Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

1949 Y1LI U L UC TAKVİMİ RAGIP Cep takvimi zengin muhteviyaü ıle, seneden seneye adedı artan okuyucularını tatrnın edecek surette hazırlanmıs ve satışa çjcarılmısür Fiatı: 125 kuruştur. V Yayan: KA\AAT Kitabevi İstanbul. J 25 mci yıl Sayı: 8734 umhuri Telgraf ve mektub adresi: Cumhurıyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santra] Numarası: 24298. Vazj Isleri: 24299 Matbaa: 24290 EV YEMEK ypTABI Sabık Cumhurbaşfcgjıhğı başaşçısı N E CDET D İ ^ t İZE E İyi yemek pışırmek içBı esaslı bügılerle birlikte nefis çorbalaı,^*K3îıklar, etli yemekler. sebzeler, haraıir ışleri. tatlıS komposto, reçel ve ş\*ub formullen. Faitı 300, cildlisi mfeuruş KURUCUSU: YUNUS NADÎ Pazartesi 6 Aralık 1948 İ N K I L A P K i<r*A B E v i "Ilctidar tedbir alma ve hareket kabiliyetini kaybetmiştir ,, Celâl Bayarın Edirnede dtinktt mühim nutku V.. i Berlin belediye seçiminde Nısırda yeni Rus planı akim kaldı hâdîseler Berlinin bat) keshninde bir Amerikan tankını seyreden Almanlar U ve dış siyaseti şiddetle teıtkid eden Bayar, şöyle dedi: "İktisadî kalkınmasını hızlandıratt bir dünya karşısııtda bu halimîzle çok daha geri bir duruma düşeceğimizden endişe etmekteyiz,, D. P. Başkanı nutkunun sonunda seviyesız ve beyhude münakaşalarla kıymetli vakitlerin kaybedilmemesini tavsiye etti Seçime iştirak nisbeti % 88 i buldu, Alman liderleri: ((Berlin, komünizmi reddetti» diyorlar Amerikah cam mütehassısımn tetkikleri Mütehassıs, Paşabahçe Fabrikasının pencere camı yapmayışına şaşıyor Amerıkanın meşhur Forter Teichmann» cam fabnkaları şırketının başkanı S. A. Forter, şehrımue gelmıştır. Cam mutehassısı, dun kendisile goruşen bır arkadaşımıza şunlan soylemıştir: « Sumerbankın daveti uzerine Turkiyeye gelmiş bulumıyorum. Paşabahça şışe ve cam fabrikalarını gezdim. Fabrika, çok iyi çalışmasına rağmen makıne ve teknik bakımmdan kifayetli değıldır. Fabrikanın pencere camı yapmaması, bilhassa nazarı dıkkatımı celbetti. Doğrusu çok yazık. Boyle bır fabrika nasıl olur da pencere camı yapmaz' Turkıyenın pencere camı ıhü\acı oldukça kabarık bir rakam tutujor. Cam içm dovız olarak dışan verdığıniz parayı, pekâlâ içaride tutabüirsiniz. Bir düğme fabrikası Şişe ve cam fabrikasının yanına bir düğme fabrikası kurulmasını Turk makamlarına teklif ettim. Boyle bir fabrikanm kurulması için, şayed kabul edilirse, lâzım gelen sermayeyi, Avrupa Ekonomık Işbirlıği Teşkilâtından temin edebileceğim. Sedef duğmeleri halen Çekoslovakyadan getirmektesiniz. Gene bu yüzden paranız ecnebi memleketlere gıtmektedir. Halbuki bu işi Türkiyede yapmak gayet kolay olacaktır. Butun mesele, teklifımizin, Turk maka'n'arl tarafından kabul edilmesine bağl'd'. > Hayal ve ekmel peşinde Berhn 5 (B.BC nın özel muhabırı bıldırıvor ı Bugun eskı Alroan başkentının Balı kesımlerınde vapılan beledıje seçımlerme 1700 000 Berlınlıden c 'cSi unun rei'enni komur.ıM aleyhtarı uc partıye veımış olduklan anlasilmak anm Bakanlığımn hazırlaclıP ** » * * ' *«Hfl Kalkmma proçıammı incelhen komisyonda. Bakan saj ın Ca\ id Oral konuşujor: « Hazırlanmıs olan bu programla bız tarım, orman, hayvancılık işlerımızın tamamıle halledılmış Bütçe Komisyonunun olacağına kanı değılız ve bu zıhgörüşmeler oldu, neticede bütçenin yeni kanun Meclise nıyetle haıeket etmedık. Bu proggeldikten sonra müzakere edilmesine karar verildi ram, ancak bu dâvalann hallı içın yapılacak ışlere 5 senehk bır haAnkara 5 (Telefonla) Basın Yazırlıktır. jın Umum mudurluğu butçesı, bugun Guzel bır uslubla yapamıyacağım'z işlerı de programa do^durmaktansa, saat 15 te toplanan butçe komısyonunda uzun goıuşmelere sebeb olmuştur. elimtzdekı malî ımkanlarımızla ne Umumıjetle uzennde durulan nokta, tiapabileceksek ancak onlan progra bu teşkılâta, memleket ıhü\ aclarma, ma almış bulunvyoruz. gunun şaıtlarına \e ıcablarma daha Butun bu ışlerı bugun cıddıyetle u%gun bır çekıl verılme&ı ıdı. Goruşmecle alacak olursak Tuıkıyenın tanı lerde, bu teşkılâtın basına sadece bıı bir zıraat memleketı halme gele' tazyık vasıtası olarak kullanıldığı gunlerd.en de bahsedılmjştır Kuthaya mübılmesı ancak 20 sene ıçınde mumKomünistler Şimalî Suriyenin letveküı Ahmed Tahtakıhc. bır aralık, kun olacaktır HayaUere kapumı bu butçemn reddını de teklıi etmıştir Türkiyeye venleceği şayialarını yahm.> Görüşmeler sonunda, Basın Yayın Sa>uı Ca^d Oral. memleketimizin bütçesınin gorüşulmesı içın \ enı teşkıortaya atıyorlar encak juzde 10 13 nisbetinde biı lât kanununun beklenmesı uygun gdAnlakva 5 (Hususîı Bu sabah altahasını kapladıği tahmin edikn rulmuş ve muzakereler, bu suretle gedığımız yeni haberle^e gore Surıjedeki ormanlanmızdan ve orman dâia ri> e bırakılmışür, gerjınhk memleketm ner torafmda a>Kefik Ahnıedin mudafaası mızdan bahsettikten sonra şd>le dinı şekılde de\am etmektc lır NumajışOnce Se\han mılleUekdı Ahmed >or: çiler dun yemden Şamm Hamıdıj'e Ahmed Rerari Yuregir Arkası Sa 3, Su. 2 de « Bt2 hayalperest değılız ve biimahallesınde 5 dukkânı taTianen yakmıslardır Halebde dükkânlar hâ'â Kai,üfc ıddıdar da ılen survıüyoruz pahdır. Haleble Antakya arasında teleAncak. bu cıddî memleket dâvalafon konusmaları ke^ılmıstır. Propaganıuıı ıçine alan ve ziraat hayaiırmzda dacılar, mem!eke*ın bu karı= k vezıyecok faydalar sağlıyacak olan progtlr.den istıfade ederek halkı tahrık etjamımızı muvaffakiyetle tatbık edemektedirler. Komünistler, şu şayıayı ortaya atmışlardır: ceğımize inanıyoruz.» Tanm Bakanınuı bu sözleri bizirn tSuriyelıler, dıkkat edin, Amerikalı25 yıllık ziraat, orman, hay\ancılarla Ingılızler. şimal Suriyejı Turkiyelık yolundaki verimsiz, yahud az ye vereceklerdir > serimli gayretlerimizüı hakh bir tenkidi olduğu kadar, bir hastabğımıza da işaret edijor. Buna «ha>al ve ekmel peşinde koşmak hastalığı» dive bir ad takabiliriz. Uzun yıllardır yapılmıjan, yapılamıjan veya esash surette ıslah İstanbul İşçi Sendikaları Bırlığınin dır. Şekrimizde kurulmus olan on yedi edilmiyen birçok işlerimiz vardır yıllık kongresi dun Emınonu Halke\in <;endıkanın 2% üyesınin ıştırak ettiği ki, bunlar ya «hayal ve ekmel pe de yapılnuştır Hararetli bır şekılde ce kongrede, C HP İstanbul müfettişı Dr. Yugoslavya, aracılar tarafından şinde» koşmak. yahud da saym Ca re> an eden kongre beş saatten fazla sür Sadi Irmak, eski MOlî Eğıtım Bakanı tanzim edilen uzlaşma ı id Oralm dediği gibi «Yapanuyaca müş ve sendıkalar temsilcileri, idare Reçad Şemseddin Sırer. C.HP. istanbul projesini kabul etti heyetine ağır hücumlarda bulunmuşlar Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ğınuz işleri de güzel bir üslubla programlara doldurmak» yani bir Atina 5 (a.a.) (byum) Birlesmış nevi demagojij e kapümak yüzünden Mılletler kurulu başkanı Dr. Ewat viç > apılamamışlardır. Bunlar arasuıda. Balkan devletile Yunanistan arasında normal dıplomatık munasebetlerin kubu satırlann naçiz muharririnin 40 rulması maksadüe aracılar tarafından >ıldır isteyip durduğu tersane, datanzim olunan uzlaşma proiesıni dort ha doğru bir ifade ile gemi inşa Balkan memlekeü temsılcilerıne versanayii Tardır. Bu iş, kaç defa ele mıştir. abnnuş; fakat realist bir görüşle Yunanistanla Yugoslavyanın temsilişe başlanacak yerde, hayal ve ekcileri memleketlerınin uzlaşma projesimel peşinde koşulduğu için ya malî nı kabul ettıklenni Başkan Dr. Ewat'a güçlükler, ya malzeme temini gibi bıldirmişlerdır. maddi zorluklar jüziınden daima geri kalnuştır. Mevcudu takviye etmek ve her yıl ilerije doğru bir adım attnak suretile pekâlâ küçükten başlıyarak. büyük gemi yapabilecek bir tersane kurmak mümkün Londra 5 (B B C ) Çekoslovak iken ve dunyadaki tersanelerin çoBaşbakanı, Dış Işler ve Malıye Bağu böyle kumlmuş iken. biz bir kanları Moskovaya hareket etm.şlerhamlede büjük milyonlar sarfıle dır. Çek basını ve radyosu bu seyamükemmel ve hattâ ekmel bir terhat hakkmda hıç b:r tefsırde bulunmamaktadır. Prag şehrındekı muhasane vücude getirmek heves ve haAnkara, 5 (Telefonla) Şehrimızde kar dınmıştır Fakat her taraf hâlâ bırlere gore, ıktısadî durumu günyaline kapıldığımız içindir ki, bu ABİDİN DAV'F.R bembeyazdır. Belediye sehnn en ıslek yerlermı büe temızletmemekte, bu yuz den gune bozulmakta olan Çekosloden halk ve vasıtalar zorluk çekmektedır. I vakya Moskovadan yeni taleblerde Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Resmimiz, Başbakan evımn onunü karla ortülü bir halde göstermektedir. 1 bulunacaktır. Basın ve Yayın Umfim Ntidürlüğü bütcesi tadır Katî ne'ıceler sabaha karşı bcllı olacaktır. Seçım'.er sukur.et ıçınde geçmiş, jaimz boZi ufak*efek hâcüspler cereyan etmısür. Koraurj.tlerden bazıları Londra 5 (B B C ) Bugun Mısırda rey sandıklarına gıdenleri tehdıd eder yemden karışıklıklar çıkmışür. Isken Arla^ tn 3 Su 7 derıyede lıman bolgesınde talebeler bır Celâl Bavar, son se\ahatlerinden birinde polıs kamjonuna el bombası atmışlar Edırne 5 (Celâl Ba>aıa refakat eden.dEn gclen Demo! ı, bnlerinde dır. Alü polıs yaralanmıştır. Bır jok Ferdi Oner biMıriyor)" ^JTMl UÎTdl,"zffi fde" cadde taiebe te\k3 eaîfrhîşÖr?^"^^ Bayarı. buyuk tezahuratla karşılayan \e sokaklarda dola= \orlardı. Bu grupKahırede çelık mığfer gijrnış polıs Edımelı Demokratlar, bugun saat 13,30 lar ın ellerir.deki levhalarda çu cumlesokaklarda devrije dolaşmaktadır. da Cumhurıyet meydanmda hejecanlı lere tastlanıyordu: «Vergıler hesabsız. bir miting japtılar. Bu murasebetle sa tahsılât kitabsız», «Edırnejı bu hale geBir gazete kapatıldı Kahire 15 (a a ) (byum) Dün pece bahın erken saatlerınden ıubaren Edır Ureıiler bızden değıl, tarıhten utansınMısır hukumeti. Musluman Kard^şler np sokaklarında bır canlıhk ve harek"t kr», cSıyaset kırı ıle değıl. alm teri ıle Arkası Sa. 4, Sü. 5 de Bırlıği teşkılâtının çıkardığı guniuk goze çarpıyordu. Civar ılçe ve koylerbır gazetevi bır daha çıkmamak üzere dünkü toplantısında uzun kapatmağa karar vermışür. 6 polis yaralandı bir çok talebe tevkif edildi Suriyede karışıkîıklar Nümayişçiler, Şamda 5 dükkânı yaktılar Fenerbahçe, Atinada 31 galib geldi Apollon takımını yenen Fenerliler. bugun Olimpiyakosla karşılaşacaklar Sinob şilepî kurbanları Dün iki cesed daha denizden çıkarüdı İzmıt 5 (Telefonla) Sınob faciasının kurbanlarma aıd cesedler sahıle vurmağa başlam.ştır. Bugun ıkı cesed daha çıkmıştır. Denızde 3 4 cesedın daha gorulduğu oğrendım. Bulunan cesedler.n huvıyetlerı. kurtulan ıkı gemıcı tarafından yarın tesbıt edılecektır. Kandııa Savcısı ıle jandarma komutanı Kefkendedırler. Cevdet Yakub fclanbuldan a\nlırlarkcn Atina 5 (Hususî surette giden arka cu dakikada Erolun ayağı ile ilk, üç da«Suvat» vapuru ikinci kaptanuun daşımız Omer Besimden telsizle) kika sonra da Lefter vasıtasile ikınci söyledikleri Fenerbahçe, bugıin Apollon stadmm a golünü çıkardı. Apollon, sağ içleri vaKefken adası kayalıklarına çarpaçılış merasimi dolayısıle ilk maçııu çok Arkast Sa. 3, Sü. 2 d« Arkası Sa. 3, Su. 5 te kalabahk bir seyircı kütlesi önünde Apollon'a karşı yapü. Sanlâdverdliler, Yunanistandaki ılk karşılaşmalanıu par lak bir şekilde atlattılar ve maçı 31 kazandılar. Fenerbahçe, sahaya büjiik bir tezahiırat içinde çıktı. Bilhassa halkı selâmladıktan sonra ucunda Fenerbahçenin rozeti bulunan kırmızı beyaz çiCihangirliler baktılar ki K&radut caddesi çamur deryatı çekleri halka doğru atmalan çok beğenilen bir jest oldu. olmaktan bir türlii kurtulamıyacak, tuttular parke Sarılâciverdliler, maça şu kadro ile taşlanndan bir köprü kurdular. Şimdi bütün bir başladılar: Cıhad Erdoğan, Ahmed Salâhadmahalle halkı o köprüden işliyor din. Galib, Kâmıl Erol, Ibrahim, Suphi, Lefter. Halid. Maçm ilk devre=inde yerden çok güzel bir o\un cıkaran Fenerbahçe. 13 un İşçi sendikalarımn dünkü toplantısı Kongrede, idare heyetinin haysiyet divanına verilmesi istendi Yunanistan ve komşuları c S aydır tamiri bitmiyen 200 metrelik cadde Ankarada karlar henüz temizlenmedi J Çeh Başbaham Rusyaya gitti Kazananların isimleri ve dereceleri 10 ocakta ilân edilecek Inonu armağanları • • • • • Ankara 5 (Telefonla) Haber veııldığme gore, Inonu armağanları içın yapılan muracaatlerı mceleyerek bır net.ceye bağlayacak olan ayrı ayrı sahalardakı uç komısyonun ]urı he Arkası Sa. 3. Su. 6 da İlzerine kdprü kunılan meşhur Karadut caddesi Yaztst dördüncü sahijerrüzde •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog