Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

Emin Sazağın beklenen Baştarafı 1 inci sahi e Lada Demokrat Partide verimli bir çalışma mevcud bulunduğunu ve ili ihtilafların kongre sıralarında başladığını bildirmekte, Fuad Koprulu ile Adnan Mer deresin bu kongreyi Izmrde top amak îıkrını oıtaya attıklarım, fakat neticede bunun kabol edilmediğini, ıkı kuru onun da kustuuderinı so kmeKtedj Emin Saza*, ÜJIC ıhjlafın umunu idare heyetinin on ve>a on beş k,»ıden teieitxub etme&. me¿>e e ıno°n çık t gını Fuad Kopnılu ile Adnm Me^dere^ın on kişilik lurul taraf JU tut ru.t arını hattâ tezlerini Kenan On re müdafaa ett rdıklennı, neti ede Lay+ bettiRjerınoen, gene kjs u.derıni ha ta kongreyi ter sektiklerini ve O l âl Ba yarın r casi ile bir saat sonra >erud°n kongreve iltihak ettiklerini bildirmektedir Emin Sazak Hürriyet M^akmdakı «Meclisten çekilme» tehdidinin kendi rızan h lafına ve Menderesin ısrarüe konulduğunu sozlerıre eklemekte ve kendi görüşüne göre 12 temmuz beyan namesini an atrr<». tadır Kenan Öner meselesi Emin Sazak bundan soru a Koprolü Jle Önerin aralarının açıldığını, tavassut teşebbuslemnın âkım ¿aldığını anlatmakta ve şöyle demektedir « Bundan sonra Öner düşüncelerini Celal Bayara bildirmek üzere parti mensublarından, hırını Ankara>a göndermiş fakat bu zat, Ce su Ba;, ar tarafından kabiu edildiği zaman, ondan daha çok, istanbul teşkilatının ıyı çalışmadığı çekimde tenlad sözler 11 dinlemek mecburiyetinde kalmıştır Bu ilk teşebbüsünden bir neüoe alaımyan Ken«n Ctoer, Osman Bolukoaçınm Yoxgaddaki mabjceme&mde bulunmak ürere Aakaradan geçerken, ve trenin burada ıkı saat kadar kalmasından ıstıîad* ederek parti merkezine uğramıştır Onun partiye geldiği sırada Celâl Bayar Kenan Önere bir hoş gel<Ln dedikten sonra Kırşehir t e ş t l â tından gelmiş bir zatı odasına almış ve bu zatla konuşmak pahasma Önen tam ıkı saat parti merkezinde bekletmiş ve o da tren vaktinin gelmesıle, Bayarla görüşmeden doğruca Yozgada gıtmı» ve bundan bir istiskal manası çıkararak Istanbula döner dönmez parü il idare heyeti başkanlığından istifa ettiğini Celal Bayara bildirmişti istifa haberini duvunca Köprülü ve Menderes derhal ı~ ifanın b r emrivaki oldjğu fikrini ırudafaa etmeğe başlam *lardı ve Vatan gazetesıle a eyhınde neşr yata koyul muşlard Ben, Onerm feda edılmeıresı lazım geldiğim ona parti arkadaşı olarak çok şey borçlu olduğumuzu anlattım Bajo a bir teşebbüs japarok bu istifanın geri aldırılmasına çalışmasını söyledim» Celal Ba\ann takmdıfı tavır Benim Istanbula gelerek bir teşebbüste bulunmamı muvafık buldu. «Muvaffak olursan ben diğerlerine karşı rnuşkul bir duruma djşerlm ama za rar yok» dedi I tanbula geldim. Kenan önerle konuştum istifasını geri alması hususundaki benıtı şahsi ricalarımı kabul etmedi Yalnız €Celâl Bayar, bana te efonla veya mektubla istifamı geri almamı bildirsin razı oİJrum> de dL Ankaraya döndüm. Celâl Bayarla konuştum. Bunları olduğu gibi anlatLra Hattâ sorması üzerine Bayara tir mektub yazmak veya telefon etmek suretile bu vanvete bir nihayet vermesrJ tavsiye et*un ve böylece vazifemi yantan. Bu sırada Bayar bana «istanbul teşkilâtı ön«n *ekrar seçer mi dıve sor4 da Anxa a II Başkanı Uzev mn tet kıkat na davaaa.ak, bunun muhakjsak e rulduguna sc kdım O zaman Bavar aa «Iriüab eaüırse m'zcatasını tasdijc e^Tiejiz» dedi Aksı kanaatte bu rdaır v • oır heyet tarafından, seçiliri^ olar b.r za 1 bu suretle vazifeden ıskat ederr »eegıımzı söyledim Bunj KonuştusJ"iaon erte»ı gunu Bayar Is arbu.a hareket e+tı. Kopruladen ogre da "e göre istanbul II kong»es d »ge» i . topl yacai ve Onerı ueçj eme m ı kendJer ne tav ye edeces+ r^»ş Fa>v2 ba iş Örerin partiden çe k "esile o l*"e kaldı ve kendi kendine halled TUŞ oıdu > Ödenekler meselesi O direkler meselemi ve 26 imzalı takrı DeTCarat Parü içinde jepyenı bir ii laf mevzuu o'dj. Fa^at ödeneklerin nereve sarfed ecegı hakkında oır karar ve İmedı Be le b j r Jc=rar verilmeden I erderes ve Kcroüu «ödenekleri part >e \e T m enlen tehır edec° z» şek1 id* kon^snap ve t^hdı^kar ta ir r tajcınrr^ a bailad lar Bu tavır buon a kada='arn izzeti nefsim rencide et f ı 26 lJk takrir bu haleti ruhiv»d»n doğdu. Bence bu me«elede oır ıdaresızlıkten basa b r j t j joktjr Eser vakL. e kırmızı oyda olduğu gibi paranın mahalli sarfı hakk nda da bir karqra var Jmış olsaydı boj le bir Karara a* kad lar içinden itiraz edecek hiç bir kimi» yoJttu. Kaldı ki 26 hk takriri irazalıyanlardan üa tan»ai bugün vıldtnm sararları ve»en havıvrt divanı a?a aldır ve onlara karsı hiçbir ş*>y so~lenmemektedır > Son ihtilaflar Sazak daha soira genel İdare kurulu ile Parti grupu arasındaki son ihtilâfı bahis mevzuu etmekte bunlara Fuad KoprulwUiun «şahsı gururu uğruna bütün partyı dağıtacak oyunlara gitmesinin» amil olduğunu söylemekte mille % eklilerinin, kendi gruplarının başkan vekili olarak Kopruluvu görmek ıstemedıUerını ve bunu genel başkana açıkça ııade etmelerinin tabii haklan olduğunu bildirmekte ve Fuad Koprulu Adnan Menderes Fevzi Lutfinın Izmırdeiu nutuk annı «tahrıkat> olarak vasıflandırarak şojle demektedir « Bavar Koprulu ve Menderes An karava dondoklerı zaman Eskişehir Demokrat Parü başkanının yaptığı tavassut üzerine Bayar ve Menderes benim Ankaadakı evime geldiler ve bena«n ne istediğimi sordular «Arkadaşları harab ettiniz bu hareketin sonu kotu olacaktır vazgeçin» dedim Bana «Cezaiandırılması ıcab eden bir İM arkadaş var. dediler ve bunu sojledıklennın ertesi günü beş miUeUekih hakkında parüden ıhrac kararı verdiler Bu vazjjet karfmnda ben de 6 arkada5 mla beraber müştereken umumî idare heveti aralığından istifa ettim, işte, aylardanben efkan urnumıveyi işgal eden Demokrat Parü ihtilaflarının içyuzu bundan ibarettir » •lenl parti kurmak isnadlan yalan» « Sözlerime nihayet verirken, Demokrat Parü dışında başka bir parti kurmağa teşebbüs etmiş olduğum hakkındaki neşriyatın da, gene o iki şahsın maksadlı iftiralarından ibaret olduğunu İfade etmek isterim. B5 le bir şey yoktur Demokrat Partiyi düştüğü torluktan çıkarmak ve ona eski mevki ve kuvvetini iade etmek milletin beslediği •e bizim de beslediğimiz katî emeldir v Fa.âsasi şudur ki bugünkü buhranı \ aratan hâdise ne Kenan Öner ne ödenek m e « c dır Bugünkü hâdısevı Köprülünün gururile Menderesin politika oyununa o'an fazla ipülâsı yaratmıştır» Ba } Rollerde Muırın en güzel kadın artsa Amerikan Oğre+menler Bırlıgı kâtibi MEDÎHA YÜSR! BEŞARE VAKÎM umomisi Mr Irvin R K ıenzli eşıle be raber uçakla ILndıstandan şehrimize Hıçkırık v« gBzyaslanle seyredilecek ttmıdsi* bir aşkın gehnıştır Alanda Öğretmenler Bırlıg dfrır Hr inkisarın romanı aza arı tarafından karşılanan Mr Ir\ m Tl^RKÇE So7İfl Orijinal AB ABC A Şartılı emsalsiz bfivfik fihn ve eşi Perap=j as oteline misafir edilmişlerdir Dun Emınonu Halkevınde Matinelerden itibaren apilan Og ° Tenler P gı t r'antısm îstanbulun iki büyük sineması da Mr Irwn, kenHı<=i!e görüşen bir muharrir arkadaşımıza şunları söj lemis GEDIKPAŞA ŞEHZADEB\ŞI tır « Dün\s çocuklarının tahsil du rum^rını ve öğretmenlerinin İçinde Smenalarında b den gösterilecektir bulundukları şartlan tetkik e+mek fl zere 16 şu at tarıhındenhen sej ahat e d c im Cl ca"o ^an Fanrıs n Los Angeles Honolu'u Tokjo Şhanşhay ve Hırdıstan'la ge dım Tokjoda edindiğim müba şudur \eni Japon demokra'i'i rin ı tıkbaîı Japon halV mekteblerınuı yeni «istemi ve neşri at hareketleri sa5e«^de i n bir voMadır KanRat mce Ü7sV doğuda tedris sis 1 Ankarada yapılacak ilk ve sonbahar at yarışlarının müşterek bahis bilet leri istanbul ve Izmfr şehııleinae birer muteahhıd eliıe sattmlacaktır temleri gu el o'makla beraber kâfi degjldır ^Tadra^ta dumanın tanıdığı Ma 2 Satılacağı tahmin edilen bilet bede'ı tutarı istanbul için (960 000) lira ve izmir için (240 000') lira olup beyiyesi tutar bedeljun % 6 sidir dam Mina MontP'son nm «Proeres°ue S"ool» (Tekâmül mektebi» nde tetkık 3 Geçıd teminat % 6 beyiye tutarı u ernden istanbul için (4320) lira ve IZTUT için (1080) Uradır er yapt ktan «sonra Guntor da (Lutter Eksiltmeye girmek istıyenlenn geçici teminattan başka aşağıdaki vesî ren) rahıb mektebini zıvaret ettim Bu kalan ua tekLf mektuolanl« birlikte vereceklerdir mekteb 1^4 senedinde kurulmuştur ve a) Bulunduğu sehrn Ticaret Odasında ka^ıdh o'duğuna dair vesika Hındıstanın en e^kı mektebidir b) Bir matbaası olduğuna dair vesJça veya bJet tabına elvens.Ii bir mat un\a çrtc\ kîar na renkli terbîvevf baa »ahítale anlaşma yapfcgını gösteren sözleşme filmler yollamak düşüncesindeyiz. Ede) Bu ı«ı yap b e^egme d^^r baelı oldukları Valilikten alacakları ehlıjet tun dun a ö^Tetmenlprıle temas ederek vesikası veva evvelce müşterek bahis sat51 japT şiar ise ügilı dairelereje ptt <?ımızı öğrenmek ve gene den alacakları vesika butun dum a öğretmenleri federasv onu Eksiltme kapalı zarf urulıle 1 4 948 perşembe gun a saat 15 te H Daimi kurmak ıstı\onız Türkne ile de oeretKomısv onunda yapılacaktır men mübadelesi \aparak kar«ılıklı baglanmıa kuvvetlendirmek azmındevız Talıb o!an»ann kapalı ta'^flannı 1/4 948 perşembe gunu saat 14 e kadaı Icab eder>;e Tırkneve maddi yardımmakbuz karş lığında vereceklerdir larda da bulunmak kararlarımız araTalih olanların şartnanıevi Istarbul ve Izn ir Valiliklerinden ve Ankaa sjıdad r » îlî Daimi Komisyonundan alab^rfer ve görürler (3092) Mr Ir\in çarşamba günü şehrimizden rÜRCPjt Paris, Cene\Te Londra ve Kanan a adaları tarıl ile memleketine dönecektir Amsrİka Rluâftlmler Birliği Umumî Kâtibi şehrimizde Turkiyode ilk deia binaca VİZYON TI= •BBBBBBSS»BS»BBBSS«^ rmın en GUZH, MCSIR nlmL B»yoSlu Sınenalanndan e vel KAHİRE BAGDAD YARIN AZAK D. P. ve kendisine karşı harekete geçen üyeleri kılması şerebne » diyerek Halk Partili nulletvelolle'uıe' hıtab etügı ve kadeh kalaırdğı, yapılan tahkikat ve dirili a şahıdlerın şehaaetlen ve kongre zabıtlarını havı 19 1/1948 tarihli gazete erdeki tekzıb oİJnmıjan yazılar munderecatı ve hadiseyi tevil eoen ifade enle sabit olmuş ve «partimizin yıkılması şerefine ıçt gımızı bildiren yazı üzerine n ? çın tekzıbde bı.lunmadıru > «Miahmjra verdiği «lüzum gormedjn» şeklmctey cevabı bu karaat mızı takvTye etmiştir» Yukarıda yazlı bu ful ve hareketlen Demokrat Parti tuzugune aj kırı ve partimizde bulunmasına manı mahiyet 3 goruımuş ur > Buyuk kongrenin toplanması zamanının gelmediği bildiriliyor Son ihtilaflar hajtkında dun şehr mızde malumatına müracaat ettiğimiz Demokrat Parti ilen gelenîenrden bir zai bize şunları söylemiştir « Ortada bir ihtilaf olduğu gun gıoi aşikârdır Ancak bu ihtilafın buyulc kongre yolıle halledilebileceğine kani değilim Çunku tarafları iyice taayyün etmemiş mevzuları hâkem huzuruma çıkarmak, hiçbir zaman ıyı netice temıa etmez, ihtilaflar, henüz dedikodu mahiyetinde iken ve taraflar bırbj:lenre mütemadiyen ¿snadarda bulunurlarken kongreyi toplamak tekemmül etmem sj hır dosya üstünde hâkimi mutlaka b r karar vermeğe icbar etmek demek olur. Binaenaleyh, buyuk kongreyi böyle bir cebri manevî aıtında bulundurmak hıg kimsenin hakkı değildir Şu veya bu sebeble partden ayrılan veya hoşnutsuzluk duyanların bir takım hazırlıklara giriştikleri görülüyor Bu zumremn kendi arkadaşlarıle birleşerek küçük va ya buyuk çapta hır hizip veya pa'ti kurmaları artık bir emrivaki halindedir Esasen dürüstlük de bunu ıcab ettirir Bir başka partinin içinde gorunup onun dahili kudretlerınden istifade ederek devamlı şekilde ıkına bir partini:» propagandasını vapmak herhalde siyasi ahlâkla kabili telif değildir Bu eebeb a V.vnir> Sazak ve arkadaşları grupunun Depokrat Partiden istifa etmelerini ve sonra da bir parti kurmalarını beklemek yerinde olur Demokrat Partideki ihtilâfı şu suretle tavsif etmek pek yerrndedir kanaatindeyim Birinci ve ikinci kaptana kızan tayLJar, onlardan oc «IT«PV için bindikleri gemiyi bilerek v«ya blmıyerek dejnega çalışıyor, yolunda giden tekneyi batamak istiyorlar > ݧ çiler İçm Paşabahçede hastane japdacak Paşabahfeaekl gişe va cam fabrikası kendi isçileri için b r h s ane japmak üzere hazırlattığı p arılan Sağlık Bakanlığına g5iderm ştir Bakanlık planlan be?encl!ğ*ni ve İnşaata başlanmasına izin verildiğini dün, 'ağlık MudjrİLgune bildirmiştir İstanbulin et isi ve hükümet B î f ı 1 bici $ahtfede vagonlarla îstan ula natdettıreregını eojlemış bunlann Karaağaç veya Fındıkh sogrtkhava depolarında on beş gun muhafazalı ıml în dahilinde Mup olmadığını sormuştur Ticaret Ofisi Umum müdürü bagfln Ankaraya dönecektir Yann Anksrad» Başbakan v ardımcısı Faik Ahmed Barutçunun başkanlığında jamlacak bir lçtımada bu iş goruşü ecektir Dıger taraftan gelen haberlere göre hükümetçe canlı havvan ihracı me«elesı tekrar tetkik konusu olmaktadır Memlekete dovız gelmesi için 150 hm baş hawamn temmuz avında, ihracı duşunulmel tedır Buna mukabil fiatlann vukselmemesi için alınacak tedbirler müzakere edilmek üzere kurulan komisyona iştirak kın I snbul Be'edljesi Iktısad mu îurü ile KaraŞae Mezbaha müdürü Ankarava davet edilmişlerdir Boftaraft I «*ci tahıjed* nel kurulun bugünkü toplantısında yeniden bazı dosyalar hakkında tetkiklerde bulunulduğu an'aşılıjor Bu arada Fuad Amaya aid dosya tekemmül etmiş olduğundan, haysiyet divanına verilmesi takarrür etmiştir G e nel idare kuruluna v e umumiyetle partıje karşı aşikâr bir faaliyete g e ç miş olanlar hakkında da bugünlerde bazı kararlar alınacağı anlaşılıyor Meclis trupu adına verilen cevab Dıger taraftan Demokrat Parti M e c lis grupu adına ve «vetkili bir zat» a atfen bugün bazı gazeteaere yapılan açıklama da, parti çevrelerinde dikkati çekmiştir Parti Meclis grupunun meçhul yetkili zatı, genel merkez tarafından gazetelere verilen son demeci, hâdise ere tamamile uygun bulmamakta «Hadiselerin inkişafı, bu h u susu yakın bir zamanda meydana k o yacaktır» demektedir Bu açıklamada, grupta yapılan son seçimler bilmen ş°kflde müdafaa edilmektedir Hayırlı tesirler Maamafıh genel idare kurulunca alınmakta olan kararların, parti grupundaki 27 lık zümre üzerinde de hayırlı esirler icra etmekte olduğu sezilmektedir Şimdi bu zümreden b a n mıJetvekıllen, bize «Şahsi polemikler yoluna girmek istemiyoruz. B u «ardı gelmez bir yoldur» demişlerdir Mesele, nihakıka parti içinde bazı unsurların tamamen kotu niyetlerle v e sistemli bir şekilde hattâ dışarının talımaüle hareket etmekte olduklarnra bu milletvekilleri tarafından da artık anlaşılmakta olmasındandır B a suretle «hukukî húmesele» yi müdafaaya geçenler kötü ruj et erbabını, netice itıbarıle desteklemiş, olmaktadırlar Bazı entrikacılar ise bu durumdan azamî isüfadeje koyulmuşlardır Buvuk kütlenin hissi} atı Bundan başka muazzam bir kütlenin Mezbaha so&uk hava deposuna 25 bin teneke peynir soğutabilecek ve gönde hissiyatı da, parti içinde ahenksizliğe oe» ton buz imal edebilecek kuvvette ilavei tesı at yaptırılacaktır >ol açan hareketlerin hiç de hoş karşıHususi şartnamesi istenildiği taktirde bedelsiz olarak gönderilecektir isteklilerin bir ay içinde bu isleme dair teıclıf mektuplarını Belediye Başkan lanmadığını ortaya koymuştur Filhakiığına göndermeleri ilan olunur (3297) ka genel mekeze bugün de teşkilâttan bur çok telgraf gelmiştir Erbaadan g e len telgrafta, «Yapılan cerrahi ameliye ile parü bünyesinde hasıl olan zindeliğin» Taşova Demokratlarını sevine içinde bıraktığı belirtilmekte, Bilecik, Konya, Elâzığ, Manisa, Golpazan, Turgudludan alınan telgraParda da kararlar tasvıb edilmekte v e bozguncu hareketlerin uyandırdığı nefret hisleri izhar olunmaktadır ve HİLÂL Ankara ili Daimî Komisyon Başkanlığından: Soğuk hava tesisatı yaptırılacak Manisa Belediyesinden: Kendir Elyafı ve Kendir Üstüpü ve Kendir İp Parçaları Alınacak İZMİT Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: Kemal Sılnrılı hakkındaki kararın gerekçesi Ankara, 15 (Telefonla) Demokrat Partiden çıkarılan Ahmed Kemal Silıvnlı hakkındaki haysıvet divanı kararının gceKçeai de bugün açıklanmıştır Bunda, Kemal Sıbvniının Istanbulda il kongrem nde odenekıer hakkınd<Jd malum sözlerinin iftira olduğu, kendisinin adam oldurduğu, adam oldurt. tuğu hakkındaki sözleri efkân umumi1 yede menfî akı ler uyandırdığı belirtildikten sonra govle devam edilmektedir « Bir gece, Karplç gazinosunda, sarhoş bir halde helkesin duyacağı kadar yüksek hır sesle «Demokrat Partinin de Fuad Köprülünün de ağzına s » Demokrat Partiyi yıkacağım. Onun yı Teşekkür AlleriLzin gPzbíb»ál le gili kirdefta »m ea ve dayım z Erzurum milleri ekili Mıiessesemiz Fabrftal«n ihtivacında kullanılmak üzere kendir elyafı kendir üstüpü ve kendir ip parçalan «atın alınacaktır Bu işe aıd şartnam* Ankarada Genel Müdürlüğümüzden, Ltanbılda Kuçuk Kınacıvan hanmdaKi büromuzdan, Izmıtte Müessesemiz Ticaret Şubesin, den parasız tedarik olunabilir Talıolerın fıat v« miktar bildirmek «ireüle tekili mektublarını Müessesemize göndermeleri ilân olunur (3302) Istanbnlda bugün 2500 dilenci faaliyet halinde Bizde bfiyfik şehirlerin başlıca derdlerinden birini de dilenciler teşkil eder Bunlarla mücadele için alman kararlar hiçbir «aman musbet netice •vermemiştir Dığaf m«mleketlede dilencileri ve serMKİeTi ıs ah etmek böylece oemiyate kazandırmak hususundaki çalışmaların geniş faydalar sağladığını duyuyoruz. B J arada, kendilerine iş yerlerinde ve çiftııkıerd* kabflr> etlerine göre ı? bulunduğunu, bu suretle ıstıhsalâtın arttığını istatistik rakarrlar göstermektedir Dilencilerin çoğaldığı aylar Istanbula hergun yüzlerce dilenci akın etmektedir Bu vaziyetin bazı aylar zarfında arttığını bilhassa Ramazanlarda miktarın on defa daha çoğaldığını öğreniyoruz Beyoğlu, Beşiktaş ve TVninonunde dilenci sayısının Istanbulda3a dilenci sayısın n yansına tekabül ettıgın soylıyen Emru\e mensjbianndan alakalı bir zat şu ızaia*ı veriyor «Biz gönderiyoruz, onlar tekrar şekilde anlatmaktadır < Cemiyetimiz, resmen kurulah henua üç aj lık hır zaman geçmiş ol • •nasoıa rağmen yaptığımız ilk çalışmaar musbet neüceje varmak yolunda bize umıd verdi Esaslı bir jali^mn ile düencugı kökünden kaldırmak kolay denuyeLm, fakat mumkun olacaktır Dı1 eamek hem ahlaka, hem cemiyetin îitsadî tekâmülüne uygun olmıyan bir harekettir Dilencilik müll vicdanımıza \e medenî haysiyetimize «ğır bir hakaret teşiJ etmektedir Gerek hakikaten ıhjaç yüzünden denenleri, gerekse insan meThametıni bınbir hile ile iitismar etmeyi meslek olarak kendine seçmiş olanları bu sefil ve bayağı durumdan kurtarmam onları insanlığa yakışan bj sevıyej e yükseltmek artık bizim için esaslı br "azie halın« gelmiştir ¿ t e Herpîy«»t'mTTTn gavesi budur Teşebbü|rüm özün halk tarafından genis bir alâka ile karşılanmış olması bigelıj or» ze cesaret verdi. Bilhassa, ekseriyeti « Di endlerı toplamak için etrafı Üniversite talebesi olan Cemiyet üyelekapalı bir kamyon günün her saatinde rinin kısa bir zamanda genişlıyerek dafaali jet halindedir Caddelerde ve ma vavı benimsemeleri, bu yolda azimle yühal e aralarında suçüstü yakalananlar rümenin ne kadar lüzumlu olduğunu eogruca Suleymanıyedeki dilenci kam Lpa+a kafi geldi pına sevkedılmek e ve buradan da Yaptiğımız ilk tetkiklerden aldığımız memleketlerine gönderilmektedirler neüce e göre, bugün dilenen insanların KiTnacnt olanları d* Darülâoezey* teslim yüzde kırkı sağlam ve her İsi yapabiedijioruz, fakat, geldjjJeri yerlere gönlecek durumdadır Geri kalan kısmm derilenlerin bu* hafta sonra, tekrar İstan yarıcından fazlası sakat olmasına rağbulda toplandıklarını görüyoruz. Onmen kendilerinden mahdut idlerde islar gelmekte, bia de göndermekte devam tifade edilebilir Dileneillkk mücadele ediyoruz. Kolsuz, bacaksız vs k8r di İşine girişmeden 8nce dilenciler «ralencilerin cehrimizde faaliyette bulanan eında kenol kendimize bir tasnif yapdört bej kumpanya tarafından husus! tık Bu tasnife göre, birinci sınıfı sağcürette getirildiğini 8ğr«n<Ek. Bn dilen lam d °n"üeT teşkil etmektedir Bunc patronlarından bir kısmmı yakal ya ların muhım bir kısmı dilenciliği kara 1 mahkemeve serkeştik» zançlı buldukları İçin meslekten ayrılmak istemıyenlerdir ki boylelerinl dertstanbulda 2509 dilenci merend hal zabıtaya bildirmekteyiz. Ictarıbuldaki dilencilerin mutan her Dilencilikle mücadele dilencilerle müsaman değiştiği için bu husustaki bilgimiz takribidir Bu vaziyete göre, ana cadele dem»k değildir Bilâkis onları cadde'ede dılenenleın sayısı dört yüz kurtarma mucad le'idır Birgun butun den fazla değildir Şehrımizekı serseri diencılenn cemi e ımıze uye olacaklarından eminiz. UyemU olsun, olmasın ler bu T*V*mAmr> hane tutulmalıdır Zira yalnız Kocrü altında ve hamam butun İstanb 1 halkının gS emrs erişlarda barman serserilerin bini geçtiği memiz için bin desteklemekten çek'ntesbit edilmiştir IstanbııH=>ki dilencile miyeceğıne emınız.>» rin eayısı ise, fki bin ile iki bin beş jröı arasında buhmmaktadır Dilencilerle Mücadele Cemiyetinin Baftarüft 1 inci «ahifed* sin Coskan Tekel Bakanı iken, Munır Husrev Golenin telefonla «Tomruk ışı hakkında malumat vermek üzere size birini göndereceğim» dediğini anlattıktan sonra o zatın geldiğini, tomruk ihalesinin Hüsnü Ulusa 106 liraya ve çok pahalıya yapıldığını söylediğini bildirmiştir Tahsin Coşkan, bu şahsı müfetOtux b«t yıldanberl tişlere göndermiştir. KadıkSy altıvolagzında Başkanın «ekercilik yapan v a bütün Kadıköy halkı « Tomruk temini İçin umumî bir nın vt İtianbul m ı muteahhid yerine sadece naklıje mütefinin güven takdir v« ahhidi tutulsaydı, nasıl olurdu?» tualih met nl kazanan 1 Hukuk v« Ekonomi Fakülteleri binalarına yaptırılacak 1032 056 <5 ne tanık: * RAStlVI İLGAZ « Daha yerinde olurdu.» cevabını lira keçifli Irutubnane ve paviyon in*ası 25 mart 1948 perşembe günü «aat 15 30 unın zamandanberl tuvermiştir. da Rektor'ukte kapalı zarfla eksiltmesi yap lacaktır tulduğu hasta ıktan kurtı lamırarak İS mart 1 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin münakaşa tarihinden tu aşağı Başkan, Tekelin, Orman Genel mu94S günj Allahm rah edl gun ervej. istanbul Üniver«itesı RektorUgune muracaatle yeterlik vesikası durlugunun kavak ñau hakkındaki cemetine kavu«muftur almaları lâzımdır Bu vesikayı almak içm verecekleri dilekçeye (harbden «w el vabını beklemıyerek ihaleyi yaptığınCtnazeal Kadıköy Al vüs elli bin harbden sonra vedi yüz »İli bin liralık bir parçalık bu ise benzer dan bahisle Tahsin Coşkana tıyolağzı Satüdlüçepn* Sdtah sokak 21 nu maralı hancainden kaldırılarak 5gl« namazı ahemmi>rt ve t^frn^ önemde bin» inşaatı ifini basarı ile yaptığına, idare ettıgı• Siz olsaydınız bovle gözü kapalı m mütesJub eenaza namın Osmanaga ca n« vtya denet tdljine dair ia yaptıran İdareden almmı^ tasdikli vesika) yi bağ olarak, t a t gelmeden ihaleyi yaparinunda kılındıktan sonra Sahrayi Cediddek lamaları şarttır mıv diniz?» demiştir* aile mezarlığına defnolunacaktır Dost vt 8 Münakaşaya katılacaklar mail durumunu belirten bir vesika ile 1948 Tahsin Coskan au cevabı vermiştirakraba arının çeleni gaürm«neleri rica olu yıh Ticaret Odası vt 44713 liralık geçici teminat makbuzlarını eyn bir zarf nur Asla'» için* koyacakları teklif maktırblanle beraber ihale günü saat 14 • kadar alındı Suallerin daha bıtarafane olması isteği *** LJranl hakimi Kuyucaklı Kadızadc merhum karşılığı Rektörlüğe vermelidirler Suad Hayri Urgublunun vekili Asım Abdul ah Efendi kırı ve Beledfy» labık kop 4 Bu i»e aid dosya 50 bra bedelle Rektörlükten alınır Ruacan, bu sırada BOZ almış suallerin rü rafl'ettijl merhum Bedri Bey halüesi De5 Ponada olan gecikmeler nazara alınmaz. (2627) daha bitaraf tevcihini ve tanığını nizyolları Karadeniz bajçarkçm Lutfi Ege psikolojik olarak «evet» veya «hayır man ve ticaret kaptanlarından Münir Ege manın anneleri talıhatı nlsvandan diyeceği hesablanarak sual sorulmamaMELEK EGEMAN sını rica etmiştir vefat »tm'stlr Cenazesi 18 mart M8 günü Ü« Tahsin Coşkanın İzahları münasebeküdariaM hanelerinden kaldırılarak bğle na üle Suad Hayri Urgublü de Bakandan mazı Üsktidar Tenleamld« kılındıktan tonra Cinsi Mıktan Fıatı Temmab şu sualin sorulmasını istemiştir alla kabristanına defnedilecektir Mevla rah Müstahzar iliç 24 kalen 1822147 Kr 136661 Kr « Kendileri Bakan olunca, Tekel met evleye Gureba hactaaatlae lüzumu olan yukarıda miktarı yazılı müstahzar üSç idaresinde benim müdahalelerimi gösterecek izlere rasladılar mı?» iar kapalı sarf usulııe eksiltmeye konulmuştur ihalesi 26 3 948 tarihine rastTahsin Coskan* Lyan otona günü aaat 15 te Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komis dlüraıle h«sıl ettiği unutulmaz ıstırabı muh telif yollarla paNİajan merhttmun «Joıtiarıpa ve arkadaşlarına avrı i y n tesekkQrt acımız miri oldunından tejeUcür ve «a>gılarımızın lb s s i « g» e en!?ln d»lâ etlıü rica ederiz. 1 Bulancak İ ç e »erkezınde elektrik tesisatı yaptırılacaktır Kardt i Hlraml Ulut Ergene 2 Tesisatın keşif bedeli 115 613 lira geçici teminatı 7 030 lira 90 kuruştur Ytgenleıi Mehmed Kalaycıoğlu Pervln Ergene S ihale 8 nisan 948 perşembe gunu saat 15 de beledıj emızde yapılacaktır 4 Teklif mektuplannm 8 nisan 948 gunu saat 14 de kadar makbuz mu* * * Kabilınde verilmedi çartbr Postada ve sair surette vuku bulan gecikmeler kabul Ailemizin kiTmetU buyügü edilmes. VASFİ BAŞABAN'ın arımızdan ebediyen ayrılması dolayuüa bu 5 Sözleşme evrakı 670 kuruş bedel mukabilinde belediyemizden almacakbüvilk kederimlza muhtelU vuıtalarla l«tırak ır eden dostlarımıza ve b lha«sa istanbul Ko $ Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden evvel bu isi yapabilecek mj'ara lavın General Asım Tmaztepeje de kabiliyette olduklarına dair Bayındırlık mudul"günden yeterlik belgesi ve Tirin tejekk^lr erimizi sunarıt caret Odaa belgesi alması müteahhit, mühendis olmadığı takdirde tesisatın lenBaıaran alleai nl mesuliyetini kabul «tmlf mühendisin coterlurten musaddak taahhütnamesi olması. <32S8) ÖLÜM KEMALEDD1N KAMU'nun Elektrik Tesisatı Yaptırılacak Doğum Genel Mecl'sin Daimi Komîsvon Ojelerinden Ekrem Amaç ve e«i Yegâne Amacın 14/15 gecesi Amiral Brıstcl hastanesinde bir kız evlâdı dunyaja gem tr Kuçuk Ale e urun ömürler diler mesud anne ve babayı candan eb kler eder z Bulancak Belediyesinden: Yüce Divanda Tahsin Coşkan dinlendi lerın dinlenmesine devam edilmiştir. Dk olarak içeri alman 76 yaşındaki Fani Verdi 10 sene evvel isten avnldıgmı, bir sey bilmediğini söylemiştir Kendisini takiben oğlu Ferruh da hâdise hakkında bildiklerini açıklayarak me a küp başına Vakıf Çakmura verilen 10 liramı, müteşebbis kârı olduğunu anlatmıştır. Başkan, tanuttan, Ankaraya gelerek 1845 tomruk ihtiyacı için Bakanlığa müracaati hakkında malumat istedi Tan d fabrika isletme şefi Şınası Elyaşar m isten çıkarılma sebebini bilmediğim fakat bunun, bir teftiş sıracında BsVaa Suad Hayri Urgublu tarafından tekdı* olunmasına affolunduğunu buna kendisinin mukaveleye uymıyan tomruk almamakta ijrar etmiş ohna'mın sebebiyet Ve^aıgıne inandığını so>ledu Sus d Hayrı Urgublu, tanığın bu iddialarını reddetti ve kendisini hatırlamadığını söyledi. Bunu muteafab dinlenen Besim Akova, kendi zamanında fabr kaya, mukaveleye muhalif olarak tomruk gelmecugınl ve eski Bakanın soldurması üzerine Tevfık Taşçı, Kemal Hakguder v« Murad Hakyúz haklarındaki kanaatinin aıusbet olduğunu ve bunların emir kulu karakterinde olmadıklarını anlattu Son olarak dinlenen Tekel muarcelâi Müdürü Reşad Ak, isten ayrüması s e bebinin Husnu Ulus mukavelesine muhalif bulunması yüzünden Suad Hay* i Urgublü ile çalışmak imkânmı bulanamasırdan ileri geldiğim söyledi. Es'd Bakan Husnu Ulus mukavelelinin 20 mart 1945 te akdedıhnesınden 10 ay sonra tanığm ayrıldığını belirterek buna reddetti. Tanık, okunan karma komisyondaki ifadelerini kabul etmekle beraber bu ifadelerde Fikri Fescıoğla hakkında «O bir filettir» demecini t e vılen inkâr etti. Vakit gecikmiş ocuğundan tanık Tevfık Mercana yarın dilleneceği teb iğ edilerek duruşmava son verildi Kütübhane ve paviyon inşa ettirilecek İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: İstanbul Vakıflar Direktörlüğü BİR ADAN DÖRT DEVİR Bir paşazadenin yaşadığı istibdad Meşruryet i$gal ve inkılâb devnrlerindeki 63 senelik aşk, macera ve çapkınlıklarla dolu hayatam çok güzel yanlınıs bir roman dır B tmek üzeredir 150 kuruştur Satış peşindir Posta ücreti il nmaz. CaŞaloğlu yokuşu 44'1 Uğur Kitabevinden lsteyinii yonda yapılacaktır isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile haaırhyacailan teklif mektublarını ihale «aatınden bir saat evveline kadar makbus mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri farttır Posta ile gönderilecek teklL mektuWari gene *ale saatinden Mı saat evveline kadar (jelmis. bulunması lâzımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilme* Bu ise aid yapılmış buhmar sartnaTresı hergün çalışma zamanlarında Levazım Bürosunda görülebilir (2735) « İdarenin mükemmel bir şekilde çalışmakta olduğunu ve memlekete büjük faydalar sağlamış bulunduğunu söylemeklıgım, bir vicdan borcudur» demiştir Nazım Baturla Hüsnü Ulusun avukatları da Tahsin Coşkandan bazı sualler sordurmak istemışlerse de Bakan bunları cevablandırmak istemediğini bildirmiştir Bundan sonra tüccardan Nejad Hasan Verdi tanık olarak dinlenmiştir Diğer şahıdlerin sözleri öğleden sonraki oturumda da şahid (Traktörle çekilir biçerdöğer satılacak) Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: 1 Çiftçi ve müesseselere bir yardımda bulunmak üzere öıtiyacdan farîa olan ve aşag da bulunduğu yer miktar marka ve takdir bedelleri yazılı olan Fordson traktörlerile de çefcfir 80 adet Biçer doğer takdir bedelleri üzerinden satışa çıkarılmıştır 2 Gerek Polatlıda ve gerekse Gazi istasyonundaki Ziraî Kombinalar depomuzda bulunan bu Biçer dogerlere ihtiva cı olan çiftçi ve müesseselerin bu makineleri mahallinde feorup setin alma muamelesinin tekemmülü içm aaıre reslıgıne bir dilekçe ile muracaatlen ilân olunur Takdir edilen kıymeti Lira Kr 3000 00 5000 00 3500 00 4DC0OO 3500 00 2000 00 3500 00 İspartada deprem İsparta 15 (a a ) Bu sa v ah şehrimizde 7 45 te Vuzey batıdan gelen ol« dukça şiddetli yer sarsıntısı olmuştur. Hasr j oktur Sayın avukatlara: Geliboluda Para Kaybedene Geliboluda bir nuktaT para bulunmuştur Sahıblerının on beş gun imnijet Amirliğine muracaatlen ilan olunur Necdet EVİ IYAGtL UCUZLUK ve KOLAYLIK Elin zdekl muhun veflka p'an ihtira berat arı, diploma tarihî v arıların suretleri pek kısa bir zamanda veril r Bu jenl usul ile yüzlerce İs adamı faal et mı den memnundurlar Sız de bir te lube eaınz ""lemnun kapçağınız muhakkaktır de TEŞEKKÜR Vakltslı 81 m le bizler! derin teessür lç çalışmaları Diğer taraftan eksenri istanbul Ü de bırakan e m babamız Dr TEVFİK TLZU\KAMın nhersıtesmde talebe olan gençlerden rak eden çel«iK müteşekkil bir grup «Dilencilerle Mü cenaz= "e mektub telgraf ı s gönderen tat ı~ieefc telefin s 1 cadele Cemıyeti> kurarak fas vete geç lsrimız pavlaşırak lutfunda bulunan a Cemiyetin balkanı o an Hukuk raba dost \e «rkadaşlarımıza »yn ayrı talebelerinden Fazıl Hayatı seKkure bjyük «cimiz mâni oldujundan h »«yelerini su zetenlzin tavassutuna rlo* ederiz. ^f1e<^ Miktarı 34 Johndeere 7 rbadı 10 16 10 12 8 6 av ak » » > » > Alım tarihi 940 940 140 940 912 942 •45 Elektrik Santral Binası Yaptırılacak Bulancak Belediyesinden: 2 FOTO SÜREYYA L 44 . SM • Johndeere 36 Mc Cormick Mc Cormick 31 Q Case (h°l onlu) MasseyHarris jic. Cormick B I > 1 Bulancak Üçe merkpzinde elektrik santral binalı yapılacaktır Bulunduğu yer 2 TeH=atın ke«ıf bedeli 1622' lira o kuruş geçici teminatı 1216 l j a O i Gazideki Z K deposunda knrustur Gazideki Z K deposunda 3 Dıaie 8 nı^an 948 perşembe ""ınü saat 15 de yapılacaktır Gazideki Z K deposunda 4 Tekhf mektuplarının « nisan 948 ç jnu «iRt 14 do kadar makouz i, ^a* Gazideki Z K deposunda bıli"dp venlmesi şarttır Postada vjku bjlacak aeciíncl"! kaaıl e^ı rrez 5 Sözleşme evrakı parasız olarak BHedı cm den ver lir Gazideki Z K deposunda 6 tsteklil«>nn Bayındırlık Midurluğunden ve Ticaret Odasından 948 yi» Gazideki Z K ^deposunda & Polatlı Grup Amırliğında bnda alınmış belgeleri olması şarttır,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog