Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SOMA ELEKTRİK SANTRALI İÇİN İsletme Personeli Alınacaktır GÂRP 1 veaıaen VAPURLAR CONCORDIA N YHAU G LİNE Vapuru NEWYORK AKDENİZ TURKI1E arasında ajlık posta NewYork ve Cenovadan 4 marta doğru beklenen 8000 tonluk limanımıza gelen İkinci parti ithal malı şeker satın alınacak Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: Hususi şartnamesinde yazılı \a^ıf ve şartlar dairelinde olmak üzere ikinci Dartı 15 000 «on beş bin» ton metrik ithal malı bevaz granule rafine şeker satın alınacaktır iştirak edecekler 16 Mart 1948 salı gunu saat 15 te şirketin \nkarada Atatürk Bulvarı 347 numaradaki merkezinde «artnamede ja7ih teminat mektublarıle birlikte bulunmaları rica olunur Şartnameler şirket merkezinden ve\a Istanbulda Bahçekapıda Tas Han 3 uncu kartala istanbul Bürosundan temin olunabilir Tesbıt edilen saatte hazır hıılunmn anlar açık fíat indirmesine iştirak ettırılemıj ecegınden isteklilerin tam zamanında Şirket merkezinde bulunmaları ilân olunur (2499) LİNYİTLERİ İŞLETMESİ Müessesesi Müdürlüğünden «ornaba te'i halinde bulunan 2X1000 K " İlk elektrik santralı için bir santral şefi ile uç türbin makinisti ve uç başateşçıden ibaret Oian antral işleme personeli alınacak'ır 2 Bu personelin aşağıdaki şartlan haiz olması lâzımdır a Santral şefi en az u* sene bilfiil mesul santral şefliği yapmış olacaktır b Türbin makinistler' en az uç sene bilfiil vardıye almış ve bu ardı\ elerde rresul olarak çalışmış bulunacaktır e Başatesçıler en az üç sene filen vardıye mesuliyetini deruhde etmiş bulunacaklardır 3 Talıblerın mufa^al hal tercümeleri ve tahlil derecelerıle şımdıve kadar çalıştıkları yerlere aıd vesika asıl veya suretleri ve taleb eaeceilerı asgari ücreti bildirir bir >azı ile Tavşanlıda Garb Lınyıtlen Iş*»tmesi Müessesesi Müdürlüğüne 10 Mart 1948 tarihine kadar muracaatlerı hamulesini boşalttıktan sonra yolcu ve esyayi ticariye alarak doğru BEYRUT, HAYFA, TELAVİV, İSKENDERİYE N E W Y O R K ' a hareket edecektir. Türkiye İçin umumi acentalan istanbul Aslıje 12 ncı Hukuk Yargıçlığından M ddeı Tarım Bakanlığı zat işleri kaleminde Fahamet Uguz tarafından Kumkapı Ka d rga Şehsuvar sokağında No 1 de oturan mjddeaalevh Ahmed Cevdet Aksov alejhıne açtığı n kahin tescili davasında muddeaalfyhın ikametgahının bilinememesi üzerine üa nen tebligat icrasına karar verilerek duruş masının 19 3 948 gunu saat 14 e bırakılm'5 \e dava arzuhable dav ehvenin bir parçası dıvanhaneve asılmış olduğundan 10 gun için ' cevab vermek ve gününde gelmek ve gel •dıgı takdirde gıyabında duruşmaya devam ed lecegı malam olmak üzere ilan olunur A N T A L Y A Umumî Nakliyat T. A. Ş. Sirkeci Antalya Han Tel 24220 BEYNELMİLEL NAKLİYAT SERVİSİ AMAÇ TİCARET Binek Otomobilleri Ve Kamyonet Satışı Ankara Defterdarlığından: Z i n s 1 DİPLOMALI EBE Muhammen bedeb Lira Krş Aded Markası Motor No. Muvakka teminatı Lira Krş 1 300 00 1 Ford 4914912 4000 00 225 00 3000 00 1 Lâsal 2 B16059 270 30 1 Merkurı 99 A 68754 3600 00 225 00 1 Buık 3238846 3000 00 280 00 3700 00 1 Doç V 8 47309 187 50 1 Hoçkis 9388 616 2500 00 187 50 2500 00 > 1 Graham okunamadı > 1 ŞevTole 1612122 2000 00 150 00 Camyonet 1 Şevrole 4233408 T 1800 00 147 50 1 Yukarıda markası motor numarası ve muhammen bedelleri yazılı 1 akil vasıtaları 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usult Çıftehavuzlarda denizin en güzel e «atışa konulmuştur yerinde çamlık ve mevvahk bahçe 2 f 2 ihale 10'3 948 tarihine rashyan çarşamba gunu saat 15 te Defteriçerisindeki köşk ve evler sa ılıkarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır ta> Talihlerin 40656 numaraya 3 3 isteklilerin belirli günde hizalarında y a zılı teminat makbuzları da elefon etmeleri rica olunur ahıl olmak üzere 2490 sayılı kanunun 32 ncı maddesine u>gun olarak tanzim 4 deceklerı teklif mektublannın komisyona vermiş olmaları lâzımdır Postadaki istanbul Asli)e 12 ncı Hukuk Yarecıkmeler kabul edilmez, gıçlığından (47 2064) 4 Otomobiller hakkında fazla malumat edinmek Istıj enlerin Millî EmDavacı Fethiye Purtelaş tarafından Aksa ik müdürlüğüne muracaatlerı <2292) 5 ray Ceırahpaşa caddesi 59 numarada o tura i ı\ocası Mehrred Purtelaş aleyhine açılan Ira 6 =anma davası iç nde muddeaaleyh 23 2 19'3 tarih pazartes gunu «aat 10 da mahkemed» 7 hazır bulunması hakkında ılanen tebligat j a 8 Binek otomobili > » A R A N I Y O R . Ankarada hususî bir hastanede çalışmak üzere evvelce hastane ve doğum evlerinde çalışmış tecrübeli ebe aranıyor Talıblerın fotoğraf ve tercjmeı hal suretlerini (Ankara Yenişehir Selanik caddesi 52 Isfendıvar) adresine mektubla rruracaat Şirketimizin yıllık genel kurulu 23 mart 1948 salı gunu =aat 11 de Bahçekapı Birinci Vakıf hanınaakı Şirket Bürosunda adıven toplanacaktır Savın Bankamız ortakları genel kurulu aşağıda yazılı gündemdeki işlen go hissedarların teşrifleri rica olunur ı üşmek ve karara bağlamak üzere a t ı surette 17 mart 1948 çarşamba gunu saat (Not Içtırnaa ıştuak edecek hissedarlarımızın esas mukavelenamenin 45 17 de bankanın Galata Şubsinın buhndugu Galata Voyvoda caddesinde Mi ¡ncı mad rai mjc oınce hisse =enedlerını 16 3 1948 a^jamırio kadar Şirket Mer1 nerva hanı altında 72 sayılı mahald t toplanacaktır kezıre tevdi etme eri ve duhuliye kartı almaları rica olunu ) G Ü N D E M Ortaklarımızın sahıb oldukla" b ı « e senedlerını veja bunu musbıt ve »aıkı toplantı gününden bir hafta evveline kadar banka genel müdürlüğüne 1 1947 yılı idare meclisi ve murakabe hevetı raporlarının okunması tevdi ederek giriş kağıdı almaları ve belli gun ve saatte asaleten veya vekâ 2 1947 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesablarının tasdiki ve idare meclisi 'eten toplantı verinde hazır buluiıroları rica ve esas mukavelename hukuml» azasıle murakıbların ibrası, rne göre (1000) bin hısseve sah b ortakların oja iştirak edebilecekleri ve hıs 3 1947 /ıh temettuunun dağıtılması hakkında idare meclisi teklifinin müza«e adedi ne olursa olsun (10) on^aı zıvade oyu olarrnacagı ilan olunuT keresi ve bu hususta karar ittihazı 4 K u r a çekilmek suretıle çıkacak olan idare meclisi azası jerıne jemsinin seçilmesi 5 1948 vılı murakıblarının seçilmesi ve ücretlerinin tavını 6 idare meclisi azasının şirketle muamele vapması ve sirkat mevzuuna dahil 9 işlerle meşgul olabilmesi hususunda Ticaret Kanunjnun 3 3 ve 324 uncu maddelerine göre izin verilmesi ID4RF MECLİSİ İLAN Türk Anonim Şirketinden: YAPI ve KREDİ BANKASI A, Ş Yönetim Kurulu , SATILIK , G Ü N D E M 1947 senen Juncı altı aylık muamele ve he=ablarına aıd yönetim kurulj ve denetçiler raporlarının tetkik ve tasdiki 1947 çenesi ikinci altı aylık bilanço ve kar zarar hesablarının tetkik v° tasaıkı ile yönetim kururu ve denetçilerin ıbrsı 1947 senesi ikinci altı aylık bı ançosuna goıe haMİ olan kârın tevzu hakkında karar alınması Boşalan yonetm kurulu üyelik erine muvakkaten seçilmiş bulunan uye lerın ıntıhablarının tasdiki ve ırunhal bulunan bir uyelıge seçim, yapıl ması, Boşalan denetçiliğe muvakkaten seçilenlerin ıntıhablarının tasdiki, 1948 sene«ı ıçm yeniden ık deretçı seçilmesi ve ücretlerinin te»bıtı Yönetim kurulu üyelerinin huzuı haklarının tayını Bankalar kanjnunun 14 uncu maddesinin nehyı haricinde ve e=a= mu kavelenamenm 40 inci maddesi mucibince yönetim kurulu üyelerJI" bankanın icra ett gı muamelat nevinden muameleleri kendileri veya aha hesabına >apabılmek ve aynı neviden muamele ile meşgul bir d g^r banka ve s rkette mesul azı sıfat le vazife görebilmek ıçm mezunıve verilmesi , KADİN GAZETESİNİN Yıldönümü Sayısı Çıktı. Gavet zarif bir baskı ile çıkan bu sayıda Profesor HALİDE EDİP ADIVAR ve tanınmış şa r kaçarlarım z n rejimleri vazıları ve şurlen ites^arr MELEK CELAL'ın «Türk işlem" eri» hakkında bir etudu, ŞUKÜFE NİHAL in «Tarihte Rados Kadınları, ve SEMIHA KOMUH CUOGLlTnun «Tarh boymca Türk kadınına aıd ederler» yazıları f LAMIA ONATın A\r pa sejah.jt notları, Moda ilave pa tası, ev plânı Ina zce bir >azı Kadın t?zeteler fihristi ve cesıdlı mevzular ve yazılar Ç A Ğ R I Tâli hasılat satışı pıldıgı halde gelmed g nden muddeaa!e> ı MENSUCAT Türk Anonim ve TİCARET Şirketinden: Sifoerhank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemize bağlı Adana fabrikasında mevcud uç kalem pamuk telefi üe uç kalem ustupb 10 mart 948 çarşamba gunu mezkur fabrikada açık arttırma suretıle «ansa çıkarılacaktır isteklilerin 'malı ve şartnameyi gorup teminat yatırmak üzere adı geçen fabnkamıza, cins ve mıktirı öğrenmek üzere de Müessesemiz Satış Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur Mu««ssese ihaleyi vapıp yapmamakta serbesttir (2500) bu karara aıd hbarnamen n b r nu^haM da mahkeme dıvanhanes ne asılmış ve kejf e t n lo gun m ddetle ilanı için muhakemen T 5 4 948 pazartesi gunu saat 10 a bırakıld t,ı tebliğ ver ne geçmek üzere ilan olunur W o 7BOSCH . Markalı, her cins manyeto, mazot pompası ve yedekleri ve Enjektör memelerinden veni cesidlerimiz G E L M I Ş T I R . 2 Tecrübeli TOPOGRAF Aranıyor ^enı kur ımakta olar Margul Bakır isletmemizde çalıştırılmak üzere 2 tecrübeli topografa ihtiyacımız vardır l a l b i e n bizzat \e|va yazı ile aşağıdaki adrese muracaatlen ilan olunur Kayseri Tayyare Fabrikası Genel Müdürlüğünden: Türkiye Bakır isletmeleri Mussesesi Müdürlüğü Yenı=eh r \nkara Fabrika müteda\il sermayesine mudevver kâl edilmiş paraşütlerden 1200 kilo parça ipek bez fabrikada mevcud şartname gereğince satışa çıkarılmıştır 1 Satış açık arttırma ve ticari şekilde yapılacak ve bedeli de ıhaley KAYIB Şehrem n \ f JS Memurluğun da mukayyed nüfus tezkerem ka} bettim \< nut«akıb alınacaktır 2 ihale 10 Mart 19^8 çarşamba gunu saat 10 da Fabrikada yapılaca» nısını alacağımdan hukmı kalmamıştır 13'9 doKurnlj Kemal Oc parça bezler alıcıya fabrikada tartı^p teslim edilecektir 3 istekliler ihaleden ıkı «aat evveline kadar bu parçaları gorebi !••• O P B R A 1 Ó R • • • I ırler 4 Gereken geçici teminat ihale günü alınacaktır <thaleden ewel> 5 Bu satışa aıd şartname fabrika mutedavıl sermaye saymanlığında »orultn lir 6 isteklilerin belirli gün ve saatte fabrikamızda bulunmaları ilân Doğun ve Kadın Hastalıkları »lumır (2510* Mütehassısı Izmııde \ C BLLDANLIOGLU Kom Ort Gazı Bulvarı 19 Istanbulda REŞAT ERUZ, Karakoy Haraççı sokak 18 1 Manifatura İthalât Türk Anonim Şirketi Şirket n senelik heve ı umur ive çtımaı 19 maıt 1*M8 tar hine müsadif cuma gunu «aat 15 te Istanbulda Yenıpostane caddesi Yem" Valide han zemin kat 42 46 numaradaki şirket m^ıkezınde aktedılecegınden zırdekı ruznam°nın p uzakeresl ıçm her biri löakal ıkı vuz hıss°iın maliki veja vekili bulunan 1 s c edarlaıın teşrifleri ve şirket muvakkat hisse sen°dlerını yevmi ıç*ımadan bir hafta evvel merkezi firkete tevdi ederek mukablınrle duhul varakaları alma1 rı Ticaret Kanunu ve «ırket esas mukavelenamesi ahkamı mahmsasına tevfikan ilân ve rica olunur 1 1947 senesine aıd mecbsı idare raporıle bilanço kâr ve zarar hesablarının ve murakıb raporunun okunması ve bunların tetkik ve tasvibi idare meclisi azaları ve mudurun ibrası 2 1947 senesi temettuunun tevzii hakkındaki karar itası ve tevzii tarihinin tesbıtı 3 Şirket e*as mukavelenamesinin 27 ncı maddesi mucibince idare heyetinden kur a ile çıkarılarak üçte bir aza yerine venılerının seçilmesi v e 1948 senesinde meclisi ıdore azalarına verilecek hakkı huzur miktarının tavını 4 Murakıb seçilmesi ve ücretinin tayını 5 Meclisi idare azalarına esas mukavelenamemizin 40 ncı maddesine tevfikan mukaddema verilen salâhiyet kararının v.enı meclisi idare azalarına da telmih hakxmda Kar? ası Şirketimizin ortaklar genel kumulu alelade olarak 29 mart 1948 tarıh'ı pazartesi gunu s^at 11 de istanbul Mevdancık, Hekımçıkmazı Ara Han 2 S rumaralı meı kezırruzde top anacal t r Mezkur toplantıda bulunmak ıstı>en or akların geıek asaleten ¿ererse vekaleten taşıdıkları hisse sctıedlerı veya bunu mu*b t venxa'ari ton ontı güründen bir hafta evvel şirket merkezine te\ di ederek mukabilinde g ns kağıdı almaları ilân olunur G Ü N D E M 1 1947 yılı iş en ve hesablan Hakkında jonetım kurulu ve deneıtçı raporlarının incelenmesi 2 Ş ık"Un 1947 vılı bilanço kar ve zarar hesablarının incelenmesi onanlanması ve voneitim kurı lu tekliflerinin karara baglanrrası 3 Yonetırn kjrulu ve müiahha azalar ve denetçinin zurmetlerinin 1347 senedine a o işlerden do'avı ibra edilmeleri 4 Inhılal eden yönetim kurulunun azaların n yerine yenilerinin intihabı 5 Yönetim kurulu azalarına soz esmerin 39 uncu maddesi mucibince h u zur hakkı olarak verilecek ücretin tavını ve 1948 secıesı için denetçi seçilmesi v » ücret run tesbıtı « HASTANE ve KLİNİK SAHİBLERİNİN • NAZARI DİKKATİNE: \e MUAYENEHANE Marka SHLITIK AMELİYATHANE K B B LÂMBALARI satışa aredılmıstır Müracaat yeri RIZA ÜNVER KEL VİN BOTTOMLFY Türkiye Umum BAİRD Mümessili Co. LTD. Hurda satışı Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Bünyan Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamızda mevcud 11 kalem hurda malzeme 8 mart 1948 pazartesi gunu fabrikamızda açık arttırma suretıle satılacaktır isteklilerin malı goormek ve gerekli teminatı yatırarak üzere fabrikamıza, malzemenin ana ve miktarım gösterir listeyi görmek üzere de Bahçefeapı Sumernanda Müessesemiz Satış Muduıluğune muracaatlerı (2501) Cağaloglu Numosmanıye caddesi No 22 Mavi yapı Tel 22683 M E L İ H K. Ö K E Galata Norveç Han P K 1732 KAYIB RUHSATNAMF 60 No İl Y maden mühendislik ruhsat ıa raemı zavı ett m Yen *ınl alacağımdan esk sının hükümsüz olduğunu beyan ederın Soma G L mıntakası Y maden mjhend = Fe h Çorluhan Öksürenlere; KATRAN HAKKI EKREM Satıh Rektifiye Tezgâhı Alınacak Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: 1 Mevcud fennî şartnamesjıe goe bir aded satıh rektif iye tezgâhı oazarlık suretıle satın alınacaktır 2 Ihaleve girmek <=tıv enlerce teklif ettjtlerı bedel üzerinden " ^ 7 5 eeçıcı teminatım Zırat Bankasındaki 7 njnaralı hesabımıza vatırılacakt <• 3 ihaleli 17 mart 1948 çarşaırba gunu saat 16 da Ankara Yenış°h r Meşrutu et cadde^ 265 numaralı Merkez binasında Satmalına Komisyonunca yapılacaktır 4 Fenni ve ıdan şartnamesnı görmek veya h^nzeıını almak ı=tı\eT<=. ıın hergun Ankarada Z rai Kombinalar Dairesi Reıshgı Lev az m işlen Şubei n e Istanbulda Ziraat Mudjrlusune muraca=tlerı ilân olunur (260") •••• DOKTOR ^••i Muin MemduH Tayanç Cerrahpaşa Hastanesi İÇ Hastalıkları Mütehassıs Saat 3 5 7 ye kadar Beyoğlu Avrupa Pasajı fearşısındi No 19 Küçük Parma H daire 1 Telefon 42529 ZİRAÎ İŞLETMECİLİK KİTABI Yüksek ziraat mühendisi CELÂL BAKIRCIOGLU fennî ziraat işlerinde zıraatçılere rehberlik eden ve öğrencileri de not tutmak zahmetinden kurtaran kıymetli yeni bir kıtab telif etm ştır SATIŞ YERLERİ Istanbulda Ankara caddesinde 85 No Akay Kıtabevı •^••B Ankara Atatürk Bulvarı 55 No Akay Kıtabevi •^•H Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız ihtiyacı için aşağıda dokumu yazılı malzeme satın alınacaktır Talıblerın en geç 5/3/948 cuma günü saat 17 ye kadar tekliflerini kapalı sarfla bankamız holundekı teklif kutusuna atmaları Müfredat listelen hergun Sa'malma semsinden temin edilebilir Banka, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir (2465) 1000 Kg Kurşun külçe cevsaf listecinde yazılıdır> 500 » Alüminyum külçe «evsaf listecinde varilidir» 2000 » Yatak metali % 80 kalaylı <evsaf 1 stesınde yazılıdır» 150 > Antımuan «evsaf üstesinde yazılıdır» Kurşun levha muhtelif efc'adda «evsaf ve müfredat listesinde yazılıdır» 900 Çinko levha muhtelif eb adda ceb adlar listesinde yazılıdır» 6000 500 Hazır muhurluk kurşun muhtelif eb adda ' 500 Adî lehim 500 Nışadır kalıp Osmaneli icra Memurluğundan 1 (948 36 Osmaneli Özel Muhasebesine «1228» 1 ra «18» kuruş zimmetine geçirmek suretıle borçlu Osmane ı Özel Muharebesi ikinci daire Uh sıldan Şenf Dogruerm işbu «1228» lira «18 kuruş borcundan dola>ı Osmaneli Sulh Hu kuk Mahkemesinin 16 6/1947 gun ve 947 6 5 sajılı kararıle butun menkul ve gavnmen kul mallarının ihtiyaten haczine karar ve rilmesi üzerine adı geçen borçlu Şerii Do£ruerın Osmanel ndekı menkul mallarına me munyetımızce İS 6/1947 tarihinde ve Golpa zarının Türkmen ve Aktaş kovlerindeki gay rımenkul mallarına da remize mjabeten Gol pazarı icra Memurlugunca 28 8/947 ve 30 8 947 gınlernde ihtıvaten hacız konulmuş ve Şerif Doğruerin mutegavjıbeden olması <Jo layısile konulan ıhtnatı hacız zabıt varaka larının Bzetler pın ılanen tebliğine karar ve 100 Bórax rılmış olduğundan v e O«n anelı Özel Muha «ebesi tarafından Şer f Dogruerın alejhıne açılan 1228 lira 18 kuruşluk alacağın Os manelı Yetk h Sulh Hukuk Mahkeme«ımn 4 12 1947 gun ve 947 144 llo sa\ılı karar le Şerif Dogruerden tahs llne de karar verılm ş olduğundan işbu ilânın yayın tarihinden iti baren icra iflâs Kanununun 265 inci mad Şirketimiz yıllık umumî toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki maddelerin de=ı gereğince borçlu Şerif Dogruerin yedi mu 7 f e ı ıcın 25 mart 1946 tarihine rastlıvan perşembe gunu saat 14 te Şirket g in iç nde kanun } ollarına müracaat etmei idare Merkezinin bulunduğu Istanbulda Sirkecide Köprülü han 41 numarada \e etmediği takd rde ıht v>tt haczin kesin leserek icraı hacze ınkılab edeceği ve bor adıven içtimaa oavetı kararlaştırılmış olduğundan hissedarların muayyen gun lunun rrenkul ve gavmmenkjllervn n »at sı ve saatte teşrifleri rica olunur c betine gidileceği tebl ğ. verine kaim olmik üzere ilân olunur (2619) G Ü N D E M : GÖNEN ONBİRLER T. T. ANONİM ORTAKLIĞINDAN: Tasfiye hainde bulunan ortaklığımıza aıd 46 modeli 2,5 tonluk lâstıklcı az kullanmış 1 aded FORT kamyonu ile 1 aded 46 modeli lâstikleri yeni 5 tonluk AUSTİN marka kamyonun açık arttırma ile satışları 10 3 948 gun saat İS te Gönen Me ^ez b naşı ida vap lacagı ilân olunur Satılık Şişlinin en havaaar yerinde Perihan sokağında 67 1 No lı 4 katlı ayda 350 lira ıradlı mükemmel >apı (Yazlık Apartımanı) bir katı bo« teslim 40 000 liraya satılıktır Görmek ve görüşmek için Beyazıd Gedıkpaşa karşısı Çarşıkapı caddesi No 8 DİCLE TİCARET Türk Anonim Şirketinden: ADAPAZARI EMNİYET BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN. Kâğıd ve Basım İsleri A. §. Yönetim Kurulumdan: Şirketimiz ortakıaı genel kurlu aşağıda yazılı ı 5 len görüşmek \e k i ıara bağlamak azere adî aurctte 20 Mart 1948 Cumarte ı gunu saal ( I l ı i e Galatada Tünel caddesi 12 nbrrrada «jket merkezinde topıanccaktır Ortaklarımızın sahıb oiddk'ar hı se "=ene ile ını toplantı güründe tjır hafta evveline kadaı şirket merkezin^ tevdi t J erek gn s kağıdı aln alan e belli eun ve s a a t e va kendılem n ve\ahut \ekıİ€<mın hazu bulun naları ıca ve mukavele hükümler ne gort n<" on hı= e için bir re> hakkı bulunduğa >re ne olursa olsun bir ortağın e' çok on re> hakkı olacag ¡lan olunur Genel Kurul Gündemi Yönetim Kurulu ve denetçiler raporlarının okunması Bilanço kâr ve zarar hesablarının te «.ıkı ve vonetım kurt ¡ denetçilerin ibrası 1947 senedi bilançosuna göre ortaklara dağıt lacak kar miktarının v e tevzi zamanının tayını Yönet m durulundan kuı a ıl c çıkarılan ıkı u\e jenne jenılerınır seçilmesi Yonetırr kurulu uv eleri huzur hakloiınm tavını 1948 senesi için yenıdeıi denetçiler seçılme=ı ve ucretlennın te»bıu Yontım kurüı, uveleııir esas mukavelenin 38 inci maddesinde vazıh ıznın verilme» O tar.1 5in ga tırrenku le nde ı bıı kısmının veya tarram nır UZLUBJ halinde ipotek gosteı ilmesi veyahud satılabilmesi ıçm yönetim kurulun» salâhiyet verilmesi Hissedarlar Toplantı Çağrısı 1 . 1947 y j ı idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması 2 1947 yılı bilanço zarar ve kâr hesablarının tetkik ve tasdiki ve idare meclisi szalarıle murakıblarm ibrası 3 1948 senesi ıçm morakıb intihabı ve ücretinin tayini 4 E s as mukavelenamenin 24 u r r u maddesi gereğince muddetfeiri hitam bulan idare rec ı^ı aza'r n v»n aen intihabı 5 1947 senesi bilançosuna göre ortaklara tevzi edilecek temettü mıktarıle tevzi zsrranının tavını Fen Memuru Alınacak Hendek Belediye Başkanlığından: Su türbini \e Dizel mrtorlermden anlar tecrübeli ve ikinci sınıf diplomalı 200 lira daimi ajlık ücreti* bir fen memuru alınacaktır Tabb olanjarın 15 gun içinde Hendek Belediyesine müracaatleri (2359) Ticaret Kanununun 351 ı n a maddesi hükmünce Adapazarı Emniyet Bankası hissedarlar gerel kurul toplantısı 25 mart 1948 tarihine raslıyan perşembe gunu saat 14 te ve olağanüstü toplantısı da saat 16 da Aocpazarmda banka merkez nde yapılacaktır Esaa mukavelenamemizin 56 57 ve 58 mcı maddeleri hükümlerine göre toplantıja salâhıyettar olanların 67 ncı madde gereğince toplantı gününden bir hafta evvel giriş kartı almak üzere bankamız merkezi veya Bursa şubesine muracaatlerını dileriz Vekillerin de hissedar1 ardan olması gereklidir YıLık toplantıda görüşülecek işler 1 1947 yılı ıj'enne aıd idare meclisi ve murakıb raporîanmn okunup goruşulerek karara bağlanması 2 1947 yılı bilanço ve Vâr zara»1 resablarmm ıncelenmesıle idare mechsı uvelerının ve murakıbın o yi hesablarından dolayı ..bra olunması MENKUL SATIŞ İLÂNI 3 Ihtı>at akçelerinin ayrılmasından sonra kalan safı kârın paylaştırma Kadıkov icra Memurluğundan ,eklı ve gununun belirtilme ı, (47 İS' 4 Müddetlerini bitirmiş o'sn u idare meclisi uyeaı yerlerine uç uvgun Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar ve üyenin seçumesı. rilen bakkal vıtr nl ve jazıhane masa gaz ve zevtinjağı depolan 4 3 948 ve %15 5 1948 vılı ıçjı bankamız murakıbına verilecek ücret miktarının tesbıb Olaganu=tu toplantıda goruçu ecek işler bulmadığı »aıid rde 6 3 948 günler saat 11 den 12 ye kadar Kadıkojunde VeUegrmem 1 Şirket sermayesinin tezyidi ve tezyıd ad lecek miktarın kararlaştırıl Karakol cadd~si 78 No lı dükkanda satıla ması, cağından taliblerinın mezkur günlerde ma2 Bu ^ ı u«ta idare meclisine yetki verilmesi hallimle hazır bulunmaları ilân olunur (ZfŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog