Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet 25 ıncı yı! Sayı: 8736 Telgraf ve mektub adresü Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Xaa İîleri: 24299. Matbaa: 24290 Yeni S E S Tiyatrosunda SON HAFTA Her akşam 20,30 da. Bugün Halk Matinesi 15 te. Tel: 49369 KURUCUSU: YUNUS NADİ Berlinlilerin gösterdiği cesaret D, Partî Gene! Başkanı, iktidarın hayat pahalılığını önleme gayretîerinîn sadece Amerikada takdirle karşılandı gösteriş olduğunu söyledi Sovyet bölgesinde iktisadî durumun çok fena olduğunu söyliyen Gl. Clay: «Rusyanın iyi niyet beslediğine dair belirti yok» dedi JaHtiarma hâdiseleri I ena bir tesadüf bizi şu günlerde jandarmalann adı kanşan bazı hâdiselerle karşı karşıya koydu. Bir ağırceza mahkemesinde, bir kac jandarmanın yol kesip para almalanna dair bir dava görülüyor. Bir diğer hâdise Maslak yolunda, bir otomobile silâh atılması ve yolculann zorla arabadan indirilmesi şeklinde matbuata aksetmiş bulunuyor. Gerçi jandarma da insandır, onım da suç işleyenleri bulunur deyip işi hafif alabiliriz. lâkin eğer bütün bu hâdiseler doğnıya rıkarsa zabıta kuvvetlerimizin bir sıkı disipline sokulması zaruretile karşı karşıya olduğumuzu kabul etmernek mümkün değUdir. Çünkü halkın tnalıru ve canını muhafaza ile vazifeli bir unsurun bunun tamamile aksini japtığtnı görmek insana jalnız emniyetsizlik değil, biraz da korku verijor, bu korkunun betnen izalesi lâzımdır. Bizim bu hâdiselerden çıkardığımız netice şudur: Teşkilât sıkı kontrola lâbi değildir. Eğer tâbi ise bu kontrol müessir değildir. Bir organizmanın iyi işlememesi can sıkacak bir bâdisedir; fakat iji işlemediğinin ancak fena netice leri orta* a cıkmakla anlaşılması endişe \erecek bir şe>dir. Gönül isterdi ki. bütün bu hâdiselerin vukuu şikâjetçilerin ferjadile değil. emni\et teşkllâtımızın çok ujanık ve dikkatli teftiş ve murakabesile meydana çıkmış olsun, bu olamadı. Belki bu. İstanbul civaruıa münhasır bir gevşekliktir diye müteselli olsak bile bir memleket cmniyet teşkilâhnm başmda bulunan ve şimdi İstanbul Valisine vckâlet eden nıulıtevem Haluk Nihad Pepeyinin bu dava üzerinde rhemmiyetle durmasnıı tcmcnni etmemek elden srelmc7 Bizi daha zi>ade nıünkcjir edcn bir müsahede. Maslak >o'ıı h 'v^ç<=i hf>'\Uı»da İstanbul Jandarma Komutanlığile. İstanhul Adliyesinin yapmış olduğu tahIdkatın birbirine zıd neticeier vermiş olmasıdır. Hakikat tek oh'uğuna Etire her iki^i de matbuata aksetmiş olan bu iki zıd tahkikat neticcsinin halk üzerinde bır3k?caân tesir zabıta kuvvtlerimizin pek de lehinde olmıyacaktır. Uzun senelcr. hâdiselerin teftiş \e tahkiki işlerinde edindiğimiz kanaat şudir Ki. icra i!e teftiş ajni cihazın \azifesi oldukca bunlardan salim netice almak tesadufe bağh münferid \ak'a halinde kahnağa mahkumdur. Onun içindir ki butun devlet vazifelerinin teftişini a\ni \ ckâletlerin ve t"«ki!âtın ir'mde.i •. Li\Î2nna \aptırnıakta isabet mütalea etmemekte> iz. Ehemmi> etini tamamen kavradığımız bu satırlan bHirirken. gazetelere aksetmiş bir ha\adisin tıthaflığına isaret etmeden geçemiyeceğiz. Maslak >olu ve civarmdaki bu hâdiseler üzerine oralann enmiyeti. jandarnıadan aluııp poliss \erilmek düşünülüyonnuş. Biz bu haberin doğruluğuna inanmak istemiyoruz. Çünkü esas mesele Maslak volunun jandarma vcya polise tevdii değil, jandarmanın vazifesini daha i\i görmesi davasıdır. Maslak \oUinu polise vermekle sadece nıuhternel hâdiseler gözden uzaklaştırılmış olur, iş düzeltilmiş olmaz. CtTMHURİYET Almanyada doğudan Celâl Bayarın Kesanda batıya akın hızlandı dünkü hitahesi İtalyanın mühim kararı Meclis, Batı Avrupayı tutan dış politikayı tasvib etti Berlinin en merkeri bir jeri olan Potsdamer Platz'da karaborsacdan takib için Rusfar yerlerini Alman polislerine bırakırlarken Berlin 7 (B B.C. nin muhabiri bildırıyor) Berlin seçimi neticesinde kurulan yeni belediye meclısi bugün Herr Reuter'ı oy birliğile başkanlığa seçmiştir. Herr Reuter 1946 da da başkanlığa seçılmiş, fakat Sovyet ler onun seçimıni vetolamışlardı. Herr Reuter şahslyetinin 'kuvvet ve cesaretile tanınmıgtır. Almanyanm Amerikalı askerî valisi General Clay bugünkü basın konferansında her gün Berline uçaklarla getırılen maddelerin 5000 tondan sekız bın tona çıkarılacağmı söylemıştır. General Clay, her gün doğudan kaçan bin Almanm batıya sığındığını, Sovyet bölgesinde iktisadî durumun çok fena olduğunu ılâve etmiş ve Ruslardan iyi niyet bek Arkası Sa 3, Sü 3 te Roma 7 (B.BC. nin hususî muhabiri bildiriyor) Italya millî meclisi bugün italyanın dış politikası ile alâkası çok mühim bir karar vermiştir. Meclis, bir müddettenberi Sinyor Menni'nin dış politikada tarafsızlık siyaseti tutmak lehindeki bir teklifini müzakere etmekte idi. Bugün bu teklif 140 rey« karfi 302 reylik bir çoğtmlukla reddolunmuj ve böylece Başvekil Sinyor De Gaspen'nin batı Avrupayı tutan dış politikası yeni bir rafer kazanmişür. Celâl Bayar, Trakym seyahatinde konofurkeB Çarşamba 3 Aralık 1948 "Geçen seneki bütçe ağırdı. Ba seneki daha ağırdır. Gelecek yılki daha ağır olacaktır. İktidar, sebeb diye orduyu ileri süruyor, Halbuki sivil ihtiyaclara yapılan zamlar daha fazladır» Tekirdağ 7 (Celâl Bayara refakat eden arkadaşımız Ferdi Öner bildiriyor) Celâl Bayar, beraberinde DiP. Kırklareli II başkanı Sıtkı Pekkip ve Tekirdağ İl başkanı olduğu halde bu sabah 10 da Uzunkopruden ayrünuş ve yol boyunca köyluler tarafından hararetle karşılanıp uğurlanmıstır. Saat 1250 da Keşan ilçesine gelinmıştir. Bayar, burada kalabalık bir halk kütlesi tarafından coşkun tezahüratla istikbal edil» niştir. İlçe binasında bir müddet istdrahat ettikten sonra, halkm topland:ğı spor sahasma gitmiştir. Önce Edırne İl başkanı Arif Altınalmaz, sonra İstanbul mületveküi Faruk Nafiz Çamlıbel konuşmuşlardu. Faruk Nafiz. DeTiokrat Partınin siyasî mücaI delelerindeki yüksek manayı belirterek I ezcumle demiştir ki: « Iktidarı ellerinde tutanlar, yolla« nmızm önune her gün çahçırpı dökü» yorlar ve bir an evvel hedefe ulaşmamıza mâni olmak istiyorlar. Bız, t ü j u k bir sabırla yollarımın temidedıkçe onlar ayni faaliyetlerine devam edıyorlar. Davanın düğüm noktası, bu manialarm ortadan kalkmasında millet hâkımıyeüla iktidar mevkii arasındaki mesafenin tertemiz kalmasmdadır. DP. nin tek e•roeli, büyük. miüstme, kendı idaresini, kendı iradesıle sağlamak imkânlaruu terrin etmektir., Celâl Ba>arın konusması Müteakıben alkışlar aras:nda kürsüye gelen Celâl Bayar nutkunda, Demokrat Partinin son iki yılda bir hayli mesafe Arkast Sa. 3, Su. 2 da Atlantik Paktı Beş devletin böyük elçileri Vaşingtonda bir topiatıtı yaptılar, Paktıtı 55 senelik olacağı söyleniyor Bursada sokakta bir çarpışma Orman memurlarile odun kaçakçılannm geceyansı attıkları silâhlar bir mahalle halkını yataklarından fırlattı Bursa 7 (Telefonla) Dun geceyarısmdan sonra şehrin umumî caddelerinden biri olan Alüparmak bulvarında mahalle halkını korku ve heyecana duşuren bir çarpışma olmuştur. Hâdisenin cereyan şekli şudur: Mehmed Coşar adında bir odun kaçakçısı Inegolden bır kamjona yukledığı beş ton odunu şehre getırırken orman memuılan tarafından durdurulmak ıster.mıştır. Dur! işareti verılmesine rağmen yoluna devam eden kamyon takib edılmiş, bu yarış surasında kamyon bir kojTin sürüsüne raslamış, üç koyun çığnedıkten sonra Altıparmak bulvarına dönerek aynı süratle yoluna devama başlamış, fakat bu sırada memurlarla kaçakçılar birbirlerine silâh kullanmı=Iardır. Bu karşılıkk ateş teatisinden korkan halk yataklarından fırlamıştır. Nıhayet atlı polısler kaçakçıları yakalamışlardır. Hâdise etrahnda Uhkikate başlanmıştır. Bütçe yılının şubata alınması Mesele, dün C. H. P. Meclis Grupunda görüşüldü ve bir komisyon kuruldu Matbnat kanuntt Komisyon azalanndan dördü Münir İhsan Hâmid Sadi Tahsin Tiğrel Bekter Coşkan Birsel Ankara 7 (Telefonla) C. H. P. Rasih Kaplan, bu suretle işlerm hiç bir Mechs Grupunun bugünkü toplanbsuı kanuna dayanümadan yapıldığını kayda oturum açılınca soz alan Rasih Kap dederek, bu vaziyeti anayasaya da aylan, iktisadî devlet teşekkulleri kanu kın buhnuş ve ortada kanun da olmanunun hâlâ getirilmedığini söylemiştir. Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Millet Partisinin hazırladıfı tasan son şeklini aldı Sol temayüHü profesörler davasında dünkü safha Milletvekili sanıkları Suud Kemal Yetkin, şiddetle itham etti General Mc Bride Ankaraya döndii Ankara, 7 (a a ) Bir müddettenberı İtalyada bulunan Amerikan yardımı kara grupu başkanı General Mc Brıde şehrımıze dönmüş bulunmaktadır. General Mc Bride, dönüjünde havanm muhalefeti dolayısile Mr kaç gün de Atinada kalnu$trr. Ankara, 7 (Telefonla) Görev vel gelmiştim. Onlar gelinceye kadar Tasanyı hazırlayanlardan lerını kötüye kullandıkları iddia o Enstıtüdeki öğrencıler arasmda hıç Rcşad Aydınlı lunan üç öğretim üyesınin duruş bir ayrılık yoktu. Sonraları, gerek Batı Birliği delegeleri toplantı halinde Arkast Sa. 3, Sü. 5 te masına, 4 üncü Asliye Ceza Mahke Yazısı 3 üncü sahifemizde • mesinde bugün devam edildi. ŞahidWashington 7 (a a. a.p) Atlantik hafta Amerika Dış Işleri Bakanlığında lerden Suud Kemal Yetkin, sanıkmudafaasma aid muzakereler Ingıltere, başlıyacaktır. ları Fakülteden tanıdığını, Pertev Fransa, Belçika, Holanda, Lüksemburg Konuşmalarm hedefi Birleşik AmeNailî Boratav hakkındaki müşaheve Kanada temsilcilerinin istirakile bu Arkast Sa. 3, Su 5 te delerm, ayrı enstıtülerde oldukları için pek kuvvetli olmadığını kaydederek, Behice Boran, Nıyazi Berkesle «Yurd ve Dünya» mecmuasında ça160 lira maaşlı bir memurun lıjtıklarmı, bırbirleri ile sık sık temas ett'klerini ve bu temasların, bir otobüs sahibi olması yargıcı fıkir birliğmden geldiğini izah etti. bu karara sevketti Behice Boran ve Nıyazi Berkesle ayni enstitüde çalıştıklarını anlatan Ölüme sebebiyet verme suçundan Suud Kemal, sözlerıne şöyle devam Thibaud şöyle diyor: «Medenî memleketlerin hiç birinde Dordüncu Aslıye Ceza Mahkemesin etti: de yargüanmakta olan hususi otomüzik anlayışı Türkiyede olduğu kadar büyük bir hamle « Bu enstitüye ben, onlardan evbüs şoförlerinden Alinın duruşmasıkaydetmemiftir. Bu sahada, sizden sonra Amerika gpliyor» na dün devam edilmiştir. Şahid olaJandarma Genel Komutanı Korgene1 rak çağırılan otobüs sahibi Muvafral Şukru Kanadlı, dun Ankaradan fsk Merd adında biri, hüviyetı tesMeşhur Thibaud: şehrimize gelmiştir. Son zamanlarda | ı bıt edıldiği sırada Baymdırlık Mu„ Şayaru hayret! Şayanı hayret! bazı jandarmalann adı karışan, Maslak| Arkası Sa. 3, Sü. 2 dt dedi. Dunjanm hıç bır tarafında ta otomobil çevirme, kadm ve para tamuzık anlayışı Turkıyede olduğu lebi gıbi hâdiselerin Jandarma Gene. kadar buyük bır hamle kaydetmeKomutamnm bu seyahatine sebeb olmıştır. Bundan 40 sene evvel geldıduğu anlaşümaktadır. Fılhaküca Korğim Istanbulu hatırlıyorum. Konser Alâeddmîn annesi, bir hem§igeneral Şukrü Kanadlı, dun öğledeD verdığım kuçücuk salon, güve yemış sonra Beledıyeye gelerek, aynı zamanreden, mahkemede yalancı gıbı yer yer boştu. Hattâ o kadar uda Iç Işleri Emniyet Musteşarı olan şahidlik yapmasını rica etmiş zağa gıtmeğe luzum yok, son zıyaVali ve Beledive Başkan vekılı Haluk retımde, yanı 1938 de bıle halkta Nihad Pepeyiji makammda zıyaret etErenkojunde bır koşkte kocası Alâ muzığe karşı böyle bır tehaluk gormı§ ve kendisıle bu işler etrafmda uEvvelce bulunan 4 denizcinin eddın Aytunu tabanca ile vurarak 61 memıştım. Fakat şımdı, aman Allah! run bır görüşme yapmıştır. Jandarma durdüğü iddıa edılen Betül Aytunun Halk sadece salonları doldurmakla Genel Komutanı, daireden çıkarken cesedleri dün $ehrimizde hazin muhakemesine dün Birinci Ağırceza kalmıyor, aynı zamanda anlıyor ve kendisıle görüşen bir muharririmiz» mahkemesinde devam edildi. zevk de alıyor. Ben dınleyıcinın göbir törenle gömüldü şunları söylemiştir: Dınlenen ilk şahid, Betu'un Faühte zunden, parçaları karşılamasından o« Istanbula, buradaki jandarma Dun Anadolukavağı civarında deniz oturduğu evm alt katında kiracı bulu nun ne kıratta olduğunu tahmm edemüesseselcrıni teftiş için geldim. Bitde iki cesed görulerek derhal sahıle çı nan Mehned KayLsı ıdı. Şahid, Alâei bılırım Kolav değJ, koca br onıru tebi bu arada, son zamanlarda gazekarılmıştır. Hâdiseden haberdar edılen dinin karısıle sık sık sebebsız yere kav konser salonlarında geçırdım. Işte telerde mevzuu bahsolan Maslak hâdl j Beykoz savcısı Orhan Günsan ile Hü ga ettiğıni, hattâ bu kavgalardan biri bu sıfatla Eoylüyorum, Turk dinle Arkası Sa. 4, Sü. 2 de Koıgeneral Şükrü Kanadlı Arkast Sa. 3, Sü. 6 da ' Arkast Sa, 4, Sü. 7 de * Arkast Sa. 3, Sü. S Jandarma Genel Komutanı dün şehrimize geldi Bir memur tnal beyamna >i tutulacak Dünyanın en biiyiik kemancısı ile mülâkat Son yol çevirme hâdiselerini de tahkik edecek olan komutanın gazetemize demeci "Sînob,, faciasına aid iki cesed daha bulundu Betfil davasında iki şahidiıt iddiaları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog