Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Truiman'ın Tarihi NUÍKU "Rusyaya karşı Amerikada mecburî askerlik ihdasını ve bütün Amerikan halkının askeri talim görmesini istiyorum,, Nutuk bülun hür memleketlerde heyecan ve sevinde karşılandı Truman'ın nutka, Kongrede de çok iyi karşılandı, Ayan Meclisinin Silâhlı Kuvvetler Encümeni derhal toplanarak Marshall'ın verdiği izahatı dinledi 18 Mart zaferinin 33 üncü yıldönümü Yıllar geçtikçe siyasî ehemmiyeti artan büyük Türk J zaferi bugün . bütünyurdda törenlerle kutlanacak Başkan Traman, kongrede bundan evvelki nutuklarından birim söylerken Başkan Truman, aynı zamanda Avrupanın kalkınması^ isînîn süratle tamamlanması için derhal bir karamam* çıkarılmasını kongreden ısrarla taîeb etti Nutkun «Sovyet Rus$rava zımnî bir ihtar» Londra hoşura, Paris Gromyko ise, nutkun ganda mahiyetinde cl sandığım söylüyor Londra 17 ÍB B C ) Air Truma < bugün «ov le ligi nutuk dol v sıl° Ingıf t c e Dış I4erı Bakan ıgı «ozciaU nutkun «harb sonundanberı 'ojlerr 0 an nutukların en muhımmı v e man 1 dır» denı=tır ingiliz Dış işlen Bakanlı 3 nın Baş'i Tumanın nutkunun ehemnn etini 1 rtmek ıçm Amerikan devlet şefiıa nutkunda temas ett gı hadiseler ha kırda ingiltere hükümetinin noktaı Arkası Sa i Su 5 tr Ne^York 17 (a a A P B B C) Başkan Truman Ame ika av an ve mümessillerinin muşteıek oturumun da uzun hararetli ve sürekli alkışlarla karşılanan çok mühim oır nutukta dış politika meselelerini ve dunva durıırr jmn arzettıgı vahameti bahis mevzuu etmı= b 1hassa bir devletin sulha karşı sulh ıcın işbirliği yapmağa kaı,ı geldiğini sovlemış \e sulhu kurtarn ak ıçm Amerıkaıır =on derece kuvvetli olması ıcab ettı o ını anlaJa4aXAJtu;a^Sulb^vuJtuiiawaCi3ía,¿artar mecburi asker ık usul nım k?bulunu askeri talim ve terbıve görme miş o'an butun Amerikan vatandaşlarının askeri terbıyp görmeleri ıcab ettiğini fcıld rmıştır Mr Truman in nutku av an ile mümessiller tarafından çok ıvı karşılanmış ve ayan mer ısının «ılahlı kuvvetler encümeni nutkun iradından ık saat sonra toplanarak General Marshall n verdimi izahları dn lemistir Harbin uc jıl once bitmesine rağmen Mr T uman Avrupadakı vazıyetin Amerika dış pohtıkasını ve milli güvenliğini ilgilendiren bir mahı\et ArUn'ı <o 3 Sñ 2 de ? Müthiş bir siyasî hatayı düzelten askerî zafer tuz uç yıl once bugün Türk ) silahları Çanakkale mucıze sının ilk zafcunı kazanmış Bc62zı zorlavıp geçmek ıstıjen bir MJtefık donanmasım maglub etmişti Çanakkalenın eşsiz kahı amanea muda'aası Birinci Dunva Harbinde sı\aset \e strateji bakımından çok bu\uk tesiri görülen bir Türk zafendıı Fakat Turdun 33 j il önceki askeri zaferi hadiselerin ışığı altında bugün de bıı\uk bir sıvası hadise olarak ebemmıj etini muhafaza edıvor insanlık tarihinde vukuu sırasında peV. fazla kıvmet verılınıven ovle hadiseler ve zaferler vardır ki ancak zamanla hakiki kı\ metlerine ulaşırlar Bu gibi hadiselere pek çok misal gostenlebılırse de, Istanbulun fethi en kuvvetli misaldir Fatihin Türk sancağını istanbul surlarına dik tığı gun zaferin butun b,uvuklugune rağmen tarihte bir devrin kapanıp jenı bir de\ıın açıldığını kimse farketmemıştL Istanbulun Türkler tarafından fethinin buvuk onemı sonradan anlaşıldı ve tarihlere yeni bir devrin başlangıcı olarak geçti işte Çanakkaledekı Türk zaferi de kazanıldıktan 33 yü sonra, bugün daha çok kıymetlenmiş ve ehemmıjet kazanmış bulunuvor O zaman hasımlarımız, şimdi de müttefikleri Çarlık Rusj asının, Almanlara Fransa Birinci Dünya Harbındekı müttefikleri Çarlık Rusyasnın, Almanlara karşı sonuna kadar harbetmesını temin icın ona, Boğazlan ve Istanbulu vadetmışlerdı 18 Mart 1915 gunu, IngılızFransız donanması Çanakkale Boğazını zorlayıp geçebılsevdı. Çarların asırlar bovunca şurup gelen ihtirasları gerçekleşecek, Istanbulda ve Boğazlarda Moskof bajragı dalgalanacaktı. O zaman ingiliz Fransız sıjasetını idare eden de\let adamları Almanjayı maglub etmek pahasına Çaruk Kusj asını, dünyanın basına bela etmek yoluna tuttuklarının farkında olmıyan gafiller ve körlerdi. Bunlar, Napoleón un istanbul için söylediği •İstanbul, kıymetli bir anahtardır ve tek başına bir imparatorluğa bedeldir Istanbula sahip olan dünyayı idare eder > Sözünden de gaflet ederek bu kıymetli anahtarı, kendi rızalarıle Rus Çarının eline veriyorlardı Bu hakikaten müthiş bir siyası hata »di Eğer Çanakkale Boğazının 1356 ve Istanbulun 1453 tenben sahibi olan kahraman Turkun muzaffer müdafaası olmasavdı da Müttefikler 191a te Boga7(lan geçmiş olsalardı dumanın sıvaset, strateji ve ekonomi bakımlarından son derece muhım Otuz uç yıl önce bugün Çanakkale Boğazının den z oephesınde kazandığımız 18 Mart za fen Türk harb tarihinin şanlı gazalarından biridir Çanakkaledekı essiz kahramanlık harikası 18 Mart zaferıle ba'lar iddia edilebilir ki dusman donanmaları o gun Boğaz müdafaasını yarıp geçmeğe muvaffak olsalardı bugünkü müstakil Türkiye devleti belki de mevc d olmıvacaktı Bu hakmıdan 18 Mart zaferini yıllar geçt kçe ^ıj asî ehemmıy°tı artın bujuk bir Türk zaferi ola ak hejecanla tu 1 ıvonız Çanakkalcde Çanakkale 17 (Te sizle) 18 Mart zaferinin jıldonu Tarihi bir fotoğraf Çanakkale mucizesi günlerinde 276 kilo munu kutlama tögelen bir mermiyi sırtında taşıyan aslan Mehmedcık renine katılacak istanbul ve Ankara Unı\ etsıteîerı tale purla C H P ve D P mılletvekıllen de belerıle Yüksek Tıcaıet Okulu öğrenci gelmiş bulunuyorlar Arkası Sa 3 Sü. S te leri Etrusk vapurıle geldiler Ajm va Sovyet Rusyaya karşı Beşler ittifakı imzalandı Askerî, siyasî ve ekonomik ittifakı sağlıyan andlasma 50 yıllıktır D. P. de mühim kararlar Genel İdare Kurulundan istifa edenler, haysiyet divanına verildiler Ankara 17 (Telefonla) Demokrat Parti genel idare kurulu son toplantısında genel idare kur üundan toplu bir Cemil Barlamın mutalealan halde çekilen 6 milletvekilinin Parti Bu muhtelif noKtaı razar ar dalayıaleyhindeki hareketlen üzerinde goruşsıle C H P genel me kez çevrelerince n elerde bulunmuştur Neticede Emin Beşler andlasmasma dahil Sazak Hasan Dınçer, Enis Akavgen Arkası Sa 3 Sı 5 te memleketleri gösterir harita Ahmed Tahtakılıç Ahmed Oğuz ve Yusuf Kemal Tengırşenkm hajsıvet divanına verıTmelerı kararlaştırılmıştır Genel merkez haysıjet divanı bugünlerde toplanarak dosyalar üzerindeki tetkiklerine başlıyacaktır Bir beyanname neşredilecek Dıger taraftan anlaş ldıgına göre 5enel kurul toplantıları bir mıddet da ha devan edecektir Bu ıçtımalarm so"unda bir be>anname neşredilmedi ihtimali kuvvetlidir B mdan sonra Genel Paris 17 (Telsizle) 16 lar etçıdır Memleket içindeki Arkası Sa 3 Sü. 1 de Konferansında memleketini ası çeteleri kısa zamanda teemsıl etmiş olan Yunanistan mizlemek için gerekli malzeBaşbakan muavini ve Dış işme verilmemekte böylece en Bakanı Çaldarıs le godurum müzmin bir hal alruştum Dünya vanvetı hele maktadır Çaldarıs Balkanlar ve Akdeniz hak« istediklerimizi versinkında kendisini bedoın buller ıkı ayda butun asileri ted im Doğuştan Türk dosti m 7İerız» dedi ve şöyle deolduğunu Hadiselerin ık vam etti milleti daha sıkı bir ışbırlı« Harb içinde buyuk kagyıe zorladığını Yunanistan vıblara ugrajan Yunanistan da buyuk ekseriyetin bu ha hala mal ve can fedakârlığına kı.tatı kavradığını sovkd 1 atlanmaktadır Vazıvet Caldaı3 e göre Türkiye ile tediyen böyle devam edeYunanistan arasında kurula Tiez Hurrıjetçı milletler bu ak bir işbirliği dunva ba hale kecın bir çare b ılmaÇaldans rıhına da vardım edecek v> * hdır Nihayet akan Yunan batıda heı ıkı memleketin kredisini vuk kanı onların da ha>at ve istiklalim koseltecektır rumağa varamaktadır > ABIDIN DA VER Yunanistan Dış işleri Bakanı AmeriÇaldarıs bu akşam Dış isleri BakanıGeneral Hoag de Amerikanın verdiği ilk uçaklar Ankara semasında ve hava mejdanında w Arkan Sa. 3. SU 4 te kan yar dururun işleme tarzından şıkâ mız Necmeddın Sadakla görüşmüştür. Yunan Başbakan muavini, Başmuharririmize Amerikan yardımının işleme tarzından şikâyetle «istediklerimizi versinler? iki ayda âsileri temizleriz» dedi (Başmuharririmiz Nadir Nadi bildiriyor) Çaldaris'le mülakat Bruk=el 17 (a a A P ) 50 yıl sureli 5 devlet andlaşmaM bugün Turkrve saatıle 18 04 de Brüksel m Akademiler Saravı merasim salonunda ilgili Bat devletleri Dış işlen Bakanları tarafından imzalanmıştır A'kerî, sn asî ve ekonomik ittifak «aglıyan bu tarihî andlasma ilgili memleketlerin Parlamentoları tarafından ona\ lanacaktır Ingı izce ve fransızca olarak tanzim edilen andlasma metni Brüksel de muhafaza edilecek ve oıger başkentlere tasdikli «uretler gönderilecektir Çok basit olan merasim 35 dakika •mrmustur Belçika Başbakan ve Dış islen Bakanı Spaak ezcümle şunları sovlemışt r < B zım seçmiş olduğumuz yol haricinde sadece karşıklık iktisadı intizamsızlık ve emniyetimizi temin etme ımknsızlıgı hukum sürmektedir > Spaak sözlerin* şunlan ilave etmiştir < Teşkilâtlandırmak ve korumayı kararlajtırdıgımiz demokratik Avrupa Arkasx Sa 3 Sü. 5 te Sol temayülü hocalar Yapılan neşriyat karşısında H. P. adına verilen demeç Ankara 17 (Telefonla) Dil ve rıh Cografj a Fakülte^ nd^kı sol temi vullu hocalar hakkında Danıştav Ikıncı Dairesince verilen men x muhakeme karan bu mesele üzerinde venıden jaymlar yapılmasına ves le olmuş bu a» ^ rada Cumhur jet Hak Pa tısının oganı olan gazete iın Ln versıte e n ası Kurul kararını tenkıd ve mua leze ettikleri gorulmu ur Bu ne«rıvat da, bazı tepkiler u andırm s ve muk? il jajınlarda talebeleri hocaları a evmne kışkırtma politikasının doğru olmadığı ilen surulmu 5 tur Amerika bize her cins ve tipten uçaklar veriyor Amerikan Tardım Heyeti Havacılık Başkanı General Hoaj dün Ankarada gazetecilerle görüştü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog