Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

lar Konferansı dün Pariste to Konferansın dün meydana çıkan siyasî çehresi: Demir perde dışAda olan milletlerin savunma cenBeri D. P. ve kendisine karşı harekete geçen üyeleri } Ankara 15 /'(Telefonla) Demokrat ÎParti genel ¿are kurulu, bugün de öğleden önce! toplanmış, öğleden sonra da çalışmalarına devam etmiştir. Ge Arkası Sa. 4. Sü. 6 da Batı Almanya ve hattâ Ispan; sistemde yer almağa idare kurulu bugünlerde bu Genel hakkında da karar ye bunlar Bundan .evvel alınan kararların Medís Grupunun bazj üyeleri özerinde hayırlı tesirler yapmağa başladığı/söyleniyor Dünkü açılış töreninde Bevin, Biajault, Necmeddin Sadak ve diğer Dış ¿işleri Bakanları mühim birer nutuk söylediler Necmeddin Sadak kıtamızı tehdid eden tehlikelerden koruyabilecek bir teşekkülün temellerini atmak lüzumunu belirtti ve Türkiyenin iktisadî ihtiyadârile imkânlarının daha derin bir tetkike tâbi tutulmasını istedi Emin Sazağın beklenen demeci EsklşehİTYp. milletvekili yeni parti kuracağı haberlerini yalanlıyor Başmuharririmiz Nadir Nadi bildiriyor ,Paris, 15 (Telsizle) Amerikaya ( tazim nutuklarile açılan konferans, poli» tik çehresini artık iyice meydana koydu. Konferans, «demir perde» dışındaki milletlerin bir savunma çemberi olabilecektir. Batı Almanya, hattâ ispanya, yeni sistemde yer almaya kuvvetle namzeddirler. Isp&nyanın kabulü bahsinde güçlükler ihtimali vardır; bununla beraber umumî intıbe. şimdilik müsaiddir. Ancak, sistemin muvaffak işliyebilmesi, her milleti ilgilendiren mahallî şartlara yakından bağlıdır. Mesele, önümüzdeki İtalyan seçimleri, bu memlekette komünizmi hâkim kılarsa, sistem herhalde temelinden sarsılacaktır. Rus politikasının sert ve hırçın kadrosu, Avrupalı milletlerin gözünü açmaya başlamıştır. Çekoslovak hâdiselerinin her hususta büyük rolü olmuştur, denebilir. Avrupa Birliği fikri, zaten ancak böylelikle kuvvetlenebilirdi. Açılış celsesine aid tafsilât Türkiye, iktisadî en Muhacir ve mültecilerle Türkiye ve Yunaıtistana göçebelerin iskânı Dış İşleri Bakanımız Necmeddin Sadak, Londrada Bevinl ziyaret ettikten sonra, Londra Büyük Elçimizle beraber İngiltere Dış İşleri Bakanlığı binasından çıkarken Ankarada tetkik ve temaslarına başlıyan General Hoag (sağdan birnici), Almanyada 4 Türkiyenin Birleşik Devletler nerdindeki hava ataşesi Albay Tekin Arıburnu,,' rupadaki Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı General Curtís E. Lemry vey Türkiyeyi evvelce ziyaret eden General Hail ile görüşürken «Bugünkü buhrana sebeb, KöpParis 15 ( A J , AA., B3.C.) Av1 rülünün gururile Menderesin rupa kalkınma V A ¿& devletin "politika ^»yontma olan iştirakile saat 16 da toplanmıştır, ingiltere D15 isleri Bakanı Mr. Bevin başiptilâsıdır» ' kanlık mevkiinde idi. Bevin'in nutku Mr. Bevin, çok iyimser olduğunu belirtilen bir nutuk söylemiş ve General Marshall'ın dokuz ay evvel Harvard'da söylediği nutku hatırlatarak Avrupanın eli kolu bağlı kalmadığını, bilâkis kalkınmak için çalıştığını ve mühim başarılar kazandığını anlatmış, Ingilterenin Avrupada ekonomik bir birlik kurmak için her teşebbüse iştirak edeceğini belirtmiştir. Mr. Bevin Almanya meselesine temasla Londrada yapılan son görüşmelerde İngiliz Amerikan işgal bölgesile Fransız bölgesinin daimi teşkilâtının Avrupa kalkınma programına iştirak Ankara 15 (Telefonla) Amerikan olduğu halde bu sabah saat 10,30 da Aetmelerinin kararlaştırılmış olduğunu yardımı havacılık kısmı başkanı Gene merikan Büyük Elçisini makamında zibildirmiş, bu da konferansa beklenmi ral Hoak, bu sabah resmî ziyaretlerine yaret etmiş, saat 11.30 da Millî Savunyen bir yenilik vermiştir. başlamıştır. Beraberinde albay Marshall Arkan Sa. 3, Sü. 6 da Emin Sazak Bidanlt'nun nutkn Emin Sazak €Son Saat» gazetesina Daha sonra Fransa Dış Bakanı Biverdiği beyanatında, D. P. deki son dault söz söylemiş, Marshall programıhâdiseleri, kendi görüşüne göre açıknın ehemmiyetini belirtmiş ve General lamıştır. Emin Sazak, büyük kongreye Arkası Sa.. 3, Sü. 2 da Arkası Sa. 4. Sü 1 d* bugün geliyorlar Amerikan yardımı havacılık kısmı başkanı dün Ankarada resmî ziyaret ve temaslarına başladı devlettir yeni Amerikan yardımı B irleşik Amerika, İkinci Dünya Harbinden sonra üzerine aldığı, yeryüzünde »arışın ve demokrasinin liderliği vaifesinin icablannı yerine getirmekedir. Ayan Meclisi, Avrupaya Yarlım Kanununu, yeni Marshall plânıu, bununla ilgili 16 lar Konferansının ara işe başlayacağı gün kabul etti. likasından da, Türkiyeye ve Yunalistsna yapılacak yeni askerî yarlırnlar için 275 milyon dolar daha ahsisi hakkındaki kanun tasarısını nüzakereye başlıyor. Böylece Amerika, bir taraftan Ivrupanın ekonomik kalkınmasını, liğer taraftan da Türkiye ve Yuna¡istanın askerî bakımdan takviyesini emin etmek yolunda yürüyor. Bu ki hareketin hederi de birdir: Avrupa niHetlerini komünistlik zehrine ve nzıl tecavüzüne karşı kuvvetlendirnek. Onaltılar Konferansını yakından akib etmek üzere, Dış İşleri Bakanınız Necıueıldin Sadakla beraber Paise gitmiş olan başmuharririmiz Nalir Nadinin bildirdiğine göre konerans, iktisadi mahiyetini muhafaza itmekle beraber, siyasî bir toplantı la olacaktır. Böyle olması gayet ta)iidir ve zaruridir. Çünkü, dünyada • alnız şipıdi değil, ta eski zamanlarlanberi iktisadla siyaset birbirinden lyrılmaz bir küldür. Bir çok lıaıble•n en mühim sebeb ve âmilini ekoi Amerika Ayan Meclisi Dış işleri Komisyonu dün meseleyi görüşmeğe başladı, Marshall mühim beyanatta bulundu Washington 15 (a.a.) Ayan Meclisi hakkında verdiği izahatı dinlemiştir. Mr. Marshall, bundan önce TemsilDış İşleri Komisyonu, bu sabah yaptığı kapalı bir oturumda Dış İşleri Bakanı ciler Meclisi Di? İşleri Komisyonunda ileri sürmüş olduğu delilleri tekrarlaMarshall'ın Yunanistan ve Türkiyeye Arkan Sa. 3, Sü. 5 U yardım programlarının kabulü sebebleri Bunların tâbi olacakları hükümleri gösteren iskân programı Bakanlar Kurulunca kabul edildi Ankara 15 (Telefonla) Muhacir ve mültecilerle göçebeler ve gezici kiptilerin Türk kültürüne bağlılık ve Türkiye nüfusunun iskân vaziyeti ve dağılışı itibarile tâbi olacakları hükümleri gösteren iskân programı, Bakanlar Kurulunca kabul edildi. Bu programa göre tekbaşına veya münferid aile halinde yurda gelecek muhacirler, alışık ılduklan iklim şartlan ve daha evvel iskân edilmiş olan yakınlarının bulunduğu yerler gözönünde tutulmak suretile iskân edileceklerdir. Bu gibilerden soyu ve anadili Türk olmıyanlar, aynı soydan olan ve aynı dili konuşan köylerde iskân edilemiyeceklerdir. Ancak Adalet Bakanının demeci Baronun dün geceki yemeğinde Bakan, avukatlarla savcı ve yargıçlar arasındaki işbirliğinin lüzumuna işaret etti bu yerlerde yakınları bulunanlar, yeni bir kesafete meydan verilmiyecek bir nisbette iskân edileceklerdir. Dış memleketlerden toplu bir şekilde Dün gece İstanbul Barosu avukatlagetirilecek veya gelecek muhacirlerden rının Taksim Belediye Gazinosunda ter Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Arkan Sa 3. Sü. i te Amerika Muallimler Birliği Umumî Kâtibi şehrimizde Öğretmenler Birliğinin dünkü toplantısında bulanan Nr. Irvin, Amerika ile aramızda öğretmen mübadele edilecc «ti söyledi Istanbulda bugün 2500 dilenci faaliyet halinde Tahsin Coşkan Tuce Divanda [stanbtılıınetişi ve hükümet Yüce Divanda Tahsin Coşkan dinlendi Bakanlar Kurulu, canlı hayvan ihracı meselesini de tekrar tetkik ediyor Dün, akşam geç vakit Belediyede Vali ve Belediye Reisi Lutii Kırçların başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Ankaradan gelen Ticaret Ofisi Umum müdürü Mustafa Nuri Anıi ue Belediye Reis muavini Nazım A>da. Iktisad müdürü Naim, Mezbana miulürü Servet hazır bulunmuşlardır. Ticarei Ankara 15 (Telefonla) Yüce Diva Ofisi Umum müdürü Mustafa Nuri A nın bu sabahki toplantısında tomruk mi, hükümetin İstanbul et işini halle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog