Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

5000 Kilo Karpit Satın Alınacak €®NC®ED!A Alacak Sayın Müşterilere Mücbir sebebler dolayısile, 1948 senesi imalât kampanyası vaktinde başlıyamamış olduğundan, Zeytinburnu fabrikamız: 16 Mart 1948 Sah sabahından 31 Mart 1948 Çarşamba akşamına kadar denizden ve karadan çimento teslim edememek zorunda ka Imıştır. Bundan dolayı, Sayın Müşterilerimizin : 1. 16 Mart Salı sabahından, 31 Mart Çarşamba akşamına kadar deniz ve kara nakil vasıtası göndermemeleri, 2. Vasıtalarını hangi gün göndereceklerinin tesbiti için yeniden gün almak üzere âtideki cetvelde yazılı tarihlerde Galatada Şirket Merkezine ellerindeki buyruklarile beraber müracaat etmeleri rica olunur. Günü bu tarihte ¡relmiş olanlar ]6 mart ve daha evvel 17 18 1920 mart 22 23 24 25 mart ¿ D *•• 2 7 ~ £3 ^ ¿>0 ^ 3 1 fflHFl • "" LİME Vapuru NEWYOKK AKDENİZ TÜRKİYE aıasında aylık posta ANKARA ELEKTRİK ve HAVAGAZİ İşletme Müessesesinden: 1 Orijinal ambalajlar içinde ve en küçük parçası ceviz büyüklüğünden aşağı olmamak üzere 5000 kilo (net) karpit satın alınacaktır. 2 Elinde mevcudu bulunanların en geç 23. 3 948 salı günü akşamına kadar birer kiloluk nümunelerile beraber tekliflerini müessese umum müdürüğüne vermeleri ilân olunur. E M MA BAKKE yolcu ;c eşyayı tica.;ye aUrak doğru BEYRUT, KAYFA, T EL AVİV, İSKENDERİYE NEW.YORK' a hareke*, edaceîrtir. Tıhv've içiîi umumî acenteları A N T A L Y A Umm\ Nakliyat T. A. Ş. Sirkeci, Antalya Hsn, Tel: 24220 BEYNELMİLEL NAKLİYAT SERVİSİ Ekkfrik Santral Bîaası Yaşfınlacak Kooperatifimiz âdi genel kurulu 30 mart 948 tarihine rasthyan salı günü saat dokuzda Adanada Halkevi sinema salonunda toplanarak aşağıdaki gündemi görüşecektir. • Statümüzün 18 inci maddesi gereğince sözü geçen günde ve mahalde asaleten veya vekâleten hazır bulunmak üzere Adanada postane karşısında 36 numarada kooperatifim iz merkezinden ortaklarımızın giriş kartlarını almaları rica olunur. 1 2 3 4 5 6 GÜNDEM: Yönetim kurulu, denetim kurulu raporlarının okunması. 1947 hesablarınm incelenmesi ve bilançonun tasdiki ile yönetim kurulunun ibrası. Kura ile çıkacak iki yönetim kurulu üyesi yerine yenilerinin seçilmesi. Yönetim kurulu yedek üyelerinin seçilmesi. Kontrol kurulu üyelerinin seçilmesi. Taksitlerini muntazaman ödemiyen sabit gelirli ortaklarımızın durumlarını nazarı dikkate alsrak tediyelerinde kolaylık gösterilmesi esaslarının trsbiti. 120 Beygir 100 KVAlık 600 devirli Galatada şirket merkezine bu tarihle müracaat etmelidirler 1'5 mart perşembe 26 mart cuma 29 mart pazartesi 30 31 1 2 5 6 mart sah İğdır Belediyesinden: 1 Tadilen elektrik aantıal binası olsrak kullanılması kararlaştırılan binanın tamir işi kapalı zarf usulü '¡e eksiltmeye konulmuştur. 2 Keşif bedeli 19434 lira 14 kuruş olup geçici teminat 1457 Ura 56 kuruştur. 3 Bu ise aid şartname pıân ve projeler her gün İğdır belediye başkanığuıdn görülebilir. 4 Eksiltme 20 mart 94S cumartesi günü saat 15 te İğdır belediyesinde Sncümen huzurunda yapılacağından teklif mekruhlarının o gün saat 14 e kadar makbuz mukabıiinda belediye başkanlığına vermeleri veyahut? vaktinden evvel ?)e geçecek tarzda iadeli taahhütlü oia'ak posta üe göndermeleri şarttır. 5 Kanunun tayin ettifii1 xutad vesikalardan başka böyle bir taahhüdü muvaffakiyetle başardıklarına ¿aiı ehüyet vesikasile son ticaret ve sanayi odası vesikalarının da teküf zarflarile beraber bulur.mssı lâzımdır 13097) 1 ¿ 3 5 b nisan 7 8 9 1 0 1 2 nisan 18 1 4 15 IP 17 nisan 19 20 21 Tl 23 nisan •¿4 2İ 27 28 29 30 nisan mart nisan nisan nisan nissn çarşamba perşembe cuma pazartesi sah TİCARET SERVİSİ Çam Kalas ve Çam Ambaiâjlık Tomrek Satışı Devlet Orman İşletmesi Muğla Müdürlüğünden: Yan rr^rrvl ram kalas ve çam ambaiâjlık tomruk satışı Yılanlı bölgesinin Yılanlı ve Kocayayla istif yerinde [uh ammen % 7,5 hesabile bedeli geçici teminat Parti No. Cinsi M3 Lira Kr?. 03 Lira S.rf. Aded Miktarı 853 60 137 956 1 Çam kalas 1147 32 50 R8P 11*7 2 ' Çara ambalâjlık tomruk 150 24 50 m 9 o MüddeH 15 çündür. Aîik arttırma [hale şekli 22 Mar' 1D48 pazartesi günü saat 15 te. Ihaie tarihi Devlet Orman işletmesi Muğla yüdürlüfü binasında Chale yeri 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı yarı mamul çare kalas ile çam ambalâjhk tomruğu açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 2 Buna aid şartlaşma Orman Genel Müdürlüğünde, İstanbul. izmir Orman Başmühendisliğinde, Muğla, Köyceğiz, Fethiye. Avdın. Denizli: Antalya; Mersin; Ankara Merkez işletme Müdürlüklerde Yılanlı; Bodrum; Milas Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir. 3 Tn'iblerm üisl* günündp evrak' f.üsbitp ve ilk terainaflarile k^rriîvora müracaatlpri (2695) Yapılacak :s Mahal ve mevkii nHKBM9BHEnnraSlinSME!ElIKnHBEHBS!OTMHBlMBnraBI9^ AKÜPIH mmi ELEKTROJEN ORUPU mn KOMPLE muı oiza mim VEYSEL SAİT AKB VSOĞLU 14 28 40 beygirlik iki zamanlı Tütün Satılacak Ortaklarımız elinde P47 yıh mahsulü (27.000) kilo tütün vardır. Tekel idaresinden avans alınmadığından bu tütünler serbíst olarak toptan satılacaktır. Tütünleri görmek ve izahat almak istiyenlerin Kooperaüiize veya bağlı bulunduğumuz T. C. Ziraat Bankası Uzunköorü Ajansına müracaatîeri ilân olunur. (3330) MOTÖRLSRÎ 734 Sayılı Kırcasalih Tarım Kredi Kooperatifinden: ve muhtelif takatta kara Dizel ve Benzin motörlerile elektrik ve depomuzda mevcuddur. MOTORU SeUTRİFÜJ TULUMBALAR KARDEŞLER Galata Kürkçükapı. Yelkenciler cad. 165. Telgraf: Ü;'.er Gslata, Tel: 42273 Üniversitesi Rektör!»günden; Üniversiteye bağlı Tıp, Hukuk. Ekonomi, Fen ve Edebiyat Fakülteleri!* Olşçi ve Eczacı okullarında meveut bilim kolları için Doçentlik imtihanı *ç'.acaktır. isteklilerin mart 1948 sonuna kadar, imtihana girmek istedikleri bilim Kolunu ve yabancı dili göstererek bir dilekçe ile Fakülte dekanlıklarına başvurmaları ve bu dilekçeye: , a) isteklilerin Üniversiteler kanununun 18 inci veya 6 n a maddelerindeki şartları haiz bulunduğunu bildiren belgelerin asılıları veya noterlikçe tastikli suretleri. b) imtihan harcı olarak (50) liranın Üniversite veznesine tealim edildiğine dair makbuz. c) isteklinin ilmî araştırma ve yayımlanma listesi, d) Doçentlik tezinin basılmış veya yazı makinesinde yazılmi| olarak altı nüshası (kapalı zarf içinde), e) Tezin muhtevam hakkında bir SEhifeyi geçmemek üzere yazırlanmiş bir özetin altı nüshası, bağlamalar lâzımdır. (3135) Bavmdırlık Bakanlığı Su İşleri Üçüncü Şube Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konan ir Manisa su işleri üçüncü şube müdürlüğü bölgesinde Menemen ilçesi içinde 167780 lira 58 kuruş keşif bedelli cMer.emen cıvası sulama çebekesinde Kesik ve Seyrek köy su köprülerile diğer tesislerin tamamlanması inşaata fiat vanidi esası ürerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Bu işe aid evrak, a> Bir takım proje. b) Keşif hulâsa cetveli c> Fiat vahid cetveli d) Orel fenni şartlaşma e) Eksiltme şartnamesi f) Mukavele projesi, g) Bayındırlık işleri ve sn işleri genel şartlaşmalarından ibaret olup cvr;?ler her gün 790 kuruş bedel mukabilinde Manisa su işleri üçüncü şube müdürlüğünden alınabilir. 3 ihale 293948 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de Manisada su işleri müdürlüğü binasında yapılacağından isteklilerin teklif mektublarım ihalcrfen bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzımdır. Posta ile gönderilecek mektubıarın geç kalmasından dolayı idarece hiç bir mazeret ve mesuliyet kabul edilmez. 4 Bu işe aid geçici teminat 9139 lira S kuruştur. 5 Taiıblerin Ticaret Odası veya Esnaf Odası vesikasını haiz olması ve ihaleden en az üç sun evvelin» kadar su idleri üçüncü şube müdürlüğüne müracaat ederek bu işe girebilecek erine aid hususî bir yeterlik belgesi almaiarı lâzimlir. (3039* KİREÇKAYMAĞ1, TüZRUHU. MAYÎKLOR SATIŞLARI Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: İZMÎT KLORAUrftLİ FABRİKAMIZ MAMUIİTINDAN ¡ KİREÇKAYMAGl (Chl orure de chaux) % 3336 AKTİF KLORLU izmit teslimi beher ton fiatı 10 ton ve daha yukarı siparişler için varil dahil 10 tondan az siparişler için varil dahil TUZRUHU (Acide Chl orhydrique) 1921 BOMELl K 10 ton ve daha yukarı siparişler için 10 tondan az siparişlsr için MAYİKLOR (Chlore liquide) % 99100 SAFİYET TE Tüp müşteriye aid olmak üzere İsteklilerin Müessesemize müracaatîeri. 200. 250 > Damacanası* 250. » > 300. » 500. TL. SATILIK OTOMOBİL ~ i Tİ 1 F r a n s a n ı n m e ş h u r otomobillerinden «Delage» m a r k a 8 kişilik, iyi vaziyette taksi otomobili satılıktır. Taksi ve hususî isteklilerinin s a b a h l a n saat 10 dan evvel 21534 telefon n u m a r a s ı n a v e y a h u d Kihad Pirinççi, Fatih Fevzipaşa c a d d s i i No. 33 e müracaatîeri. İflimHrnanHSPMnneıasnHHMgınriHasvK^niBnHMBi Arazöz Alınacak ' Umanımıza gelen 2 elden VAPÜRIAR İstanbul Dosya No. 52301 '6738 52301/2031 SATILIK Defterdarlığından: C i n s i EMLAK Kıymeti TeminatLira Lira 2637 198 Simav Belediyesinden: 1 20 g ü n müddette ve kapalı zarf usulü ile mücedded G.M.C. Doç, Şevroîe ve Ford markalı şasiler üzerine mevzu yüksek tazyik pompa ile m ü cehhez komple bir arazöz alınacaktır. 2 Arazözün muhammen bedeli <20,0Q0) yirmi bin lira olup m u v a k k a t teminatı 1500 liradır. 3 İhalesi 29 mart 948 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Belediye Daimî Komisyonunda yapılacaktır 4 Arazöz İstanbul, izmir, veyahud Ankarada teslim alınacak ve bedelinin yarısı ihaleyi müieakıb. diğer yarış; da arazözün hini tesliminde ödene:ektir. 5 Buna aid şartname istanbul, izmir ve Ankara belediye fen heyetlerinde bedelsiz oiarak görülebilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerin lüzumlu vesikalarile banka teminat mektub ve tekliflerini muhtevi mektublarınm ihale saatinden bir saat önce k o misyona verilmiş olması lüzumu ilân olunur. <327ñ). BUYUKADADA SATILIK ARSALAR iskeleden 15 dakika mesafede, Cami mahallesinin Cami sokağında 24 No. lı evin 14 dönümlük bahçesi 500 ilâ 700 metre karelik arsalara ifraz edilmiş ve satılığa çıkarılmıştır. Müracaat yeri: Germanya Hanı No. 21/22, Bahçekapı. Tel: 22319. AMERICAN EXPORT LINES INCORPORATED NEWY0RK 20 Martça limanımızda beklenen Kmalıada. Çandarlı v e Serap So. 29 a d a , 2 parsel eski 12 k a p ' sayılı S79 M2 arsa. Beyoğlu, inönü Mah. Doiabdere Cad . 604 ada, 42 parsel eski 150 yeni 138 taj 82,84 kapı sayılı 55 25 M2 ah§ab evin 1,12 payı. N MERÎDİAN VİCTORY Vapuru aynı gün eşyayı ticariye alarak doğru NEWYORK'a hareket edecektir. 24 Martta limanımızda beklenen 100 8 52301/5754 Enstitü blokları inşa ettirilecek İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 Hukuk ve Ekonomi Fakülteleri binalarına yaptırılacak 3,131,744.91 lira keşifli enstitü blokları inşasının 25 mart 1948 perşembe günü saat 15 te Rektörlükte kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 2 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin münakaşa tarihinden en aşağı yedi gün evvel istanbul Üniversitesi Rektörlüğüne müracaatle yeterlik vesikası almaları lâzımdır. Bu vesikayı almak için verecekleri dilekçeye (harbden evvel ü; yüz bin ve harbden sonra bir buçuk milyon liralık bir parçalık bu işe benzer ehemmiyet ve teknik önsmde bina inşaatı işini basan ile yaptığına, idare ettiğine veya denetlediğine dair i? yaptıran idareden alınmış tasdikli vesika) yi bağlamaları şarttır 3 Mrııakasaya katı'acaklar mali durumunu belirten bir vesika ile 1948 yılı Ticaret Odası ve 107,706 liralık geçici teminat makbuzlarını ayrı bir zarf içine koyacakları teklif mektub.iıile beraber ihale günü saat 14 e kadar alındı karşılığı Rektörlüğe vermelidirler. 4 Bu işe aid dosya 50 lira bedelle Rektörlükten alınır. 5 Postada olan gecikmeler nazara alınmaz. (2S26) EXMÍNSTER Vapuru hamulesini boşalttıktan sonra eşyayı ticariye alarak doğru NEW . YORK, BOSTON, BALTBîORE ve FTLADELFTYA ya hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir Hanında 3 üncü katta HAÎBİ ARABOĞLU ve Şsl. na müracaat. Tel: 44993 2 1. D O B I O B 70/9214 Beyoğlu. Bülbül Mah. Tavşan So. 548 a d a , 5 parsei eski 26,28,13 yeni 9 kapı sayılı 108 M2 arsa. » Beyoğlu, Bül&ül Mah. Karaca So. 588 ada, 8 parsel eski ve y e n ; 22 kapı sayılı 52 M2 arsanın 3/4 payı. Fatih, (Yedikule) I m r a h o r üyasbey M a h . Yedikule istasyon Cad. 1249 ada, 1 parsel en eski 24 eski ve yeni 30 taj 95 kapı sayılı 72 M2 arsa. Fatih, (Saır.atya) İmrahor Üyasbey M a h . Şismanağa So. 1250 ada, 14 parsel en e s ki 25, e*ki ve yeni 14 kapı sayılı 61 M2 arsa. Fatih, (Samatya) Hacıevhadeddin Mah., i k i yüzlü Çeşme Sc 1073 ada. 45 parse! en eski 12, eski yeni ve taj 14 kapı sayılı 128 M2 arsa. 864 65 624 47 52301/6404 • DİKKAT!.. • Bütün dünyada tanınmış Avrupa manrulâtı ve orijinal ambalajlı 864 65 81/8858 Eı Portatif antenler yalnız mağazamızda satılır. Benzerlerinden sakınnız. Select taklidi gayrikabüdir. Galata, ŞİMŞEK ELEKTRİK MAĞAZASI 400 30 52301^4727 Muin Memduh vanej Tayanç 300 23 KAROSERİ ve KARYOLA İMALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE: Bir parmak (26 mm.) Amerikan ÇELİK BOKÚLAKIMIZ gelmiştir. Cerrahpaşa Hastanesi İS Hastalıkları Mütehassıs Saat S i • 1 ye kadaı Beyoğlu Avrupa Pasajı karşmnd» No. 19 Küçük Parma R daire 1 Telefon: 42529 M U H L İ S E M E K 100 LİRAYA Sirkeci, Yahköşfcü Cad. No. 7. Te.1: 20990 Motorlu Taşıt Satışı Türk Hava Kurumu Genel Merkezi Başkanlığından: 1 Çeşld. marka, muhammen bedel ve teminat tutarlarile eksiltme şekilleri aşağıda gösterilen eski taşıtlar teker teker vsya partiler halinde veyahud da hsasi birden eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Şartnamesi Levazım Şubesinde, Taşıtlar Merkez binasında görülebilir. 3 ihalesi 22 mart 948 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 10 da Merkez binasında yapılacaktır. 4 istekliler usulüre göre hazulıyacakları zarflannı ihale saatinden bir saat önce teslim etmelidirler. 5 Türk Hava Kurumu ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. (2767) Geçici teminat M. Bedeli Çeşid Marka 450 6 000 Binek Pakari Kapalı zarf , Kumaşla ısmarlama elbise. Kumaşsız 40 liraya elbise yapılır. Yenipostane arkası Âşir Efendi Han No. 35. Paristen mezun V. TOPALOĞLU Fatih, (Samatya) Hacıhamza Mah., Alifakih Camii So. 1304 ada, 17 parsel en eski 8 yeni 16 kapı sayılı 154 M2 arsa. 462 35 D.l/3330/91 Üsküdar, (Tophanelioğlu) Altunizade Mah. eski Bağlarbaçı Tophanelioğlu yolu ve ibra. himağa yeni Bağîarbsşı Tophanelioğlu yolu ve Sırmaperde So. eski 20.10, yeni 20 kapı sayılı 2757C M2 tarlanın 41/240 payı. 1476 111 Yukarıda yazılı gayrimenkuller 2/4/948 cuma günü saat 15 te Millî Emlâi Müdürlüğündeki Komisyonda ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin nihayet saat 15 e kadar yatıracakları teminat makbuzları v1 nüfus cüzdanlarile satış günü komisyona, fazla bilgi için sözü geçen Müdür lüğe başvurmaları. (Teminatlar önceden de yatırılabilir.) (3305: 52301/7538 İstanbul Sular İdaresinden: Muhtelif cins ve eb'adda font buşakla vesaire döktürülecektir. Şartnamesi, Levazım Dairesinden alınabilir ve numuneleri görülebilir. isteklilerin teklif bediilerini». T> 7,5 u nisbetinde bir teminatla beraber tekliflerini 5 nisan pazartesi saat 12 ye kadar Beyoğlu istiklâl r=dde?i idare Merkezinde Muamelât Dairesine vermeleri. (3165) BİR ECNEBİ ŞIEK£T Bilhassa iagUizceden türkçeyt mükemmel teknik tercünıeleı muktedir, askerlikle ilişiği clmıyan gene bir »apmağa Makine mühendisi veya teknik mütercim aramaktadır. J I M B E Ü " " I F 'ü I I M B W i ^ B B M İ M ^M B H U M W I I Alâkadarların tahsil, tecrübe, referans ve istedikleri maaşı türkçe ve ingilizce olarak P. K. U7n ya yazı ile bildirmeleri. Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Bobin Sigara Kâğıdı Alınseak Malzeme Alım Şubesinden: HAVUZ YAPTIRILACAK İstanbul Sular İdaresinden: Kâğıdhane köyü sırtındaki süzme tesisatı sahasında yapılacak havuzun 200 M3 Kârgir duvar 120 M3 Grobetcn 650 Mü Sıva 200 M2 Şap işçiliği kapalı mektubla eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler hergün isate servisinden alınabilir. Tekliflerin 22/3 948 *aat 12 ye kadar Beyoğlu istiklâl caddesi Mayeı oinası arkasında idarenin Muamelât Dairesi Şefliğine verilmesi lâzımdır. 3250 FİDANLARI 11 ceşidük küçük bit parti İtalyan Şeftalisi gelmiştir. Cerrahpaşa Baysal Fidanlığında sataş yapılmaktadır. Müracaat: Dördüncü Vakıi Han dördüncü kat No 18 Tel: 23426 MKVLÜD BAYSAL Otobüs Panel Kamyon SıMıiye • Fort , Doç Fort Şevrole Fort » 6 000 8 000 6000 6 000 5 000 5000 150C 6 000 6 000 450 600 450 450 375 375 112 30 450 450 , » > > !••• Dr. İhsan Sami 1 Mevcut şartnamesi mucibince 365 bin adet bobin sigara kâğıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık 14/5/948 tarihinde cuma günü saat 10 da Kabataş Genel Müdürlük Malzeme Alım şubesindeki komisyonda yapılacaktır. 3 Şartnameleri her gün sözü geçen şubede ve Ankara, izmir başmüdür İliklerinde görülebilir. 4 İsteklilerin belirli gün ve saatte 190.000 liralık güvenme paralarile mezkur komisyona müracaatîeri ilân olunur. S İdare kısmen veya tamamen veya kısım kısım ihalede serbesttir. ••*! (3129.' KADIKÖY ve HAVALİSİ İsfafiiokok Aşısı İstafiiokoklardan raütevellid (Ergenlik, Kan Çıbanı, .Koltuk Altı Çıbanı, Arpacık) ve bütün cild hastalıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır. Divanyolu No. 113 , , > > Koyun ve Manda Sütü Satışı Karacabey Harası Müdürlüğünden: SÂYIN İNŞÂAT SAHIPLERINE: Açık arttırma Kapalı zarf > > Satılık 12 lâmbalı "•» MALİYE BAKANLIĞINDAN: R. C, A. Radyosu Saat 11 den 2 ye kadar Beyoğlu, Ağahamsm, Tornacıbaşı sokak 42 numaraya müracaat. Zamk şişeleri için depodaki numunem gibi 50.000 aded lâstik kapak ve iırça safın almaıakiıt. I.:eküleıiı 900 lira geçici teminat paıasile birlikte 17 mart 1948 çarşamba günü saat 14 te Beşiktaşta Devlet Kâğıd D?pc:und3 haZJi bulunmaları. (2628) 1 27/2'948 Tarihinde kapalı zarfla arttırmaya konulan bu yıl sonuna kıdar elde edilecek tahminen (40) ten manda sütü ile sağım nihayetine kadar istihsal olunacak tahminen (40) tnn koyun sütü 20 3, 948 pazartesi günü saat 16 da hara merkezinde pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 2 Manda sütünün beheı kilosu için (30) kuruş ve koyun sürünün behsr kilosu için (40) kuruş bedel tahmin edilmiştir. 3 Marda sütv için 1900. ve koyun sütü için 2400 lira kat'i teminat alınacak 1". Kırıkkale fabrikalarımızda 50 KW takate kad?ır motor ve dinamo ile 500 ve teminatlar hara veznesine yatırılacaktır. 1 KVA kadar her voltajdaki transformatörlerin garantili olarak tamirlerine 4 Koyun ve Manda sütteri ayr ayrı ihale edilecektir. basljrrı'îtır. 5 Şartname. Ankara İstanbul veteriner baş müdürlüklerinde ve hara müZ) Arzu" edenlerin Kırıkkale Gurup Müdürlü|üne müracaat etmeleri. (3024) djirlü¿üsde görülebilir.,. Doğrudan dcğ:u;>a fsbr:kabrindan getirttiğimiz her nevi inşaat ve Joğramahk keıeste ihtiyacınız' Istar.buldan daha ucuz ve temiz olarak ticsrethanenrzdf bu'.aV'irsmiz. Kadıköy Çarşı meydanı Keresteciler. No 25. CELÂLEDDİN ÖZDEMİR. M a r a , Askerî Fahrikatar Ticaret Şubesi ğ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog