Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

devlet ¡Maliye ve Çalışma Bakanİan /fc*/«^««*». Bir müddettenberi şehrimizde bulu1 için çalışmalara başladık. Alâkalı konin Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir misyonlar bu mevzulardaki çahşmaJaenel merkezin: ile Çalışma Bakanı Tahsin Bekir Balta, rını tamamlamak üzeredirler. Meclisin ihtilâf tamamen hukukidün saat 16 da Gazeteciler Cemiyetinde önümüzdeki faaliyet devresine bu tekI inci ¿aMfedc Fin ordusu başkomutanı General A. dir. O da halledilmiştir, <üyc yapılan basın toplantısında hazır bu liflerimizle beraber gireceğiz.» Sihvo da hazır bulunmuştur. sürülmektedir. tebliğ neşretmiş elmasına rağmen bulunmuşlardır. Her iki Bakan da, gazete« iş ve İşçi Bulma kurullarının hâAskerî bir andlagma yapılması husuStockholm'de yapılacak toplantı nun hâlâ halledilemedi^iıü iki gün evciler tarafından sorulan muhtelif so lâ bir tereddüd devresi içerisinde buDanimarka ve Norveç Başbakanları sundaki Sovyet teklifini incelemek ürulara cevablar vermişlerdir. lunmaları ve iş kanununun derpiş ettiği vel tstanbulda konuşmuş olan kurumnın isveç başkentinden vuku bulan da zere parlamentonun muhtelif grupları Maliye Bakanının izahatı esaslar mucibince hazırlanamamalarj lar, il idare kurulu azaları ve bir kısım da salı günü fevkalâde bir toplantı yamilletvekillerinin sözlerinden anlıyovet üzerin» 18 martta Stockholm'a gideMaliye Bakanı Halid Nazmi Kesmire hakkındaki fikirleriniz nelerdir?» pacaklardır. sorulan sualler ve Bakanın verdiği cecekleri teeyyüd etmektedir. Resmî bir « Bu husustaki kanunun hazırlıkla ruzİngiliz basınına göre Rusyanın Bizce bn geçimsizlik beklenir bir şeyvablar şunlardır: mahiyeti olroıyan bu ziyaretin iskandirı bitmek üzeredir, iş ve işçi Bulma gelecekteki darbesi ve Türkiye nav Başbakanlarına görüş teatilerinde Piyasadaki durgunluğa sebeb ola kurumlan, büyük merkezlerde iş ve di. Çünkü evvelce de dediğimiz gibi Londra 1 (a.a.) Anadolu AjansıniD rak 7 eylül kararları gösteriliyor, renlerle temasımızı çoğaltmıştır. Her is, her biri kendi mıntakasuda: bulunmak fırsatını vereceği şüphesizözel muhabiri bildiriyor: Ben demokratım! diye namzedline dersiniz? dir. istiyen vatandaşa iş bulmak, iş sahala« Observer'in siyasî muharriri, Çekos 7 eylül kararlarının böyle bir nnın artmasile mümkün olabilir. Ku ğini koyup mebus seçilmiş olan kimseHâdise Avusturyada da akisler yaptı lovakyadaki darbeden ve Sovyet Rus' buhran tevlid ettiği ilk plânda düşü rumlarımızın daha verimli bir hale gel lerin sonradan giyindikleri partici kisViyana 1 (a.a.) Avusturya Ig işleri yanın Finlandiya üzerindeki tazyikin' nülmemelidir. Para miktarı aynı kal mesi için, yabancı bir mütehassıs getir vesinin onlara hazan dar, bazan geniş Bakanı, Avusturya sosyalist partisini» dan sonra Avrupada ortaya çıkan dumak üzere, fiatlarda yüzde kırk bir meği düşünüyoruz. Bakanlığımız, diğer gelmesi mukadderdi Amerikan işgal bölgesinde yapılan biı rumu yorumlayarak ezcümle şunlar değildir taraftan fikir işçileri meselesini ele alolduğu doğru Yani bütün bu namzedler D. P. nin yükselme toplantısında söylediği nutukta Ayazmaktadır: Bütçe ihtiyaçlarını karşılamak mak mış bulunmaktadır. Gazetecilerin ve fi evvelden aldığı kararlar, ihzari seçmevusturyanın, memlekette meşrutî idasadile hükümet, Merkez Bankasının kir adamlarının durumları bizi yakın ler, şartlar şurtlar ile ortaya çıkmış Çekoslovak darbesi ve Rusya tara' reyi kaldıracak herhangi bir yabana NADİR NADİ yardımına hiç bir zaman müraca dan ilgilendirmektedir. Gazetecilerin zatlar değildiler. Çoğu kendi kuvveti ve nüfuzuna karşı koyacağını söylemiş ve fından Finlandiya üzerine yapılan tazihtiyacı yik, Türkiyede büyük bir asabiyet at etmemiştir, Piyasadaki ihtiyaçlar devletten nasıl bir yardım istediklerini, memleketin muhalefete olan şöyle demiştir: yandınnıştır. Türkiyede, Rusyanın, içinde millî bankalar ile Merkez Bakanlığımıza bir rapor halinde bildir sayesinde mebus oldular. İş. muayyen « Avusturya isçileri, neyin mevzuu tıdan ve kuzeyden sonra, gelecek bek Bankasının finansmanlarından İstifade melerini ben, jahsan 'rica edeceğim. Bu siyasî fiil ve kanaatlere dayanınca abahsolduğunu bilmektedirler ve o ka lenmedik hareketine güneyde teşebbüs edilmektedir. Deflasyon şayiaları ise ta suretle tetkikatımızı kolaylaştırmış, o radaki fikir hattâ mizaç ayrılıkları kendar pahalıya elde edilen hürriyetin ye etmesi ihtimalinden endişe edilmekte mamen uydurmadır. Bir takım spekü lursunuz. dini gösterdi. Onun için buna bir «huniden ellerinden alınmasına müsaade dir. Bununla beraber, Rusya, Amerika latörler, bu gibi şayiaları ortaya atmakÇalışma Bakanlığı işçinin ücret siste kukî noktai nazar ihtilâfı» ¿emek isaetmiyecekl erdir.» la gayrimeşru kazanç yolları tutmak mini esaslı bir tetkike tâbi tutmuştur. betli değildi. Bu bittikten sonra gelelim ularla yaptığı doğrudan doğruya temas ¡itiyorlar. lar neticesinde, kendi3İ tarafından Tür Finlandiyada mühim bir toplantı işçi davası bir fiat politikası davasıdır, duruma: kiye, Yunanistan veya Irana karşı ya Bizce bunun şimdi patlak vermiş olAmerikadaki paralar meselesine ge işçilerimizin meslekî bilgileri noksanHelsinki 1 (A.P.) Bugün Helsinkilince:'Bu mevzuda Mecliste izahat ver dır. Avrupada bir işçinin yaptığı işi; ması ve hattâ derhal patlak vermesinin deki Cumhur Başkanlığı köşkünde ö pılacak bir tecavüzün d«rhal yeni bir dim. O zamanki beyanatıma şimdilik biz, üç işçi ile yapmak mecburiyetinde tacil edilmesi çok faydalıdır. Yann Denemli bir konferans yapılmıştır. Finlan dünya harbine sebeb olacağını anlamış ilâve edecek bir şey yoktur. Amerika kalıyoruz. Diğer taraftan, çalışma saha mokrat Partiden daha müsbet işler isdiya Cumhur Başkanı Paasikivi 3 bu tır ve bunun içindir ki, Rusyanın şim Bütün peyk devlet orduları daki mevduatın bloke edilmesi şayiaları larının da azlığı, işçinin kazana üze tendiği zaman böyle bir ihtilâf çıkaydı, saat müddetle Başbakan ve Di? i dilik sinir harbile iktifa edeceği zanne ortaya çıkmış bulunuyor. Bu vaziyet rind» mühim rol oynamaktadır.» netice memleket için zararlı olurdu. işleri Bakanile görüşmüş ve toplantıda . dilmektedir. Sovyet subaylarının kontrolü yeni bir şey değildir. Amerikada, harb « İşçiye grev hakkının tanınması Bugün için böyle bir zarar mevruubahis yılları içerisinde, bu kabil bir blokaj hususundaki fikirleriniz nelerdir?» değildir ve idare şeklini, gidişatını bealtında bulunuyor mevzuu bahis olmuştur. Fak3t, Ameri« işçiye grev hakkı tanınması için, ğenmediği bir zümrede de bir adamın Atina 1 (a.a.) Selânikten gelen kanın, paraları bloke etmesi, mutlaka işçinin meslekî bakımdan inkişaf etme kalması ciddi bir hareket olmaz. Onun demek değildir. haberlere göre, son zamanlarda Yuna bir liste neşretmesi si gerekir. Grev meselesi, zannedildi için Demokrat Parti kendi elemanlarınisîana iltica etmiş olan bir Sırp çete Böyle bir liste neşredildiği takdirde, biz ği gibi kolay bir iş değildir, işçi ile iş nı toplayıp çıkacaklarla kalacakları de memnun olacağız. ci, Yunan makamlarına «Yeni Harbler» ı 1 inri schHede vereni yaklaştırmak ve işçiye sosyal kafî şekilde ayırd etmek durumundaadlı bir gazetenin bir nüshasını verAltınlarımızın mühim bir kısmı, bi yardımlarda bulunmak gayesile kuru dır. Olmazsa yarın bir küçük intihabda geçirilmiştir. II başkanı Abdurrahman miştir. Bu gazete, halen Bosna dağla indiği»gibi, Amerikada bulunmaktadır an sendikaların birinci plânda kuvvetli reyleri ikiye bölünür ve partiyi kaybeMünibden de, merkez idare heyetine, Baştaratı 1 tnet sahijedt rında harekâtta bulunan Sırp çetecile Bunlar, ticarî aktivite neticesinde eli ve zengin olması lâzım gelir ki, ileride debilir. Geri kalanlar da kendi düşünpartinin Istanbuldaki faaliyeti hakkın bir harb tazyiki olup, bariz bir şekilde mize geçen altınlardır. İstediğimiz za şçisine maddî yardımlar da mufassal bir rapor hazırlıyarak gön bize karşı da cephe almıştır. Buna rağ rinin neşir vasıtasıdır. yapabilsin. celerine g'órc bir parti kurarlar veya Bu gazete, ekim ayındanberi, Yu man, altın mukabilinde avans alabiüyo Bakanlığımız bu mevzu üzerinde çalış kurmazlar., bu da onların bileceği şeyderilmesi istenmiştir. men Marshall teklifinde Sovyet polis z> Toplantı sonunda kendisile konuşan imparatorluğuna karşı bir tehdid mev goslavyaya, durmadan, tank, top ve maktadır. Grev, işçimizin bünyesine dir. Onlan da fazla muahaze etmeğe « Ticaret ataşesinin gönderdiği söy uygun mudur, değil midir konusu da, imkân yoktur. Çünkü bir adamın da bir arkadaşımıza Genel Başkan Celâl cud değildir. Başlıca gayemiz âdil bir makinelitüfek de dahil olmak üzere çok miktarda harb malzemesi gelmek lenen rapor hakkında mütaleanız ne ayrıca tetkik edilmektedir.» isabetine inanmadığı şeyleri tasvibda Bayar, toplantı hakkında hiç bir şey barış kurmaktır. olduğunu yazmaktadır. Bu malzeme dir?» devam etmesi samimiyetsizlik, hattâ söylemek istemiyerek: Diğer bir harb düşüncesi merfuru Ruslar tarafından Tuna yolu ile Çalışma Bakanının sendikalar c Almanyadan dolar mukabilinde V ı mürailik olur. Eğer Demokrat Parti bu « Arkadaşlarımla muhtelif mevzu muzdur. Fakat dünyayı Washington'la mibnessillerile görüşmesi şekilde uzuvlarının kendisini aleni tenlar hakkında görüştük, yeni bir şey Moskova arasmda taksim etmek totaU Rumanya, Bulgaristanı katetmek sure aldığımız 56 milyon tutarında bir paÇalışma Bakanı Tahsin Bekir Balta, kid etmesine tahammül edemiyorsa aytile gönderilmektedir. Bu meyanda 34 muklu mubayaasına girişmiştik. Başka yoktur. Bu akşam Ankaraya hareket terci fikri barışı teinin edemez. Böyle motorlu batarya da gelmiştir. Bu silâh yerden aldığımız pamuklular ihtiyarı dün öğleden sonra Eminönü Halkevinde rılık mukadderdir. ediyorum.» demiştir. bir fikri kabul nihaî ve muazzam fe.'âsendika başkan ve başkan vekillerini Bunu yazdıktan ve işi bir devam sekSaat 16 da tekrar Parti merkezine kete takaddüm edecek şerefsiz bir mü lardan bir kısmı Yunan hududuna gön karşıladığı için dolar tasarrufu temin derilmektedir. Markos'un çeteleri Ma etmek maksadüe Amerikalılara dolar kabul ederek bir görüşme yapmıştır. U n d e ó m c l ú n a s l a d o ğ r u o I m a d l ğ u u > gelen Genel Başkan bazı ilçe başkanlatareke olacaktır.) yerine sterlin teklif ettik. Bu görüşmede İstanbul milletvekılle ¡ böyle söylerin olağan hâdiselerden olnastırdan hafif silâhlar almaktadırlar. rile dostlarını kabul etmiş, onlarla göİlk devre için tahsisi teklif edilen Gene aynı gazeteye göre, son zamanKabul etmediler. Taksite bağlan rinden Ali Rıza An, Süreyya Birol, Ça duğuna işaret ettikten sonra bir noktarüşmelerde bulunmuştur. 5.300.000.000 rakamını müdafaa eden larda Sırp çetelerine iltihak eden bir masını istedik. Bunu da kabul etmedi lışma Bakanlığı hukuk müşaviri liuslih ya parmak basmak isterim. Celâl Bayar, bugün Ankarada yapılaVandenberg, programı akamete uğrata Yugoslav subayı, Yugoslav genelkur ler ve peşin dolar tediyesi hususunda Ker, istanbul Çalışma müdürü Kemal IstEnbulda konuşan Demokrat milletcak olan il kongresinde hazır bulunbilecek kesintiler yapılmamasını tavsiye mayının, Yunanistana karşı mufassal ısrar ettileı ve bir hal sureti olarak do Tilkicioğlu hazır bulunmuşlardır. vekillerinden bir zatın: mak üzere, dün akşamki ekspresle AnSendika mümessilleri işçi ücretleri etmiş ve Avrupa kalkınma programı mu ir hücum plânı hazırladığını, Yugos lar temini için her zaman yaptıkları Biz hakikate râmoluruz, demesi, karaya hareket etmiştir. Aynı trenle mevzuuna temas etmişler ve bugünkü Fuad Köprülü, Adnan Menderes, Fevzi vaffakiyetinin gerdş ölçüde idare tarzı lavyada ve Çekoslovakyada çok sayıda gibi Amerikadaki altınlarımızı dolara işçi ücretlerinin harbden evvelki devre hazır olanlardan: na bağlı bulunduğunu belirtmiştir. Sovyet askerî öğretmeni bulunduğunu, tahvil etmek suretile tediye yapmamı Herşeyden evvel partiye, mukaLutfi Karaosmanoğlu da Ankaraya gitPlânın ay sonuna kadar kabulü bütün peyk memleketler ordularımn zı tavsiye ettiler. Benim bildiğim bun nisbetle çok az olduğunu, ücret mevzu belesini görmüş. mişlerdir. bekleniyor Sovyet yüksek komutası altında bu dan ibarettir. Sonunda bu siparişten de unda iş verenlerle bir ihtilâf çıktığı ve Biz işin aremisiyiz.. zannediyoruz ki istasyonda Demokrat Parti il idare Londra 1 (a.a.) Birleşik Amerika lunduğunu, Bulgaristandaki Sovyet ko iki tarafın muvafakatile sarfınazar e bu ihtilâfta iş veren işçi isteklerini ka bu parti davaları bir din işi, bir mezkurulu başkanı Abdurrahman Münib, bul etmediği takdirde işçinin bir şey heb, tarikat davası gibi mukaddesattannın Avrupaya yardım hakkındaki Mar miserlerinin 4500 Bulgar subayından dildi.» İdare heyeti üyeleri, ilçe başkanları yapamıyacağını, bu meselenin kanunda Halid Nazmi Keşmir, g^lir vergisi et da tasrih edilmediğini, sendikaların ha dır. Üstüne herkes göııişemez. Evvelâ demokratlar tarafından uğurlanan Ce shall plânını bu ayın sonuna kadar tas 2500 ünü tardettiklerini, Rumen ordubu düşünceyi derhal üstümüzden atlâl Bayarın, Ankaradald kongrede mü dik edeceği Londranın iyi haber alan sunun her birliğine sivil bir kcmiseı rafındaki soruya şu cevabı vermiştir: zırlanmış olan kanuna göre, işçi yerle« Gelir vergisi geçen yıl Meclise rinde hiç bir zaman hakimiyeti ellerine mak lâzımdır. him bir nutuk söyliyeceği ve bu nu Amerikan mahfillerinde söylenmektedir. verildiğini» Polonya ordusunun da, PoPartiler insanların değil, insanlar tukla yeni ban açıklamalarda buluna Bu mahfillerin noktai nazarı, Amerikan lonya üniforması taşıyan 3000 Sovyel sunuldu. Bu devrede tasarıyı geri al alamıyacaklarını, zira işçi yerlerinde Kongresinin, plânı gelecek dört hafta subayı tarafından tamamen kontrol al dık, tekrar inceledik ve sert taraflarını patronun isteklerini kabul eden yeni partilerin fevkindedir. Partileri insansanılmaktadır. tına alınmış olduğunu söylemiştir. içinde tasdik edeceği meıkezindedir. biraz yumuşattıktan sonra, tekrar Mec yeni sendikalar kurdurulduğunu, böy lar kurarlar ve inamuklan mevzularda Bir muhalifin sözleri Demokrat Parti genel kurul kararla Londra mahfillerinde haşıl olan kana 60 Yunan bahriyelisi tevkif olundu lise havale ettik. Gelir vergisini tamam lece işçi hakkının tanınmadığını söyle beraberce hareket etsinler diye kurarAtina 1 (a.a.) Yunan donanmasına layan bir de usul kanunu vardır. Yeni lar. Burada hakikatin hilâfına partiye rına karşı aleyhtar bir durum alan ve ate göre plân 31 marta kadar tasdik tensub 60 kişi tevkif edilmiştir. Bu | a bir geçici komisyon, 400 maddelik usul mislerdir. ¡ râmolmak diye bir iddia ileri süriilüıhenüz ödeneğini Genel Başkana teslim edildiği takdirde, Amerikanın AvrupaDaha sonra bir kısam mümessÜer, iş s e b a z a n p a Ail e rin aldıkları kararlarda etmemiş bulunan Sinob milletvekili ya yardımı birkaç ay sonra başhyacak nıslann bir harb gemisini ele geçirmek kanununun' 130 maddesini incelemiştir ve çetecilere iltihak etmek için bir ih Vergi kısmı da, Meclis açılır açılmaz kanununun küçük iş yerlerinde tatbik hak ve hakikati ihmal etmeleri de Suphi Batur, dün bir arkadaşımıza şun ır. tilâl çıkarılmasını teşvik etmiş olduk mevzu bahsedilecektir.> edilmediğinden, kanunun on altıncı mümkün olduğu kabul ediliyor demekarı söylemiştir: Truman'ın demeci maddesine göre işçilerin ihbarsız olarak tir. Bu sakat bir düşüncedir. Bütün < İktisadî devlet teşekkülleri fiatlan « Demokrat Partideki ihtilâf, zanKey West (Florida) 1 (A.P.) Bu ları bildirilmektedir. Bu askerler, bir çıkarılmasından şikâyet etmişlerdir. partililerin herşeyden evvel çalışacakledildiği gibi sadece ödenek mesele gün tatilini geçirmekte olduğu Key askerî mahkeme tarafından yargılana arttırıyor. Bunun önüne geçmek ve isToplantıda kopan hrttna ları ve dikkat edecekleri nokta zümretikrar teinin etmek için Maliye Bakaninden çıkmamıştır. Biz, partinin başın West'te basm muhabirlerile görüşen caktır. Bu arada Salâhaddin Yorulmazoğlu lerinin hak ve hakikatten ayrılmamasılığı ne gibi tedbirler almaktadır? > da bulunanların totaliter hareketlerine Başkan Traman, Stalin'in Washington'a adındaki bir sendika mensubu, işçi mü dır. Böyle olmazsa derhal Halk Partili« Tedavül hacminin stabl kalması eydan vermemek istemekteyiz. Aksi gelmesi halinde, Sovyet liderile görüşmessillerinin alâkalı makamlara yap lerin bundan evvelki durumuna düiçin aşağı yukarı bütün tedbirleri ahskdirde demokrasinin manası kalmaz. mekten memnun olacağını beyan ettıkları müracaatın fena bir tesir uyanört kişinin sözüne boyun eğdiğimiz miştir. Başkan Truman, Stalin'le Stock BattaraU 1 inci »ahifed« yoruz. Bütçenin hakikî gelirlerle tevzin dırdığını, nitekim bundan iki sene ev şerler.. Bu satırlarla ben bir partide disiplin takdirde partinin manasa kalmaz. Onlar holm'da veya diğer herhangi bir mahal ğzmda bulunan mayin manilerine bin edilmesi hususunda azamî hassasiyet vel Çalışma müdürlüğüne yapılan bir olmasın iddiasında değilim. Ancak bu gösteriyoruz. Maliye Bakanlığı cephekseriyete tâbi olmalıdırlar.» de buluşmak hakkında Ruslar tarafın lirerek çelik ağları parçalamıştır. şikâyetin, Türkiye İşçiler Derneğinin disiplin yolunda, nizamında alınmış kaBundan sonra yolunu büsbütün faşı sinden yaşama seviyesinde istikrar te kapanmasına sebeb olduğunu söylemişdan bir teklif vukua gelmediğini, kendi rarların tatbikına inhisar etmeli ve sa;örüşünde de bir değişiklik olmadığını an Sovetskaia gemisinin süvarisi, Ka mini tedbirlerini alıyoruz. Bu meyanda tir. Bu sözler toplantıda gürültülere yol lâhiyetsiz tahdidlere yol .açmamalıdır ve yeni bir 3 büyükler toplantısının Wa vaklar önünde karaya oturmuştur. Ge hayat seviyesine intibak edemiyen bir açmış, ban mümessiller toplantıda bu O zaman itizaller başlar» shington'da cereyan etmesi lâzım gel mi süvarisinin yardım istemesi üzerine kısım vatandaşlarımızın vaziyetini dü lunan 17 sendikadan ayrı hareket eden Bu satırları bitirirken politika âleAlemdar tahlisiye gemisi vak"a mahal şünmek ve icab eden tedbirleri almak üç sendikanın işi şahsiyata döktüğünden diğini ilâve etmiştir. minde bazı adamların arasıra kale deda lâzımdır. Umumî surette ucuzluk te Başlarajt 1 inci sahijed* şikâyette bulunmuşlardır. Bir mümes ğiştirdiği, kendine göre çizdiği siyasi Başkan, seçim siyaseti ve hazırlıkları ine gönderilmiş ve uzun müddet devam mini Jcolay değildir. Bu çalışma istihsil, on yedi sendikanın mümessillerine rotada ivicaclar yaptığı görülür. Bunu 'iyatrosu adına Refik Kemal Arduman sebebile önemli uluslararası ve iç me ;den çalışmalardan sonra gemi yütsali arttırma, millî ve ferdî gelirleri arthücum ederek bunların içinde banları mesleksizlik saymak abes olur. Günüürer konuşma yaparak, sanatkârın 4C selelerin halli geri kalmakta olduğunu lürülebilmiştir. tırma meselesidir. Bu kadar şümullü bîr Sovetskaia gemisi halen Btyükdere nın gayrimeşru olarak kurulduğunu, ilbk sahne hayatındaki başarılarını öv da ilâve etmiştir. nlerinde demirli olarak beklemektedir. işin tahakkuk ettirilmesi de zamana ve kendilerinin de onlar ksdar söz sahibi müzün en büyük siyasisi olan Chura üşlerdir. Daha sonra, heyecanlı bir halihracat kontrol ediliyor chill'İB kaç debi fırka, hattâ kanaat de» Alâkalı makamlar, hâdise etrafında esaslı tedbirlere bağlıdır. olduğunu iddia etmiştir. de bulunan Raşid Rıza sahneye çıkmış Washington 1 (a.a.) Bugünden İtiğiştirdiğini bilmek isterseniz hatıratım ahkikata başlamışlardır. 938939 aenelerile kıyas ettiğimiz tekve hararetle alkışlanmıştır. Raşid Rızayı baren Avnıpanın kalkınması programıBundan sonra konuşan Bakan, Heri okuyunuz... Rus gemisinin yaptığı zararın büyük dirde vatandaşların «atın alma güçleedia Ştatzer, Behzad Butak. Vasfi Rıza na yardım etmek için Amerikanın yaBu, politika gibi cevval bir mevzuda ılduğu anlaşılmaktadır. Kılavuz kabul rinde esaslı farklar hasıl olduğunu ka sürülen mütalealara cevablar vererek Mahmud Morali ve diğer sanat pacağı ihracat üzerindeki kontrol sık ıtmiyen gemilerin bunların tetkik edileceğini, bir kısmı olağan şeylerdendir. Yalnız ortada dikyaptığı zararların ârlar tebrik etmişler, halkın coşkun te laştırılacaktır. İhracat lisansları, tercihatî :aza dahi olsa acentalan tarafından bul etmek lâzımdır. Bunları muhtelif nın iş kanununun tadilile halledilece kat edilecek nokta memleket menfaatizümrelere ayırmak fcab eder. Büyük ğini anlatmıştır. zahüratı arasında değerli artistin başına fiatları daha mutedil olan kumpanyala denmesi lâzım gelmektedir. dir. Bunu kendisine rehber ittihaz ede* ekseriyet yeni şartlara intibak etmiş ve n'anevî tac konmuştur. Bu girada ken ra verilecektir. Çalışma Bakanı bugün öğleden son bir adamın fırka değiştirmesi bir tosu* Bu itibarla, kılavuz kabul etmiyen hattâ satmalma güçleri artmıçtir. Sudisine Şehir Tiyatrosu ve Muhsin ErSovetskaia gemisinin ika ettiği, tahmin reti umumiyede sanat ve ticaret «rbabı, ra Eminönü Halkevinde sendika teşkil etmez. uğrul adma iki palm verilmiştir. Eski Lalapaşa Kaymakamı unan 2 5 3 0 bin liralık zararı, acen serbest meslek erbabı, müstahsillerin bir kanlarile olan görüşmesine devam edeB. FELEK Bu merasimi müteakıb Safiye Ayla Ankara 1 (Telefonla) Lalapaşa asının ödemesi lâzım gelmektedir. kısmı bu meyandadjr ve bu yüsden cek, ayrıca i? verenleri ve işçi mümeskonser vermiş, Raşid Rızanın da is Kaymakamlığından Bakanlık emrine amemleketin iktisad kapasitesi de artmış sillerini de kabul edecektir. úrakile «Baykuş» piyesi temsil olunmuş, bnmış olan Hüsnü Gider, Emniyet UBursa . Yalova yolu açıldı ve bu surette fia* seviyelerine müessir STecmi Rızanın konseri dinlenilmiş ve raum Müdürlüğü kadrosunda dördünİş Bankasının ikramiyesinde Burs* 1 (Hususî) Bursa alova olmuştur, intibak edemiyen zümre ücuammer Karaca trupu bir operet oysınıf Emniyet Müdürlüğüne tayin kazananlar Bursa 1 (Hususî) Bursa Yalova ret ve maaş erbabı ile bir kısım işçiler namıştır. edilmiştir. Ankan 1 (».».) Türkiye la Bankası&ın eferlerine başlamışlardır. ve küçük mülk sahibleridSr. Hattâ bunlara devleti de ilâv« edebilirsiniz. Maaa kumbaralı v* kumbaramız tasarruf hesablan çocukluğunda olduğu gibi Allahtan bir deki tarihi haklarımızın, kızkardesinin sahihlerine gelince, biliyorsunuz maa»« arasında tertlb «ylediği 1948 İkramiye plânının birinci çekllljl bugün banka genel merşey istemesini söylüyordu. Fakat Müm evlerrmemesile Süleymaniyede okunan lara umumî bir zam yaptık. Bu zammı kezinde ve tktnd Noter huzurüe yapılmışTurkiyenin bütün mesele ve taz artık gündelik işlerile içindeki Tanrı sabah ezanının ve Müslüman bir baba satmalma gücü bakımından 988 İle mu tır. Bu çekilişin büyük flrT"'"''y»'r"' taşkil davalarını cesaret ve samimiyetdüşüncesini karıştırmak istemiyordu. O, dan doğuşunuzun, paranm dolandıran kayese edersek küçük ve orta derece eden tstanbulda ErenkSyünde Etemelendi le ele alan haftalık büyük politika :addeslndeki bahçeli tstanbulda insanda yıpranmamıs, sağlam, her türlü emlâk tellâlile iç çehremizi yapan kıy deki memurlar da aşağı yukarı eski se numaralı hetab sahibievSulhl Dören» 118193 isabet ve mücadele MECMUASI tecrübeden uzak, yalnız hayata dayan metlerin, bizi biz yapan büyük realite viyeye getirilmiş denilebilir. Yukarı de etmiştir. Ankarada Anıttepede 1567 numaralı mak için kuvvet veren bir memba gibi lerin ilgisi nedir?.. Bunlar sonu cemi recedeki memurlar için kâfi bir intibak adanın 25 ind parseli olan 602 metra karelik 3 mart 948 çarşamba günü Yazan: AHMED HAMDİ TANPINAR durmalıydı. Herkesin içinde sıkışık za yete dayanan realiteler olsa bile, bizi arsayı Erzununda 6010 hesab numaralı Rahyapılamamıştır. Ankara gibi ban büyük mi Sanalan kazanmıştır. manlarında canlanan, kendisinde ise kendimizi inkara değil şartlan değiştir şehirlerde memurların sureti umumiyebul, gizli Anadolu, hattâ mirasının Bon ötedenberi bütün bir gölge taraf yapan meğe götürmelidir. Elbette ki bizden de sıkıntılı durumu da aynça nazarı dikİkişer bin lira kazananlar: Bureada Müfidöküntüierüe imparatorluk, bu dar, içice bâtıl itikadlara karşı koymak için böyle mesud memleketler ve vatandaşları var kati çekmektedir. Hâkimler gibi bazı de (13939), Ankarada Aziz (627B3). Biner lira kazananlar: Trsbjonda Kizs dükkânların birinde, en umulmadık şe düşünmüyordu. Belki bir zamandanberi dır; elbette ki iki asırlık hezimetlerin, maaş erbabının vaziyeti ise eskiye na (4081), Bej«#Blunda Salme (21667). Herkesin beğenmekte kilde ve birden parlardı. Kasabadan ka kafasında dolaşan fikirlere sadık kal çöküntülerin, henüz kendi şartlarını bu zaran daha iyileşmiştir denilebilir.! Beşer yüz lira kazananlar: Adanada Zekesabaya, aşiretten aşirete, devirden de mayı istiyordu. Bir ay kadar olmuştu. lamamış bir imparatorluk artığı olmarlya (12701), Kayseride Şahine (8089), Samittifak ettiği tek şey: unda Sema (9394), tzmird» Zekiye (40318), Bakan, sorulan diğer suallere cevavire değişen eski zaman elbiseleri, Hayatın oldukça derinden sarstığı bir mızın bir yığın neticesini hayatımızda, nerede dokunduğunu söyleseler bi arkadaşı ona, cemiyete karşı içinin na hattâ etimizde duyacağız. Fakat bu ıs ben sterlin kurunu değiştirmek imk3 Kadıköyd« Adnan (4667). İkiler yüz lira kazananlar: Ankarada Tele unutacağı, fakat motiflerini ve renk sıl tepki ile dolduğunu, nasıl yavaş ya tırabın bizi inkâra götürmesi, daha bü nma malik bulunmadığımızı, para ha rüsehlrde Arif (3644), Antalyada Kazım (903), lerini günlerce hatırlıyacağı eski halı vaş camiaya olan bağlarının zayıfladı yük bir hezimeti kabul değil midir? Va linde tedavül hacminin 900 milyon al Balıkesirde Nefl (3362), Ceyhanda Ömer ve kilimler. Bizans ikonlarmdan eski ğını söylemişti. Tam bir isyan içinde idi: tan ve milliyet, vatan ve millet oldukları tına düştüğünü, hükümetin altın satışı 1103), Esklşehirde Lâtif (8753), Konyada Herkesin şikâyette ittifak 'apmasının düşünülmediğini, bildirmiş Fahri (8007), fatanbulda Beyazıdda Aıçavll yazı levhalarına kadar bir yığın süs. iş7360), Üskudarda Sadiye (4548), Mersinde Yaşamaz ve yaşıyamaz... diye gür1 için sevilir; bir din, din olarak müna ir. lemeler, hulâsa yığın yığın sanat eşyası, lüyorud. Hatice (7352), Tarsusta Rasim (4730). kaşa edilir, red veya kabul edilir, yokettiği tek şey: hangi geçmiş zaman güzelinin boynunu, Basm mensublarmın vergiye dahil eYUaer lira kazananlar: Afyonda Mustafa O zaman Mümtaz arkadaşına, behe sa hayatrmıza getirecekleri kolaylıklar dümemesi için gazetelerin yaptıkları, (35), Aydında Şevket (178), Ayvalıkta Büekollarını süslediği bilinmiyen bir iki kendi parasıdır.. için değil...> nesle aid. mücevherler, bu rutubetli ve mehal yaşaması lâzım olanla kendisine teklif her iki Bakan tarafından da ma ria (1830), Bafrada Receb (711), DiyarbakırMümtaz bunları söylerken insanlardan kul olarak karşılanmış ve Bakanlar bu da Sabri (5101), Edirnede Sıtkı (3584), Isyarı karanlıi dünyada kazandıklar; uzak aid geçici haller arasında uydurduğu Bu şikâyeti bir münasebetin manasız olduğunu elinden çok şey istediğini biliyordu. Biliyordu ki hustıta basın mensubları lehinde çalı İsnbulda Biiyükarlnda Melek (25), Galatsda zaman ve meçhul cazibesile onu saatNuri (11511), Yalovad* Mahmud (55), F,dgeldiği kadar anlatmağa çalışmıştı. «İş şartlar değişince insanlar da değişir, acaklarını vadetmişlerdir. remidde Mustafa (3235), Gazlantebde Mehlerce tutabilirdi. Bu eski şark değildi, lerimiz iyi gitmiyor diye Tanrılara kız Tanrıların yüzü solardı. Fakat böyle olıed (30S9). İskenderunda Saadet (2140), îsÇalışma Bakanının sözleri yeni de değildi. Belki iklimini değiştirmıyalım, demişti. İslerimiz, bizim ve maması gerektiğini de biliyordu. GüverÇalışma Bakanına sorulan suallerle, artada Fatma (2652), Karsta Zeren (29;o\ miş zamansız hayattı. Mümtaz bu ha bize benzerlerin küçük sakatlıklariîe. cinlere yem serperken, bir taraftan ST.IMalatyada Osman (4919), Manisnda Günselin yattan Mahımıdpaşanın çığlığı içine çık tesadüflerin ihanetile, her zaman bozu cunun içini âdeta sıvayan ince tozun, Tahsin Bekir Baltanın verdiği cevablar Í4307), Nazülide Hulus! (3351), Ödemişte SaBiletile ortadan ı (1940), Sıvasta Semina (55C4), Uşakta tığı zaman, bir mahzende cins bir şa labilirler. Hattâ birkaç nesil için bozuk uzviyetinin bir tarafında bir pencere ka da şunlardır; kaldırmaya bakınız!.. « Hazırlıkları ikmal edilen ihtiyar Sıdîka (2321). rabla sarhoş olduktan sonra güneşe çı gidebilirler. Bu bozulma, bu düzensiz panmış gibi kendisini sinirlendirmesine Bunlardan başka bankanın türlü şube ve kanların sarhoşluğunu duyardı. Bütün lik, iç kıymetlerimize karşı vaziyetimizi üikkat ediyor, bir taraftan da bunları lık sigortası tasarısının kanuniyet kes ajanlarında yüz yirmi hesab sahibi çeş:d!i hstmesi, niçin bu kadar geç kalmıştır?. ikramiyeler kazanmışlardır. bunlardan zevk almak ona yaşma gbre değiştirmernelidir, İki ayrı şeyi birbi düşünüyordu. € ihtiyarlık sigortasının kanun taçok olgun bir itiyad, bir tiryakilik gibi rine karıştırırsak çıplak kalırız. Hattâ H?yır, Aîlshtan bir şey istemiyecekti nrısı, bilindiği gibi hazırlanmıştır. Biz, Bir kız çocuğu kayboldu gelirdi. zaferlerimizi bile Tanrılardan bilmeme T;ık Onu kaderle veya ömrünün a n Cajaloğlu Mollafenari sokağında 42 numadiğer taraftan, işçiler için ücretli hafta ; Bu sefer de öyle yaptı. Evvelâ güver liyiz. Çünkü ihtimallerin cetvelinde aları" e karş'laştırmıyacaktı. Çünkü s tatili meselesini ele almış bulunuyoruz. ralı evde oturan 10 yaşlarında Kürmuz adrıcinlere bakti. Sonra dayanamadı, yem mağlubiyet de vardır. Amcanın muha terüjşi şey olmazsa kaybı iki misli ola Bunun dışında, gene ayni şekilde, işçi da bir kız çocuğu, cumartesi sabahı evinden çıkmış ve bir daha dönmemiştir. Zabıta, kadağıttı. Bunu yaparken içind* bir taraf kemesinin uzamasile bu vatan {¡zerin I çaktı. oar) lerin senelik izin yapabilmelerini temin jıb çccu£u chc^rurJyetle aramaktadır. Skandinav devletlerinde uyanan büyük endişe Başmakaleden devam cemiyet olarak iskeletleşmektir. Eljordamile Almanya belinden yakalandığı ve ona bugünkü ölçüler içinde bir hayat hakkı tanındığı za ...an biz Avrupa kalkınmasının mum' ¡in bir hale geleceğini ve barış ib mallerinin ufakta belireceğim ümit! v diyoruz. Çünkü batı bloku deııileı ınvazene unsuru da, istihsale vı konomik işbirliğine aid diğer unsurar da ancak böylelikle gerçekleşme mkânına kavuşabilecektir. Yazık ki Iüttefikler şimdiye kadar çok vakit kaybetmişler, Avrupanın göbeğindekderin boşluğun müzmin bir yara ha ¡inde soysuzlaşmasına karşı, elleri kolları bağlı, bakıp durmuşlarda Halbuki vakit dardır; Avrupayı ve dünyayı kurtarmak için kaybolan Almanyayı bir an önce bulmak lâzımdır. dun gazetecilerle konuştular Demokratlar âleminde Rusların askeri faaliyeti Celâl Bayar dün Ankaraya döndü Amerika Ayanı, Marshal plânını müzakere ediyor Bir Rus gemisinin marifeti Raşid Rızanın 40 ncı sanat senesi IBİZİM TÜRKİYE ÇIKIYOR « KENDİ AKLI,.. MİLLİ PİYANGO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog