Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

II lara ait paralar iş Münasebetler tların kontrolünü istiyor Dün Beykozda yapılan toplant kurucuları mühim ifşaatta bi Celâl Bayar ve / Komitesi Menderesin açıklaı Kızılların gayesi: Dünya Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu diyor ki: etmiyen arkadaşlardan bir kısmını YENİ PARTİ'ye tahsis etme em lir ilk müzakerelere bugün başlanıyor, e için hiç bir meblâğ ayrılmadı ihtilâli Amerikan Temsilciler Meclisi mühim bir rapor yayınladı Raporda Sovyetlerin mütecaviz dış siyaseti bütün çıplaklığile anlatılıyor • ...•••• .;p;:' :r * * ; Washington 29 (a a ) (U=ı=0 Temj silcıler meclisinin geçen sene A\ rupada ve Yakın Doğuda sıvası şartlan yerinde ınce'emış olan tâli komitesi «Dun ya korrunızmının kullanmakta olduğu Maıshall, Truman la bir arada Washington 29 (A P ) Ameııka dan tekhf edilen 6800 ırı'jon dolardan taktikler ve tabı veler» hakkında bir racor yayınlamıştır natosu A\ ipa jardımına dair olan 5 300 mıljon dolara indirilmişti Rapor komünizme ve komitenin ka.ızakereyı pazart^sı gunu ele alacaKKomite her devletin Bır'eşık AmeCelal Ba\ar, Bej koz A\ rupa > ardım programı Senato rıkada \atandaşlan tarafından yatın naatine nazaran Amerikanın alması Demokrat Parti içinde uç ay e\ \ el ıcab eden kaışı tedbirlere müteallik on n d ş muna ebetler komı'esı tarafm Arkası Sa 3, Su. 3 te patlak veren buhranı örten e^rar pernetıce\e varmaktadır desi, nıhavet Bevkozda yapılan duntvd Uzya Jar t^i'We, U&srjpv „ , . , cfa tanîamlTe ^kalfÜKtiT95"! nen bu neticelerden bazıları şunlar'dır tının içindeki ihtilâf, olduğu gibi ortaKomünistlerin bir tek gajelerı \ ar ya ^erildi Gerçi son günlerde ödenek dır Dünya ihtilali Komünistler bu ihtilâlin şiddet kullanmak suretıle yapılmasını nazarı itibara almaktadırlarSov3etl»r Bnl gı bu ihtilalin bellıbaşlı kuv\etı olarak addedilmektedir Korrumstler kendi kuvvetlerim takvive çimek ı c bankalarının kuvvetim zayıflatmak ıçm silahsız bir harbin en mo Arka*ı Sa 3. Sn 1 de >uad Hayrı dâvasına bugün başlanılıyor Demokratları arasında ve yolluk zamlarını Genel Başkana tealim etmıven milletvekillerinin isimlen açıklanmış, genel kurul'a meclis ^ u p u snlaşmafîıkîar Vti&t çı*îatılmış Celâl Bav ar Izmırdekı son nut Arkası Sa. 4, Su. 1 de füce Divanda yargılanacak 24 sanığın isimlerini bildiriyoruz D. P. Mersin kongresi sinden do'aM çok üzunru duvduklarım belirttiler Daha <wnra hurn\et mısakmm tahakkuku Seçim Kanununıın *adılı ve idarî baskının kaldırılması istendi D P tüzüğünün 13 uncu maddesi münakaşa mevzuu oldu Tarsus dedelerinden Nanf Gursoy bu mevzuda konuşurken «kırk senelik politika cambazı Celâl Ba\ar> cümlesini sarfeder etmez salonda fırtına kop*u herkes avağa kalkarak del^şenın kürsüden inmesini ve «ozunun gen a'ınmasm Arkası Sa 3 Sü. t de üzerindeki Rus tazyiki Finlandiya henüz kat'î kararını vermedi Çekoslovakya, Rus peyklerile yeni andlaşmalar imzalıyor Yüce Divanın toplanacağı largıtay binası HeKmkı 29 (a a ) (United Press) inkara 29 (Telefonla) Yarın "a>t nal, Munır Kancık, Kenan Yaltu Mu Halen gupten hasta olan Fmlândıva da Yüce Divan Tekel yolsuzlukları zıffer Sakıcı Hurrem Seren Şe*tı«ed Cumhur Başkanı M Paasıvıkının, ekselesi uzeıınde yargılamalarına bas chn Akçullu Ekrem Necmı Inel Ab serisi iFınlândıva haftası» na ıştrak Ottav ıcakür Sanıklar 24 kışıdır İsimlen c! lUadır Bıhmer H Alı Selft Arkası Sa 3 Su 2 de etmek üzere Stockholm'a gitmiş buluılaHı^ Saad Havrı Urgublu Ulvi * e nan Fmlandıja Bakanları ı e sa\lavlarıle istişarelerde bulunmadan Mareşal Stahn'ın teklifleri hakkında hiç bir karı almo acağı bıldır lmektedır Dünkü kongre hararetli oldu* tartışmalar sırasında bir delege susturuldu bir diğeri de Partiden istifa etti Mersin 29 (Hususî) D P Mersin il kongesı bu?un butun kazalardan gelen delegelerden mütevekkil buvtx o kalabalığın ıştırakıle yapıldı Zaman zaman heyecanlı tartışmalara sahne olan kongrede Mersinin Demokrat milleti ekıllerı d« hazır bulundu ar Deletrear idare heyeti raporu üzerinde aksamın gec saitlenne kadar suren tenkıd er \e dileklerde bulundular Mersin Demokratları bu arada bılha«a parti içindeki anlaşmazlıklardan ve Ce^l Ba\arın Grup Başkanlığından istifa etme Yurdda karahiş şiddetini arttırdı Karadeniz sahilinde tipi başladı. Havzadaki ocaklarda amele değiştirilemiyor açılır açılmaz, işçilerin kovlenne iade edilecekleri bıldınlmıştır. Kar, devam etmektedir Ziya Işık Fırtınanın Yurddaki tesirleri Adapazarı 29 (a a ) Bol yoğmurlardan sonra ıkı gundur kar vağmakta Arkası Sa 3 Su. 2 de Beşiktaş, Sparta'yı 30 mağlub etti Aıtkarada bir inşaat kongresi toplanıyor Bah de\ letlerınin Pragdaki Zonguldak 29 (Hususî) İki gundenelcilerinin durumu ben yağan kar, şehirle kaza \e köyler Londra 29 (a a ) Batı de'v'etlerinin arasındaki yolları kapatmıştır Ay sonu Arfcost Sa 3, Su 1 de olduğundan, kormrr ocaklarında münavebe ile çalışan amelenin değiştirilmesi ımkânsızlasmıştır işletme, bilhassa Devrek volunun açılması için teşebbüslere girişmiştir Ameleye yapılan bir tamimde1, yolların kapanması dolayısıle \enı amele getirilmesine imkân bulunmadığı anlaşılmış ve vollar açılıncya kadar kendilerinden işlerine devam etm^in istenilmiştir Tamimde, hava i Üniversitede derslere Kongrede bilhassa yurddaki mesken davası görüşülecek Ankara 29 (Telefonla) Yakında Ankarada bir inşaat kongresi toplanacaktır Kongre, aynî fıat analızelerı, teknik şartlaşmalar, muherdıs \e m marlann japaciKİarı islere mukabil verilecek ücretlerin tarifelerini tesbıt edecek bugüne kadar kdf derecede etud Dün Ankaraya giden Necmededilmiş olan temel ve zemm mihaniki din Sadak, konferansa iştirak meele=ını ele alacaktır hakkında henüz davet Bajmdırhk Bakanlığınca son defa ha. znlanmı» olan j e r sarsıntısı bölgelerigelmediğini söylüyor nin jenı talımatnames de konare^e arzedılecektır Bunun içinde seylab bolBir muddettenben şehrimizde bulaetlen de vardır nan Dış işlen Bakanı Necmeddın SaKongıede ele alınacak mu^ım mev daiv dun akşamki trenle Ankara\a gıtTllîaırlan hl I At, =V e lor r, r n imar Onaltılar Konferansı ve Türkiye
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog