Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

emokrat Partili Osman \ u n Ivonııun paıtıden istifası, par*ı muhitinde infial ve hiddetle karşılandı Kendisine protesto telgıafları çekudı Bu arada partinin Beyoğlu ilçe idare kurulu da, istanbul mılle'v ekili olan bu zata hitaben, bir acık mektub rnzuli arak Raeder biliyor Bunlaıdan Fuhrer in pek az malumatı ola or ote<ule in de 1 Katı para mem gazetemize gönderdi Cumlıuılyet'm 13 Son zamanda artık herrén hemen haç Bu bo>le o maz 1 ekerlerinin (itha mart tarihli saj ısında okuduğum bu rıoda gibi old ı Lo d Hahfax es^vi Hınaıstan Umunu Sanayi Umum MurUırü, hazır Bir memleketin ıkUtları) pahalı'aşı açık mektubda «istanbul seçnenleımın Valisi sıfaüıe New Yoıkdakı bir ziyakendisini hiç tanımadıkları, buna rağyor t ad durumu bozal lanan tasarılar hakkında r fette Hmdıstin roe elesınr'en bahsetti 2 Katı para men adının bulunduğu Demokrat Fartı maga yuztuttu m ı Yunan standak vızıvet sen derece izahat veriyor memJekenlerine (ıhlistesinin kazanrıası ıçm seçim gunu ha'tohit pa*a ıncnkna \ı>ecek durumu tam manarle her turlu h?karete ve zorluklara sogus aır denıvor Para it »rinde kurnazca bir re pijama po ıtıkası) taijb|rpcat teşv < edı ıvor Sa ıa ı Umum mı aura Kcnmle din fecaat h Aım aldı Italj anla meırlof.""!! 3 Katı para memleketler ne ıhra sererek rahs+ıklarmı ve kendisinin ovn lo!la M cırpıaa vaı ırrrı d rt e ¡e ı tam mı e hakırrı.,cdcıı alt rda b ı jn Apak dun sabah Anka aHan şehıı ı Bız burada bu ve b nlar gibi mesej çattan doğan dovızieın ya ısı Me.kez bovleee m'Ue*vc\ılı olduğu kaydedilte ıktısad duze'ır ranned 'ıjor Geduruyorlar AlmaDyanın mudábales» gelıuştır Kemaled Iın Apak ke u jile çenae Fan^ada böyle oldu. Fransız leler u'<=rınde durmak lüzumunu şım Bankasına gidiyor Fakat banka onla dikten sonra Osmin Nuri Konuıın mil1 görüşen bir a Kaaaşımıza sanayi 15leri bir arab lya beşinci tekerlek takmak frangının değeri aşağıda biraz doku dıl k duvmuyoruz Bj çok şeyleri Fran nn bedelini ucuz resmi kurdan odecıgı letvekilliğinden de istifa ermesi isteni•^ıbı bu şey olacak Cenubdakı bu mut hakkında şunlan soyleiııj ir nulacağı gıoı, ıktısadca olmıyan cende sadan alaıgımız gibi malî rejimlerde de halde kendisi serbest piyasaya yüksek lerek §oyle deniliyordu « Ekonomi genel meclisine aıd enkımızlc Mıhvsıın menfaati ıçm «Uzun ve şerefli bir hâkimlik hayatire 1 bir mekanizma ne düzene konmaK 1 takab etmek geleneklernuz «urdan satabilip or Merkez BankasJim dostluğu muhafaza hususunda muhak kanun tasarısJe teşviki sanayi ve ana ıstenmj«*ır niz olduğunu bilvesile og endik Ne Daha önceleri de Italvan acndır Bu ayın başındanberı Fransada bu kazancı mılvarlaıa çıkabilecektir H'kak ki epev feda allık japıyoruz sanayi kanunu tasarıları a> boamda parası beZi'diıra medıh baz 1 arınca da tatbıka koran ve Mal ve \azırı Rene 4 Katı para memleketleıle tıc ret y az k ki «iv ası hav atınız kısa ve kısır Meclise ve 1 ecek ir K rm z r ener maha'lc~ı ierrm°dılen y e n ıcad bir v^ulle değer1 Mnyer e izafetle onun u c ulu denen son te, ithalatçı ve ihracatçı başka başka çutti Bu size, adınızın Türk tarihine Berin e fuhuş endişe \erıcı b r hal Sana,ı kan..nu t sarısında usuoi sa leırlır İdi ıdı Şimdi de bizde Tu k lı ! dovız re ¡mire bakaram, bizim de yuka muameleye tabıdır (ihracatçı) elindeki altın harflerle yazılması şansını sağlamıştık sız ı«e isminizi partimizin ödealdı Son günlerdeki baskınla da >aka nayi ve devlet sanayu arasında bıı fark ra« r n değer Men bahsedılıvo İktı="d ' nkı so İlerdeki tavsiyelere intikal et dov izm v. arısını Merker Bankası , lanan kadınların yüzde 15 inin rnst\lık gözetilmemiş her ıkı £<mavıe de avın uuı ııurn«zu duzeltrrek ıçm bu değe e ~emızı mumkun şormQİf »vız. sini serbest pıvasaaan degışti'dı^ı hal nekler ve dönekler hâdısesde birlikte h olduğunu gorduk Bunla m çoğu haklar venlmştır Sarayı kanunu o le dokınmak lu'uru ıl^rı «un luyor Dede (İthalatçı) fraı k verip alacağı dovi geçirttiniz • Sırf b j biKir dand r ki a,agHa venı Hiç tanımadıkları kimselere, parti frengili Bu vazıyete karşı deıhal bı şev lalımın edıvoruz ki memlenet sanavı nı c ki vu«e> değerli aranan para Fransız para rejıııını ve bu rejimin do zın tamamını piyasadan alacaktır De\ yapmamız lazım Belki de en sonunda ının duz°nlenmesı bakımından, buj uk la la a ş ^ ı değerli o kadar avrmıvsn & ırd ıgu kardık curumu şerh veya t»hn mek ihracatçı banxa ve se best pıvasa listesinde adı bulunduğu için rey vefa., da saglıyacakür p? alırın veru tabirle k?tı \e vymuH m( ı rg Nurnocra ve dıge buyu* şe' olsrak kısaca hulasa ermeği fajdalı kurlarının ortalaması ithalatçı serbest renlerin, bu kimselerin sonradan um.hırlerde olduğa tyaı Beı inde de bir Exonomi genel meclisi ıın sanayin tüc toV paral in 7 ejluldet "rı Merkez bu G U pvasa kurunu tamanııe muame e go dukları gibi çıkmadığından dolayı şikâK.rn ızıf<*ner ManaJlesı» ıh las etmek car ziraatçı bankacı gibi her turlu ti Bankasında Sjni rayiçleri* muam=>le rece! tır Şu halde ıhncatr,! ıtba'atçıya yete pek de haklan olmasa gerek Facaret erbabın n ıştıral le teşekkül ede SCne=ı t a et poııtıkim z n g d ş m Izorunda kalacağız Paıa degeıın n taaddüdü Pluralıti krşı hırraje edı'ec°<tır Yanı bir çok kat benim asıl bahsetmek istediğim no«.ta acık mektubdakı «Biz size adınıDoı t milyonluk bir şehir bjrjuva cek bir umum meclisi bir de idare nznu ona fena hır ve~h° ver ITTIIS h e ifade olunan ve =on zamanda onc° şıka} etleı in kapısı şimdiden açıktır tır Bu durı mu yeni bir para reformıle ItaKa, soiri Fransada tatbik edıld gı ahlakuvn anlayışlarına göre tanzim e heveü olacaktır 5 Fransada karışıklık ezeldenbtıı zın Türk tarihine altın harflerle vanl^ ması şansını sağlamıştık» ibaresidır Meclise milli ekonomi 1 bünyesi için duz°ltmelıdır dılcmez tabu görülen yeni usule göre .mıllı paraim lâzunmıı gıoı Fransada bir çok çevler Görülüyor ki Beyoğlu Demokratları 9 NİSAN 1942 Halk arasında neza de devamlı surette tetkik edeı°k bir*** dıs değeri bir deg ldu çeşıdhdır Bu karışıktır fevkalade karışık seçim usulketin mahafazaa için yeni bir mücade birini tamam'avıcı tuılu ekonomi kol Bı de l n t paras rm dış deÇen v 3rı ^e^er e m her b rı tend 1 tıkam'tınde leri kauşık tıcaıet usulleri kambıv o adına bu açık mektubu yazan muhteleye girişmek lazım geldiği kanaatinde larını genış'etmek milli sermayenin b yek bir devlet parasını «atın alma değişir Deji=rreierın muayven ticaret usulen vardır yukarıkı ere ilave ola rem zatlar sıjaset ve politika hav atı yim Zira, sokaklarda otobüslerde lo viırd içinde vararlı STİ ılara vat arak gucu tes Dit edildi mı Merker Bankası sahalarına 'esiri bunların da birbirine rak bir de, hav atı ucuzlatmak kaygu hakkında pek nikbin imişler hatta = kantalada tiyatrolarda o>le fena lâ 1 enesını sağlamak gibi vazifeler ve te bit e len paııteyı muhafazaya mec akı^İTi a jnulur e çok değerli para süe katı memleketlerden gelecek buğ tabirimi af buyursunlar pek fazla kırdılar küfürler sartcdııjor ki nsa rilecektir iir ir Zaten mjhafaza edılmıyecek "iıemlee c eunde kUsad hav atının ne day jag komur ve gubıenın ödenecek hayale kapılmışlar' mn sınır'en bozuluvor Daha fazla taPolı'ıka nankördür Dun göklere çıPerşcmoe gıınu sana ıcılerın de fi d e te bit ve ilana luz m yoktu de k dar g ıftles^cegı anladı ir B J çeşıd 1 dövizleri v uksek kurlu piyasadan dehamTiul etm°se ırrkan yek kirleri öğrenildik en soma ta^anlaı son mp t r Fakat t» bit cd len parıte a Para değen uau u, hailden çok once, gıl, Merkez Bankasının alçak kurundan kardığını bugün jerlere vurur Politika I Kara bir gun indi yahud permitir Eğer 1 Iku \ n?a"U' tara' naan tatbıt edilmişti alınacaktır Bu surette oe bazı ithalat unutkandır dan veya bugün yapılan şekillerim almış olacakladır» kaynakla ını doğru hesablomax ka Lsulun muc di de Dr Şahtü Şu meştüccarı diğerlerinden daha musdd mu hizmetleri varm unutur Onun ıçm anOgıenaıpırıze Rore pe şembe gunu ¡ 11 NISAN 1942 Du,man için kaıa ameleye tâbi tutulmuş oluyor ki bunun cak, pek buyuk insanların adlan altın | bir gun Amerikalılar Bataan ı boşjlt vapılacak bu toplant aa Jzmır Adana bil olmaz, a ka şılıklı rmkaves=ler çar hur para ve maliye camabzı. Bucun Fran ada mem eketler iki sı ds uyandıracağı moral ve sosval tepki harflerle taııhe yazılır ı«.larını ıtırat etmek zorunda kaldılar Bursa ve Ankara sanav ıcılerı de hazır pık olur bundan indî parıtcler çıka Politika hayatında, adlarını altın y,ahud da 2 IMısad kayrakları doğ 1 ifa a^r livor Zayıf ve kuvvetli müba leri tahmin etmek gu v değildir imdi Filipinlerde Koı regidor dan baş bulunacaklardır harflerle Türk tarihine yazdıran faniler, ru he ibl nır, fakat fantezılı bu* goruş, dele vasıtalı memleketler Fransa bu ka müdafaa edecekleri bir yer kalmadı Denecek ki ıktısad tedbirleri hep ellerimizin on, hattâ beş pamağüe sanır prestij iddiası veya ık'ısadcı yerin» memleketlere başka başka muamele demektir politikacımın işe karışma ı panteyı bo v*p naladır Zavıf memleketlere yaptı böyledir Onların lehte tesirleri oldu vılacak kadar azdır. Butun Amerika hercumerc içinde ikinci Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 abılır Bu hallerde milletin semavisi s, muarele şojleG 1 isviçre ve PorteKiz gu gibi alejhte de tesirleri olabı 1 Bir Mac Arthur'a verdikleri tac yavaş ya"e L t hs1 kabıhjeüle oymnmış d» hariç Avrupa m°n ekeüeruıın hepsmı Maliye veya Iktısad veyahud Ticaret denben geçen 40 vıla bakmız Bu yakın vaş parlaklığını kaybediyor mektır Bir de sö leşi var 3 İki içme alan bu sınıfa tatbik ettiği para Nazırı bu nd tesirlerden korkarsa iş gö mande politika hayatına atılanlar araTabii, bu hâdiseden istifade etmeğe istanbul Ünıvers tesı Rektör vekili tktısad sında, yasamakta olanları bir tarafa bakacağız. Amerikanın daha bir kaçFakültesi D'kanı Ord Prof Ömer Celal Sarç n emleke'm ger ek kavnakarı yalnız e «uru 214 frank = 1 dolar esasına göre remez. Evet, doğrudur Fakat bir var bırakalım ölenlerden kaç tanesinin adı gun evvel dünyanın en bujuk dehası sıhhi sebeblerı ileri sürerek Ikt.sad Fakul koromırtn kılavuz uguna bırak İprak hesab anan kurdur Kuvvetli memleket ıslahatı sonunclarını bilerek ve göze altın harflerle tarihe yazılmıştır7 Devir alarak yapmak Buna hiç bir dnecek DekanliKindan «tifa ett olarak üan ettıgı zatın mas&esı şimdi tesı sad Fak Ites profesörleri »mi bıldırm st r V r parıte buljnur Bu pante gerçektir leıe tatbik elbgı muamele de şojledır II t bugün saat U devir, zamanına göre, muvafık ve mu» bizim propagandamızla tamamıle düşe te toplanarak alamdan i eni dekanı S"V,e ""îıllet semayesı ve 1 emleVet istihsali Bu memleketlerin paralan yarı Merkez olamaz Devlet adamı beklediği «sonunc halıf olarak ortava çıkan politikacılarıorunla fc ani k bul M°m'eket 'K( Bankas nın yukarıki sabit kurundan lann sorumluluğunu üzerine alıyor, o cek ceklerd r D ger t i aftan pío eso ler Ömer =ıdı a ^eke 1 k vapma VTnfesını *a j a i da se best pıv asadan karşılanıvor bunun sıvası neticelerine katlann or mız içinde, bujuk tazyiklere, tehlikeCcl?l i ist'asını ger almışı iç n faaüjete Papa nın bir ıa\ sıj esi JVO a\nı zarmnda millet menfaa* n n Serbest piyasanın son günlerdeki kuru demektir Fakat bir de var yaoılan ıs lere, işkencelere, mahkumıy etlere uggeçm > erriı Gizli bir şekilde öğrendiğime göre sorumluluğunu uzerlenre alan'ar D 300 frank = 1 dolar etrafında olduğu lahatın sonundan asla du un ılmemış rav anlar hatta ölenler oldu Kaç tanesi, u inanılır b r kavnaktan ogrerd g mıze £ 5 < Papa Ispan\ol piskoposlarına haber e Ord Prof Ömer Celâl Sarçın İs fasına vo l?n gidenler na göre kuvvetli para menVeketlerının tır O zaman, devlet adamıle halk ara karanlıkta enselerine sıkılan meçhul göndermiş ispanyanın harbe kciışma sejeb Is intı^I Unıversı esi senatosunda son sında açılacak tartışmada dev^t adamı kurşunlara kurban gitti kaç tanesi, Bu»un her m^rrlekette merkez bar ka lı du umlaıi mevdandadır ması için faah>et göstermelerini iste Binlerde hazırlıkları tamam ırmak üzere bu Fransanın dünya memleketlerinin politik vey sosyal kuvvetlere davana sehpalarda can verdi bir çoğu da umumiş Sadece dini ve manevi k v metı o luan Ikt sao. Fakultes vonetmel g üzerin kalar nın dışında para piyasaları vadır Bu pıvasaların rajıcı üe Me^i^z palalarını farklı muameleye tâbi tut rak, sorumluluğu üstünden atabileceği nu nısyan içinde hav ata gözlerini kapalan bıı kımscrın sı ası \e askeri mcie 0 maşıdır Dun krnd e go jş 1 b r a ka Ban^c^smınkı arasında farj olmamak masından şu (ticarî siyasî) neticeler gibi hiç bir siyasî neticeye de katlan dı Yakm mazının butun politikacılalelere bu derece ka ışması doğrusu çok cıa^ımıza Ord P'of Ömer Ce âl Sarç | m rından adlan tarihe altın harflerle yamaz. Asıl tehlikelisi budur' •cabıl de3ıİQir Zira Mersez Bankasının doğmaktadır d 1 k hiç bir sey so lerıiveceğ ni b İd rm ştır saçma bir şey zılanlar nekadar azdır' guç şartları dışında kamb.yo alıp ver13 MSAN 1942 Fuhrer doğum yıl Beledıvenm gelirini arttırmak ıçm menin riski ]f»h vp alejhte prim jap^r Bu jerefe mazhar olabilen bujuk sidonumu için hazırladığım nutku bir > apilan ikinci toplantı yaset adamlarımız, pek az olduğu gibi, abarcı para satmak veya almaktaki tek değişiklik yapmadan av. nen tasvıb bugün hayatta bulunan politikacılarıC H Partís nde I«tarbul Bel"d jesu T gelir acelenin de bir ajıo^veja dısauosu oletti \e çok memnun oldu lerinl arttınrakla ılg 1 ka un insansı lıze ması lazımdır Fakat son zan zamanda mız içinde de adı tarihe altın harfletıe 1 indeki görülmelere cuma ¿run 1 devam edı e b zde bu fark ku /vetlıce tecelli ediyor geçecek balojıgıtler gene pek az olaManeviyatı bozan bolluk cextir Bu top antıda partili milletvekıllerile caktır Her seçimde muvafık ve muhaÖğretmen Okullarının 100 üncü yıldönümü munasebetıle bupun 4 nüsha 14 MSAN 1942 Aımanyadakı ya Şehir Meclis u\elerı hazır bulunacak ir 7 e ljldeiberı Mirujen Merkez Bani3=ı kurları », serbest piyasanın kurlif partilerin adaylarından milletvekili içinde fevkalâde sayısı çıktı Tanesi 1 liradır Müracaat >erı Beyazıd bancı eıçılıkler^n ziyafetlerinde görülen loplantıja Demokrat Parti mille v»klll»r n n de şt rak edecesı h tkmdakı haberi C H P ları arasmda yvzd= 30 derecelerinde olan yüzlerce insanm adlarını tarihe alLetafet spartımanı, Öğretmen Okullarını Bitirenler Cemi} eti bollak manevi} atı bozacak mahiyette II Başkanı S d Be ter al nía ni*t r f rk görülüyor Bu fark sterinde meniı tın harflerle yazdırabılecekleııru umMesela geçenlerde Hırvat sefaretinde taraftan aşağıda dolar da musbet tamak, fazla havale kapılmaktır ki bunun Eren Evuboglu ve Bedri Rahmi bir kabul resmi tertıb etmişlerdi Devraftan yukarıdadır Bu hal dış tıcareneticesi sadece hayal kırıklığı olur Ejuboglu resim sergisi let ve ordu teşkilatımıza mensub kimt nıze ş ddetle tesir ediyor (Ihracıt) Tarihin altın harfleri, her politikacıEr»n Eıubcilu İle Sedri Rahmi son e=»r selerden bin kışı karınlarını tıka basa •=terljı etrafında toplanıjor (ithalat) d i Yann akşam Kadıköy SUREYYA'da nın adını yazacak kadar bol değildir do\urduıar Bu çok kotu ve ayıb bir lerın bu a j m on dikuzunda a^aca* i n b r color etrafımda Bundan tüccarlarımızın serg de toplu b r halde te h r edecekle d r Cuma akşamı Şehzadebaşı Turan'da Onun için bu buvuk şerefi, orta çaplı şev Çaresine bakmak lazım bir kısmı şıkâye çıdır Bı ha^sa sterimSerg Bedri Rahr m Be oğlunda A malı fanilerin kaşanacaklarını bekli} erek Dıger taraftan Dış Işıerı Bakanl gına mescıddeki atelyes nd» açılacik ııcı sanatka le ithalat do arla ihracat yap^n t ıccaMüzeyyen Senar IŞIL hayal inkisarına ugramıjalım. sovltJm Diplomatlara verilen benzin r n elli parçadan fazla eserini Ihtva ed°ceiv 1 mız bJgu*"kj durumun ıslahını lsave saz arkadaşjan tavınım da kesecekler Çunku son za tır jnrlar Faitat nasıl' KEMAL MISIRLI, SAADET NAZIKmanlarda bir çok yabancı memleket Belul A>"tun ile ka\ın\ahdesı GeıçeKten ihracat ve ithalatın sterlin mümessillerinin benzin sayesinde e d e CAN ve SABAHAT EKER birlikte arasındaKi dava ve dolar etrafında xutublarmasma bir ettikleri kızlarla cumartesi pazar günPolis Koleji talebeleri şehrimizde ÂŞIKLAR, »OTÎctZt icomedı 3 perde Son senelerin en a akn top a an d»v ala eeb sterlının M°rkez Bankasında, leri kırlara g ttıklerı goruluvor Bu da rindan biri olan B*tul A}tun dav as e ala D in Po İs Ko eji son sınıl talebesinden 40 gene başlarında mudur ve öğretmenleri olkah bir muhakeme dun sabah Kadıköy As daha doğru değeri gos*eren karaborsatabu halk arasında şiddetli tenkıdleıe dan yüksek do arda alçak kote edılduğu h» de sömestr tatilinden favdalanarai BU A K Ş A M " " sebeb oluvor Diplomatların da memle 1 e Ceza mabkemes nae sona em. t r mıze gejnış erdir Gençler şehrimizin B J dava A!aedd n ketin umumî gidişme uymaları gerek renkovundekı evde n a " o m den sonra E rres dır Buna DIT de şu enemmıjetlı tanhl yerlerini gezm şlerdir Ón 'mti'deki j lan tere en n tesb ti am lı e lemek mümkündür ingiltere B zım paramızla lord gibi j aşamaga esnasında cerejan ed»n b r hâd eden doğ cuma gunu de Bursayt gideceklerdir katı para memleketlerine ucuz fıat ve hakları yok hele bizimle aynı safta muştur iddiaya göre Kadıkov î ukuk haki Amerıkaya sattığımız kromlar musa d ödeme şartıle, jumuşak para harb eden memleketleri temsil edıjor n n n hu7 runda vapı an tereke tesbıtı es memleketlerme bjnun ak me mal gonEtibsnk işletmesi Amenkava 50 bin tonrasında ka invalides Refika A un Betule ELLA RAINES ve EDMOND O'BRÎEN luk lkınd bir parti krom ıhrae etmen üzera larsa buna hiç müsaade edilemez £ır hakarete bulunma ur R"f ka Avtun tterıyo Turkıv° bir yumuşak para b r arılpsna yapmış ir Kromları Türk va Bitaraf memleketlerin gazetelerinde da bu idd adın bahl c ge! r ale h ne Kadl rremleketıdır ingiltere bizi, me«elâ ^~ pur arı ta^ıvacaktır Amerikalıların yeru bir gemi inşa pro toy AslKe C»za mahkemes nde b r hakaret rrer ka ve Isvıçreey ka r şı dıskrımıne eMadeni eşva sanatkarlarının oa ası açmış Betul d» mukabil bir davida gramı vaptıkla mı okuyoruz Fakan )r I ulurmu tur Al 1 a d a i faz a b r zaman dıjor bizi en az mazh?r mu aade japtıklan kongre son deıece muazzam Fakat Amerika danben de am itmekte olan bu da ada R mem »ketler araşma sokuyor Ingı iz Maden! Esra Sanatk? ları istihlak Koope lıların ileri sürdükleri rakamları nasıl nka Ayturuı avukat ihsan Yar*uvnt B»t lu malı bize onlara gittiğinden daha pahaB nbır hevecan ve buyuk zaoıte filminde tehlikeli kadın ve gangster ratıf senelik kongresi dun saat 10 S0 da karşılamak la/un geldiğini biz çok iyi de Abdurrahman Şeref Laç tems 1 etTekte ıya gnlıyor, onun ıçm biz tercıhan AEminönü Ha kev nde yapılmıştır rollerini yaşatacaklardır Örümceğin gece avını beklediği gibi dnajetı İdiler Başta Kadıköy Hukuk Hak m oldu bil rız Başkanlığa Necmedd n Doganî geçilmiştir gu halde bir çok sah dlern fe dinlend gı ha menk dan mal almaag şıtab ediyoruz. işlemek için pus ıda beklıyen katıl idare he>e+lnın senelik faaliyet raporu ve Bu konuda avnı zamanda şu mülak« et dıvası dun sona ermiştir Chuıchıll in nutku rrurakıb raporu okunduktan Fonr» tenkldle e hazayı da gozonunde bulundurmak laMahkeme davacı Ref kın n evvelâ a?ır geç lmiştir Churchıll bugün öğleden sonra Avam zımdır Ingılt°renm tediye muvazenesi ¡ 3 bujuk jıldmn nıjat verd a b a nare Beti j Soz alan bir ortak kendilerine verilmekte Kamarasında nutuk söyledi ve bu sefer hakarette bulunduğunu kanaat get rerek n de cçıktır Bu sebebden ingiltere, t ı r çok buna mukabele ett g n» Re olan komur in eks k c duğunu Zonguldakta Bin heyecanın mevzu vaptığı büyük bir eserin dehşet kattığı film son derece mütevazı konuştu fıka A tunu 3 aj 'ıao=e mahKÛn etm Be raddelerın bnhassa bizi ilgilendiren p k demirinin tjkenmekte olduğunu zaten Maamafıh, Ingılu milletinin manevi tu u de avnı ceza a çarptırTMır Ancak tu un gibi ıhrac maddele*imızjı ithalim Perşembe akşamı bunun ge 51 güzel tevzi ed ldığıni ile de p k v atanın kökünden sarsılmış olibılece hakaret karşılıklı vukua geldiği ve davacı aar^ltmışt r Bu itibarla ve sterlinin fazdemir n bulunamıyacağını ortakların da işsiz Ref k i 1 in her t alması ıhtırr alinin mevcud olduğunu sovlegını hiç zannetmiyorum ingilizler bir kındaki sebeb v et verdf olımstjr k s hak la Türk Liralı getirmesi doajısıle Inkarar da satı* n iştir havlı zorluklara gogus gererler ancak gıltereye ihracat ne kadar kârlı olsa da Kooperatifin malı olan kamjonun kazancı creían aonra ı*v an ederler ve hakıotı og Ingılterenın daralan ithalatından oturu meselesi ctaja çıktığı vakit kongred" mü KÜÇÜK HABERLER renırler Churchıllın hiç olmazsa cesar bjnun bir hududu vardır Sterlin saha nskasalar balamış ve bu münakaşalar uzun bir şekilde konuşmak, ovunmek hatta müddet devam etmiştir kadar The UT eer» • S L U D I A ab s an n Dahran çehnrden mı Kendire munhas r kılacak Daha sonra d lek ere gçllmlş ve yeni pek bon bu şekilde jalan atmak ba gelen Pan Ameukan uçağının tevakkufun tecerrude giden İngiltere ile ticaret JOEL MC CREA GAIL RUSSELL HEKBEKT MARSHALL in idare hejet seç'm s«ır kımlarından ingiliz milletini temsil et dan ıstııade eden 40 Ame ikalı sevyah dun guç • <~ı için bizim ora 1 ıl° ticaret > m buy uk filmi. şehrimizi gezi s er ve gene av m uçakla A hacmimiz asgarî derecelere dusmu tur tıgı muhakkak ingilizler yalanı bir siTEŞEKKÜR Fangı mucize o hacmi genış'etecektır yaset silahı olarak kabul ederler ve e rrerikava hareket etm şleraır SAĞLIK Yardım Sevgili zevcim ve büyüğümüz kadastro fen ger işlerine yarayacaksa hiç çekinmeden ne•bağlı sağlık ve Sosjal dun ecza Müdürlüğü düşünülmece değer' ekipleri depolarım YARIN AKŞAM prrırlenndn kul'anırlar Zevkine güzelliğine sen ve eğleno* i kontrol etmişler ve kodekse uvgun olrrıyan SALİH AKMAN in Düşünenler yok değildir Buna karşı (Devam ediyor) parrukları 1 satışı mened İn s t r musikisine rerkl ve ihtişamlı sah. cenazes ne gpjncK zaruretinde bu unan re• ATATURKU "i a atma Cerrujetı Bas bir şöyle diyenler var D o ^ ı Merkez vatla Bcıni7a h j r a k eden sayın akraba ve nelerine doyu'amıj acak bir film (1) Meşhur Amerikan kadın muhar kanlığından Cemıvç i z ü e'cnnd°n oljp Bankası sabit tutsun sterlini serbest dostlarımıza av 1 ayrı teşekküre derin acımız =ehr mtzde bulunan E z ıcan mületvek lleT n pıvasaya bırEialrn Bir de «öyle den, riri Sinemasında mâni oldJgu^oan gazeteniz vasıtasıle a'erjen den Behçet Kenjal Ça ar tara'ından cuma t edır Tekmil jabancı paraları serteşekkür eder z gunu ısat 18 de Bevoğlu 1 alke inde A J Sztompkanın bu akşamki konsen Esi Şevket AVman tjrke Aıd Hat : konulu b u konuşma best piyasanın açık arz ve talebine bıŞeh mızde muvaffakı eti b r re lal ver vsoılacaitır Gır s serbest r Ea dizi Ş ıkrıje Ojman rakalım d k en sonra Ankara} a giden ve orada Cum *«¥ • ŞEHIDLIKLEPI *nar Cem vetinden 5 Her iki seklide de karşıya bir takım hur Başkanı Inonunun de hazır bulunduğu Cok sevgili babamız konser veren t a i ı n n ı ş Polonvalı pljano 18 mart Çanakkale Zafe mn >ıldor ima mu mesele çıkacaktır Bunların bazılan J HAMIT PEKCAN'ın i ozu Henn Sztompka bu aksam saa naseb» ile a^ız sehıdlerımızın ruhla ına ithaf sanlardır Gereçk ticaret ve şems ha j cenaze meras m nde bizzat bulunan ve ziya 18 ¿ 0 da Melek s nemasında son resitalini ve ed İnek üzere 19 rr a rt 94S c u ı a gunu c ma > namazından sonra Koprubaşi"da "ienıcarrude reketının ıcab ettirdiği kambıjo ile ha 1 ••etler le'veva îe elefoı ve meMublarıle çektir P yanist buradan Ing İtereve g! Cem ye mız ta afından Mevlidi ^eoevı okut v adan ve spe* ulâ'yondan dolavı lu ' acımıza katılan kıymetli dost ve meslekdaş;c kt r (RENKLİ) Ba§ rollerde tjrulackt Bu mevlide heries dı\etıdi larımıza teseıtsar erimizi saygılarımız a sulu olacak kambiyo birbirine karırarız. • YALNIZ Vatan I , n Pa t 1 geçen av şık halde piyasayı işgal edecek m ı ' ınlannı alâkalandıran Bulgar'ar tarafından şehid ed len me hum Fer dun Pekcan Ferıha A>dm CARMEN M İ R A N D A p lot K e m i RTenoc es T ve bu es le le bu Devlet ithalât \e ihracatçıyı müdafaa r«usrpf A din n şehıdl'r m zın mukaddes ruh a ıra tnaf ıcın bir (kambiyo murakabe heyeti) VÎVIAN BLAINE MİCHAEL O'SHEA edilmek üzere Fat n camiinde bugün ogle kuracak mı' Dev letın elinde b r fon bunarrazını mjteakıb mevlıd okutturacak ir lunacak m ı ' Devlet kamb yo uzeıne girmesi ilinde değil! = naoenen Para ¡ GÜNÜN İKTİSADİ HÂDİSELERİ ¡[HEM MIHINA NALIN \ değenle oynanacaksa, neticesi bilinerek oynanmalıdır *•* Yazan: »^^^ı^m»>ı^^n Altın harflerle... Dr. Nizcmeddin Ati Sav İktisad Fakültesi Dekanı istifa etti Ayîık Öğretmen Dergisi İSMAİL DUMBULLU TİYATROSU SÜMER SİNEMASINDA İKİ YÜZLÜ KATİL L Â L E 'de ÖLÜN YUVALARI MELEK ZEVK PEŞİNDE lgıje da anan çeşıd'ı »azılarla çıktı MELI yakışır. nasıl olacak' Edebi}at konuşmaısımz'' Verdiğimiz modelleri bıçersleri (Hasnıye Balkanlı), Yapma hı öpücükler, Zayıflamanın 10 şartı, ma 3olları Yun, el ve yemek işleri, Dantel sergisi, Tuık motifi, Ortu ve Evimiz, Şık bir masa ortusu, Güzel 1), Karikatür ve fıkralar, Renkli patron v.s. HANIMELİ AN Mafbaaa • BAKIRKÖY Erke* ona okul okul ale birli e Fa kevı salonunda b r topla ıtı teı t b ö tm st r Bu top antıda ©kul rrjduru t lebe e eı le avrı ayrı gor şmuş ve iri h te f soru ara cev ablar vermıst r • Ş^FRIMIZD^ bjlunan Ekonomi Babanı Cav d Ekin dun Sumerbink iplik ve d"ku ma mues«esesnde ıdaıeje aıd i er Líer^nde Lir m dde mejgul olmuştur • DEMZİOLLARI işletmesi KoopeıatıEl enel < kengres dun es eden "i a Galata rlcu S* en inda v a p ı n i ' t ı r Kooperatif n 1000 01 ağırdan ancak 32 ortağı içt maa gelmışt r • BRUKSFLDE 17 nisanda svılac>> olar E ern?s onal Fuara Türk f>c r eri de dave ed Imıslerdır • SUMEKBArciN t ı g l f r e d e T ithal et tıg Portland çınentos ma fazla Ulıb çiil ğı ç n İsteklilere verilecek olan azami 100 ten m araltı K°r şeyin usturde Tusuf Zîja Ortaç Gandiye ağıt Behçet Kemal Çağlar Uelıl yaŞıyor1 Peyamı Safa Kanuninin cenazesi Resdd Ekrem Koçu Aynını japamaz mıyız* Emin FnsuJil Türk tarihinden sahnemize Sedad Çetıntaş lurkluk dunvssı Dil kavgası Sanat hah rlerı Hikaye Şıuler. CUMHURİYET Mıshası 10 kuruştur Abone Şeraiti Uu aylık Uç avlık AJtı aylık Senelik kiye İçin 300 Kr S00 . 1500 » 2SOC 600 1 ıeoc 2900 S40« cimento 10 tosu Milliyetçilerin Bu Eşsiz Dergisi YARIN ÇIKIYOR ^ D İ K K A T gazetemize go ıüer len evr^k ve yazılar neşredilsin edilmesin lada olunmaz. mesuüyei kabul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog