Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

merikada askerlik işi Afyon DemokratlarkenP Trumariın tavsiyelerinin tatbikini Dünkü toplantı neticesinde temin için Dış İşleri Bakanı Marshall verdikleri kararları telgrafla dün bir memleket gezisine çıktı Ankaraya bildirdiler Amerikanın Moskova Büyük Elçisinin MarshalPa çektiği telgraf: «Kongrenin mecburî askerlik hizmetini kabul etmesini temin edebilir misin? Moskovanm anlıvacagı biricik dil budur». Amerika da komünistlere karşı duyulan kin arttı i 1 idare Kuruluna muarız Hazırol cenge«.. hazu ol' Door aynı zamanda bolşcvıklere de Biran kemiğe dadandı, artık aklınızı başınıza toplavın' ihtarında bulunuvor Halk idaresinin hakim olduğu Amerika gibi demokrat hır memlekette Cumhur Başkanının bo>le konuşması Ameı ikada halk efkarının artık ne kadar değiştiğini gösterir Lç jıl once bugunleıde Amerikan halkının yüzde 99 uç çevregı, So\\ etler BuUgıru bir hürmet demokrasi ve medeniyet kahramanı saıuvor bolşevık Kusjajı, dunjajı nazı faşist ve Japon tahakküm ve zulmünden kurtaranlar ai asında on safta gelen fedakar ve abceuab bir devlet olarak göklere çıkarıvoıdu Bu kuzu ytttuaun içinde, nasıl bir kurdun gizlendiğim bilen pek azdı Bu hakikati anlıyabılmek için tam uç >ıl, kızıl çarlardan hemen hergun bu tokat yemek lazım gelmişti Daima yav^s, >=>vaş harekete gelen, gec ve giK aniıyan ve butun zafı da belki butun kuvveti debunda olan demokrasi umumi efkarı, ve bu arada Amerikan milleti nihai et aç sene sonra, ışı anlamış ve artık t a n ınıştır B J anlavış ve uvanışta Kremim saray mm bu kale suru gibi kalın ve vuksek duvarları arkasından Sovvet Kusvanın politikasını idare eden kızıl çarların da bu\uk himmeti olduğunu inkar etrremek lazımdır Amerikanın ikinci Dun\a Harbinden de, Pearl Harbor baskınından da epey dersler aldığı anlaşıbvor Filvaki, Bırıncı Dunva Harbinden sonra Amerikanın takıb ettıgı, o gozu kapalı mfırad siyasetinin juzde \\xz vanlış olduğunu, ikinci Dunva Harbi pek IM göstermiştir Pearl Harbor ise barışseverliğin sev kile harbe hazır olmamanın nasıl felaketli bir gaflet olduğunu ispat etmiştir Demokrasilerin ve bu arada Amerikanın barı< sev erlikleri, askeri bakımdan zafları Mıh\ercilerin cüret ve cesaretini arttırmaktan başka bir netice vermemiştir Mr Truman şimdi So\\et Ru^vantn karşısında avnı vazıjete düşmemek için pek doğru olarak «Her turlx olaganııstu hallere kar§ı hazır btıltınmnfc istiyorsak, «t ahh kuvtetler mızi icab eden kvdrete çıkarmalıyız Bunun tçm de yegane çaret mecbun öoiıeıiı/c humetını kabul etmekttr» dıvor Mecburî askerlik hizmeti ingilizler gibi Amerikalıların da hoşuna gırmnen bir şendir 200 bin kişilik bir muvazzaf ordu yerme 650 bin kişilik bir ordu beslemek elbette uç dört misli fazla masrafı mucıb olacak silah altına alman Amerikan vatandaşlarını en az bir yıl hürriyetlerinden ve kzanclarından mahrum edecektir Fakat barış zamanında, bu fedakârlıklara katlanmak lâzımdır Amerikanın, mecbur! askerliği kabul ederek her an harbe hazu bulunmasıle barış kati surette korunur ve savaş muhakkak önlenir mı'' Bu suale kesin olarak «evet» cevabı verilemez. Çunku barış, valnız bir tarafın arzusıle muhafaza edilemez Harb, belki gene patlıyabılır Nitekim demokrasilerin butun arzularına, gayretlerine ve Mıhvercılerın karşısındaki fedakarlıklarına ve ncatlerıne rağmen, ikinci Dunva Harbi $ıkmıştır Fakat, o harbin çıkmasında demokrasilerin askeri zaflarinm muhım hır rol ovnadıgını kim inkâr edebilir'' Amerikanın ve ondan cesaret, örnek alacak olan ingiltere ile dıger demokrasilerin harbe hazır olmalarına rağmen, gene harb olabilirse de kızıl bloknn, ha «iliksiz bir demokrasi cephesi karsısında göstereceği küstah cesarete nısbetle, mükemmel surette harbe hazır devletlere karşı gösterebileceği cüret, elbette çok daha a? olacaktır Şunu da unutımmak lazımdır ki her tedbire rağmen harb çıkarsa, Amerika ve diğer demokrasiler, hazırlıksız ve gafil avlannmacaklar, İkinci Dünya Harbinde olduğu gibi yıllarca mağlubiyetten mağlubiyete uğramıvacaklar ancak pek buyuk can mal ve para fedakârlıklarıle son zaferi beş senede kazanmak zorunda kalmrj acaklardır Harister Ti uman, son nutkıle Amerikan milletine Barış ıstıj orsan harbe Amerikanın balı Avrupa devletlerile bir askerî pakt imza etmesi muhtemel olduğu söyleniyor Londra 18 ( B B C ) Amerika Cumhur Başkanı Mr Truman in dunku nutku batı Avrupa memleketlerinin hemen hepsinde «komünizmin yayılmasını durdurmak için icabında Ameıkanın asker ve sı ah kallanacağı» manasında telakki Olunmuştur Komünistler nutka ehemmiyet vermemiş gibi görünmüşlerdir Amerık=ıda Mümessiller M°chsi Dış işler komisyonu Avrupava vardım tahsisatı olan 5 300 000 000 dolarlık tahsilatı hemen kabul etmekle Mr Trumamn tav «ıj esi dairelinde hareket etm ştır Maıshall memleket dahilinde se\ alíate çıktı General Maıshall Av anın silahlı kuvvetler komisyonu kaışiainaa soz söylemiş ve «Biz Macaristan ve Çekoslovakvanuı bajina gelenleri luí}a ve Fransadakı VIKICI hareketlen ve Yunan hukumetımn yıkılmadı için soğukkanlılıkla sarfedılen gayretlen tekrarlamağa imkan vermıvecek bir duıom istiyoruz Çunku bu hareketlerin tekrarı bunları tecrübe etmeğe kalkışacakları tehlikeye koyacaktır » demiştir General Marshall Başkan Truman jı askerliğe aıd tavsiyelerinin her tarafta ıyı anlaşılması ve ıyı tatbik edilmesi ıçm memleket gezisine çıkmıştır Türkiye ile Yunanıstana 275 mil j on dolarlık yardım programı üzerindeki Senato Dış şlerı konusjonu çalışmaları varın başlıyacaktır Amerikan Mudafaa Bakanının izahatı Washington 18 (a a ) Ajan Meclisi Silahlı Kuvvetler Komı«\onunda bevanatta balunan Mudafaa Bî'taru Forrestal ordj hava ve deniz kuvvetleri Genelkurmay başkanlarının bu uç ordu ıçm müsaade edilen mevcudların art*ırılma Narshall plânı ve Türkiye Necmeddin Sadak Pariste mühim beyanatta bulundu Dıs İşleri Bakanı, Beşler Paktı karşısında Turkıj enin durumundan, Truman in nutkundan, Rusva ile münasebetlerimizden ve Paris teki temaslarından bahsetti ' Ankaramn beklediği çarpışma olmadı, Sadık v Aldoganla Hazım Bozca içeri alındıkları için, Adnan ¿Menderes ve acfcadaşlan içtimaa ¿irmediler Genel idare kurutaç içtimai resmî bir toplantı saymıyor Afvon 18 CHususî) Demokrat Partf merkezinde haftalardanb»n devam edea ve gittikçe genışlıyen ihtilâf bılhass» Afvon Vilâyetinde merakla takıb edilmekte ıdı Partiden ıhrac edilen Sadık ^ldogan ile Hazım Bozc nın A*>on mı let ekili olmaları Demokratlar arasındaki heyecanı arttırmıştı Hem ıhtılâ fm ıçvTizunu bu parrıden çıkarılan mıl'etveklilerinin ağzından di lemek h°a de Af\ onlu Demokratlar arasında genel vurulun mu, yoksa meclis grupunun mu rklı olduğu hususlarında bir goruj birliğine \armak için umjmî bir toplantı yanılması kararlaştırıldı Gunleıd^nberi sabırsızlıkla beklenen toplantı nth<ıvet bugün Parti merkezinde vapıldı. ctımaa Afjon il idare kurulu ujelerıla 1 2 ve 3 numaralı merkez ve Şuh ıJ, BuHadın Dinar ilçeleri ıd<.re kurulu ' velerinden 100 kışı ıstıraK etrrı^tı Ayıca partiden çıkarılan mılletvesılle inden Sadık Aldoganla Hazım Bozca ve ayrıca Mehmed Askar Şahın Laçın, Hasan Dınçer de toplantıda hizır buundular Arkast «a J S5 5 (» Hazım Bozca Sadık Aldogan Marshall Forrestal sini ta sıje ettiklerini bildirmiş fakat bj hususta hiç bir rakam zıkretmemıştır Amerikan askeri makamları tarafından derpı, eaılen hizmet müddetinin. va=ları 19 ı e 25 arasında olan ve harbe ıştıra'î etmemiş bulunanlar jçın ıkı seneden a«agı o!mıyacagı sanılmaktadır Batı Avrupa devletlerile askerî ittifak Paris 18 ( ; a ) «United Prensi İM haber a an siyası çehrelere göre *jnerıkanın uç avlık bir devreye kadar batı Avrupa mera eketlerıle mahdud taohhudlu bir pakt imzalaması muhtemeldir Gene a nı çevrelere n izaran Amerika bahis me\ zuu memleketlere bu pakt m jrıh ne» uçak ve «ilah vermevı taahhud edece c fakat asken kjvvetler vnllamıyacaktır Bu pakt imzalandığı tak /i'Kii Sa 3 Su. 2 J ı Yüce Divanda dünkü hararetli duruşma Maliye Teftiş Heyeti Reisi: «Bence Vâkıf Çakmur bütün bu meselelere sebeb olan adamdır» dedi Ankara 18 (Te efonla) Malıje Teftiş Hevetı Reis \uce Divanın bu sabahki Faik Okte çağırıldı Faik toplantı mda tanıkların dinOkte, sözlerine şöyle Daj lenmesine dev am edildi K Dladı nt Wettie muşav r avukatı c Konuşmav a başlamadan j Sem h Seven daha sonra evvel bir noktavı açıklamak Mendıvar Asal dinlendi ou isterim Ben burada tanık o ikinci tanık Kusnu UIUE j larak dınlenıvoıum Sanıkla ve Kemal Nazımdan «ronra A rm bir şahidin ifadelerini çuucuz *ekl fi yapandı ] • ^utmek için ellerinden gelen Hasnu Ulusa ihale vapıldıV ^B «avunmada bulunmak haklatan sonra bir tak m ded ko rıdır Ama bu mudafaa b 1Çakmur dularm donduğunu sovled \e«ıle tanığa tecavüz maise de başıcanm outun ısrarlarına rağ hiyetinde olrrarra ıdır 8 mart oturu men söylen* lerm mahıvetını esaslı şe munda maznunlardan Bay Urguolu Kilde açıklamadı kendi müdafaası sıra<; nda dogrudsn Arkası Salvfe 2 Sı 1 de Bundan «onra bu tahk katı idare eden D. P. bu mikrobları temizlemeli!» Kemal Satırın Adana G. H. P. kongresinde verdiği demeç (t Yunanistan a karşı yeni Rus taarruzu Ruslar, Balkanlarda Yunanistana taarruz için Uluslararası S tugay tahşid ettiler Washington 18 (AJ 3 ) Bugün Wahıngtona varan resmi haberlerde Ruslar tarafından de**eilenen 3 Uıu= ararası tuğavın Yunanıstana taaınız ıçm Balkanlarda yığmak yaptıklarını mldırmektedır Atınadan Baktık Amerika Dış I=lerı Ba {anlığına gordeıılen rapo larda bu kuvvetler 30 000 kı=ı tahmin edilmektedir Taarruzun Arnavudluktan bağlayacağı ve Yanyaya doğru inkişaf edeceği ihtimal de ilen suru mektedir Amerikan yardımının neticesi Wa=ungton 18 (\P) Turkjve ile •Vunanıstanı komünist tehlikesine karşı td'oneve matuf Truman doktrini bir asını dold umuş ve Dallıca gave«mde muv affak olmuştur Her ıkı mem'eket komün zme karşı bağımsızlıklarını muhafaza etmektedir Necmeddin Sadak Rumanyadan kaçan bir Türk kızının anlattıkları Gene kız gemici kıyafetine girdi ve Köstenceden hareket eden Sinob şüepinin kereste yığınları arasına saklanarak seyahat etti Evvelki gjin Rumaryadan gelen ve transit olarak Havfaya geçecek olan «Sınob» şılepı Is*anbul limanına gı'erken vapur ta\faları kerestelerin arasırdan gemici kıvafetınd" bir delikanlının çıktığını görüyor ve kendiler le konulmak ıstemıven bu garıb tavırlı ve meçhul >olcuyu zabıtaya tealim edıyorr Polise teslim edılncıve kadar konuşmamakta urar eeten bu garıb yolej, emnıjet dairesinden ıçeıne girer girmez sırtındaki tulumu ba«mdakı İcasketı ve ayaklarındakı lâ tık • çızneleıı çıkarı} or duzgun bir turkçe ile şöyle dıvor • Goıu orsunuz ki gem cı he'e erkek hiç destim Fuman a Tu'klerınder Sı.ad adında 20 yasında bir k zjn Komünist cehenneminden kaf p na^atır»ı ABIUDİ DAV'EB ve namusumu kurtarmak buradaki ak« Arka* Sa. S, SU 4 f « Arkan Sahtfe 2, Su. 1 de. Suad Faııs 18 (a a) Añado u ajanlının Adana 18 (Hususi) C H P Ü )zel haberi kongresi bu sabah Halkevi sinema sa16 lsr konferansının ıkı genel top^nlonunda toplanmıştır Başkanlığa seçii'inda Türk murahhas hev etine ba?len Sev han milletvekili Kemal Satır, vanliıc etmek üzere Parıse gelmiş o an vıptıgı konuşmada evvelâ Çukurova Türk Dış işleri Bakanı Necneddın Sasel felâketini bir parti propagandası odak, bugün öğleden sonra France larak istismar edenlere cevab vermiş Precs ajansının muhabirini kabul etbundan sonra polis vazife \e salâhiyet nıs ir i kanununun değiştirilmesine temas ede» B ı görüşmenin başlangıcında AmeriI rek kanın Mar=hall plânının çerçeven da€ Bu değişiklikleri filan partmıt» 'ıı inde olmak üzere TurKı^eve yapacag î'tegıle degü millet ve memleket fav¡vardım meselesine temas eden Tari da«mı düşünerek \apijoruz» demiş ve Dış Meri Bakanı şunları «oylemıştır şojle devam etmiştir «Turkıyerın iktisadı durumu hakkın« Ikı sene evvelki zehirli hava arda geçen sene Washington'a acele olatık mevcud değildir Fakat geçenlerde rak verilen izahatın sebebıvet VOT^ ş v apilan D P kongresinde gene partımıa neticelen tashih etmek ıçm Ankara ve itham edilmiştir Biz de onlara aynı Washington arasında bir ajdanberı teAnkara İS (TcWonla) Başbakan [düşünülen tedbı !*>ıe "elince b şekilde mukabele ederek bu partinin . f.lAU , J T3 i. i i » malar yapıldığı hakikattir Portekiz ve araımcısı Faik Ahmed Barutçunun ' zular üzerinde «kaarlari alınmadan on mo ozlarüe bir dıfer parti kurmalarım Isvçre gibi sadece peşm satış imtiya aşkanlıgındakı Koordınasv on korniş Arkti.it Sa. 3 Sil 4 re • > Sa 3 SIL S te zından fajda'anacak olan memleketler onu menken buhranını önlemek ve abasında yer almamamız ıcab etmekte ışaatı kolaylaştırma j olunda Bakanoır> ıklararası komitenin hazırladığı esasn incelemiş ve bazı kararlar alm ştır Sadak sözlerine dev amia demiştir !u mevzudakı tasında kabul edilen ki < Amerikalıların Turkıvedekı duru iaşhea esas ar şunlardır 1 Hususi mesken inşaatı için bemu en ıvı şekilde anlamaları ıçm halen dıje ve özel idarelere aıd arsalaıın Arkım Sa 3 Su. 2 de alka satılması 2 Uzun jıllar için ergi muafıv etleri, 3 Bazı harçların :aJdınlması, 4 Nakliye vergisinde ¡nzılat 5 Bulundukları yerlerde bir tekkene sahıb olmıyan vatandaşlara alnız mesken inşaatı için yüzde 5 faizle kredi açılması 6 inşaat malzeıe«ının tevziatında Kolaylıklar gumuklerde tenzilât ve muamele vergı^ıne \apılması derpiş edilen kolaylıklar bu arada zikredilmekte ise de bunHükümet Re mı Ga c eae jajın | ır hav atı ucuzlatma mevzuu içinde de ladıgı bir kararname ile gazetele • ıtkık o'unmaktadır rın sahıfelerını tahdid etmiştir Ba • Geçim zorluklarını önleme tedbirleri karara gire «Cumhunvet» haftada : Geçim zorluklarını önleme v olunda *uç gun dört dört gun 6 sahıfe : çılacaktır Ancak karar bir ^caç gun ] once verildiği ve bu müddet zar : fında biz 6 sahıfe çıkmava devam • ettıg*mız için arada hasıl olan fazla • ligi kapatıncava kadar 4 sahıfe in • tışar edecek ondan «onra kararname • Anadoluaan gelen haber CTde kışın hükümlerine tam manasıle ujaca • en den şiddetle hukum surdugu ve giz : kdagda şiddetli tıpı v jzunden yollaGazeteler hararın değiştirilmesi : n karlarla kapandığı ve motorlu va^ için hükümet nezdınde teşebbüste : ta arın ıs ıjememekte olduğu, Lıcede bulunmuşlardır Bu teşebbüsün mus : arın kalınlığı kasaba içinde bir metreyi bet netice vermesini dilenerek vazı • ağlarda ise 3 metreyi byldugu bıldtnlEmınonu Halkevındeki törende bir can]) U])p yeti okuyucularnıuza bildiriyoruz • (7«Mi 9 «neft *ahtfemk<U& Mesken inşaatını arttırmak için alman kararlar Komitenin raporuna inceüyerek etti tedbirleri tesbit Koordinasyon Komisyonu, Bakanlıklararası Çanakkale Günü mart zaferinin yıldönümü İS dün Hükümet gazete \ sahibelerini İ tahdid etti \ Çanakkalede ve yurdun her tarafında heyecanla kutlandı Anadoluda kış tekrar şiddetlendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog