Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sovyet 16 lar Konferansı dün Bulgar Pariste toplandı paktı AB E B09tara.fi 1 inci tahijede gayretler sarfolundu Genel sekreterlikçe Marshalla kendi ve arkadaşları a tasvibimize sunulan metinde zıkrolunan dına teşekkürden sonra Almanyanın bu gayretler dünyanın şimdiki şartlar konferansa nasıl iştirak edeceğini izah gozonunde tutulursa ne ş rm den r« etmiff ve şöyle demiştir de tesırder mahrum değildir Bu gay< Almanya şimdiki halde batı böl retler bilhassa işbirliği zihniyetinden geleri başkumandanlarının murahhasla mülhem olmaktadır ki ben kendi hesarı tarafından temsil edilmelidir Adalet bıma bu hususta en hararetli tebcilde Sofva 15 (a a ) Bulgar ajansı bildi ve aklıselim Almanyanın muazzam ha bulunmak isterim ıyor talarını tamir etmesini ve bir daha aynı Ancak ilk Paris Konferansındanberl Başbakan Dimitrov un başkanlıgındak hatalara duşmıyecek şekilde idare olun Avrupanm iktisadî ve malî durumunun ir hükümet heyeti Moskovaya gitmek masını emreder Fakat bu adalet ve geinen ibresi hakkında gerel sekreten üzere buğun ıkı uçakla Sovyadan hareke ne bu aklıselim, bu hünerli ve sebatkar miztn raporunda izah oıunan goruşe etmiştir Bu heyet, Sovyetler Bırhgıle bir memleketlerin tarafımızdan girişilen iştirak ediyorum Türkiye bizzat müşa dostluk, işbirliği ve karşılıkh yardım buyuk imar gayretine katılmasını da hede etmiştir ki bu kısa müddet içinde ndlaşması imza ed«cektır emretmektedir Biz, Almanyaya nasyokendi iktisadî ve malî güçlükleri endişe Heyete Başbakan yardımcısı Dış Içnalizmin üstünde olarak maalesef sık \erıci bir dereceye varmıştır Bu diğer ıeri Bakanı Vasil Kolaror, Başbakan sık istihfaf etmiş olduğu bir kardeşçe ortak dev etlerin çoğu için de böyledir yardımcısı Traıteho Kostor, Başbakan tesanud hissi beslemek fırsatını verıyoAvrupanm iktisadı kalkınmasının ku yardımcısı ve Elektriklestirme Bakanı | ruz Avrupa d şında aramızdan bir kaçı mesuliyet ve imkan baglarıle bağlı bu rucu ikinci safhasına yakında Amerıkar Kımon Oueroghıev Barakan ywrdtmciyardımde erişeceğimizi umuyorum. Da sı Gueorgui ve mahalli İkttaad ve in lunuyor » ha şimdiden öyle sanıyorum ki yapacak saat Bakanı Petan Kemenov, İaşe ve Tiitalya Dıs Bakanının nutku ta vazifemiz vardır Birincisi bu bed caret Bakanı Kresto Dovbrov iştirak etitalya Dış işlen Bakanı Kont Sforza baht Avrupaya yapılacak yardımın yuk mektedir Heyete aynca bir miktar müda şunları söylemiştir ledıgı muazzam fedakarlığa katlanmak şavir de katılmaktadj: c Avrupa kalkınma programı Italsureüle tarihin asla kaydetmediği en asıl yanın iç siyasî kanaatleri üzerinde tebir hareketi yapmak u ere bulunan busir edecektir Kurtuluşumuzu temin eyuk Arrenkan ırı let ne mınnettarhg'debılecek yegane yolda ilerlemekte oldu n ızı bir 'tere daha ifade etırektır Eğer gumuz haberi Itiılyayı sevindirecektir Birleşik Amerika devletlerinin kararına 1yı teşkilâtlandırılmış bir Avrupa dünbir hesab atfedilebilirce bu ancak ve anyanın en bagımpıst topluluklara dan bı cak hercumercın ta>ıb ed» egı sefaletin Ti haline gelebıJır Tahakkuk etmek übir felaket doğurmasına manı olmak zere bulunan Fransız italyan gumruk istemesidir hixbgi takıb t*ijecek bar numunedir » Gınştigımız taahhüdün bize yüklediği ikinci \ azıfe vicdanımızı yo damaktır ispanya hakkında Başmakaleden devam Avrupanm selameti için her ^evı yap nonu davaları teşkil etmiştir iktisadı Portekiz hükümeti murahhası ispanyanın da kalkınma planından fayda tık mı* B ze gönderilmek üzere olan havat, mılletierm ve devletlerin kudilaca ı\ ıl^mek kabiliyetimde bir vucud lanması lehinde bulunmuştur ret ve kuvvet kasnağıdır Ekonomi Gundemdexi en belhbaşlı meseleler çıkaracak derecede kendimize bakt k mı* Tesanudumuz az çok uzun bir va bum elen kuvvetli milletler, mesud şunlardı 1 Avrupanm iktisadî kalkınması, de ile hiç bir yar gın başgostermemesı ve müreffehtirler, Bovle milletler, ıctunaı nizamları altüst edecek ihtinı idare edecek ve 16 millet mümessil için kafi derecede mütecanis midir' lerinden müteşekkil daimî bir teşekküişte kendi kend mire sormamız gere lallere karşı mukavim oldukları gibi, lün ihdası. ken sualler bunla dı> sanırım Çün dışarıdan gelecek tehlikeleri de da2 16 milletin geçen eylül ayında ak kü iktisadi kalkınma her şeyden evvel ha ıyı önleyebilecek durumdadırlar. dettikleri ilk konferanstan biri iktisadî manevi sıhhati cab ett rır CKle zanneAtat ur kim, bu mevzudakı bir çok sahada müşterek planlaşma gelişmele diyorum ki bu sanada yüklendiğimiz kıymetli sözlerinden bin olan şu ri ve tekabıl yardım hakkında bir sorumluluğu müdrik bulunuyoruz. Ye«îktısaden zayıf bir millet, fakru rapor hazırlanması gâne hedefimiz camianın iyıhgı olduğuseialetten kurtulamaz, kuvvetli bir Nutuklardan sonra mütehassıslar na göre kıt am a, tehdıd eden tchuiKegündemdeki meselelerle meşgul olma lerden koruyabilecek bir teşekkülü» te medeniyete, refah ve saadete kavuşağa başlamışlardır Bunların yarın sabah mellerim atarak kıt anıızin durumunu maz, içtimai ve sryaSî felâketlerden çalışmalarını bitirmeleri üzerine kon düzeltmek iç n m=kul olarak elimizden yakasını kurtaramaz » ferans hejeti umumıyesınin öğleden geleni yapmakta olduğumuzu söylemek Vecizesi, tam bir hakikatin ifadesonra toplanması ve işlen bitirmesi üzere hur milletler toplantısının onune sidir Onun içindir ki Bnleşık Amenbeklenmektedir çıkabiliriz. Türkiye, her hususta Av ka Avrupa milletlerini, içtima! ve Konferansta bugün iyimserlik havası rupanın dıger kısmı ile ir utesaniddır siyası felaketlerden, harbden ve istikuvvetli idi. Bevının çok umıdlı olduTürkiye basit bur ıktı=adı düzenleme lalardan korumak için onların ikinci ğunu hissettiğini söylemesi iyi bir in çerçevesini çok aşan bu esere müessir Dünya Harbinde hastalanan iktisadî tiba bırakmıştır bir yardımda bulunrmga hazırdır Türbunj elerini Marshall planı demlen kiye kendisine terettub eden mesuliNecmeddın Sadağın demeci kuvvet şınngalanle sıhhate kavuşParis 15 (a a ) 16 lar Konferansında yetleri deruhde etmeğe ve millî bağımTürkiye Dıs islen Bakanı Necmeddın sızlıkların yegane koruyucusu telakki turmak yolunu tutmuştur Gene onun Sadak bugün aşağıdaki nutku söyle ettiği müşterek da\ayı biraz evvel izah içindir ki Sovyet Rusya, Avrupanm olunan Avrupalılararası zıhnıjet içinde iktisadı ve içtimaî hayatını büsbütün miştir bozmak gayretıle pevklerını Amenc Mümtaz AmerAan devlet adamı desteklemeğe amadedir Sözlerimi bitirirken şunu da ilâve et kan yardımından mahrum etmiş, ayDıs işleri Bakanı Marshall in mutaleasına uyarak, Avrupanm iktisadi kal mek isterim ki, Turkıyenın iktisadı ıh nı zamanda Marshall planına karşı kınmasını Bağlayabileceğimin umduğu byaclan ve ımkanlannın daha derin cephe almıştır Bugünkü şartlar alnun esaslan ilk Paris Konferansı esna bir tetkike tabi tutulmasının, davamızı tında Pariste toplanan Onaltı'ar Konsında kurduk o kalkınma Vi bu çatı bağladığımız Avrupa iktisadı kalkınma : eransının hem iktisadî, hem siyası altında, dünyada barışın kesin olarak te mekanizmasında faydalı bir âmil olEisınin esas şartı olarak telâkki edilmek makhğımıza imkân vermek için çok lü ir mahiyette olması gayet tabudır Bu mutalealardan sanra, Birleşik zum olan kararlara müncer olacağı hutedir O ilk konferanstanberi Avrupa iktisadî susundaki kuvvetli ümidimizi, Ameri Amerikanın Turkıyeyı Avrupa milişbirliği komitesinin raporunda gösteri ka Birleşik Devletlerıle vaki temaslar letlerine iktisadı yardım planı dışında bırakmasını akıl ve mantık kabul len istikamette her tarafta takdire degeı ı neticesinde muhafaza etmekteyiz» u i m nn i i m u i nmn demez, hele Amerikanın Türkiyej e 75 mılvon dolarlık askerî yardanda julunmayı kabul ettikten sonra, bizi iktisadı yardımdan mahrum etmejı düşünmesi, hiç bir suretle makul ve mantıki olamaz. Muallim mekteblerinin 100 üncü yıldönümü Bugün şehrimizde ve bütün yurdda törenler yapılacak Hâc//se/er//râs/ndâ Yeni bir parti kurulabilir mi? Danimarka üzerinde Rus tazyiki Ingilterede komünistlerle mücadele Amerika Çek meslesinin Birleşmiş Milletlerde görüşülmesi teşebbüsünü desteklemelerini temsilcilerine bildirdi Lake Sucoess 15 (a a) Öğrenildiğine göre Amerika Dış işlen Bakanlığı Birleşmiş Milletler nezdındekı Amerikan heyetine, Çekoslovakyadakı son hadiselere dair Şili hükümetinin ilen surdugu şikâyeti desteklemesi ve bu meselenin Güvenlik Konseyinin gıındemme alınması hususunda ısrar etmesi için talimat vermiştir Danimarka üzerinde Rus tazyiki başlıyor Kopenhag 15 (AJ> Danimarka basınının Rusyaya karşı takındığı durumun Sovyet hükümetinin pek hoşuna gitmemekte olduğu bugün Danimarka hükümetin* Moskova tarafından bildirilmiştir. Lttlee, bunların devlet dairelerinden ayıklanacağını bildirdi, Avam Kamarasında sert münakaşalar oldu Londra 15 (AP ) Avam Kamarasının bugünkü oturumunda bevanatta bu lunan Başbakan Clement Attlee komu rüştlerle komünist taraftarlarının devlet ve güvenlik sı larıle ilgilenen hükümet aaırelerınden ayıklanacaklarını b ldır mistir Başbakan aynı kaidenin faşist teşek ku lerle ı gık şahıslara da teşmil edile cegını ve bu gibi kimselere alelade oevlet dairelerinde iş terrdnıre çalışaca gını beyan etmiştir Attlee ezcümle şunlan söylemiştir « Bu konuda devlet bakanları kul landıklan personelden sorumlu olmalıdırlar » Attlee yeni kararın kaç kişiyi ilgilen dırebılecegını derhal tahmin etmenin mumkun almadığını söylemiştir Bu arada Başbakanın sozunu 'tesen komünist parlamento uyesı Wiíham Gallager < Başbakan lorılerle (muhafazakar lar) dolar yuklu l e kalın enseli Amf>rıkalılara yerden temenna edıyor> derrnstır Başbakan komünist rreousa şu cevabı vermiştir «Sözlerinizi reddederim. Komünist parti ile alışverişte gayet htıyatlı davranmak lazımdır 1939 1940 ve 1941 yıllarındaki durumlarını unu ma dım» Bunun üzerine tartışmava ışcı partisinin müfrit solcu grupundan Platts Mills de katılmış ve hükümetin kaıanna meydan okuyarak şunlan söylemiştir < Hazır komünistlerin tasfiyesine başlamışken ne diye Yahadıleı'e sos yalıstlerı de devlet dairelerinden aima ga kalkışmıyorsunuz • Başbakan «Yahudilerle sosyalıs ler bu memlekete sadıktırlar Halbuki birçok komünistle komünist taraftarlarının sadakati şüphelidir • demişi r Bursada ve Kocaelide tutun piyasaları açıldı Bursa 15 (Telefonla) Bursa tütün piyasası bugün açılmıştır Milletvekillerinin ve ilgililerin de hazır bulunduğu bu açılış töreninde Vali kısa bir nutuk söylemiştir ilk mubayaayı 2 0 0 2 5 0 kuruştan Tekel idaresi yapraktır Tüccarlar heruz iştirak etmemişlerdir Geçen yıl dan kalan stoklar ve Frankfurt ta devam etmekte olan ticar! rruzakerelenn sonuçlan burada bir tereddud ve dar gunluk yaratmıştır Bursa Tutun Tuccarlan Bırlıgı ve Tu tun Tustnhsıllerı Başbakanlığa ve Ticaret Bakanlığına telgraf çekerek duru mim aydınlatılmasını istemişlerdir izmit 15 (Telefonla) Kocaeli tutun piyasası bugün Vah Fazlı Guıeç tarafından açılmıştır Hk mubayaayı Vah Azzam Paşa Amerıkaya gidiyor Kahire 15 (a a) A7zam Paşanın dun kşam Kahıreve doim^ı b°klermektov di Azzam Pasa valnız geİTektedır \e Kahıreye döner dönmez Filistin meselesi hakkında görüşmelere iştirak et riel üzere güvenli t konseyi nezdınde Suriye delegesi Fars Elhurı ve M sır delege Malımud Fevzi Beylerle Birleşik Ameri wela Öğretmen okullanrun kuruluşunun Böyle bir sual sorulabilir yüzüncü yıldönümü dolavısıle bugün mı' diyeceksiniz Doğrudur. saat 10,30 da Çapa Eğitim Erstıtusunde Bu hurnvet, bu demokrasi bu cok paröğleden sonra da, Emınonu Halkevmde alı devirde yeni bir parti kurulabilir birer tören yapılacaktır Emınonu Halmı 7 diye sual sormak abestir Şüphesiz kevındekı toplantıda ilk muallim mekkurulabilir Nitekim bundan evvel de t«bı muduru olan Cevdet Paşa anılabir çok partiler kurulmuştu Bunlar caktır Ayrıca gene bugün saat 13 50 de şimdi kurulması bitmiş bir saat gibi Ankara Rad> osunda, Muallim mettobı durmuşlardır Tekerlemeyi bırakalım mezunu olan Antalya milletvekili Niyada maksada girelim. zı Aksu tarafından bir konuşma yapıYeni bir parti şüphesiz kurulur ve lacaktır Muallim mekteblerinin yuTurkıvede, Türk milletinin mizacı daha zuncu yıldönümü yalnız Istanbulda de bir iki parti kurulmasını ihtimal ıcıne gıl Turkıjenın her tarafında bujuk töalmıştır Ama bu venı parti şimdi, şu renlerle kutlanacak öğretmenler memDemokrat Partinin buhranı dolayısıle leketin ileri emesınde çok buyuk hizkurulabilir mı° işte benim ilen sürmek metlin olan meslektaşlarını anacaklar ıs ediğim sual budur mesleklerinin umumî meselelen üzePartileılc, spor kulublen arasında rinde görüşmelerde bulunacaklardır bünye ve psikoloji bakımından fark Çapa Eğitim Enstitüsünde ve Emınyoktur Burduğumu uzunca tecrııbe onu Halkevınde yapılacak törenlerde hayatı bize bu vadide tahminler yapCevdet Pasa bulunmak üzere Çorum milletvekili mak imkanlarını vermiştir Evvela mev Hasene İlgaz Yüksek Ogretım Umum mum muduru Yunus Kazım Koni, Aazuu ikiye ayırmak lâzımdır Bınsı parti muduru Faik Onat ve ilk Ogretım U karadan şehrimize gelmişlerdir kurmak, sonra partiyi yaşatmak.. Tıpkı çocuk doğurmak ve o çocuğu yaşarmak gibi Bu çocuk doğacak, yani Demokrat Partinin bu son buhranından bir yeni Baitarafı 1 <nei tahijed* parti kurulacaktır Lakın bu parti ja Baftarafx 1 tnei sahıfede 7 tibledîklerı aksam yemeği geç vakte ka soy ve anadili Türk olanlar, alışık ol şıyacak mıdır Ona biraz daha ihtiyatla dar çok neşeli bir ha\a içerisinde gel duktan 19 nevileri ve Iklım şartlan hükmetmek lazımdır Gözümüzün onunde ve ardında ceremiştir Yemekte başta Adalet Bak n Şı gozonune alınarak yemden koy kurulnaşı Devrin ve İstanbul Barosu Reisi mak suretile toplu bir halde iskân edi yan eden hadiseler Demokrat Partinin Hasım Refet Hakarar o mak üzere şehn leceklerdir Soy ve anadili Türk olmı hır yavrulama agnlan geçirdiğini gösmızm butun yargıç ve «avcılarıle avu yanlar yeniden bir köy kurulmak su teriyor Bu ağrılardan şu veva bu isimkatlan eşlerde hazır bulunmuşlardır retile veya bir yerde toplu olarak ı«kân de ve bir kısım demokratlarla, bir kıYemek başladıktan sonra Baro Reisi edılemı\ eceklerdır Bu gibiler Türk sım mustakılleıden murekkeb bir parti soyundan ve anadıllen turkçe olan bu doğacaktır Hasım Refet Hakarar ajaga kal Bu partinin Demokrat Partiden farkı, davetlilere «hoş geldiniz» demiş \e sun \uk köylere ve kabalalara o yerin nüfusunun >uzde 10 unu geçmıyecek şe Demokrat Partinin Halk Partisinden lan ilave etmiştir olan farkı kadar olacaktır fanı daha « Adalet makinesinin İşlemesinde kılde ıskan olunabileceklerdir Hudud bölgelerimizde toplu açık ifade ile bu uçuncu partinin de dıbas rolü oynayan iki esaslı unsur yarg ., ıskan japılmıyacak ger ıkı partiden farklı bir programı olve avukat arasında sağlam bir ışbır g Trakya ve şark hudud boyu illeri mıyacak ve yeni bir ihtiyaca cevab verkurmak, medenî memleketlerin erişmek mizde toplu olarak iskân yapılamıya mekten ziyada eski bu* geçimsizliği istedikleri en ulu bir gayedir Turiıyede cak, ancak buralarda otedenberi yer ibaret kalmaktır. bu gajeye başarıle varılmış olduğunu leşmış akrabalan olanların vakınlan umreleştınnekten Şu halde nasıl Demokrat Parti Halk söyleyebiliriz > yanında münferiden ıskânlan caiz ola Parasının muarızı olduğu için kurulHasım Refet Hakarardan sonra Adalet caktır muşsa bu yeni parti de Demokrat ParBakanı Şınası Devrin bir konuşma yapSakınılacak hailen bulunmadığı Em tinin muarızı olacaktır Şu halde yeni mış ve ezcümle şunlan soylemıştır nıjetçe tesbıt edilen ve ıskan dıl»gınde paranın illeti vücudu Demokrat Parti«Azız arkadaşlarım bulunan mültecilerden soy ve anadili ré muarız olmaktır Bu da bir gayedir. istanbul Barosunun tertab eylediği bu Türk olanlar aynı vazıyetteki muha Lakın sıvaş! bir gaye olmaktan zıvade toplantna adalet cihazında \ azıfe alan cirler hakkındaki esaslar dairesinde ıs bildiğimiz gibi şahsi bir gaye daha butun arkadaşların iştiraki mes'ek tesa kana tabı tutulacaklardır Bunlardan, doğrusu şahsı bir ihtilaftır Bu ihtilafın nüd ve bağlılığının canlı bir örneğini soy ve anadili Türk olmıyanlar muhat membaı kuruvunca, partinin de sebebi teski etmektedir Bu tesanud sağlam bir cırlere aıd yukarıdaki esaslar gozonun vücudu kalmaz. temele gayedeki iştirak ve birliğe da de bulundurulmak ve iç işlen BakanDenecek ki yanır Mahkemede mevzılerımız ayn, lığı ile Genelkurmay Başkanlığının raufakat hedefimiz birdir taleası ahnrmk suretile tesbıt edilecek Demokrat Partinin de Hürriyet Bütün hedefin yanı başında mesleğin iskan yerlerinde muhacirler gibi yer Mısakı, antidemokratik kanunların kaldırılması gibi muayyen temel gayeleri mihnet ve meşakkatlerine tahammüle leştirileceklerdir vardır Bunlar elde edilince onun da Göçebelerin ıskam imkân veren ve hattâ ona hakikî bir cahikmeti vücudu kalmaz. zibe bahşeden unsur bu akşam hep bir Hiç bir yerde devamlı oturmıyan Ojie değildir Demokrat Parti muarada kutladığımız tesanud zihniyeti a otedenberi göçebeliği ıtiyad edinmiş ramızda carı olan meslekdasltk rabıtala bulunan Türk soyundan ve pnpHılı halefet partisidir Bir iktidar partisi ndır Karşılıklı sevgi ve «aygıja daya turkçe olan göçebeler, iç işlen ve Sağ mevcud oldukça, muhalefet partisi panan ba rabıtalar münasebetten ko av lık Bakanlıklarınca tesbıt edilecek yer tentesını almış olan Demokrat Parti de laştınr zorluklan giderir Adalet de lerde toplu veya dağınık bir şekilde mevcud olacaktır 7aten de vucudune bundan kazanır Aksı halde meslek se iskân edilebileceklerdir Bunlardan ırf bunun için ihtiyaç hissedilmiştir. vilmez ve çekilmez bir hale gelir Huşu Türk soyundan olmıvan ve anadilleri Onun içm bu partinin maksadlannı elnet tezyif ve tecavüzün asla barınamı turkçeden başka dil olardan ıskanı de ettikten sonra gayesiz bir zümre yacagı bir yer varsa o da hiç şüphesiz musaıd Türk köylerinde birer aile ha haline girmesine imkan yoktur ama velinde serpiştirme veya buyuk köyler nı doğuracağı yavrunun, eğer pros; aadalet çevreleridir İstanbul Barosu bu toplantılarla güzel de esas nüfusun yüzde 10 unu geçme mtnda ve programı hazırlanan siyasi bir geleneği yaratma yolundadır Geçen mek üzere ve serpiştirme suretile ıs) an xeyanda barız kanaat farklan bulunyıl bu toplantıdan her bınmız tatlı olunacaklardır mazsa, durumu o kadar umıdlı değildir hatıralarla ayrıldık. Bu yıl buna bir de Gezginci çingenelerin iskânı Yani Demokrat Parti ile olan ihtilafı r umıd inzimam edıjor işte bu umıd ve Gezginci çingeneler, hiç bir suretle e bu ihtilafı doğuran iddialar tavsa temenni iledir ki istanbul Adilet aile toplu bir halde ve yeniden köy kurul inca hayatiyeti zayıflamıyacagı iddia «mm butun mensublarını sevgi ile se mak suretile iskân edilemezler Bunlar edilemez, işte burun bu mülahazalarlaâmlar hak ve ada'ete hizmet jolunda geçim vas talan ve meşgaleleri gozonu dır ki hepinize basarılar dilerim > ne alınmak suretile mutekâsıf Tuık Yeni bir parti kurulabilir mı 7 diye Bakan Şınasi Devnnden sonra 3 uncu köylerinde serpiştirme suretile veya sorduk. Ticaret Mahkemesi Reisi Nail inci ko en çok 5 haneyi geçmemek üzere isŞimdi gelelim bu suahn cevabına kân edilirler Bu gibilerin ıskânlan içm Bu düşüncenin vanhshs^nı isbat nuşarak Bakana teşekkür etmiştir Yeni bir parti kurulacaktır Bu partitesbıt edilecek köyler birbirine yakın edecek en kuvvetli delil, Sovvet t Demokrat Partiden 10 15 milletveolamaz kili girecektir Dışarıdan da bir hayli Rusvanın Turkryeye karşı yaptığı siProgramda yeniden kurulacak mu taraftan olacaktır Mecliste bu para yası tazyiktir Bolşeviklerin bize karhacir köylerinin 100 haneden aşağı ola daha ziyade mufnt muhalefet iddiasın¡ı aldıkları tehdıdkâr tavır ve açmıyacagı belirtilmiş toplu bir halde ve da bulunacak ve her turlu .tesviye tıkları sıvası sınır harbinin hedefi Bastar afi 1 inci ¡ahxjede yeniden koy kurmak suretile yapıla arzlan» na muarız görünecektir Lakm Turkıveyı kuvvetli bir orduyu daima cak iskân muamelelerinde iskân sahasilah altında bulundurmağa mecbur yarak Yunanıstandaki durumun ciddi ol lan itıbanle gozonunde rutulacat esas onunla iş bitmiş olmıyacak ve seçim mevsimi gelince, bir hayli müşküllerle etmek suretıle ıktısaden kotu bir du duğunu bununla beraber ümıdsız ol lar da gösterilmiştir arşüaşacaktır Eğer bu parti Demokmadığını bıMırmıştir Mr Marshall bu ruma düşürmekten ibarettir rat Parti zararına seçimlerde bazı yermemlekette ekonomik idarî ve malı ve Sovyet Rusya istiyor ki iktisadı hattâ askerî durumda iyileşme belirtiler kazanabılırse ileri hayati içm yeni >ır enerji bulmuş olacak ve ancak hayatımız bozulsun, milletimiz Ata en görüldüğünü söylemiştir Bununla cundan sonradır ki ikinci muhalefet turkun 1924 te söylediği yukandakı beraber Mr Marshall komünistlerin hâpartisi halıle yaşamak ihtimali doğavecizedeki gibi iktisaden zayıf bir kimiyeti altında bulunan milletlerin Yu Baytardı 1 tne» sdhıfede caktır Bunlar mantığın ve tecrübenin ııllet olsun, fakirlikten, sefaletten nanistan uzennde bir baskı kra etmelen ma Bakanlığına gelerek Bakan Munır 'ize gösterdiği neticelerdir Lakm Dekurtulmasın, kuvvetli bir medeniyete tehhke=mm halâ mevcud olduğunu çunku demokrasilerin vaktinde ve müessir Birselle bir müddet görüşmüştür mokrat Partide bu son günlerde gorurefah ve saadete kavuşamasm; içtı bir çekil de harekete geçememelerinin Dıger taraftan bugün şeh ımıze gel len radikal hareketlerin tesirde Meclis ıaı ve siyası felâketlerden vakasını totah er idareciler için buyuk bir talih mesi beklenen Amerikan uçaklannın grupu merkez idare kurulu ihtilafı kurtaramasın memlekette ihtilaller esen olduğunu bildirmiştir ena hava şartlarından dola/ı Atinadan büyürse yem partinin Mecliste bınncı ıksın, içtimaî ve siyasî nizam bozul Amerikan Dıs islen Bakanı sözlenne havalanmadıktan anla» imiktir Harbin luhalefet grupu haline gelmesi ihtimali sun, ve nıhavet Türkiye, Bolşevik devamla. Birleşik Amenka Yunanısta tecrübelerde tekâmül ettirilen A 26 ti le jok değildir ihtiraslarım kabule mecbur olsun na yardımı kesecek olduğu takdirde pindeki tayyareler hafif bombardıman B FELEK Bu Bolşevik oyunu apaçık mev bunun hemen hemen Yunanıstsnda ko uçaklarının iyilenndendır Her birinde İ0 kalibrelik 18 makınelıtüfeıc bulunan tanda iken Amerikanın, kuvvetli bir münist bir hükümetin kurulmas neti bu uçaklar aynca 1000 lıbrelık bomba Basın Hürriyeti Konferansına levlet olmasını istediği Turkıyeyı cesjni doğuracağını ve dıger taraftar atabilmektedirler Bu tayyareler ıkı iştirak edecek gazeteciler ktısaden zayıf bırakmak yoluna gır Arrerıkan vardi"i nın kararsızlığını ra motorludur Süratleri, saatte 350 mil Önümüzdeki hafta içinde Cenevrede lesmı elbette akıl ve mantık kabul kıbleine göstermek fırsatını elden ka den fazladır Bir pilot bir radyocu bir çırmıyacak olan komünistler için oek op anacak olan Birleşmiş Milletler Baedemez kuvvetli bir dehl teşkil edeceğini bil de torjçu tarafından idare edilmekte sın Hu rıyetı ve Haberleşme Serbestisi dırler Amerikanın bize vereceği 175 mil dirmiştir Konferansında Turkiyeyı temsil etmek m dolarlık silâh ve malzeme ile Mr Marshall dıger taraftan Turkıüzere hükümetçe seçilen heyet üyelenkara deniz ve hava ordularımızın as yenın kuvvetli kalması ve kendi kay Mezarlıkta olu başında cinayet nın halen basınla yakın ilgilen olmadınaklan kâfi gelmediği bir zamanda Ankara 15 (Telefonla) Kuşçualı ğı arkadaşımız Burhan Felek tarafından kerî gucu artar ama memleketin iktisadı kudreti artmaz Halbuki Ame muhım asken kuvvetler bulundurabıl köyündeki mezarlıkta ıkı mezarcı, bir ileri sürülmüştü. Arkasından da istanmesi için desteklenmesi lüzumu uze cenazeyi defnetmek için kavgaya tu bul Gazeteciler Cemiyeti, Başbakana ve rika devlet adamlarının bizden daha tuşmuşlar ve Nun adında Elmadaglı bir Bayırı Yayın Umum Mudur ugune gönıyı bildikleri muhakkak olan şu rinde ısrar etmiştir Mr Marshall Birleşik Amerikanın ihtiyarın cesedini bin başından otekı derilen birer telgrafla bu durumu meşhur «potentıel de guerre harb politikasına «sükunet ve azimle» de ayağından çekıştinp durmuşlardır Cegucu > tabın içinde, iktisadî kudret vam etmesi gerektiğini soyhyerek soz maatin müdahalesi de kâr etmemiş ni protesto etmişti Ogrend^gıınıze göre Başbakan Hade dahildir Iktısaden zayıf bir millet lerıne nihayet vermiştir hayet mezarcılardan Faik Okteş eline askerlik \e milli müdafaa bakımından geçen kocaman bur taş parçasını otekı san Saka, dun bu telgrafa cevab verTraman, yarın dış sıvasetı mezarcı Mehmed Ssnnm başına atmış miş ve cemiyet tarafından heyete iki da zayıf olur Topyekun harb devizah edecek tır Kucağındaki olü ile birlikte yuvar uya seçilmesini bildirmiştir istanbul nnde bir millet, başta iktısad olmak Washington 15 (A P ) Başsan Tru lanan Mehmedın de oidugu gorulmüş Gazeteciler Cemiyeti de Tasvir Başüzere, her bakımdan kuvvetli olma, . , „ . . , man Kongrenin bu çarşamba yapacağı jr Katil mezarcı cenazeyi gömdükten muharriri Cıhad Babanla Akşam gazesonra gidip jandarmaya teslim olmuş tesi maharrirlelrmden Şevket Radoyu lıdu: ki m.lh müdafaasını, en ıyı bir k a r m a o t u r u m ^ ^ ^ ^ a y a s e t e dair bir demeç verecektir tur seçmiştir şekilde başarabılsm Amenka, Avrupa milletlerini, sadeBU PERŞEMBE A\ Ş4MI ce komünizme karsı ıktısaden takvıve ederken valruz komünizm tehdidi altında degü aynı zamanda kızıl selin sıvası ve asken taz\ıkı karşısında da Bugün Ejubde 16 Mart şeh.dlerı ıh Emsalsiz zengırlıkte çok kuvvetli ve hareketli kalan maruf tahinle topun ağzında tıfalı yap la çaktır Şehıdlerın mezarın bulunan Turkn e\ı ihmal edemez ve da Şehir Meclisi ve Üniversite namına etmemel'dır Scvvet Rusvanm \e pcjk'ennın komşusu olan Turkıjc nutuklar sojlenecek bir manga asker tarafından havaya uç el silah atıldıktan ile Avnıpanın batı ucundıkı Porte(The Common Touch) sonra mezarlara çelenkler konacaktır kızı bir tutmak hınuk davayı kavFilmini takdim edecektir Bu filmde gece safahathaneleri bahnvelüenn ravanunwk demektir ve feci bir ha hepsinden zıvade iktisadî yardıma eglendıklen barlarını görecek ve aynı zamanda MARK HAMBOURGun tadır layık olduğunu bur kere daha hatır Londra senfonik orkestrasının ıştirakıle tegannı ettıgı ÇAYKOVSKTıun KONSERTO De PIANO sunu dınUyeoeksiniz Onaltılar Konferansı toplanırken latmayı faydalı bulduk. Cidden görülecek güzel Ur Ek». memleketimİTİn öteki en bes milletin ARİDİN DAVKR Dimitrov, andlaşmayı imzalamak üzere dün Moskovava gitti yardıma en lâyık devlettir Türkiye, iktisadî Adalet Bakanının demeci Muhacir ve mültecilerle göçebelerin iskânı Türkiye ve Yunanislana yeni Amerikan yardımı Amerikan uçakları bugün geliyorlar S 6 mart şehidleri bugün anılacak SARAY Sinemasında LONDRA BATAKHANELERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog