Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

lav devletlerinde Eski Tekel büyük endişe Yüce Divan dün sabah 10 da toplandı, rveç ve Danimarka lere karşı şiddetli tedbirleri alıyorlar eski Bakan Suat Hayri Urgüblü ile 23 arkadaşı çok heyecanlı idiler 19 avukat sanıkları müdafaa etmek üzere kendilerine ayrılan yerlere geçmişlerdi, Başkanının reisliğinde yapılan toplantıda bunlardan bir kısmı Yüce Divanın bu davaya bakamıyacağını iddia ettiler? dildi, Parlamento grupları da toplanıyor Divan, iddialarını reddetti ve muhakemeye devama karar verdi undakı mücadelesinde en muhım vazifesinin komünist partisinin nüfuzunu imkan nısbetınde azaltmak olduğunu» so> lemistir Başbakan sözlerine şöyle devam etmiştir « Başka memleketlerdeki yoldaşlar gibi bızekı komünistler de tethış ve diktatörlük sistemlerine candan bagb bulunuv orlar Komünistlerden gelecek hiç bir protesto mı letımızı bu çetin sistemin me\ cudıvetını tanımaktan ahkovmamalıdır • Komünistlerin her turlu demokratik kanunlardan faydalanacaklarını soylıyen Başbakan şunları ilave etmiştir c Biz komünistlerle, demokratik kanunlar ve fıkır sılahlarıle mücadele edeceğiz » Danımarkada alınan tedbirler Danimarka muhafazakar partisinin gençlik bırlıgı idare komitesi butun Danimarka partilerinden antiKomunıst bir blok ihdas etmeleını ıstıven bir karar sureti kabul etmiştir Karar suretinde mucıb sebeb olarak Danımarkayı komınformun nüfuz bölgesi altına alınması tehlikesinin tehdıd ettiği ilen Arkan Sa 3 SU 2 d« S A Skandınav memleketlerim gösterir harita Londra 1 ( B B C ) Rusların iınlan dıya uzennde yaptıkları tazvık butun iskandinav memleketlerinde buvuk endişe uj andırmıştır Bu memleketlerin her birinde komünistlere karşı sıkı emniyet tedbirleri alınmakladır Norveç Başbakanının demeci Osloda işçi partisine mensub olan Başbakan Eınar Garhardsen dun basına yaptığı demecde «Norvecın bağımsızlığını ve demokrasiyi korumak yo Suad Havn Urgublu Yüce Divanda yaıgılanmakta olanlardan Hurrem Seren Nâzım Batur Ulvi Yenal Amerika Ayanı plânını müzakere ediyor Vandenberg: «Demir perdenin Atlantik kıyılarına kadar uzanmasını istemiyorsanız bu plânı kabul edersiniz» dedi v asmaktadır Batı medemveW ashıngton 1 (A P ) Butını desteklemekte oıan bu gün bir oturum yapan Birleşik program neticesinde batı AvAmerika Ayan Meclisi Avru rupa tamamıle kendi ihtiyarpa kalkınma plânını müzakelarını karsılıjacak bir hale gereye başlamıştır ebılecektır Oturumu bir demeçle açar Ajan Mecli'i Dış Munasebe Plâna iştirak etmekte olan ler Komisyonu Başkanı Ar16 Avrupa memleketi iktisadî thur Vandenberg 3 uncu bir keşmekeşten kurtarılmalı ve duma harbinin ba«lamasmj dun\amn bu vâsi ve do"=t bo1gesının çökmesine müsaade manı olunmak üzere provavdılmemel dır Tecavüz veya mın kabul edilmesi lâzım geltaahmızdan gösterilebilecek di ını sovlemi'tır laka\d vuzunden aemır perde Ayan Meclisine tarihin bu ^t antik kıjılarına Vadar uzandonum noktası olabilecek bu mamalıdır Komınform menkararla karsı karşıya bulunVandenberg sublarını açıkça Marshall p'âmakta olduğunu hatırlatan Vandenberg ezcümle şunları söylemiştir nmı vıkmava davet etmiş olup bu ha« Plân 3 uncu bir dunva harbi baş kikaten «soğuk harbdır> Komınformun lamadan bunu önlemeyi gozonunde tut bu hareketi Avr ıpa kalkınmasına kar ı Arkası Sa 3 Su 3 te rrakta \e iktisadî kargaşalığa karsı sı Maliye ve Çalışma Bakanları dün gazetecilerle konuş Marshall Maliye Bakam: «Amerika bankalarındaki Türklere aid paraların listesi nesredilirse memnun olacağız» diyor Bugün Divanda kahve işi ele alınacak Ankara, 1 (Telefonla) Gumruk VB Tekel e«kı Bakam Suad Hayrı Urguphi ile Tekeldeki yolsuzluklarla alâkası göj rulen 23 kışının yargılanmasına bu sabah saat 10 da Yüce Divanda başlandı. Daha sabahın erken saatlerinde dinle» Mcıler >erlerini almışlardı Bir kısmı alondakı anfılerde, bir kısmı da ust •tattaki locada idiler Önceden alınan ertıbat örnek olacak bir intizamla tatbik edilmişti Salonda japı'an hususi tesisat da, çok mükemmeldi Yüce Di» Arkası Sa 4. Su 1 de » Amerikada kimlerin parası var? Malı ve ve Çalışma Bakanları gazeteciler arasında Q azısı 3 üncü sahıfemızde) bir çığ faciası Çığ altında kalan uç kişiyi kurtarmava giden 40 kişiden sekizi daha cığ altında kalarak öldüler Yüksekova (Hakkâri) 1 (a a ) Isçemızın Hartova köyünde «ansar avına çıkan uç ki'inın çıg altında kalmaları Arkası Sa J SIL 1 de Washington, yabancılara aid mevduatın listesini açıklıyacak Washington 1 (a a ) Amerikan rukumetı, Avrupalıların Amerıkada g zlı olarak bulundurdukları ve kıymetlen bir milyar yuz mılvon dolar kaJar tahmin edilen alacaklarının tesbıtı için a Arkası Sa 3, Stı î de Rum Patriğinin istifası bekleniyor Maksimos'un istifa etmek için koştuğu şartlar kabul olundu, kendisine bugün yeni paye veriliyor Uzun muddettenberı istifası beklenen Pum Ortodoks Patriği Maksımos un Sen Sınod Meclisinin isteğine uvarak, bugünlerde istifa etmesi beklenmektedir Yalnız Maksımos istifadan once kendisine Efesos (Kuşadası) Metrepolıdlıgi umanı verilmelini tekaudıve bağlanmalını ve dıger ban isteklerinin yerine getirilmesini istemiştir Bu dilekler kabul edilmiştir Bugün Fener Patrikhanesi tarafından Patrik Maksımos a resmen Efesos M=>tropolıdhgı un\anı verilecektir Mak=ımos un bu uní. anı aldıktan sonra istifa tekliflerim derhal kabul edeceği anlaşılmaktadır l e n ı Patrik intihabı Boşalacak Patriklik makamına venı Patrik intihabı için faaliyete şimdiden başlanılmıştır Patriği mecburî istifaya «oırukleven sebeb sıhhatinin vazife ını yapmaya manı olacak derecede bo7Uİmu» olması ve bilhassa ha talıgmın asarı neviden bulunmasıdır Patrikliğin en kuvvetli namzedi Türk dostluğu ile tanınmış NewYork Metrepolıdı A Arkan So. 3, Sü. 2 d* Buyuk sanatkâr Raşıd Rıza Raşid Rızanın 40 inci san'at senesi Büyük sanatkârın dün gece Şehir Tiyatrosunda yamlan jübilesi çok güzel oldu Buyuk sahne sanatkârı Raşıd Rızanın 40 inci sanat senesi jubıle»ı dun aksam Şehir Dram Tiyatrosunda mm affakıyet'e vapılmıstır istanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından tertıb edilen jübilede guzıde bir seyirci kalabalığı hazır bulunmuştur Patrikliğe getirilmesi beklenen NewYork Ortodoks Bum kilisesi başpiskoposu Athinagoras ilk olarak Gazeteciler Cemıvetı adına ><usret Safa Coşkun onu takiben Şehir Arkan Sa 3, Sü. 2 d« Washington 1 ( A P I Turkıyey» yardım programıle ilgili olarak bu mera lekete takriben 100 aded hafif tank sevkedılmekte olduğu bugün Birleşik A« menka ordusu tarafından bildirilmiş fır. Tankların bir Ispanjol gemi'me jnkletılmekte olduğuna dair bir haberi Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl raftarlannın son açıklamalar hakkında teknb eden ordu makamları, bu koBayar dun sabah Parti merkezine ge alabilecekleri yeni vazıyetler gözden nuda daha fazla açıklamada bulunmaklerek partinin il idare kurulu azalarının Arkası Sa 3 Su. 2 de tan imtina etmişlerdir da iştirak ettikleri bir toplantıda bulunmuştur Bu toplantıya ayrıca D P Tmlletv eklilerinden Fuad Koprulu Adnan Menderes ve Fevzi Lutfı Karaosmanoglu iştirak etmişlerdir Toplantı saat 11 de başlıjarak Oç saat fasılasız devam etmiştir Sızan haberlere göre toolantıda Beykozda gerek başkanın, gerekse diğer milletvekillerinin yaptıkları açıklamalar mevzuu bahsolmuş ve bu açıklamaların basında çıkan yorumlan üzerinde durulmuştur Avrıca Kenan Öner ve ta Celâl Bayar dün Ankaraya döndü Amerika, bize 100 tank veriyor Demokrat Parti İstanbul merkezinde sabahleyin mühim bir toplantı yapıldı Amerikadaki Denizyolları heyeti faaliyetini gizliyor NewYork (Hususî) Devlet Denizyolları Umum muduru Yu^uf Zıya Erzırun başkanlığındaki hejetın 6 yolcu gemisinin tamirleri işinden başka modern bir motor ve makine temır dtoljesı, bir de yuzerhavuz tedariki ışıle de meşgul olacağını bildirmiştim Gemilerden dördünün timin ıcın elde bulunan plan, proje ve şartnameleri esasen Fuad Zıncırkıran ve Farın TanKılavuz almadan Boğaza giren man ile arkadaşlarından muıekkeb olan bınncı olduğu gemi, 30 bin liralık hasara makine heyet hazırlamış ctolyesı ve gibi ve motor tamir sabıh havuz teoarıkı işlerinin esasını da sebeb oldu gene bu ilk hejet hazırlamıştır Makine ve motor atol} esi Batumdan mısır yuku ile gelip AnMakine ve motor tamir atölyesini vers limanına gitmekle olan 7176 ton luk Rus Bandıralı So\et=kaıa adlı bir ae • tirrır» sozune bakıp da yalnız bu işle mı evvelki gece sabaha karşı Boğaza me'gul c lacak kuçuk bir alolve sangirerken dıger Rus gemilerinin yaptığı j mamalıdır Bu gemilerdeki makine ve gibi kılavuz almadığından evvelâ Boğaz motorlerın hemen hemen butun jedek Arkan Sa, 4, Su. 6 da Arkan Sa. 3, Sü. 4 t* | gemisinin marifeti Bir Rus Heyet başkanı Yusuf Ziya Erzin? Türkiyeye hiç bir haber sızdırılmaması için yanındakilere emir verdi Yusuf Zıya Enin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog