Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

UamtUtmım Sıhhatli ve QúrbuzBu Lmaáim a$ e jr garo 7 0 ^zıfe (t> > 45 tabr e 8 00 îuzıfc (Pl E 1= Sıkılar Pl ) » 30 Mu^îk PL) 9 "0 Kaanıs '2 29 Açıl f 1 ve provam 12 30 Şo ii» t u f l i e I 0 0 Haterler 13 lo MJZLÍ (Pl 14 00 Kapanış * 1 ¿S A"i s v* cgam 18 i Dans or kt a ı 1! * Kooşma 13 4o SoZ t.» e ve ovun İL.vals. ı 9 00 Haber er o I İD G=cı o e J I U 9.20 T Ju T»} n o gı I & JK^ijşma "• .> ^ uA >> (F 21 D *U o («u.* e* 2CJ0 Serfc«st saat 20 & Teres 1 21 '0 Eerfce«t s<>at 2 30 K curna 21 «5 Irc E ^ '» lo Sn focı o f s ası (1 Y . 1 S I P en foiı 2 V"u» J r v ^ « r i i ü Fuarı pre Jdn °2 4o o o s 2!i"l " i m T tetcráeniz SÜZELLİK VE bulmuş genç gelin fâCHELİTE AMERİKAN YÂGÜ BADANASI İle evinizi kendiniz bile boyayabilsrsiniz, I11İGİ ~IT~T 1 ! II * 1\ \ \m »i ! i 1 a 1 i e 1 !•! •1 11 !* 1 i 1 1 I *1 I ! 1 i r 'Ailenin çirkince bir uz\u telakki olunıraicla beraber butun ümidimi kajbctmlç ken otuz yaşlarımda evlendim Z°v*im diyor ki Mu raffakiyetimln v» onu tes hlr edıslm'n yegâne amili şa anı hayret tenim o du Onu da evlenmeden bir kaç taf^a ev\°l kullaımağa baş ladıgım (Bejaz renkte yağ sı?) Tokalon ! rem in e rned yunum O çirkin ve d o n j ^ cildimi adeta yeni olr şekle ifrağ ve bana yeni bir sevimlilik bahs=ttl Ta a on kreminin cildim İzerlndekı tesiri âdeta mucizeye ben zer » 1 2 yanı r/ıjcıb o an Cc şma ki k"lı me 2 Hanesine kabul eıe k KeLre 3 insan feavtan havanı i c i a a e t medde lerden K B r cans * abanı \av\ anır s t a gı vueudaekı ha at kanaj ÎT ndan 5 Ter ıı binalarda da vardır insanın da behre do lanır bınrun aleyhırde ve p ven'tjrre 6 Dam altında bxuun&nlardan b r harfin eku nuşu 7 Antika eşyalın kıyneanı artıran durum 8 Konferar^ç ar n b3ğım,»la.ıra fcacet bırakmıjan â et 9 Kal^jrdarj geçir icırdekını jonnek çjı onu merakla z arız Yutean eî n arag ja 1 Birin o dirucu oi T.a'de le obur djraya gondermg» V Jtı«Ea ' Ko*u ka raktoh rna%et bir emir 3 T» sı titizleri tınır endir r Kabanın bulunduu ş"hı» 4 E "ebıre tudcla ı donrr^g* t s s arra Jtı k»hre S Çevril ne» gofen bize • T 1 sın s baka e t r sınırsız je'i 6 Nota c¿=ta n n bîkled ğı " Anado uruz'a<ı d'glar 1 d>«n B r çeş a kor^r S Eski *ak *r asff b r «ou edatı 9 Vs esn«. d \an edeb a ti n irkii Ev>. piki bulmacanın halledilin!» «ekD 1 2 S 4 S 6 7 H >• 1 t Fatih 3 uncu Sulh Hukuk largıçhgından 948/13 r 20 12 37 tarih ve 93 1044 sayılı kaanle tac a tına al rıp kerd sine eğ u Alı Biza Ölme» ı as taj inine ka ar enlen Hasan zı Ha ce Ölmez n h a s l ı ğ ı n ı n İyi olma «ı haseb le vesayetin ka dırılmasıra Ashve i unc Hukuk \argıçlıg.rın 9 3 948 arıh ve 48 223 53 ısı e ka ar ve ı niştir Ke fi et M K nun 417 nel madde«ı gereğince ilan olunur Parısın bu>uk moas e\ erinden daima husjai olarak getı ttığı modeli erile en ince zevkli mu?terıle mı memnun eden kadın £ Odanızı guzeüeştırır ^ Ko'aylıkla boyanır •*• Bir saatta kurur ^ Katiyen koku yapmaz * Duvarlar sabunlu su «le yıkanabilir * Fevkalâde güzel renkler TAKSDI OTOKAR, Şehıdmuhtar caddesi 3 2 Tel S2608 ANAVI KARDEŞLEK, Eski Gumruk sokak No 16 Tel 41481 I ZARA, «abuncu Han Cad No 75 Tel 23323 4RAF KARDEŞLER BTA> BLL AXKARA Mazot Alınacak Ântara Sttma Savaş Başkanlığından: Cinsi s 4 >• t î BMŞİUKİTU §1* IİLİAİHİI ML i | M T İ I İ S A J Î İ P İ I RİE t IÇ|!IMa|I|M|A|N <IO!L E|R A l a ı z i t İLlt L|l|«|N Dı^İR d« İ V A|C i İD *|K|»|K|O'N|A MİHS 1 İRİ 1 İTjAliN Miktarı F at Muaaiımen tutan Ton Kr S L ra Kr yem gelen mevsim modellerıle Marot 90 Ton 32 85 23o6o 00 müşterilerini kabule başlamıştır 1 Cinsi ve miktarı yukarıda yaz.li ıh ı aç kapalı zari usulıle satın Be^oglurda Elhar"a Smeması a naca>ur vannda Olno geçidinde Koresı 2 £ka* tuve ve il* a les •'i 3 1348 tarihırde çar atiba gunu ^aat 15 fe Ap 15 3 An&c^a S ttna Sava» Basta" g c;a•tı^aIma KOTI.S\ onurda \?pı!acak*ır n 3 Muvakkat t e n a t ı mjhammen bed°bn %7 5 udur Katı temına4 ise ki KAYIB Is anbj da Robert Ko ej ^15 ur re muheid «1 g k sırandan 1927 fpne>; 4 Vasıi \ şart arı tai't bavkarüıa ndaJtj şar rsTiede gorıılebılır I 1 a^ ranm^a alm s olduğun dip omamı Ka 5 istek ılerır muavyen gıjn ve saatte teminatları e \e dıger vesika i bettjn Ti enimin alacag naan es mın huk larıie b rlıkte kcnıs" onda bulunmaları ilan olunur (2943 T r ra £ ar o urur j Rum«l h c arı Mekteb sokağı No 10 da f t Tarıends Ahm=d r BEDİA TAGA sSc dersi SARARMAKTAN koruyunuz; Onlann BEMBEYAZ almasını istersemz, son çamaşır suyunda : Lice v» »rtaokuNulebeieııne ms> ta J şutlarla m^ten ÎIK ders \ er ılır Alı Scerman Be\oglu SUSİJİ H H H saksı sokak 15/5 m* istanbul 4slı^e 12 ncı Hukuk \argTc1ıgınüan 947/l ! »ll \e'a Ko . c ar Yağhane çık v 116 \ o da o u an *s lofer a ufndai af er p^ ta ı »11 komu =nl gırtda ık"r ş tıdı jer b n an en kn^a^ı a e h re açt g bo^aına dava n n car şırası sonunda Ta af a n bo «una «r na da r ver len Vı arın ı an su e tile tebliğ ne raecbvınvot ho il olduğunda huıcum * kras nın bir <u ej*uı rrahkene t" anhores "e as gı e ı ^ dan it ba en 15 îEkdırde hıJimun k c nle'»^ lân olur ir 1291 Başka mama verildiği vakit ağlaman vavru Al mı yiyince neş elenir Isfa oul Borsasının 15 3/1948 hatları 113Ü6 1 3 erun 2£0 11X1 D aı 14060 10C arw Fi 6o.72 8 l a isviçre Fr Prag BtCCKl SA ıno •"> cucos Lızc n OF ot ISTlíC AZLA? e SİRKE! %J taizi tahville AİU 10 lor D 10* Belçika Ft İM ,ekos ovak Kr 1 f r^\eç K J E.SHA vtl SM • "Okuz Baş" Çivitinf mutiaka kullanınız. !/VtBÂYRAK'l HUBÜ BAT U Ni ARJ 6ÁHÍÉ A t KAKAO ^V 20 S0 20 30 Sn as Erzurum 1 20 13 20 13 • Sivas Erzurum 2 20 40 20 Û5 1941 Oenıryolu 1 2164 2164 IS.1 Demiryolu Q İMİ Demiryolu E D 21 2110 20 45 20 45 M n Müdafaa 1 '152 21 '2 M 1 M^daUa U 20 55 20,35 Milb riudaiaa m Müll iludaiaa IV 29,0 20 40 )Zİzl tahvilin *« Ikıvuz ara a^ ık ıc et ı H eoıve bat"! ani =n a ktır Kalk mm» utikrazı 96 5 96 lo • isteklilerin kaTunı rfu ı.rr ~ı gos*Pv ' b° " e f r n i e\a suret!e*nın baş9610 M10 • Kalkınma a S6 40 9640 • kanlığımıza enceden tevd ec İmiş bulunması \e br d lekçe ile müracaatın ilân RaJunma İH 9a 0 96 1941 Denı.rjotu VI o unur o301) %i fciirıf ikranuye 1 fer 22 90 22 90 1933 Ergani 2105 2 05 • 1938 UcramlyeU 20 70 21 Mlh! Múdala» 95 60 95 60 Demiryolu IV 95 35 96 25 Demiryolu V Anudóla 102103 fan^lUer 12 %6C tnsge «erjedled 54 55 21 Mümessil cenedleri 72 oO 73 Şirket Hisseler 134 135 Merkez 8ania»i 20 75 21i t« Bankası rurs Ticaret Banlrau s 5 15 75 \slan çinıente 16. 30 Anadolu E gorta 30 BAHÇIVAN ALINACAK Aksaray Beiedfce Başkanlsğmdan: Ihlamur kereste satışı Aaıavudkoymde Akıntıbumu yazl k sinema ust inde hıv^t manzara konfoı balkor ve taraçaları ve çift bahçeli \e bodrum s n ve sarnıcı havı istikbali parhk Boğazın biricik ınc M (Ce net Koşktıl bos olarak satılıktır Ot=l kulub ve gazino olmağa musaıd \e gara"jlık j e n de vardır Icind °re m racaat Ziraî Donahm Kurumu Ziraat Aletleri ve Fafeîrkaları Müessesesi hürlüğünden: 1 Model ve her turlu mobilya imalinde kullanılacak ferjılanmış salas 1 adron v e tahta hal nde 2o M3 6ou dm3 ıhlamur kereste açii arttırma ile atılacaktır 2 Arttı ma 7 nisan 1948 çarşamba gunu saat 15 te Adapazarırda Müessese Mudurlugj oınasmaa yapılacaktır 3 Icte».lJerın şartnarre e r Is anouda Fermeneci er Haydar Harda lurlıve Zirai Donatım Ku umu Depo Madu'lugunden Anxarada Gazide Türk ye Z rai Donatım Kurumu Fabrikası ^ e t m e Mühendisliğinden ve Adipazarında Mues^e^ Mudurlugunder almaları rica olunur (3300) IIR KOMBİME izmir Beledive Dairece verile ek beş tonluk kamyor şasesi üzerine arazoz tertibatı yas tmlması ışı jaz> işeri Tiudurljj*ı nd^kı keşif ve sart]a=roa »<"e? nce açık ek «ıltmeje konulrruştur Keşıı jeuel IÎÎOO bra e geçıcj ters natı 8(H) liradır Isleklılenc vazı işlen rudur! ıgune m raoastle alacakları ırsahveler muka ı noe teminatlarını Merkez Banxa'ina vatrarak makbuzlanle ihale tanrı oUn 631948 curas ?unı saat 14 ¿e ¿P en^urrene başvurmaları (319S) İs Adamlarma îvi Bir Fırsat 30 senedenben Turkıvede n u e c e s ve mustahzarotıle şöhret kazanmış bi' parfumorı ftrrrası vaş ve haftalık dolsvııle burun alameti fankalı markaıarı imtiyazları formülleri ve hazır etket ve ambalâ] levazımı ile berab°r devren «atı ıctır isteklilerin 1633 posta kutusu adresine yazmaları DEENSCI B E 1 O ĞL L İ L Ç E S İ • Eorsadi cnuame e görmüştür ÖKSÜRİIK VÉ İSTANBUL B E L E U 1 VESİ S E H I P T IV A T R O J A R 1 Piyangosu Milu Pıjango bayileri ile P T T Merke<.lerınae \e puangonun buyuk ıkramıj e erinden oNjrıobıl! erinde satılmakta olan KIZILAY DERMECî E=ja Pijangosurun zengınııgre dikkatinizi çeke iz İPİ! illi! III1 ii'ü İMİ ' ınıı tijiiHiıı i iti t . ... 1 İli 1 1 i i ¡ ii iıııııı ıj 1 i i 1 1 mili m ' i 1 rıııııı i 1 DRAM fOSMl Su ait^am saat 20 6e Bay kuş Yazan Halıd Pahr Oısnsoy Telefon 42157 KOV.EDÍ KİSMİ 1 Kasabamız içme ^uyunun depocunda çeşmelere taksim ve ısaleai * Kaş yapayım açık eksiltme ile yaptırılacashr derken 2 Muhammen bede ı 4CP2 badır a^an N Nancey 3 İhalesi ?33 948J a saat 15 *edır H de Gorsse i isteklilerin belirli gun ve saatte %7 5 geçici teminat ve fenni bel Zobu Reşıd Ba a s Türkçe» Vasfl R encümene ımıracaatlen ilan oludur Seı İsalesi Yaptırılacak Çorlu Beledtyesi Başkanlığından: MUAMMER KARACA OPERETT MAKSİMDE HAAGISÎ BJAJIC Operet Tems İler toat 20 0 da Cumartesi pazar matine 15 ıe Çasamba balk matinesi 15 te G se h»7 gun «aat İ l d e acılı T lef on 4"K»* Dr. FAHE! CEI AL Sinir Rpkemelik ve Sovleme KnsuTİan Tedavisi Cagalo^lu Hila ıahmer caddesî No 13 Telefon 20785 Sahıb re BofmıtharrSr) NAI>tR NADI Bu nüshada yazı itlerini fitlen idare eden CEVAD FEHMİ Cumhunvct Matbaa*. Kuru Kahvecilerin İhfhacına Uysun KAHVE Az fireli 3 ve 5 numaralı bir parti kahvenin satışına başlandığını sayın muştur lerımıze bildiririz Fakülte ihtiyacı ıcın (Foku t Dekor k? Jblıçınc'e görüleb lecek) me ad artnames mucibine» bir aded /ong n tuıun?bası aç k eksiltme ile satın alı^a aktır Satmağa istekli olanların tahm i bedeli 6rfH) likanın % 75 ilk ten in i ti a ar 487 lira 50 kuruşu Ünı er ı e Sav mani ık Mudurlu^ ne vatıra k ur na da r J an makbuzla ve kanunî belgelen!» bırlıste 30 3 948 salı gunu saat 10 da Fakülte satına'ma tomısv onuna başvu maları (3221 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lira 25000 Aaed 1 ŞEKERCİ KAHVECİ KlfSUKAHVECI BAHARATÇI PASTACI ve BAKKAL esnafırd^n ustuvan' şekilde kavanoza ihtiyacı bulunanlarla şekerci esna fmdan reçellik kavanoza ihtiyacı olanların 10 gun zaffında istanbul Esnaf ve Kucjk Sanatkarlar istihlak Kooperatifinin te zı OJ o u olan Turbe Babıali caddesi 10 numaraya muracaa+'e tesbıt e t.ımel a rı ilan olunır 13500 10000 1500 500 600 250 2000 3000 300 6600 1500 300 1 1 1 1 1 1 2 10 3 15 8 2 Köşk, Yapı \e Kredi Bankasının yaptırdığı binalardan Goztepede itfaiye karsısında F R A Z E R marka otomobil Pontıac marka otomobil Pırlanta yuzuk Çamaşır makinesi Oda takımı Elektrik süpürgesi Buz dolabı Dikiş makinesi Altn biWik Kol cep, masa saati Halı seccade Fık^k ve • ' n l^timljğu Ve bunlardan başka daha Telefon 24236 Telg ÍstanbulTarfo TİCARET OFİSİ (3226) Millî Eğitim Bakanl *ından: TeVn k Oj, e m Ok ¡11 i ıh ı i ıçır e e ı e h n u z stın al n CTV r Şartı anesınj „ ~ı ek v* teki ftc 'ıj ı ı a h t «nle n A n k i a a E V i ^paı timan kat 4 te Ticaret Ot, e*ır Mudi lugune ve I tanValda Tophane Ak som Erk«k Sanat Okuljna oaşMirmaıan \ e teklif m^ktublarını en geç 30 a !,r, 1O1S t9T"hın^ karisv Raranl »ıtn *o onnjcrn.clorı CVlVll v Yem Valde han kat 5 Bir lira ile b r 1 n^k b r otomobil bir buz dolabı, sahibi o^na muml n lur Ke id IJ Nisan TUR Hedır Dnh^ \s t iarHır Hı\ riınjnmf v n i î Sınri'en h letlf rımırın varıcına vikın ımkt nın < ti rr « olH ? gunu =o l°vebıli 7 fi ilçe Şubesi TPIPÎOH Nuıı ırası <'5 12 Takıb Bürosu Jeielnn \raaraM 8044»! 3000 Parca MnMaMf sva.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog