Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 2 Mart 1948 'ski Tekel EaştaraU 1 inci sahtfede Van Balkanının Başsavcının zatı* kâfc.blermın avukaMarın Ve ' » r ^ a r ı n bulundukları eklere rr J =>a<?dıd rnUkrofanlar konulmuştu Oria vere t s m i l«ra mah~us a TI bir mikrofonun könultcs ı da unutulmamıştır \ ace Dıvann bu'ın u>e'eıre a "aka» ara =n raflara ve sanıklara bi> rer ^jlaiJLK aa venlm^tı Ga^t^cuer ifın djru^navi en yi takıb edebüecexlen j erlsr a/rünış ve Turkıyede L ¿ o«ıa olarak gazete ilere de Direr kulaa.lıx verilmişti Otada buvuk h.r avzaden basKa giz ı ışii te~tbaü aa yat>ltnı ti Bu arada buyuk saat de hsusı şevJde a/dınlatılmı,tı Tam bir daire çex ınd° c an sal i u çevreleyen koridorlarda sigara salonları vardı Sanıkların ve avuka ^rın vestiyerleri dahi ayrı ıdı He%eLn bulundaju kaim, yarım nılal şerJınde ıdı Bunun onuade eabıt kâtiDİen, daha onde stenograflar bulunuyordu A ukatiar, sağlı sellu Ja sıra hannde ıdı Bundan sorra, bu se'er yargıçlar heyetine karşı olmak üzere iç çe > .Jim daireler halinde sandalj elar konulmuştu ki, ilk ıkı sıra samklaa ayrılmıştı Merkezden u^ıkliştıkça. genişleyen bu yarım dairelerin üçurı~ueu go2e*ecıle~e aynlnısü Daha arkası, dinleyicilerin yeri ıdı. Dış kapılardan itibaren alınmış clan emruvet ••erfcoatı da, bu intizamın devamını t p r n i n etmiş, herhangi bir izdihama meydan verilmemiştir Yargı heyeti Saat tam 10 da Yüce Divan Reisi Yargıtay Başkanı Halil Ozyuruk onu takiben heyetin diğer aza^ı salona gırdaer Halil Ozyürugün sağında Yargıtay Başkan vekili Salâhaddın Odabaşıoglu yer aldı. Sağa doğru hejete, Yargıtaydaa katılmış olan uveler ibrahim Etem, Selim Nafiz, Havdar Naki Faiz Yürük, Osman Talât Eterim ve Rahmi Başkanın sağında ise Yargıtavdan 1 ve Bira Ue Danıştay dan 6 uve v erlerini aldılar. Daha arkadaki üçü sandalyede eağlı sollu Danıştay ve Yargıtavdan seçilmiş yedek üyeler bulunuyordu BaşEavcı Kâzım Berker Ve üç yardımscı ismail Hadımlıoğlu, Fehmi TCzun ve Ba yan Nejad Ozoğuz da yerlerini aldılar Sanıkların heyecanı Bu sırada 19 avukat da salonda bulunuyorlardı. Sanıklar çağırıldı Suad H a y ı Urgupluvu takiben içeri gıraUer Eski Tekel Bakanının rengi sapsarı ıdı Çok zav Farrış olduğu da goıiuyordu Diğeılerı de utısnarz olarak heyecanlı idiler Baikan kendıleını şu sıra Je yerlerine oturtu On sırada sa=fd3n tıbaren Suad Havri tgurlj Ulvi Yena Munır Ka~aık Kenan YaHer, Mazaffer Satıcı Hurrem Seren Senseddın Ak<.*oglu Ekrem Necmı İnel \e ıkıni 6irada gene sazdan itibaren Asd^baH E lrar Mhned Alı S»lgu O^cn Andr adı>; Vakıf Çakmr Nazım BaHf Fikri Fesçıe^u Tevfık Taşçı, Ragb Karaca Kemal Hal =nıder Murad A*.yuz Hu nu U us Öner Refik Yaluava Cemal Cı\elek Nureddın Esad Ulu o" Sulffvman Vsner Kemal Hilmi Sanca gelmemişti Dılekçe=ıle Tevfl* Sa»'amn rareru okurdu. Raporda se5 aha4 etmek «e/le dursun, tam ıH ay odaından dahi çıkmaması gerektiği zikre iı 1 ordu Bir sanık müdafiınin solleri Sanıkların usulen hüviyetleri tesbit edildi Nureddın Ulusovdan ba^ka hepsi e lı ekserisi çocuklu ve buyuk çogunlugı yut. ek tahsil gornnştu. Son tahk katın aç lmas na dair karar okunacağı sırada Ha nu Ulusun veblı Ekrem Korkut «oz isledi ve dedi ki < Her şe/den once şunu beLrtmek Üterim *l bir fani İçin adalet huzurunda hesab vermek mukadderse o fanı, elbette Yüce Divan huzurunda hesab \ermevi bir şeref telakki eder> Ekrem Korkut, bu başlangıçtan sonra, "iuce Divandan yargılamağa caşlamadan once «vazife meselesi> üzerinde bir karara varmasını n e * etti. Anayasanın 61 inci maddesi, Yuıe Divanm ne gibi hususlarda ve hangi şahısları muhakeme için kurulacağmı tasrih etmiş olduğunu yiatan Ekrem Korkut, meseleyi bir kaç bakımdan ele aldı. Aluekkılının, Suad Hayri Ürgüplüye teaean muhakemesini doğru bulmvarak Meslisin, Yüce Davana bu voMa bir vazife vermesini her şeyden once Anayasava aykın gördüYüce divanın hususî bir mahkeme olduğunu, derecat mahkemesi olmadığını, birbirlerile irtibatı olan davaların yüksek dereceli mahkemelerde birleştirilmesi esasının ancak umumî mahkemelere kabili tatbik cldoğunu, kaldı ki müvekkiline isnad edilen suçun, Bakana ısnad edilen suçun aynı olmadığını ka dettı ve maksadının yüce divan hunırunda hesab vermekten kaçınmak degıl, herşeyden once Anayasanın tatbikim bir kanun hadimi sfaüle istemek olduğunu belirtti Bir iddia Vakıf Çakımının vekili Hamdl Düğe ie, soz istedi ve arkadaşını destek'edi. Müvekkili Vakıf Çakmur hakkındaki da ayı kavdederek, bunda, Bakanın mesul dahi tutulmamış olduğunu sovledı « Ş u halde bu müstakil bir mevdudur Biz kime tebean muhakeme 7 ediyoruz » dedi. Vakıf Çakmurun Ikind vekili Fehmi Kural da. Anayasanın 83 üncü maddesini ele alarak hiç kimsenin kaiunca bağlı olduğu mahkemeden başka bir marVemeye verilemı eceğıni kaydetti. Bu hâd =e ı'e Ara a r i ihlâl eddıniı olacağı yolundaki mu+a'ealannı sojlerken bu yolda alınacak prensip kararının önemini belirtti ve dedi ki « Belki varın ha> a* oaha ıLğına eefce j et v erdiği için bir Eakan, Yüce Divara veril =bı r Bu takdirde bütün fabn k j a eı b ıhın tüccarları onunla birh h » Y^.^ Di ana sevketmek zoranda ka cagi2 > Har" iı Dtıfe tekrar soz alarak « Bize ba husufa germi +en bası rr callsr verJ°rek mukabele edilebilir Faka* biz bu tarihî miaaîı de hatalı ve Ana a aya hurmetiz buluvcru»> d di Hazine avukatının dilekçesi Ba sıraca dıger bir avuka+ın da SÖÎ istediği gouldu soz verildi kendisirın Tekel Genel îlıdur'ağuml tsmrıen haane avukatı olarak davaia müdahj'e için dilekçe vermiş oldagunu kayder'e Htçbır ipucu v erened glm z halde otomobilde jrıj jlan ref ki^ra a d çan*3 a İçindeki .evhera* ve bir mı>*ar p ı i ! tısa samanda n:=} dana çıkaran Turıv pohsine ve bilhassa Al* rcı Şube rfudjr ve TTnulirırıa şükranlarım n iblâgna gaîetenır a tavassu tunj rica c'erır Kenan Alatur V\â ıkta di| tabibi TEŞEKKÜR Y A R I N A K Ş A M Amerikadaki Denizyolları heyeti faaliyetini gizliyor i 1 inci »ahtfede parçalarını imal edebilecek, yanı pek az bazı parçalan dışandan getın'mek gartıle jenı makine ve mo jr dahi j a pabılecek bir atölye, daha doğrusu bir fabnka olacaktır Atölyenin bo>le esaslı bir fa'hnKa olması düşünülmüş ve blrıncı heyet tarafından Amerikan fırrralarıle \ apilan görüşmeler bu esas üzerinden yürütülmüştür Fuad Zıncırkıran Fahri Tanman heyeü. bu işi 1947 temmuzunda merkeze teklif etmiş, fakat o Zcjnan menfi ruhlu bazı teknik rcşavırıenn ıtırazjarı yüzünden mesele ıntac ed emıverek bugüne kadar suruklerm şür Bu 8 aylık teahhuran butun mesuliyeti bu menfi itiraz arı yapanlarla onlan dmlıyenlere aıddır Zihni} et değişmelidir Bu haller Amerika gibi süratle ilerleme ve yükselmenin zır\esine varmış DIT memlekette yasıyan ve mem'eketıTiızde de aynı süratle iş görülmedim ozlıyen, beklij en ve ıstıven bu Türkleri son derece mu ee^ır etnektedır Buraja gelm ş olan Devlet Denızjo1lan Umum muduru, Amerıkada msıl iş goru dut,unü, nasıl çalışıldığını kenjı goblenle bizzat gnruvor ^î°mleKete donduğu zaman, kendi durecmdekı hetac*ı kırtssı\ ecılıgi, ıtımadsızlıgı ortadan kıMırabılıe bu «eyahntten kendisi de Deniz}ollan idaresi de memleket de pek buyuk İstifadeler temin etmiş olur Yüzer havuz Şjndı bınn'ı h jetin pışınp kotarıp Suiın alm gı teklif ettiği ve Yu^uf Zıya Erzm he>ttum de ıntac ttıuek durumunda bulunduğu yuzrehavuza gelelim Bu yuzernavuzun, Vıctory tıpı tu>uk şileplerle yeni alman buyuk j olcu vapurlarını hıvuzlaiabıiecek eb adda olması lazın geııjordu Fahri Tanınan, DeUet Denızj ollarının Haludekı Fabrikalar \e Havuz ar muduru ve luksek bir rr J ine ırsaıje mühendisi olmak sıfaüle 12 OuO tonluk ve boilan 150 metrece kad^j ulan genulen kaldırma kabılı>etinde Lir yuzerhavuz ıçırı Ameııkan urmalarıle görüşmeler yapmış 2, nıha>et 2,5 mıljon dolar kıymetinde bir havuz tedariki kabil o'aLagmı ve bunun teslim müddetinin takriben 15 ay süreceğim anlıyarak Istanbula Umum müdürlüğe yazmıştır Havuzun bedeli de Import Export BanKasının bize açtığı krediden ödenecekti. Birinci heyet mukavelelin imzalamak için müsaade beklerken Istanbuldan gelen cevab daima olduğu gibi «teklınnızı ıncelıjeceğız» olmuştur «incelemek» demek «geciktirmek» ve «tehir etmek» den^k olduğu için de makine ve motor atölyesi gibi yuzerhavuz da pişirilip kotarılmış bir iş olduğu halde t u une kadar ıntac edilememiştir HalbuıU böyle bir havuza acele ve bü>uk ihtiyaç vardır Çünkü yeni alınan bayuk gemleri, sık sık havuzlamak icab edecektir 120 tonluk yüzer maçana Birinci heyet, memlekette kaldırma kuvveti yüksek bir macuna bulunmadığını da bildiği için. 120 tonluk rotaüı bir yu er macuna almağı da cjşunmuş ve Amerikan fırm^larıle müzakerelerde bulunmuştur Amerıkava 180, Ingıltereye 60 lokomotif sapanş ettik îlodern bavuk lokomotife in agıı ı 100 hatta 110 tonduı Memlekette b j kada^ ağırlığı kalJir ilecek bir macuna olmadığı için t j icKomot en buyuk dövizler odıverek hasusı gerrıler'e memleketimize n k)et \oruz Sonra böyle tır masunava mı madafaa bakımından da mu1 ~ z Butun ağır toplar ve «il ıhlarla, d ger bazı 8"ır makınelen peni erden çıkarn, k. a ve icabında yüklemekte bu «ah n raçunad^i ıs ifade edilecektir Bu inci hevetın reısj Fuad Zınorkıran, Devlet Derrnrjollen Umum mud rü ve Fahri Tanman da Fabrika ve Ha~uzl?r muduru o'rmlan sıf^tıle bö İs kuvvetli ve saLı'ı bir maçunaya ne kadar bujiık ve âcil ıhtı\a mız olduğunu herkesten ıyı bıln orlar ı Bu magmanın her türlü etjdlernı yaptılar \e fırnalarla temas ettiler 12 ayda teslim edilme^ şa^tile 300 bin doUra L^yle 120 tonluk rotatif bir \uzer m ana tedariki kabil old ığunu annyai.x I«l arbula bıldır lıler Gen* .te .fıntTİ ınce'ıvececız» cevabını c d Ir S nd e kadar incelenen jsnı suruncFincde kalan bu ışı de bıurTı°k şprefı onu >« k>dir tehir eden \v uf Zıva E " r e n?«ıb olsun diye daa edıioıuz NotYusuf ZA> a tm^ bu'aj a pe o k«°n r r uicidet sın1"» ç o 1 'ma'aı bakkın 'a Tclumat sızm'Trîisı iç n he\et a7? ı^a bizlere hiçbir "=ey sovleırerre er i l errretmi}tır HTttâ ışıtt <; me go e k e r d «ırden bsşka k m'en n memlekete i" şler hskkırda hiç b r şe vanramrsım sık >;ıkı tenbJh etm «tır Onun nn I P ler vnpt'ğrm ö^e eTninız Fakat bu ketumıjete rajrren hehalde b r gün ^^pı1an ve yapı'r jan ıç'eı oSreiTiek lcbıî olacaktı' E z Hıra in T klenn dıl^t rrız geçen yazdanben uzavnp »iden %e zaran memlekete dokunan bu •< enn bir an evvel başTilmasından bs;Va bir şey değildir CTTMHURITET Biraz gncıkmîş olarak e1 mıze" g«»çen bu rrektubun noturdakı sıkı keturaıvet haW ndakı kısm nın doğru olduğu hevet azasın n g». nel rıudunın emrıre uvarak Den zyollan Idare»nde de k u n ^ e Ame^îkada vopılan işer hakkında rrslunat vemre^ r'en anlaşılıyor J A L E K A Y R A ' ue N A M İ K G Ü R C A N Nişanlandılar Pargaltı 29 Şubat 1948 vardır Fakat bundan once dilekçemizin 27 şubat 9W cırrra pınü hazin 61ümtl« bil Kabalu veja aderru kabolu hakkında bir leri mfjt»elHm eden eşim enlı>em kardeşi •tarar ver jcesinı rica edeıım» dedi liz dayımız BuTİan sonra başkan muaafaa vekılKASIM BINER'ın I c j ı e oj'er birer nıtab ederek irale in hastalığı devamı muddetirce sık sık ara\»n • cenaze merasim ne işt rak eien \e ta = e Krvmeth Okmucu KEMAL MİSİRLİ ve arkadaşları olup olmadıklarını scda Asım Ruacan için b z?it ve telgrafla y a i n alâkalarını g > teren akrana do« v» arnadaşlanmıza avıı (DANSSIZ Y AŞI Y AMAM I Kahkahalı komedi müzikal Nîhad Akoınar ve Cıiv Özel Suad Havrı a^ ı teş'ickttre »»»»sılrümüı mini olduğun UreL.b ^ n Famıh Ağan Hurrem Se d=n muhte em gazetenizin ta\aMUtur>u rica Yeni yı'dır H J k Türküleri Ü u İ T I F İ İ D C I I 'iTin Bu.erd Nuri Eren Ulvi Yenai'n ederiz eşsiz okuvucusu Ü M İ T R « K 5 L I Biner Erman ve Saçlı alleu ZTazlum Ka>alar ve Mahmud EVen Mu*** İSMAİL G L L D L R L E T I T A T R O S Ü A H M E D GÜLDÜRÜR işürakıle nır Kara »m Kemal Bılâlogla Na m Kometll bahamız büjük ka>bıraız Ba*jr'jı, Zıva Yuruk ve Kemal Yur' k Hakkı DERMAN Şer f İÇLİ Şükrü TUNAR \ r f IB ŞEREFLİ nın Ekrem ^ec^aı Inelm Mehmed Alı Seıvefatı dola\ı= e jukiek aláXa vt şefkatle Memleketimizde yegâne (ERSES) Akordeon Orkestrası pur Sertedda. Akçeoslunun veklu i ni e' Tgrrr> \ prpk cenaze merasimine ljtlrak Şef G A R B İ S E L B E N K İdaresinde d 1er \ eka^trarrıelenn tetituanden son "ien ve kabristana kadar İhtivan zahmet ra Fusevın Fe/zı Haknıanın mudahaı» eden v 1 mil »avın İbrahim Etem Akıacıy» savın buvüklerlmıze dost ve akrabalarımıza istidası okundu. muhtelif surette tazlvet erini bildiren §aj m Hazme avuka+l Suad Havri ÚrtruVú v=xiT<larimıza tefekkür \» (t trailarım zı ı'e ona •'ebean dıg=T sanıklarjı cezalan a »trn» e bı vıık acımıı mâni olduğundan aırılmalarını ve Tekel idaresinin zararı muhterem gazetenizin tavassutunu rica ede 1 o an tomruk is nden 632 736 hra dıger nz Neclb Şerefli alle«l 2160n u a n m a'â>alılardan tahsilini n te^ekte id' S" cı madahale dıles m ÖLÜM > erirde buldu başkan müzakere için duS Evub muhitinde ve bütün tanıdıkları >rarasrava ara verdi rnda ç"k büvük bir İMİlkse er olarak ta nınmıs her d i'fcünün \ardımına Voşan her ^iecks komısvonu raporu Manzum piyes 3 perde Saat llCOda o^'jn açıldı Halil Oz ke=in babası kıymetli babamız EjuO Tekel bayii /uruk, haape \ekıh Fevzi Hakmanın Yazan HALÍD F AHRÎ OZANSOY MEHMFD \IIM\Z Tiadahii o1 arak iştirakine karar verıldıAl (2641) g m bildirdi Kemal Hilmi Sarıcanın 1 mart Í4S pazar>e=l gunu ? n ahin rahmetine Va usruştur Cenizal l u o|le natıı^'i dorusmsdan ^ are«te tJ+ulmasîna da ta E "ub cam mde k U ıdıktan sonra M jb me rar verildi. Bundan sonra Me~lu ko za' ığma defnedllepektir Arru eden rakın m^voijrun son tahVnk'tm açılmadım do*tla»ımn teşriflerini rica ederiz Ailesi efradı dair karan okundu. Kahve işine dair **• Y A L N I Z 2 GECE İLSTun okunması bir saat surdu TomKafkajalı Koban eşraf ndan n ı i isme dair kısım da okunduktan Çarşamba 10 ve Cuma 12 Mart saat 21 de MURAD AYDEMİR G\TAGA sonra *aat 13 30 a geldiğinden öğle ye 1 3 34» de A an Hastan" nde A ¡ahin rah meği iç i o*UTLTa son verildi retine ks $mu't ir 2 3 943 de oğ • narruzı Öğleden sonraki oturum E» ju ASi camı nd« kılındıktan «onra Fe 4 Müzikhol ve Fratmı Şarkı Krab, Piyanoda ALBrRT LASRY C^eden sonraki o urujn saat 15 te rıkov mezarlığına d'fnedPecektır *** l^r satılmaktadır açJdı ve Meclis ranoru ile kararları un Djl Bí^a^ M?nn k Gam«aragan ve evlSd okurunas^ca devam edüdı. Bunu ta.cıben lan Kevork E 7? Aram \e D kran dul Fabaşsavcının tevdınamesi okundu. Bun van Zaruhl Arab an esi peder »rl kardeşi dan sonra Ba^an Baş^av T a. Hüsnü v« a>raadla i o n Ulusoy VB Vakıf Çakmjrun veîill»ri Biv ARSAK G\AÎSARAGAN tarafından o^^dan orcekı oturumda uzun br ha=»M Vtan «nnra \efat eti 'ştir Ce 1348 me\iimhıin EV BUYl'K FH \NSIZ S l f f R yanılmış olan itirazları kı«aca tekrar raz merasir"! bjgı n 2 mart 1°« saat 14 3« PIERRE BENOITnm en son romanından sinemaya alınan ve da Bevcğlu Bal knazarı Üç Horon E nneni k! ladı ii«e«mde icra olunacaSını tee«sürle bil lirır « Muekkıllsnre isnad olunan fiil ler t'bu ilân hu n«i dsvetlve >erine ka mdir DANİELLE DARRÍEUXnun lere Bakana ısrad o1unan fiiller aaCena?e Ie\a7:ıratı Garbi» K Celil GEORGES MARCHAL u JEAN MURAT Tel 42 16 srrda irtibat ve iştirak yoktur diyorlar *** «Ba irtibatın mevcudiyeti kabul ed e ile beraber c r l a k bir tarzda yaratılan Rize eşrafından merhum Mustafa Zırh esi dahi yüksek vazifeli mahkeme um ıBavan NECİBE ZIRH mî rcahkerpelerdir» mutaleasinda buıusiat nuyorlar Di anaı istisnaî bir mahkeme vefat etmiştir Onazesi bupln No lı12 de Be «fktas Hattattahsın ^r.kak 34 evinden olması dola/ısıle vuksek mahkeme mef kaldırılıp Be* ktaj Sınanpasa camiinde bel = FİLMİNİN ilk ıraesı şercine GALA SUARESİ nosıuna dahil olmadığı i*ırazmı ilen «ü nar a ı kılınarak Fdırnel apn a defnedile cek»lr ruv or ar> eedı Bütün şehir halkını S^RAY Sinemasına koşturacak güzel bir ñlm Başsavcmm sözleri Bav ve Bavan Vahe Mikaelvan ve eı)SdBassa cı Kâzım Berker ayağa kalrtı lan Bavan Havganıış M kaehan Bav vr Ba < Savın reas dedi. Husnu Ulua ve jan Jıravr Kud^an Ba an Bercııhl Kııdv^n Saklanması guç bir c u ^ e t , kaçılması zor bir aşk, Vakıf Çakmurun vekilleri tarafından ^e e%lAdı P Î \ \e Pa^an Bere Kud an ve HÛ ata mal olan ateşli bir busenin romanı ıle^ı suru en mutalealan dikkatle dın • lâdı dil Bi\an Nek lar \ anlıvaıı Bav ve Bav ve Pa\?n ledıaa. Demin okunmuş olan ve ıddıara Ea aı Kaprıol Karanf 1 an kayınpederi d« Perşembe akşamı L  L E ' de M!«ırdlç GuTP^an ped»rl Tie makamına kaim olan tevdmamemız dc'eri % akbabaları olan » de Husnu Ulua Vakıf Çakmura aid Bav GARIÎIS GURFĞYAN hususTar gos+er Imıs ne+ıcede diğer <;a(Avıre %e lambacı) nıklarla birlikte yagılama yapılarak ^nl t ; ak vefat *tm st r Csmí moras mi S > «NOBODY LIVES FOREVER» sab t olduğu takdirde tecziyeleri ısten rr>* • 194S a r ıkı çaı5amba günü saat H 30 JOH\ GARFIELD GER^LDINE FTTZGERALD in da Be^ghı B a l ı k l a r ı pq R^ron rrmpnl ki m'ştır» Hahıkî bir şaheser yaptıkları ñlm 1 «e* Pde İcra ohmacaîını tee« irle bildirir Ba«aava, Vakıf Çakmura ve Hu«na ler Isbu Un humM da eti e verine k» lir Ulusa isnad olunan suçların mah.j etini Cenaze levaınıafısı Garhls K C»hl Tel 42"46 b.r daha belirtti ve bunların 1943 ve Mevsimin en muhteşem fclni olan ve ROBEBT IMIPHENSin 19*5 yıllarındaki ihalelerde vâki olan «BELL4DÇNNA» ronanmdan sinemaja alınan ve Bir gene iş anyor' j olsuzluklarla ilgili oldagunu sov edı lise on biri terkettim A=kerl kle İlgim « Haltraki muhakemelerin Bakana tarafından çol ^üzel bir tarzda yaratılan ^•ebean 1cra arında aleyhlerinde değil, yoktur Hr ti rTU b ro İ5İ«rtnden an arım Mektubla bUdMlrrasl leh erirde bir takım neticeler istihsali ismail T'melkhk H ISTÜTB tokak No 2 1 Bevkoz ıhtrnalı vardır > Bas*a cı, Anayasanın bahsedilen (Temptatıon) maddesinde Yace Divanda kıml°r n varg ilana cağı gösterilmiş olmajJa beFilminin 2 NCİ ZAFER HAFTASI raoeT, dıger hır maddesinde Yu>e Dıvaria, mevcud ¿ananlar dairesinde j a r . gı^aoa vap lacagı tasrih edilmiş olduguru belır'u ve usul kanunlarından başlıyor Cidden goru'ecek güzel bir film Tiadde ^r okujarak, sanıkların dorumunu gösterdi Sözlerinin sonunda bu Sırema dünyasına doğan son güneş \ ekil enn görevsizlik veaıreye mute«JAMES M A S O N , un esrarlı karakterine uvan en güzel filmi JLk mutaealan yersiz olduğundan reddine karar verilmesini istedi. Perşembe akşamı A R ' da Salâhhet meselesi Ekrem Korkut ayağa kalktı « Sayın başsav cıyı dinledim, tahmi™ ediyorum ki derdimizi iyi anlatamamış bir vaziyetteyiz. Biz Yuse Divan huzurunda muhakeme edilmekten çekinmı«The Upturned Glass» voruz. İnsanları cljme cinayete surukliven bflvük bir a«km romanı Ancak Yace Divan huzurunda hesab veTre^' gımız çın salahiyetli bir mercıdan çıkmış bir karar yoktur Kama Jiomısvon, müvekkilimi t ™ > olarak dmlemejc hakkına ve salâhiyetine maTürk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulundan: Lk değildir Evvelemirde ma ekkıLmin Ortaklığımızın ortaklar genel kurulu 29 mart 1948 tarihine raskyan pavetkıh bir merci huzurunda ve iç tıiragun 170 ina maddesi mucibince ifa En guz*>! «ı/ait v« mİ2ahl Halk Gazetesi zartesi gürü saat 11 te Kavsinde Maarif Hanında bulunan ortaklık merkez desi ve madî^aası da alınmamjj oldu be» renkli bir resim, zengin Ucramiyeb binasında alelade olarak toplanacaktır Bu toplantıda hazır bulunacak ortakların hâmil oldukları hlsee senedleğuna işaret ederun Devlet Şurası ikinci müsabaka çeşıdll azılar lini veya hâmil bulundukları lıısse senedlenain numaralarını ve kıymetlerir dairesinin kararı da bizi teyıd edici FİATI 5 KURUŞTUR gösterir müsbrt vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel ortaklık veznesine mahiv e+tedir Şurada memur olan saÇıkaran nakbuz mukabilinde verme en lâzımdır njdar hakkında son sözü söylemiş deTürk Baiinlnrt Dtnjifma Bürosu ğildir. «Evvelâ Bakan hakkında M«c .s Ortaklık esas sözleşme ve Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak orkaran /erm4» demekle «anıklar haktakların bugün ve saatte bu toplantıda asalet«(n ve gerek vekâleten hazır bukında son sözü mahfuz tuttuğunu be ¡unmalan, vekâleten bulunacak ortakların usulüne muvafık vekâletnameyi hrtmısür> hâmil bulunmaları ve vekillerin şahsan ortak ve oy sahibi bulunmaları lüzuSineronaı mu ¿ân olunur. iddiaların rersiıUğine karar renldi Polonyalı virtüof piyanist GeiMİ kurul gündemi açajıda yanlıdır: Başkan karar için oturuma ara ver1 Yonetun kurulu ve denetçiler raporlarının oturtman. di. Müzakere, iki saat kadar sürdü 18 30 da oturum açıldı, Halil Ózyoruk 2 947 hesab yılına aid bflinco, kâr ve rarar hesablarının tetkik ve tasalınan kararı tefhim etti Yıioe Divan dJa ile yonetan kurulunun ibrası. vekiller tarafından ileri ««rulen Anayaaa 3 1947 yılı kân hakkında bir karar ittihaz»; meselesini re salâhiyetsizlik iddiasını 4 Tuzuğun 34 üneü msddesi gereı&no» kıdem Itíbarfle çıkarılacak üç fiye enine boyun» incelenuş ve itirazın yeryerine yeniden üye seçilmesi •• huzur haklarının tayini Chopîn Resitali siz eldağuna karar vermişti. 5 Denetçiler adedmın tesbitık yeniden seçim yapılması ve ücretlerinin t MART 9KU Vakit gecikme olduğundan yana sabelirtilmesi saat 21 de at 10 da durusmava devan edileceği bildirildi Bu sırada avukat A n a Ruacan, usule aid bir ciheti soracağını belirterek soz istedi Başkan* < DuruşTn a v a devam etmiyoruz» deBir av rahibi olmak her di Asım Ruacan* yurddaş İçin bir gajedir OCR 20 0AMLA.ALINCA S.NtUlh r*T«SH.Of NNAI. rt»ÎAKL«4L4P « Yarın için ne gibi hazırlıklarla geleceğimiz hakkında a dmlanmı* değıLz Yarın sabah hangi iş üzerinde TÜRKİYE İŞ BANKASI vargılamaya başlanacaktir. dedi Eajkan Zamk çiçeleri için depodaki numunesi gfcd 50 000 aded lâstik kapak ve « Onu mu soruyorsunuz' Yann Safırça satın alınacaktır İsteklilerin 900 hra geçıd t«nınat parasiie birlikte 17 Bu arzunuza ulaşmanız için bahleyin son tahkikatın açılması ka mart 1948 çarşamba gün! saat 14 te BeşJstaşta Devlet Kâğıd Deposunda hasi26 imkân ıaglami}tır rarmdaki tertıb «raMle kahre işinden zır bulur malan (2628) başlanacaktır» d*dl Kahve meselesi Türkive İş Bankasında tisarruf Ankara 1 (Telefonla) Suad Hayrı hesabınız yoksa derhal bıı Urgublü ve arkadaşlarını y ağılamak flhesab açtırınız. zere kurulan divanın yarınki oturumunda ele alınacak olan kahve m e l e sinde e ki Bakan Suad Hayri UrgtfWu daha ucuz teklifler yapılmış olmasın? Her ç°kihşte 1 EV 1 ARSA raemen Andnyadise 320 do'aran ihale ve dolgnn para ikramiyeleri icra nı tem n için ba«ka>nnın ycıne g»+ r« L eceoı şar tlarla eksiltme ilan Bir trilyon destsye kadar kapsh zarf usulile oyun kâğıdı satın alıet"T"=k idare hukuk mus irinin yarh .cer.*u Ijahat almak için Arkarada Gere! Merkeze, Ltanbulda da Satış ikinci tek< ¡ş 1 Haziran mu a eaai hilafına Andn ad s anlaşmaD=posu Müdürlüğüne müracaat olunması ve teklif mektublarınrn 20 nisan sının infazını ve bu arJa^ma için ak913 guau akşamıra kadar Gonel Mekezde ba 1 and anılması lâzımdır redıjf actımasını emrerTnelde itham o; « Bu bahiste sSy^yecek sözlerimiz lunmaktadır. Müzeyyen Senar Işıl İsmail Dümbülti BAYKUŞ SİNEMASINDA ŞEHİR O R A M TİYATROSUNDA SARAY CHARLES TRENET Yarın Akşam S A R A Y Sinemasında B E T S A B E EBEDİYEN YAŞANMAZ MERLE OBERON ve GEORGES BRENT Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: Barkamız elinde bulunan takriben jecu btn ton pamjk ihraç edilmek Caere aşağıdaki şartlarla satışa ç kanlmiitır 1 Pamukların vasıflan Yunanda mıktar'an yazılı pamuklar Akala, Klevlınd yeri g bı muhtelif kalitelerden murekkeodır Ba parrukların vasıf ve m ktarı muayyeneien teslim esnasında depolarda yapı r 2 Teslim yeri Istanoul, Mersin Adana ve Tarsusva banka depolarıdır 3 Tahbler, pamukları bulundukları depolarında görebilirler ve isterlerde kenaı en için numune alabilirler 4 Satışlar, ihraç edilmek uzcre depo tealimi satış şeklinde a ğı gibi, ihracatçısı bankamız ohnak üzere komısjon mukabili ihracata tavassut şeıkljıde de olaVla Komisyon nısbeb *o 2 dır. ihracat dolar, isviçre frargı " veya isveç kronu mukabilinde yapılacaktır 5 Hçılı tacirlere gerekli teşebbüslerde bulunabilmeleri maksaö 'e tel'l'ferm kabul v«ya reddi hususunda ti kararlar 15 3 948 gününden once al nmıyacaktır F^a ve şartlar uygun goruİTedığ. takdirde, banka bu tarihten itibaren tekrar ilân vapmaksızın teHıf almağa de/am edebilecektir Banka, yapılan teklif len kabuı ed p etmemekte m .ihtardır 6 YaD lacak teklıflenn naza a al r T a q için tek ıf mekt blanna üc bin liralık banka teminat makbuzu eklemesi şarttır Teklifi kabul edilenler mu3 Kdvele akdine davet tarihinden itibaren uç eun zarfırda rr^^^ ele ak' * ie* dikler takcurde teminat akneleri maktu tazminat olarak ırad kaydedPr 7 ilgililer tamamlayıcı mJun at ıçjı Anka»ada bankamız Ivlc^oât ve TohumİJik i ş e n Müdürlüğüne müracaat edeb lirler 8 Bu lân, Ankara, LtanLai , Iznur, Mersin ve Adanpda vajm^mış ve İstanbul, izmir ve Mersin ihracatçı Bırhk'erme gönderilmiştir (2568) i n \ \ i] i Lİ DAYI Bugün S Ü M E R Sinemasında IKI RUHLU ADAN K A Y S E R İ ve C İ V A R I ELEKTRİK KROM.MADENİ NAKLETTİRİLECEK Devlet Demiryolları Sirkeci İşletmesi Mubayaa Komisyonundan: Sirkecide idaremiz arazisi dahılirde bulunan ve takribi (5000) tondan ibaret krom madem Sarayburnunda ve Sirkeci limanı d<vh lirde depo e<ıılen v erlerden deniz vasıtalarına tahmili iş, 3 3 1948 tarıhjıde çarçur ba gu^u saat 11 de DOarlıkla ihale edıl'reguKfen talıblerın 750 kralı* kat ı temmat makbuzlarile birlikte aynı gün ve saatte isletme binasındaki komisyona muracaatleri MELEK HENRİ SZTOMPKA Elektrik Tesisatı Kurdurulacak Sangöf Belediyesinden: Kalabamızın yeruden kurulacak elektrik tesisatı, motor ve teç^ı zatı çıkış terÜDatı rrontaj ve şebeke kurulması isi aşaSıdak şart'ar dahil nde 2490 sayılı kanunun 31 ve muteakıb ınaddelen ge^g^ne kapalı zarf usulıle e « ı tnteye konulmuştur «21 gün muddetle> 1 Yapılacak İşın muhamır^n bedeli 35532 lira 20 kuruştur. Teminat akçesi yüzde yedi buçuk besabıle 2664 hra 91 kuruştur Eksiltme 19 mart 1948 cuma günü saat 14 te Sarıgöl BeİPdiv esirde icra olunacaktır 2 IstekLlenn Bay niırl Y Bakanlı^mcıan alacakları ehlıvetna^'ler veya tasdikli suretlerıle eksiltme saatinden bir saat önceye kadar usulü ds resinde muracaatlerı, herhangi bir sebeble daha sonra ge en tekliflerin kabul edılmıveceğı 3 Bu husustaki şartname, isteklilerin adreslerine derhal ve ucretaja gönderileceği talıblerın mezkur şartneiıeyi Sarıgöl Beled ye Baş<anl ğmda görebilecekleri. * Beleiy* Komisyonunun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest bulunduğu ilân olunur (2291) BAYILANLAR.CARPINTlı/FStNiR BUHRANI ÇEKENLEH MALİYE BAKANLIĞINDAN: Pazarlıkla Yapı İşleri İlânı 1 Eksiltmeye konulan iş Ankara Un versıtesi Hukuk Fakul'esi binasının besinci blokunun ikmali ve ka'orıfer «ıhhî elektrik \e on'eaı ia onunun îiitümaaına aid tesislerdir 2 Keşif tutan <505945» lırr 72 kurjştur 3 İsteklilerin kanunca geıekn belgele ile bııhkte 15 ma t 1948 pazarlısı gurnl saat 15 te Fakülte binasında toplanacak konim ona ba s vuraalan v« 23987 hra 83 k ıruşluk geçe güve ao.çe'ir Ankara Uiıver,ıteM Sayman ic t laaur ugune yatırmış bulunmaları şa' t r 4 Fennj sartnarre ve projelen gormen üzere masaı gun ve s<ıat!» nde Fakülteye bMvurulmahdtr. CJ99) OYUN KÂĞIDI SATIN ALINACAK ffmlav Demeli Genel Merkezinden: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Müdürfiiğil^len:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog