Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

r B. BALKAYA Lüks Mağaza Tüccar Terzi Şeker zammını tetkik Dogu ile batı arasmdaki komisyonunda tartışma uçurum gittlkçe geniştiyor Maliye Bakanı, muhaliflerden ((onlar)) diye gıyablarında Demir perde arkasındaki baskıdan kaçarak konuşur gibi bahsedince Demokratlar alındılar, derken batı bölgesine iltica edenlerin sayısı arttı tartışmaya Şükrü Sıkmensüer de karıştı Berlinin yeni Belediye Reisi Reuter'in vaktile Türldyeye sığınmış olması, 18 ay evvel başkanlıga getirilmesine, Ruslar tarafından manı mâni bir sebeb sayılmıştı Berlin 8 (a.a) (U L Cmnhnriyei Cad. No. 110 E R Z U R U M Paltoluk, Mantoluk, Kostümlük, Rophık, yünlü ve ipekli kumaşlar, trençkot pardesüler ve bilumum tuhaiiye eşyası. Ayrıca, en son moda değişikliklerine göre KADIN, SUBAY, SİVİL elbise, palto, manto, tayyör vesaire dikilir. Ucuzluk ve zerafeti yalnız mağazanuzda bulabilirsiniz. umhuri 25 inci yıl Sayı: 8737 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu Istanbul Ko. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24288. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 KURUCU5U: YUNUS J7ADÎ * Çeviren: fŞ$R NAMIK HANSOY İnsanların k^fcyfea zengin olmak için elmas madenlerındeki çalışmalarını, bu uğurdaki ihtirflljlını, teşrih eden ve bu arada meraklflÜrâH&ım hâdiseleri tasvir eden, Cenubî /Cfrika.'bölgesinin nebatl ve hayvanî hayaü Ijföında malumat yeren bir romahdrr.'150 kuruş. CENUP YILDIZI J U L E S V E R N E Perşembe 9 Aralık 1948 İNKİLÂP ,<KİTABEVİ L j D.P. milletvekilleri, kanan tasansım "arkadan gelen istim,, e beıtzettiler ve redditti istediler, fakat komisyon çoğunluğu kabule karar verdi Ne diyecekler? ongreye sunduğu bir raporla bize yapılan ekonomik ve askerce yardımın bir blançosunu çizen Başkan Truman, ileri bir hürriyet rejimi uğnına harcadığunız gayretleri de öviiyor, bu hususta beslediği takdir ve hayranhk duygularını açığa vuruyor. Başkanın şu cümlelerini bir defa beraber okuj'alım: «Tamamile tehdid alhnda bulunan bir millet, çok defa. millî güvenlik uğruna ferdî hürriyetleri kısmaya mecbur olur. Halbuki Türkiye, korku ve şüphe ile dolu olan dünyanın durumunu nazan itibara almadan ferdî baklan temsil ve sıyanet eden müesseseleri ıslah yoluna kemali cesaret ve azimle ahlmıştır.» Birleşik Devletler sayuı Başkanının hakkımızdaki iyi düşüncelerini belirten yııkanki satırlan mcmnıınlukla okuduğumuzu buraya kaydetmeliyiz. Sağdan. soldan telılikelerle çevrili bir coğrafya bölgesinin ortasında. hiı milletin .azcok giidüm prensiplerine ^ftayanaTi rejimini îJeri bir hürriyeT havasına grire ayarlamaya kalkmasi gerçekten bir cesarettir. İç ve dı^ şartların çeşidli gelişme imkânlannı hiçe sayarak böyle bir ayarlamayı göze almak için bir millet her şeyden önce kendine güveniyor olmalıdır. Biz de böyle bir milletizdir işte. Aşın sınıf kavgalarınuı vurdumuza girmemesi. dış düşmanlara karşı halkımızın daima uyanık bulunması. vicdanlanmıza hükmeden sağduyu, nihayet Türklerin oldum olasıya bağlandıklan adalet sevgisi bııgünkü gayrctlerimizi kamçılayan âmillerdir. Ferdî baklan koruyan temel müesseselerimizi iyice ıslah edebildiğimiz gün millî gücümüz şüphesiz şimdikinden de verimli olmak imkânlanna kavuşacakhr. Sayın Birleşik Devletler Başkanının sözlerine daha geniş bir mana vermek acaba mümkiin değil midir? Tnıman. meselâ şöyle bir diişüncesini de satırlar arasında anlatmak istemiş olamaz mı? «Türkiye gerçi demokratik mtiesseselerini düzeltmeye çalışıyor. Fakat dünyanın bugünkü karışık halinde bu bir cesarettir. Tehlikeli vaziyetlerde ferdî haklan bir dereceye kadar kısmak mümkündür. Türkiye daha az hürriyetçi olsa bile biz gene ona yardnna devant ederiz.» Evet, sayın Truman, belki böyle bir fikir de beslemiş olabilir. Hemen söyJeyelim ki bu fikir bizi hiç ilgilendiremez. Daha San Francisco toplantısuıdan önce burada yazdığunız gibi demokrasi cephesile aramızdaki işbirliği bir şekil meselesinden ziyade siyasî bir zaruretti. Dünyaya göz diken totaliter bir devlet tepemizde durduğu müddetçe demokrasilerie ayni cephede yer almamız gerekiyordu. Daha ziyade dış politika kaygularile içeride rejim ayarlamalanna kalkışmak, hem bize yakışmıyan bir NADİR NADİ Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Muammer ALakant Şükrü Sökmensüer Şevket Adalan Celâl Bayarın Trakya gezisi D.P. Genel Başkanı, dün Muradlı ve Vizede konuştu, bugün Kırklareline gidecek Vize 8 (Hususî) D. P. Başkanı Celâl Bayar ve refakatindeki zevat, bu sabah Tekirdağdan Vizeye hareket etmişlerdir. Yolda Muradhya uğramışlardırJBeyazköy civarında atlılar ve köylüler tarafından büyük tezahüratîa karşılanmışlardır. Kurbanlar kesilmiştir. Konuşmaları muteakıb öğleyin Saray ilçesine varılmış, Bayar, halkın dileklerini cevablandırrmştır. Vizeye akşamüstü girilmiştir. Büyük bir kalabalık tarafından karşüanan D. P. Genel Başkanı günün iç meselelerine temas eden uzun bir konuşma yapmıştır. Yarın Kırklareline gidilecektir. Arkası Sa. 4. Sü. 7 de Ankara 8 CTelefonla) Şeker ve glikozun isühlâk vergisini arttıran tasiiı, bugün geçici komisyonda göriişülmüştür. Şeker fiatlarına zam kararı, bu tasarıya dayanacağından, kanunlaşınca 17 eylul 1948 denberi muteber sayılacaktır. Komisyondaki Demokrat millet vekilleri. Millî Savunma ihtiyaclarına yıl içinde 100 milyon lira ödenek konulduğunu kaydederek, bu ramma ayrıca niçin lüzurr. görüldüğünü sormuşlardır. Maliye Bakanı Şevket Adalan, 100 milyon liramn k£ü gelmiyeceği anlaşıldığı Arkası Sa. 4, Sü. 6 da dan 18 ay evvel nited Press) Res lediye reisliğini kami mahfillerden bilbul etmek isteme* dirildiğine göre, Sov mişlerdi. SovyeÛer. yet işgal bölgesinReuter'in Rus aleyh den kaçarak Ameritan olduğumı Mdia kan ve İcgiliz böletmişlsr ve onun gelerine ütica eden Türklerle birlikte Almanların sayısı çalışmış olduğumı her ay 25 ilâ 40 bibir sebeb olarak ü e * ni bulmaktadır. rl surmüşlerdir. Diğer taraftan. ba Times'in Beriia tı böigelorine iltica muhabirine göre. sa ederek canlarını ve çim neticeleri Rusmallarmı korumaya larla komürdsüei' savaşan Polonyalı için gayet acı hir ÇekoilovEk ve desürpriz olmuştur. mir perde arkasınBir çok komünisidaki memleketler îe lerin de reylerini baasmdan bir çok sosyal demokratlara kişi de her ay Ameverdiileri anlaşıl« rikan bölgesine yer maktadır. Şimdi doleşmektedır. ğu ile batı arasında Yeni Belediye ^ ,, „ V U 1 " Reisinin Türkiye Berlin Belediyesinde Müttcfikler narr.ına bulunan irtibat memurları, Ruslar ha açıLması Vbeklena tarafından işgal edilen binayı terkederlerken ile alâkası bilir. Doğuda otuLondra 8 (Nafen) Berlin Belediye ha yakalanmamak için Türkiyeye sığın ranlara batıdaki ailelerinin yaruna git« reisi seçilmiş olan Sosyal Demokrat nuş olan Ernest Reuter iktisadî iş me müsaadesi artık verümemektedir» profesör Ernest Reuter Türkiye ile ya ler üzerinde Türk hükumeti hesabına Baüdakiler de, Ruslar müsaade eboekmdan ilgisi olan bir şahıstır. İki defa çalışmıştır. Ruslar Reuter'in Türkiye diklerinden doğudaki ailelerini riyaret nazi kamplarına atıldıktan sonra bir da deki bu faaliyetini ileri pürerek bun e<ilememektedirler. Inonu armağanları Komisyonlar dün Başbakanlık binasmda toplandılar Ankara. 8 (Telefonls) İnönü armağanlarınm ilim, sanat ve teknık bölümleri için kurulan komisyonlar, bugün Başbakanlıkta müşterek bir toplantı yapmışlardır. Toplantıda, armağanları hak edenlere venlecek diplomanın şekli ile madalyanın yapılması hususunda hazırlıklara başlanmıştır. İnönü zaferinin yıldönümü olan 10 ocakta, bu armağanlar, Arkası Sa. 4, Sü. 2 de I denize iniyorlar! Filistin komisyonundaki İngiliz delegesi bu haberi verirken hükumetinitı Ürdünü desteklîyeceğitıi de ilâve etti lunan malumat, yahudi kuvvetlerinin Urdün topraklarına girdiklerini ve Lut gölü ile Akaba körfezi arasmdaki yolu yarıladıklarını göstermektedir.» Ürdün ile Ingiltere arasında bir and Arkası Sa 3. Sü h te rParis 8 (R.) Birleşmiş Milletlerin özel Filistin komisyonunda söz alan Ingiliz delegesi, Israel kuvvetlerinin bazı noktalarda Urdün hududlarını aşmış o] duklannı bildirmiş ve şunları ilâve etmiştir: «ingiliz hükumetinin elinde bu Jandarma Genel Konutanımn tetkikleri Maslakta yol kestikleri iddia edilen iki jandarma dün tevkif olundular Dr. Nureddin Onur, muharririmize izahat verirken Şehrimizde parasız verem aşısı yapılıyor Vereme karşı bir tedbir olmak üzere tatbik edilen ası hakkmda izahat Halk sağlığının hemen en büyük düş Ssğhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı, vemanlarından biri olan verem, memle rem hastakğı ile mücadele etmek makketimizde, gene günün başlıca mevzula sadile. son zamanlarda Avrupa ve An arasında yer almış bulunmaktadır. A r k a & ı S a 4. S ü . lde Paramızıtı kıymetini ölcen bir endeks hazırlamyor Piyasada fiatlar yiikseliyor, bu yükselişin devam edeceği anlaşıhyor Ticaret Bakanlığı toptan eşya fiat da dün bu hususta bir ilmî toplantı yalan endeksile geçinme masrafları üze pılmıştır. Toplantıya, Ankaradan şehririnde şehrimizde tetkikler yaptırmakta mize gelen Istatistik Umum müdürü dır. Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasın Arkast Sa. 4. Sü. 1de Vali Vekili ve Jandarma Genel Komutam dün Adliye binasından çıkarlarken Yazîsı üçüncü sahifemizde Fener, Atinadaki 3 üncü maçta berabere kaldı Panonyos takımına karşı yapılan maçta Cihad ve Lefter oynamadılar Atina 8 (Husust surette giden arkadaşımız Ömer Besim bildiriyor) Fenerbahçe; üçüncü maçmı bugün çok kalabalık bir seyirci kütlesi önünde Panonyos'a karşı oynadı. San Lâciverdüler sahaya Cihad ve Lefterden maıhrum olarak çu değişik kadro ile çıkmışlardı: Erdal &doğan, Ahmed Samim, Galib; Zeki Erol; Salâhaddin. Suphi. Müjdad; Halid. Oyun baştan sona kadar çok heyecanlı bir hava ve seri bir tempo için Arkası Sa 3. SiL 3 te r Birleşmiş Nilletler guzeli olan Türk kızı Flkriye Gülter adliyede Bir kadın eski dostunu vurdu Cinayete sebeb, adamın barışma teklif etmesi oldu Dün öğle üzeri, Sultanahmedde, Dizdariye mahallesinin Çeşme sokağındaki 10 numaralı evde bir cinayet işlenilmiş ve gene bir kadm eski dostunu tabanca ile vurmuşrur. Yapüğımız tahkikata göre, hâdisenin içjüzü şudur: Aslen Tekirdağh olup 24 yaşında ve eski kocasından 2 çocuk sahibi bulunan Fikriye Gülter Sessız admda gene bir kadın, bir müddet evvel Tophanede Ahiretlikbaba sokağında oturan ve Universite inşaatında makinistlik yapan I 25 yaşmda Halid Ozdoğan adında bir gencle tanışmış ve 6 ay metres hayaü yaşadıktan sonra, bundan bir sene kadar evvel adamı terketmiştir. Fikriye Gülter, bilâhare Sultanahmedde Dizdariye mahallesinin Çeşme sokağında 10 numaralı evde oturan Rifatia beraber yaşamağa başlamıştır. Kihayet dün, öğle paydosundan istifade ederek; eski metresinin yeni öğrendiği adresine giden Haüd kapıyı çalınca karşısına Fikriye Gülter çıkmıştır. Delikanlı, bir senelik bir ayrı Arkası Sa. 4, Sü. 6 da geçen Fenerbahçe • Apollon maçmdan evvel iki takım kaptanı, hakemle birlikte ve Fenerbahçe takunı merasim esnasmda v... Washington'da Birleşmiş Milletler balosunda Belkıs Temel adlı bir Türk kızının 38 milletin kızları arasında Birlsşmiş Milletlar güzeli seçildiğini bildirmiştik. Resimlerimiz, Belkıs Temeli müsabakadan evvel ve sonra göstermektedir. Müsabakadan sonra alman resimde Belkıs Temel, Birleşmiş Milletler Kulübü Başkanı Misis Rihard Harli«. Adalet Bakanı Tom Clark ve tanınmış sinema sanatkârı ve jüri reisi Walter Pidgeon ile birlikte görülmektedir. Gene kızırnızın başmdaJd güzeilik tacı, Napotmparatoriçe Josephin'e hediye ettiği tarflıî tapdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog