey d e | 1 4 Zaman hiç de uzun degıl (Jd kelime 5 Tersi yara açanlardardır bun lardan birini PeeTy oteksıni de Amundsen adlarındaki insanlar keşfetmiştir fi Ses \e çalg kumkuma. ı havret edatı 7 Ba banın erkek kardeşleri (cemi) 8 Gok gu ru tuşu eski terim bir hayvanın fervsd 8 Taa lukat bı hayvanın ağzının j « n s ı Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 » i Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: 1 Ümseriitder kanununur 38 inci maddesi gereğince Fakültemizin Fransız Dul ve Edebiyatı Erstıtusu için bir asistan alınacaktır 2 imtihan dan tanronden itibaren bir ay sonra yapılacaktır 3 Memurar kanununun 4 uncu maddesinin a b c h v z fıkralarında yazJı «artlardan başka Asistanlık Yonetmelıgnın a b c d fıkraları hükümlerine» lazım gelen şartlan haıx bulurarların Fakülte Dekanlığına bir dilekçe > başvurmaları (2522) Kat . DELİL! "* Pudracıhkda şayanı BUGÜN bu hayret son bir keşif Tcrnıınuvl İpekli b.r elekten «ECRUBLYI geçirilen en ince Yapınız bir pudra ile karıştırılmış cildi güzelleştiren ona güzel bir cazibe ve >enı bir hayat veren bir unsur Donuk ve çirkin b r cildi, cençlıgin tab ı renklerıle süsler Bundajı maada pudra ıkı misli fazla müddet sabit kalır Bu kıy metli unsur (Krema kopuğu ) na mı altında beratı ıstjhsal edilmiş ve yalnız Tokalon pudrasında bulunmaktadır CİDDEN MÜHİM BİR TEKLİF Yüzünüzün bir tarafına krema kopugu sayesinde istihzar edilen Tokalon pudrasını ve dıger tara f na her hangi bir pudrayı surunuz Şayet ' Krema kopuklu pud ra ile pudralanmış taraf dıferın den daha güzel daha taze ve daha cazip gorunmezse Tokalon pudra sına verdiğiniz para iade oluna çaktır Tokalon pudrasının * Pariste çok fazla rağbet bulan 8 yeni rengi vardır FİKRİ T. KARDEŞ Otomobil T« Makımıt Oknhj Elektrik Motörü Alınacak Reyhanlı Belediye Başkanlığından: Rf\ hanlı Beledi} e*mce ka=aca n ele 11 r a ıht vacını karşılamak üzere t«ıs edilecek elektrik santralına akuple edilmek \e 6080 bevgır takatinde 500 de\ırlı Tıp Eleıct'ı> tanınmış fabrikalar mamulatından olmak şartıle alınması takarrür ed€<n bı motorun alınması ekşitmeye konulmakla isteklilerin evsaf ve şartlarını izah sureüle teklif nek+ublarım 21 3 948 tarihine kadar Rej hanlı Belednc ne bı d ımeleri ljzjnu ilan olunur (2554) 3 aylık yeni devre 8 Mart 1948 de açılacaktır Dersler saat 1 8 2 0 Kayıdlar de\am ediyor Muracaatler her gun 14 19 arasında Bomonü Havuzlubahçe S Şişli Telefon 80259 Çamaşırlarınızı B A K A N|s E K O N A|N i İ Y İ A D|» R A|Z î K|A|R I K M A L fi A|7|A|L T m L|A Kil N s 1 F|A A|N S|M A L l l t l z N|« S|A|P »|A|Bj AİYİA RİEİY YlüTCİEİDİnrı v ı A ı N SARARMAKTAN koruyunuz; Onların BEMBEYAZ olmasını isterseniz, son çamaşır suyunda : SATILIK YALI Çubukluda vapur iskelesine ve memba suyuna \ arım dakika mesafede maruf bir yalı satılıktır Müracaat 43431 telefona C O L M A N " k z Baş" Öü Çivitinl mutlaka kullanınız. ÖKSÜRÜĞÜ DERHAL GEÇİRİR. TI BİR KOMPRİME TURAL, ÖKSÜRÜK VE IRONŞİTE KARŞI Istanbal Borsasının 1/3/1948 fıatlan 11 38 6 1 Sterlin 280 100 Dolar 13)60 Paru J00 Frans i Fi 6o "270 ¡IX, isviçre Fr C e\ t e IM florin 105 >İ6J> An» e í j j 8 J\P < 1(K Belçika Fr 64387 Prag 10P Çekoslovak Kr 5 60 Stoctrıoun 100 isveç Kr 100 Oscudos Lızbcı 115495 OEM El ¡STIi<m¿~ARJ ı e ŞİRKET ESHAMI faulı Batıl Alil 20 05 20 05 S vas Erurum 1 20 35 '0.35 Sua« Erzurum 2 7 2010 2010 1941 Dem ryolu I 2140 2 40 1941 Demiryolu O 20 96 20 9« 1941 Dem ryolu Dİ 20 60 20 60 Kül! Müdafaa I 2135 21.35 Milli M dafaa D 2013 2013 Mim Müdafaa ED 20 40 20 40 Milli Nı jdaiaa rv %t faizli tahviller Kalk runa istikrazı 95 40 95 40 Ka Ifınma £1 9o 75 95 75 Kalk nrna ılı 95 70 95 70 1941 Dem r c L VJ 95 45 95 4* * i fffizU UCT«!nrB«fı!«t 1933 Ergani 22 30 2230 1938 ikramı veB 2 1 21 Milli Mudüf^» 20 85 20 85 Demiryolu I\ 100 75 100 7i Demir>olu V 96 10 9610 Antdolu Demiryolu OTUp tahviller 1 2 İOI^D 101.50 %60 hisse «enedlerl 5 3 65 Mümessil tenedleri 71JC Tl.» Sirkti Hitttttri Herke2 Bankan 31.50 131.50 tş Bankası 2 0 20 6/ rork Ticaret Bankan 5 Aslan çimento 10. 10. e Alafranga at nalı ve mıh satın alınacak Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız htıjacı için 10 550 giyim alafranaa at ve katır nalı ile 1700 kilo mıh «atın a r»cakt r Talihlerin en geç 8 3 948 pazartesi saat 15 30 a kadar muvakkat teminat akçesi Tl 1743 98 nı eankamız v"znecıne jatraaları \e alacakları makbuza tekliflerini kapalı zarfla ayal gun saa» 17 ye kadar bankamız holundekı tek ıf kufj tna atrralar Şar name her gun Sat nalma Servisinden alınabilir Banka ihaleyi kısmen veya tamamen vapıp yapmamakta serbesttir (248G) Muşamba Alınacak Emirönü Bekçi Komisyonundan: «2o00. rmınammcm bede le 4 tane muşamba alınacaktır C 18 Mart 1948 perşembe gunu saat 16 da Kaymakamlık binası içinde balesi yapılacaktır r isteklilerin ihale gününden once muşambanın numuresı e şartnameyi Kavmakarrl k B«kçı Bürosunda gorebılec*<lerdır (2519) Paslı Levha Teneke Satışı TİCARET OFİSİNDEN: istanbul depolarımızda mevcud 900 Kg muhtelif eVadda paslı teneke 2/3 1948 tar hinde açık arttnna volıle satılacaktır Şartnamesi Yeni Valide Handa Ticaret Ofisi Satış Muduılugunden bedelsiz alınabilir (1831) M O T O R O L A 6 LÂMBALI OTOMOBİL için AMERİKAN Marka ZİRAAT/ÇİLERİN NAZARI DİKKATİNE: AMERİKAN MAMULAT1 Western Base ıkılı RADYOLARIMIZ gelmiş ve satışa arzedılmıştır TRAKTÖR PULLUKLARI Gaz ile işler 35 beygir takatli DÜNYANIN 6 KITASINA HİZMET ve DEVRİ ALEM YAKUP SOYUGENÇ ve ORTAKLARI Kol. Ş i t. Karakoy Palas karşısı No 86 Tel 42046 LEADER TRAKTÖRLER YAKINDA GELECEKTİR Ihü> adarınızı lütfen şimdiden kaydettiriniz TOPLANTI ORHAN KAZANCHAN Tlgraf Galata Tünel caddesi 74 K A Z A N C H \ N İSTANBUL TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A. 0 . YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN: • Borsada muamele görmüştür İSTANBUL BELEDİYESİ SEHIP T İ i AT B O L A R I 8u akşam saat 20 de DRAM KI5MJ Baykuş ı azan Halıd F a l n Ozansov Telefon 42121 * KOMEDİ KISMİ BujTik Cemaat Türkçe»! Ş casi tmre telefon «0409 * Salı çurj saat 19 da talebe temsili. Pasar gun en 15 te matine Cumartesi ve çarşamba günleri 14 te ÇOCUK tiyatrosu MUAMMER KARACA OPERETİ MAKSİMDE Kâtibin Kartsı S perde 10 tablo revü operet Temsiller taat 20 30 da. Cumartesi pazar matine 15 to Çarşamba halk matinen. 15 te Gişe ber s u s «aat İ l d e açılır Telefon 42633 uONDRA VE NEW YORK İÇİN PAN AMERICAN ile uçunuz Bankamız ortakları genel kurulu aşağıda >azılı gunderrdekı işlen goruşup karara bağlamak üzere alelade surette 18 mart 1948 tarihine raslıyan perşembe gunu saat 15 te Ankarada Anafartalar caddesi No 97 de Bankamız «10000» lira muhammen bedolıe 50 aded kontıol «aatı «atın alınacaktır. merkezinde toplanacaktır Ortaklann toplantı gününden bir hafta evvelin* ka18 Mart 1948 gunu saat 15 te Kaymakamlık binası ıçırde ıhalesı*yapıdar hisse senedlerını bankamız genel müdürlüğüne tevdi ederek giriş kâğıdı lacaktır ajmalan ve mua/jen gun \a saatte asaleten veya veka eten toplantı j erinde isteklilerin ihale gününden once şartnameyi Kaymakarılık Bekçi Bürohazır bulunmaları rica ve ilân olunur sunda görebileceklerdir (2o20) Toplantı gündemi . 1 Yonetun kurulu ve denetçi raporlarının okunması 2 1947 bilançosu ve kar ve zarar hesablannın tetkik ve tasdiki, yonetun kurulu ve denetçilerin aklanması (ibrası) 3 1948 yılı ıçm yeniden denetçilerin seçimi ve ucretiermin tesbıti 4 Yönetim kurulu u> elerinin huzur haklarının yeniden tesbıtL 5 1947 yılında elde edilen kâr IÇIP yapılacak muamele şekli hakkında karar ıtthazı 50 Aded Kontrol Saati Alınacak Eminönü Bekçi Komisyonundan: ACELE EDİNİZ! Vilâyetler, Belediyeler ve Hastanelerin Pan Amerikan" , Londra ve New Yorlc'a defa ve Karacı laftada üç NAZARI DİKKATİNE: Bilumum konforu haiz ŞEVROLE marka bir TUTUN BANKASI T. A. 0 . İKRAMİYELER Liralık 1 İkramiye Liralık 2 İkramiye Liralık 10 İkramiye Liralık 30 İkramiye 1.500 1.000 1.000 1.500 Kalkuta ve* oradan San Fransısko'ya haftada ıkı kere, uçak seferleri yapmaktadır 4 motorlu,^ seri* Constellatıon^tayyarelerı* konfor ve Gayet nazik • » İMDADI SIHHÎ kadın ve OTOMOBİLİ Galata, Bankalar Cad. No. 48. sflr'atın* erT mükemmelidirler ^ t acele satılıktır Bankalar Garajı İstanbul Tel 42333 erkek * uçak memurlarıT enT ufak i arzunuzu bile yerine fr getirmeye her an hazırdırlar* Yeni Panaır* do Brazıl servisi ise, İstanbul, Roma, KULA Mensucat Fabrikası T. A.Ş. İdare Meclisi Reisliğinden: Şirketimizin umumî hevetı 1948 yılı mart ayının 29 uncu pazartesi günü saat 16 da Şirket Merkezi olan Kula da Demırcıkapıda 9 13 No lı fabrika binasında adijen toplanacaktır Hissedarların mezkur gün ve saatte hazır bulunmaları veya vekil göndermeleri ilân olunur B UZ NAM E • 1 idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması ve tetkikile karar ittihazı 2 1947 yılına aıd bilanço ve kâr ve zarar hesablarının tetkiki ve tasdıkıle idare meclisinin murakıbların ve murahhas azanın ve müdürlerin ibrası 3 948 >ılı çın idare meclisi azalarına aylık olarak verilecek huzur hakkımı tesbıü 4 istifa dolayısıle idare meclisine yapılan seçimlerin tetkik ve tasdiki 5 948 yılı için tensip edilecek adedde murakıb seçilmesi ve ücretlerinin tayini LısbonT Dakar* Resif ve Rıode Janeiro arasında en seri irtibatı temin etmektedir SATILIK OTOMOBİL Hususide az kulanlılmış 1947 HUDSON azimet dolayısıle acele satılıktır Saat 14 ten 17 ye kaüar telefon 80190 Sahıb ve Başmuharriri NADİR NADI 6u nüshada yazı içîennt fitlen idare eden CEVAP KEMAH Cumhuriyet Matbaan PA/V AtfFfffCAñf e THoulç of' //te^/tJ/na 1.500 500 100 50 T.L. T.L. T.L. T.L. 23 NİSAN 1948 TARİHİNDE ÇEKİLECEKTİR. Tasarruf hesablannda nihayet mart ayı içinde alacaklı bakiyeleri 100 liradan aşağıya duşmıyen hesablar bu keşideye girebilecekleri gibi bu miktarı aşan hesablar da beher 100 lira için ayn bir numaraya sahıb olacaklardır WORLD AÍRWAYSSYSTEIU Beyoğlu • Galatasaray « Yenlçarşı No 20 . Telefon 4121940522 P K 2074
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog