Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

Mikolajczyk'in Hatıraları Stalin ile görüşmek için Moskovaya gidişim = haberleri İçkili yerlerin tahdidi Şehir JAMERİKA m HEM MEKTUBLARIJ Paranın kudreti! ! , I NALINA MIHINA Eski Leh Başbakanı ve koylı pcrt sı nımı sıkan başka bır haberle karşılaşlideri Stan siauj Mıkola^czyk Journal tım Kendilerine «Leh kurtuluş komiAmencant dan naklettiğimiz hatıraları tesi» adını verenlerle S alın arasında nın buncan evvel çıkan kısımlarında bir «anlaşma» imza edilmişti Bu komi(*) Ruslaiın, Katyn ormanları «¿a 11 bin te sonradan Luolm hükümeti adını alLeh subajı ı a u kır* \a r di ¡eıım ' mış \e bu^un de butun Bırleşn ş Mıl Şehirdeki içkili > erlerden \ arısının > le Almanla a atfedilen ou cinayetin ıa j l e t l e r taıafından resmen tanınm ştır kapatılması ıçm hazırlıklara Bu suretle benim me\kıım \e nufu A.ıJc! failleri) in aur ya ef art onunae başlanıp or meydana çıkmaması iç ı haddeyi A ur . zum za\ıflamış oluyordu Hatta bir an Ickılı mahallerin tahdidi hakkındaki berg dalaşında na'il kavatU <tarmı an için Moskovaja gitmekten vazgeçmesi «Lıtuanya A e o York (Şuba ) rıkçı bu mahiyet alan bir strateji po teresan kısımlar şöyledir latmıştı Bug in okuyaragını. kumda bile duşundum Fakat Tahrana \ardı nizam iame tatbikini go=terır talıma*Cumhurıy eti, Hıtler le Stalın m planNasıl şair sozu inanma ki yalandır di 1 tıkası guauyoruz e ki Leh d'vlet adam,, harbin gi h ka I g ı m Z a m a n R o o s e ^ e l t l e Churchıll den name ile birlikte dun Vilayete tebug laştırdıkları ve 1939 da imzalanan Moyerek galiba burada da «aday sozu Bu dıs siyaseti desteklersek barışçı lan cıger b r ! adı esi anîat 11/ tadt> bana gelmiş ıkı telgrafla karşılaştım edilmiştir Yeni talimatname Emmvet lotov Rıbbentrop anlaşmasında ifadeuıanma ki yalandır> demek ıcab ede olamavız» demıştu1 1944 j azında Stalınle konuşmamı te Burlar her ıkı de\let adamının, fata I I,lerı Genel Müdürlüğünce ve orada te cek Amerıkada yeni Cumhur BaşkanAmerika masraflı ordu beslememeh sini bulan harb ve tecavüzün kurbanline ben kabul etmesi \e Lehıstana 1çekkul, eden bir komiavon marıfetile, mm etmedi için Roosev elt e başvur . , , , lığı seçimlerinin yaklaştığı şu aylarda askerlik hizmeti ıhîas etmemeli sadece larından biridir istiklalini üan gunuıruştum Stalın bu hususta Roosevelt in ' k a r ş t u M u g u s l N a s e t l ^ g s irmesi için | hazıı lanmış olup bundan 1x1 sene e\\el adayların demeç ve nutuklarından birkuvvetli bir hava kuv v etile Ameukaya nun 30 uncu yıldönümü olan bu günde merıyete konup şehirde içkili mahalleri \aptıgı talebi reddetti Faivat ben tek cektı leu telgrafın kopvalaııyaı mana çıkarmağa çalışmak bir hayli yapılabilecek ve hiç de muhtemel ol Lıtuanyanın mustebıd fatihlerinden Ben ve arkadaşlarım Mosko\ava 31 Uhdıd eden talimatnameye bir takım lifimde ısrar ettim \e bu sefer ce mıvan taarruzları deft.tmegı kafi gor kurtulmasını umar ve bu umıde Newilaveler yapmaktadır Buna göre yeni bejhude iş olacak gibi görünüyor Churchıl e muracaatte bulundum Ch 1 temmuzda \aıdik ve gav et soguk bu Burada ıkı aydır çok dedikodu ve melıymış Allantan atom varmış şim York halkının da sempatiyle katılması«Pra\da> bıziT den ve esaslı bir şekilde bölge tahdidi chıll bunu daha şiddetli bir lisanla şekilde karş landık nı ısteum» yapılacaktır Bu meyanda evvelki tali ancı u\andıran yeni bir filim ovnatı dilik muhafazan taraftarıdır so\ lemış olacak ki Stalı ı benimle ko geldiğimizden bı e bahsetmedi Halbuk matnamede Hıızıssıhha ve ilk Tedrisat ıyor William Po^ell in «The Senaroı En gene adav Cumhurıvetçı Harold Marshall planına (\vıupa\a yardım ajnı gazetede Ru=ya ile Leh milli kur nusma\ı nıhajet kabui etti V Kanunlarındaki bazı hukunlerın goz İ as ındıscret» ^Senatör ketum degıl programına) muhalefette ise Taft her Stassen en açıksozlulerden sayılır FiBen gajet az b r kuwetie kendim tuluş komitesi arasında • buvuk elçileri onunde bulundurulmaaıgı go'ulmuştur d ) ad rı ta s van komedisinde bir Amekirlerini ve prensiplerini açıkça ortava den kat kat ustun dusm e na karşı de tavın edıldi'i Danimarka gizli muka •y.enı tahdıd ile şehirdeki içkili mahaı rikan Cumhuf Başkanlığı adayı hıcv e zaman avnı fikirdedir Tift, planın esa atmış hatta kanaatlerini bir kıtab havam ettıgı mücadele ile butun dunyajı vemet hireketı adına bir heyetin bek lerın yarı ından fazlasının kapanacağı ¿ılmektedır Aday (W PoWell) seçim sına degı! miktarına muhaliftir Senato linde sunrrushrr Stassen Sovyetler n 1948 değil, 1956 da imişiz! hajran Dirakmış bir milletin Başbakanı lenmekte olduğunu uzun uzun yazılarda anlaşılmaktadır Tahdıd ışını yapmas propagardasına başlıyor Vergilen kal encümeni geçen gun miktarı ay başına rrutecavız gayeleri bahsinde hayale 453 mıly ondan 441 mıly ona indirdiği O ı r muddettenbejı gelmıven Kahıreil idim \e Moskova} a mucaielemıze bil haber verıvordu uzeıe oır kom ; y on kuıulacaktır Tatı ıiracagını maaş ve primleri arttıraca halde Cumhurıy etçı aday gene > kapılmamakta ve Amerikanın en ufak ^ fransızca dergi Images tekrar gel«çok Mos^ov av a v ardıgım gun Molotov la hassa gizli muka\emet haıeketıne yadıd ed lecek aukkanlar arasırda ayakta ını bol ice eden vad^dıvor Nüfuzlu ve pek çok> diye demecde bulunmuştur bir ınfırad ftkrıne bile saplanmadan meğe başladı Birikmiş savılanndan bipacağı ufak bir \ardmla bize buyuk Dış işlen Bakanlığında görüştüm ,arab satanlar da varear IİKmekteble'" muhafazakar zevatın toplandığı bir kaBana gayet soguk bir şekilde «Neye Cumhuriyetçi partinin dıger ku vetlı dun., a siyasetinde ve barış yolunda rinde okuduğum bir fıkrava göre 1948 iyilik edebilecek me\kıae olan kuvvetli yakın o anlar da kapatılacaktır Beledi ]ubde konferans veriyor ve ırkçı 7 faal rol ovmamasını istemektedir Dünbir muttefıl ten davnmzı destekleme «eldiniz'' Ne konuşacaksınız » dije sor ye sınırları dışında kalan içkili yerler™ fikirler «erctedıvor Zenci mahallesin adayı Nevv'iork Valisi Devvey Taft dan ya devletinin kurulması hususunda sa de degıl 19a6 da imişiz du Ankara civarında son zamanlarda Bini istemeğe gıdı ordum vilayet makimi tarafından bir ıntıl 1 deki nutkunda ise eşit haklardan dem da daha zor anlaşılır bir zattır Sarih rih fikri vardır Avrupaya yardım vapilan kazılarda bazı tarihî taşlar u« Stalın le görüşmeğe geldim » dı\ e devresi için mühlet verilecek ve bu uyor Bankerler toplantısında sendı bir şey söylememekle maruftur Bu vu hjzılordu bozguna uTanış kaçan planına tamamıle taraftardır zerınde bir takım v azılar bulunmuş Alman orducunun peşinden Lehıstanda cevab verdim «Sizden de kendısıle go devrenin sonunda Hacıo^manbayırı ve ıcalar aleyhinde işçiler muhitinde ise nunla beraber şimdiye kadar dış siyaset Kızıl Rusyaya karşı enerjik davranı Bunlara göre Cesar Auguste zamanında inanılmaz bir «uratle ilerin, ordu Çun ruşmeme yardım etmenizi istiyorum dıgeı kır gazinoları kapanacaktır Son sermaye aleyhinde demecde bulunu bahsinde verdiği nutuk ve demeçleri Almanlara kar=ı giriştiğimiz muştce? günlerde gene şehrin bazı mahallerınd" yor ilah az çok vazıh ve müstakar gordum De şıle maruf olan General Mac Arthur un Sum ede vapı'mış olan nufus savımı ku Londradan verdiğim gizli talimatla Bu hiciv biraz kabasaba da olsa az vvey in Lincoln gününde Boston da v er adaylığı kabul edip etmıyeceğı henüz Isanın doğumundan 8 vil once imiş Leh şehirlerindeki mukavemet hareke m ıcadele ve Kızılordu ile bizim gizli sarhoşlar çoğalmağa ba"iami5trr Bü Mesela dıgı nutuk bir hayli kuvvetlidir O dabilinmemektedir tine Rus orduları şehrin cı\ arında go mukavemet kuvvetlen arasında ışbırlı hassa cumartesi ve pazar günleri ak cok hakikati ifade ediyor I sanın bu nufus savımı sırasında dogDemokrat partinin tek adayı Truma duğunu daha evvel bilmem kim hesabrunur görünme Almanlara karşı ajak gı rreaelesı üzerinde konuşmak arzu ımları Beyoglunda fazlaca sarhoşa ve Cumhuriyetçi adayların en kuvvetlile Demokrat Partiyi «ikinci Dünya Harbi rinden «avilan Senatör Robert Taft in zaferinin butun vemışlennı kavbetmış nın Sovv etler hakkındaki fıkır ve kalamış olduğu ıcın şimdi Ankara cıvalanıp mücadelece geçmeleım bıldırm ş sundavım Kuvvetlermıze yardımı do saduf edilmektedir Lincoln gunu munasebetıle 12 şubatta olmakla» itham etmiş Stalın m dünyayı naatleri ise artık malumdur Uçuncu ıında bulunan taşların şehadetı neticetim Bu planramaf(akı\ etle tatbik e kunacak mahıvette size bir çok malumat verebiliriz Bundan başka Stalınkonferanstan parti adayı Wallace in bu bahisteki id sinde 1948 de degıl 1956 da vaşıjormuFıladeîfıyada ve^dıgı nutukta Rusva fethetmesi malumken dildi \e kurtulan bir ÇOK şehirlerde aleyhindeki kuvvetli sözleri dikkati~u konferansa girilip neticesiz işler yapıl diaları da aşikârdır Ona göre Amerika şuz Fıkra Isanın doğumuna aıd bu haRus komutanları EosterduJerı yarar le Sovyet Leh munasebetlen hakkın emperyalist Rusya mazlumdur Mana tanın hiç bir zaman duzelmıy ecegtnı çeKtı Hayretle karışık bir memnunluk dığından şıkavette bulunmuş hur ve lıtc \e işbirliğine teşekkür makamında da da görüşmek istiyorum» uuydum çunku Taft 1 az çok ınfıraicı kahraman milletlere ihanet edilişine sız fikirleri ilen surdugu hususunda kav dedıyor Molotov zerre kadar alakadar olmuş kahramanlarımızın gogsune madalyalar şimdi de biliyor ve onun seçilmelinden dünya esef etmiştir Dev* ey «olan olmuştur hemen herkes müttefikken görünmüyordu Aman düzelmesin Çunku hepimiz 8 taktılar İstanbul Bölge Sanav B rlığm n jıllık kon ve Turkıve siyaseti bakımından endişe zararı düzeltmeğe bakalım» kabilinden samimî olmadığına inananlar çoğalıyor sene birden ıhtıvarlamış olacağız Fakat « Ağustosun beşinde altısında biz Fakat çok geçmeden avın kimseler da T caret işte seçim arifesinde başlıca aday daha fenası, bizim 1945 tenben AnkaVarşovayı alacağız» dedi «Stalın e ge gres dun saat 14 30 Başkanlığa ve Sanav Od» duyuyordum Halbuki 12 şubat nutkun Marshall in Avrupaya yardım planına Kızılordunun ilerlemesine bu kadar sında yapılmıştır Dr Cudı Bir hatta ların Rusva ve gudulmesı gereken siya rada lafını edip durduğumuz 5 \1lI1k buvuk yardımı dokunmuş olan kahra lince askeri harekatla meşgul hiç vak tek seçilmiştir idare he> etinin şenel k faa da Taft, Trumandan da ilen gidiyor taraftar bulunduğunu söylemiş Demokrat Partinin dış siyasetim zayıf programın tamamen (6 800000 000 do set hakkındaki fikirlerinin hulâsası bu programlar «.e plânlarla 1950 de bitmesi rranlar Ruslar tarafından «kundakçı ti yok Maamafıh ağustosun ıkısı veya lıyetıni gösteren raDorun okunmasını mute lıkla ve «sulhu kaybetmiş olmakla it lar) kabulünü istemiştir Bu yardıma dur iç siyaset kaygılarının şartlandır lazım gelen buvuk işlerimiz bu tarih akıb soz alan Sadık Bıgat bir senedir in lık» suçıle tevkif edildi silahtan tecrıd uçu için size bir görüşme saati tesbı olarak bulunduğu idare heyetini tenk d ede ham ediyordu «Dış siyasette müşterek bir de çok enteresan kavıd konması dığı bu demeçlere fazla ıtımad etme vanlısı düzeltilirse vapılmadan yapılolundu hatta bir çokları Rusvaya su etmeğe çalışırım » Molotov bunları söy ceğıne işaretle dem jtır ki çift parti sisteminden bahsedilip duru teklifinde bulunmuştur Para yardım mekle beraber adayların buvuk ço mış gibi tarihe geçecek' ledikten sonra vuzume gavet haşin bir mldu . B r sene iç nde yapamadıklarımız ça luyor Cumhuriyetçiler Demokrat Parğunluğunun dış sıvaset bahsinde enerO sırada ben eğer varsa Stalın in şekılüe bakarak devam etti «Fakat sı lışamadığımız iç n deg ldır Biz kend mi'e tının tereddud ve gevşekliğinden doğan gören Avrupa devletlerinin birliğe doğji taraftarı olduklarını az çok kat ıyetle Şerefe! insafına müracaat etmek üzere Mosko zın Stalın le konuşmadan evvel Leh ıaha başka bir birlik kurmah>ız Bu fikri kavıblarm sorumluluğunu kabul etmı ru vaklaşmaları nısbetınde arttırılmalısoy Iıyebüırız milli kurtuluş komıtesıle garvşmeniTi bundan çok daha ılen sunruş tatb dır Daha doğrusu şartlandınlmahdır A vnı derginin venı sene savısında va} a giderken Kızılordu Varşovamn yecek erdir Polonvalı ara ihanet edfn Ve Devvey Avrupa birlik devletleri te¡tem şt k Her deg sen B ı=tıvoru7 » TURKKAV ^ ^ v ılbaşı gecesi şerefine Kadeh kaldı dış mahallelerine kadar eelmıştı de değişmek beraber fa « Görüşürüm» dedim «Fakat bu kanla kaldı Sana \etmz yarıresm d r Ker i o ada kızılların hakim olmasına Tah zini bir hayli tafsilatla işlemiştir Maarılacak şevleri gösteren bazı vecize Gizli mukavemet hareketimiz mer Birliği ıunda sadece Lehleri alakadar eden dahili bir di ıht yaclarımız konulmak üzere sam n ran ve Y alta Konferanslarında razı mafıh Nevv'iork Times gazetesi ertesi sözler vardı Şu bir kac tanesi hoşuma kezı Varşo\ ada ıdı Parlamentomuz olan biz değiliz Milliyetçi Yugosıavva,7 gitti Bilmem siz de beğenecek mısınız' gizlice orada toplannor mahkememiz meseledir Ben burava Leh hükümeti olarak k mse b r ;e gelnjor B z de 1 ya ve Mıhaılovıçe ihanet eden de bizgun bu şartı tenkıd etmiş ve bunun çok toplnamadık ece b rl ge karşı bir ala zor ve uzun bir iş olduğunu yardımın Aşkın hiç bir sigortası olmnan veAlman komutanlarını imledikleri cina nın mümessili olarak So\ 3 etler Bırlıgı değiliz. Milliyetçi ÇanKayŞek hüküiMzlık gösterildiği me\darıdadır» ise bolşevık tehlikesine karşı derhal gane ateşin şerefine' yetlerden dolayı giyab'arında orad? Başbakanıle görüşmeğe geldim » Bundan sonra konuşan Dr Cudi B rtek metini bize düşman komünistlerle anyapılması gerektiğini izah etmiştir Hoşumuza gidenleri öpmek fakat Molotov la konuşmamız burada sona M 1 1 Korunma Kanununun j ırurlukten çı laşmaya ve muvazaalara rrecbur etmek mahkum edıvordu Ajrıca Genera imas hal nde 3ag\ı mukarrer olan c Devvev ertesi gun «Lıtuanya istiklâl öptüklerimizin de hoşuna girmek şereBorKomorou =kı nın idaresi altlıda da erdi Moskovada bize tahsis edilmiş oisteyen Mar«ttall polıtısa 1 da Cumha1 B r gm Hcaıc bı 1 n na fine' 40 bin kişilik bir kuvvetlimi vardı lan eve dondum ve burada sınır vıp olmsı lazım n er ne kur nde durmuşgve ve 1 r yetçılerın değildi Rus emperyalizmine gunu» munasebetıle venı bir nutuk ver geldiği üzer Bizimkinden başka herhangi hir takıb etmeğe birliğe ver lecek ıslıkan et taj n etmek ize e kccrşı çok zaaf gösterdik dıyoıdu Mü mış ve Rus emperyalizmine tekrar hu Varso\aJa Almanlara karşı av aklan ratıcı günler birbirini kadının omek kocası olacak erkeğin mavi General BorKomorov.ski ile be başladı r korrısyonun kurulmasını teki f etmiş r kemmel Sevincimi gören Dış Baoin cum etmiştir Bu nutkunda başlıca enBölge SanaM B rl ğ Umumi Kat bi Hal 4 Muduru Mr Ucker, gülümseyerek «ou şerefme' 1 ağustosta Varşova gizli mukavemet raber Başbakan vaıdımcısı Jankowski Dördüncü Fasıkul Çıktı Gittikçe daha çok dost sahibi ol\e gizli parlamentonun başkanı Puzak hareketinin Almanlara karşı çarpışma Guleryuz de hazırlanmakta olan yeni Sana?; seçim nutuklarından netice çıkarmaumunda m mak fakat gittikçe daha az dosta muhğa giriştiğini haber aldım Ingılterenın birliklerine aıd stak 1 olarak kurulacak sana >ın> dedi idare edeceklerdi Bu fasıkufde: hükümler bulunduğunu so\ taç olmak şerefine' Ben Stalın le buluşmak üzere çık Moskova buvuk elçisi ClarkKerr baıştır Net cede >em kuru acak b rl g n 5 Hakikaten aynı Taft 2 gun sona % Telefon nasıl işler' Rev toplanmadan seçilen hep katıkametıni ta\ in etmek üzere b r komısyo tığım sevahatın ^k merhalesinde bu na Varşovada kendilerinden kat kat Denver de verdiği bir başka " uc a nun kurulmasına karar ver lmıştır % Batı Hun devleti . nunsuz idare eden, daima ıstmafsız, lundugum sırada Londıadan Şimali ustun bir kuvvete karşı nevmıdane bombaca b r ağız kullandı1 Bir kere temvızsız karar veren ve dunvada se0 Eski ve yeni Çın . çarpışanlann muteaddıd defa ımdad Afnkava tavvare ile giderken 29 Bir Matematik Enstitüsü kuruldu mecburi askerlik hizmetine alev ıtar olvilen vegâne mustebıd olan kadının şe0 iç Anadolu bölgesi . temmuz 1944 gunu Moskova radjosu istediklerini bildirdi Ünıvers te matemat k oğ encılerı taraf ndan duğunu bildirdi Rusvaya kaışı kuvrefine! 3 ağustos gunu öğleden sonra nıha Matematik Enst ^su nam le b r enstitü k vetli ve hazırlıklı bir Amerika gorm»k Lehlere vaptıgı yayımda şu emri ver£ Cam nedir ve nasıl yapılır' nur Burada şehrin tanınrrış matem Kahramanlık aşk ve ihtiras romanı vet haber geldi Stalın o gece beni saat mişti 0 Yeryüzünün hikâyesi . t kç lerı zaman zaman toplanarak japtık arı ümidinde olanlar Cumhur Başkanlığı Turk uğun zaferini aşkta coşkunlu«Lehler Kurtuluş saati geldi' Sılan dokuz buçukta kabul edeceğim bildir0 1001 soru 1001 cevab aştırmalar hakkında konferanslar vereck odavının bu «kanaati» nı hayret ve ğunu ihtirasta vakıcılıgını hiç bir başına istilâcılara karşı her ev »bir kale mişti lerdır B r matemat kç ler muh ti yaratman. r dde le karşıladılar MatDUctın çogun£ KUÇUK ansiklopedi Kendisinin yüzde yuz reyle seçildi gaves le teşkil edilen bu kurul yarın sa,. ı gu Tafta hücum etti Bir gazete koroman bu derece heyecanla anlataha ine gelmelidir' Kaybedilecek bir daorta öğrencileri için Hk ğini iddia eden adam bugün yeryüzün 2 30 da Marmara Lokal nde b r açılış tören ca bir karikatür neşretti ve «ıkı vuzl > mamıştır Fıatı 300 Kr kikanız voktur • bulunmaz bir hazine REMZİ KİTABEYİ nutuk veren bir senatörü» veya KonO gun Varşovanm merkezinden Rusde en sıkı muhafaza altında bulunan japacaktır gıe azabını halkın hiddetine maruz kaloplarının sesi du uluvor şehrin üze kimsedir Üniversite Senatosunun dunku lışını tasvir etti halk ««nn ımı o arak rinde Rus tawarele 1 Alman hava kuvO gece eski bir düşman gibi muamele toplantısı inanmıyor musun 9 » diye so \etlenle çarpışıyordu Kızılordunun gören zavallı müttefik bir memleketin İstanbul Üniversitesi Senotasu dun Rek et bana tank birlikleri de Varşova civarında bir adına kendısıle görüşmeğe gittiğim za Ord Prof Sıddık Samı Onarın başkanlığ r maktadır Sarav da Valide sanayi merkezi olan Praga civarına gel man Kremlin saravının dış kapısında da uzun bir toplantı yaparak Iktısad Fa Geçenlerde Üskudarda kend s nl vakalaBu son nutkunda Taft «Fusvamn asSultanların desiraak ist ven Celâl Cingöz adında bir polis mişti elimdeki vesikaları dikkatle gözden ge :ultesınln yeni tuzuğu üzerindeki çalışmaıa Ivprı b r tecavüze Wkı mak niyet nde selerine kurban omı bitirmiştir memurumuzu uç mavzeı kürsümle ?ehid edei Bunun uzerme 1 ağustos gunu ogle çirdiler Sonra NKVD nın adamlan beolmadıgına>> inandığını belirttikten lan ıkı masum hah rsız Şukrurtm Birinci Ağırceza MahkemeZıncırhkuyuda bir kan koca den sonra saat beşte v arşova dahili or ni alıp avludan bir kapıya kadar gösonra Demokrat Partinin dıs «ıyasetırı linde meşhuden görülmekte olan muhakeme 1 nedanın (Facia yanarak öldüler dusu vatandaşlarımızdan 6 milyon kı türdüler ve burada başka muhafızlara bu sefer de mütecaviz olarox tavsif etdun sona erm ştir Net cede mahkeme v az ' e Osmaniye) namıle Dun sabaha karşı Zinciri kuyuda anında bir memuru öldürmek suçundan «a şıyı katletmiş olan zalim düşmana kar teslim ettiler Bunlarla beraber bir bek mandırasında b r }angın çıkmış vePoli n n mıstır1 «Dunyanuı her tarafında tahalevler Yenicen Solak nıgı 22 sene ağır hapse mahkum etmiştir şı aç ktan açığa mücadele e geçti Bu leme odasına girdik Orada beş dakika kısa bir zarran iç nde butun kulubevı saı Hüseyin Tugının 40 lın kişilik kuvvet saelam istihkam beni gene muayeneden geçirdiler Nı mıştır Yangının ç klıgını gören onardık < Hangisi > opereti ıbretmıma tan tug a harmanı bekçi er nden Yusufun ıhb rı lan olan ve silahça çok daha ustun bu havet Kızıl Liderin odasına aldılar Muammer Karaca Operet sezop sonuna Va hinde neşrettig1 üzer ne itfa >e derhal \ angın verine gelm şs» Qar repertuarjndaki d ğer güzel eserler rte lunan düşmanla çarpışmak bu suretle Buıası buvuk bir odavdı Yanımda de kuljbede oturmakta olan Pavli ve Paso hazin vak'an n göstermek isted g nden genel stek üzer n= Kralordunun şehre girmesini kolaylaş sürgündeki Leh parlamentosunun emek ad arında ht var karı koca ve 6 domuz a » mutemad >en temd d ed len «Kat b n karı* » butun o'aylarmı, tırmak üzere av aklanmıştı ler arasında dır diri yanarak feci bir şekı de lı başkanı profesor Grabskı ile Dış işoperet ne çarşamba akşamı yapılacak te n sarıklı ulema ve ölmüşlerdir Had seje Savcılık elkoyarak tah Fakat buna kaışı Rusların yaptıkları len Bakanımız Romer vardı s 1 e son verilerek i mart perşembe aksamın kıkata başlamı tır dev Iet ricalinin dan itibaren çok zengin dekor ve koştu 1 komünist Rusvanın tarihinde daima bir Stalın duvara kadar uzanan buvuk çapulculuk ve kolerle yeniden hazırlanan >Hang s » operetine Bir kam v on kazası kara leke olarak kalacaktı Kızılordu bir konferans masasına dayanmış abaşlanacaktır mexiderile Saray Belediye Sular İdaresine aid b r kamyoi Stalın den aldığı emir üzerine şehre yakta duruyordu Arkasına Mareşal u Şiş iden geçmekte iken Receb adında b r içinin süslenmiş girmeyi aylarca geciktirdi çarpmıştır Sadme sonunda n s 1 esen ki nıformasını giymiş gogsune de bir tek şahsa ıurette paralanan Receb Caferbaşından resimlerini ihtiva eden hevec^n General BorKomorovvskinin kadın ağır Ta>\ » TEŞEKKÜR Tercümanı Pavlov Kİ nıgıne kaldırılarak tedavi altına alınmış nenide bulundurunuz «rkek butun kuvvetlen ellerinde an madalva takmıştı Ebedi zıjaı ile bizler der n teessürler İçin da yanındaydı tır de bırakan kıymetli aile bujuğumjz sevgili cak bir haftalık cepane ve v ivecek olF. 150 KURUŞ Şaşılacak şey Stalın in başının ürebabamız işlerinden çıkarılanların şıkâveti dugu halde tam 63 gun çarpıştılar ve Satış yerleri E T İ idaresi Mudurlugu dun ¡tfaıve k ^ RIFAT TOPALOĞLU'nun birer birer telef olup gittiler Halbuî rmde duvarda Çarlık devrinin meşhur Sirkecide İNKILÂP Beyoglunda HASET ve itfaiye er kadro fazlası cenaze meras m ne iştirak eden akraba ve bu sırada Kıalordu kuvvetlen Varşo Generallerinden Kutuzov üe Suvu mında çalışan 1»çıkarmıştırnı Bunlardan b r SARAY Kıtabevlerınde ŞEHZADE MEHMED olarak v az feden dostlar miz a Asker T bb ve ogren<ıleı ne \e vamn d ş mahallelerinde duımuş bek rov un resimlen asılıvdı Kapının ya kısmı dun gazetem ze mı racaat ederek iş bizzat \eıa te graf telefon mekhıbla acım 71 hvorlardı Stalın de yalnız bize vardım nında karanlık bir koşey e de Lenm m Kanunu gereğince durumun kendilerine 5 pav!a=mak lutfunda bulunan \akinlaumiza ve gun evvelinden bildirilmesi lazım geld ğ 1 i «tmemekle kalmamış ingilizlerle Ame kuçuk bir fotoğrafı asılmıştı 7 son dakikalarına kadar b ıtun gavret v e h i ı söylemişler ve kanunun mud ir tarafınd n Stalın « Oturmaz mısınız » dedi met er nın tamamını sarfeden deeerl ordı rikalıların da Varşova mucahıdlenne Biga M jtısı Hamdı Erd< mm telif ettıgı namaz ve taharet, zekat narvus profesor er mız Mazhar Osman UzKendisi de arkasını duvara vererek ajak altına alındığını kendiler nin buyuk yardımda bulunmalarına da manı olbir haksızlığa uğradıklarını bıld rerek alA man General Te\ı k Sagl n ve dah 1 e m oruç hac Kurban namı ile basılıp nüshası lalmıyan b°ş aded esen ou masanın obur tarafına oturdu. Pavlov kah makamların bu mesele üzerine İlgile muştu teha<s sı Hu^ej n Osman Uzn ana m nnet e kere toplu olarak bir arada basılmştır Herkesin anlıyabılecegı bir da ikimizin arasına düşmüştü Stalın bir rıru çekmemizi istem şlerdir ukranlar mızın a\rı asrı blag na b v i *** tarzda yazılmadı kıymetini arttırmıştır sigara yaktı ve bana söze başlamamı «cimiz manı oldu^mdın n uhterem gaze e Turk musikisi konserleri Benim burun bu olun bitenlerden o işaret etti mzın tavassutunu rica ederiz Kadıkovde yeniden açılacak olan verem Venedıge bu melun şehre girer anda haberim yoktu Rumların gen kaTEVZİ YERİ Beyazıdda Hakkâklarda Kıtabcı Sakır No 47 « Mıkolajczyk, hatıralarının bundan dispanseri masraflarına karşılık olznak uze « Topalog u ailesi girmez damarlarında yakıcı bir lan Leh kahramanlarım da mahvedip Biga Muftısı M Hamdı Erdem Fıatı (250) Krş ^ H sonraki kısmında Stalın İle arosırıcî'i Konservatuar İcra Hejeti tarafından 5 m a l kanın dolaştığını derhal duydum, Lehi'tanı kendi istibdadı altına almak 9 geçer çok meraklt bir konuşmayı anlat cuma gunu saat 18 30 da Kadıköy Halkevin anlıyor musun Yasak edilen meyiçin hazırlad çı bu ıkı vuzlu planı an de zengin programlı bir Turk musikisi kon rniktadır seri ver lecektır valar ağzımda eriyordu O zamacas cok sonra öğrencim istanbul Ún v ersıtesi Fen Fakültesi Talebe na ksdar bu gibi istekler bende Fakat Kahıre\ e geldiğim zaman ca(') Cumhuriyet 26 ve 28 şubat 1948 Ağız ve Boğaz ütıhablarına karşı Cemi jeti tarafından 6 mart cumartesi gu j yoktu. Erkekler onunde tamamıle saat 15te Marmara Lokalinde b r Turk mu kaygısız ve sayıdsızdım Fakat sıkış konseri verilecektir Davetiyeler lokal Amerikanın yeni Cumhur Başkanı namzedleri ve Ruslara dair düşünceleri m uııku Cumhurıvet te, vedi sütunluk .Demokıat Partideki ihtilafı örten perde kalktı, başlıklı yazıvı dikkatle okudum ve kalkan perdenin arkasında şımdıve kadar gizli kalan şevin «para» olduğunu gordum Belki iş bu kadar basit değildir ama parti ilen gelenlerinin verdıkleıı izahattan anlaşılıvor ki ihtilafın tohumu milletvekilleri avlıklarına ve volluklarına son vapilan zammı parti meıkezıne \enp vermemek meselesi olmuştur Demokrat milletvekillerinin bir kısmı bu paravı teslim etmişler bir kısmı da etmemısleı, ihtilaf da buradan çıkmış Para, insanların kendileri j aratıp kendileri taptıkları şeytan bir mabuddur Kardeşi kardeşe, babayı oğla, kanvı kocaya ortakları birbirlerine düşman eder Borç verdiği bir kaç lirayı geri alamadığı ıcın alacaklısını olduı enler kendilerinden beş on kuruş sızdırmadıkları için analarını babalarını doten hatta bıcaklıvan havlaz \e canı oğullar hep paraya bu iblis ruhlu mabuda zebundurlar Para insanları da zümreleri de partı'cn de milletleri de birbirine katan müthiş, kuvvettir vesselam' Sanayi Birliğinin dünkü toplantısı , MÜJDE , ANSİKLOPEDİSİ OKUL'COCUK AKINDAN AKINA « . GENÇ OSMAN Bir polisimizi şehid eden " hırsız 22 seneye FACİASI . mahkum oldu RUHU İSLAM Sayın Doktor ve Eczacılara YAŞAR NABİ "~ı~^° bulunan Mbav H*KKI Kimdir' cesed 1 deki dernek merkezinden tedar k edilmekte d r IZMIKL! DINITRIOS Ing Uz mu iarrın Ene Ambler e bu meşhjr roiıanı ilham eden hadi. seler Izmırde bir canayetıe başlar Atına Sofva Belgrad ve Pariste devam eder Cinayet kaçakçılık aşx ve casusluk dolu bir roman Lale Sinema inda fılrruıj göreceksiniz Y lın emfes romanı 150 kuruş Paris radyosunda ses nl sık sık dm edıgi Dunvcaa satış rekorları kıran kım z Fransız sinema jıldızı ve meşhur bir t?b Buy ak Realist ve Dahi Rom z khol art stı olan gene sanatkar Charle mancı Nı olas Segur un haı kası Trenet önümüzdeki hafta iç nde şehrim 7e gelerek 10 ve 12 mart akşamları 2 res t 1 Herkesin merak ve ibretle okuyaverecektir Charle Trenet Morıs ŞovaUe tar cağı enfes =aheser zında çal şan az zamanda bujı k şöhret vap Karton cıldlısı 200 kuruş m s ve Transada çok sevilen bir şarkıcıdır Charle Trenet şehrimize gelıvor ŞEHVETİN SIRRI WÍNFLAVEX Tifan Ticaret TABLETS (Acrıflavıne) Piyasaya arzedılmı^tır WINTHROP PRODUGTS INO. NewYork Tuıkıye Mümessilliği NEREYE GİDİYORUZ? CÜMHÜHİY£I T. A. Ş istanbul. KÜÇÜK HABERLER *) • EKALLI1ET okullarında çalışan ü«r t enlerin maaşlarına geçen yıl Milli Eg t ı n Bakanlığı israfından yapılan yüzde ot 1 zammın bu Mlkı bütçeye alınmaması ogre* menleri üzmüştür • TARLABAŞINDAN geçmekte olan şof 1 ÇuK ınun idaresindeki b r taksi mektebe p t rrekte olan Kat na ve Marıka adlarında ık 1 kokul talebesine çarparak jaralanmalarn* sebeb olmuştur • MERHI.M Doktor Celâl Muhtar 81 1 ken servetin Daruşsafakava bıraktığını b r vasıjetname ile b ldırm "¡ti Merhumun kızı nın bu vasjetnamenn iptali için 9 uncu A« lıye Hukuk Mahkemesinde açtığı dav ava di r de devam edilmiştir Dava gelm jen sahıd Butun kıtabcı'ardan ve Kopra Kemal Kıtabevmden aravnız Tevzi merkezi Kultur K *abevı istanbul AHMED HALİD KİTABEYİ r Türkiye Merkez Şubesinin Galata Bozkurt ve Jeneral Hanlarının 4 ve 5 inca katlarındaki Merkez yazıhanemin telefon numarası /u ¿/u th *& Î Î olarak değiştiğini alakadarların ™* ^^ * * nazarı dikkatine arzeder M UD IE IY E I STEAUA ROMANA PETROL SANAYİİ A. Şİİ. • • İNGİLİZ• KUPO!SLAB i GELDI YENI FISHE R i•MU Abonf» Şeraiti Nüshası 10 kuruştıu ıjıüiyt •»LD 300 K i (MH . 15(11 > EDÉSf ŞAHESERİ KUMAŞ İTHALÂT Bchçekapı 28 32 34 I. A. tlanUrduı K K A I tHlilmeülr ladf n unmax caemllyet teabu «dilme» ilerin eelhi .jln, jil¡¿ edUwjtit,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog