Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Mukayeseli Bir Kış Hesabı Jdunun çekisi 25 lirayı buldu, kalorisi azamî 2500 linyitin kalorisi 6000 dir. 4 çeki odun bedelile bir ton linyit ve bır Tinal sobasmı alabilırsiniz. Tınal sobasınm, linyıtı koku vermeden boru ve bacaları tıkamadan yaktığmı l GARANTİ EDİYORUZ Mustafa TİNAL Yemiş Çardak iskelesı 6S. Tel: 20460, Telg. MİMTİNAL. İSTANBUL 25 ıncı yıl Sayi: 8732 umhuri Telgraf ve msktub adresi: Cumhuriyet, îstanbuî Posta kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 İÇKİSİZ S AZ Her Pazar saat 14 ten 18 e kadar B O R S A Kemanl Nobar Tekyay idaresinde tanınıru? eea ve saz sanatkârlarcndan müteşekkfl FASIL SAZ heyeti ile birlıkte biricik okuyucu KURUCUSU: YUNUS NADÎ Cumartesi 4 Aralık 1943 Safiye Aylâ'yı dinliyebilirsiniz Birinci Fa. Hicaz . İkinci Fa, H. şarkılan Mesele dün Mecliste görüşüldu, soru sahibı milletvekıli bunları jandarma komutanının katlettirdığını söyledı Tarım plânı karan olmadan Tahsisafı mestureye dair öldürülen 32 vatandaş cevahsız kalan soru Bütçe Komisyonu, dün Başbakanlığm iki milyon lira tutan örtülü ödeneği üzerinde durdu Bir Demokratın metıfaatlerini suali: a Bu paranın devletin alâkadar eden hususattan Ankara, 3 (Telefonla) Bütçe Komisyonu, bu sabah oğleye kadar çalışmış, Meclıs ıçtımaından sonra tekrar toplanarak geç vakte kadar muzakerelerde bulunmuştur. Başbakanlık emrınde bulunan ve memleketımıze gelecek yabancı rrr.safırlere tahsıs maksadı ile bulundurulduğu ılerı sürülen 4 otomobılın tahsısatı, geçen butçede üçe ındırilmış1 tı. Hükumet, bu sefer kendısı de bır otomobil noksanı ile bütçeye iki otomobil koymuştur. Bütçe Komısyonunda yapılan göruşmeler sırasında bu ıkı otomobil de bütçedcn çıkarılmıştır. Muhalefetin tenkidleri Bu otomobıllere aıd ödeneklerın tayyı ile netıcelenen müzakerelerde i soz alan muhalefete mensub mılletvekıllerı, Devlet Başkanmm emrınde 16, Başbakaoın 2 ve Meclıs Başkanlığının 2 otomobil bulunduğundan bahısle. « Ne zaman ve nasıl geleceğı A r k a s i Sa. 4 . S i i . l d e Savunma Bakanı, müsebbibler hakkında tahkikat yapıldığını anlatmakla iktifa edince Ismail Hakkı Çevik hâdiseye 943 tenberi muttali olan hükumetin hâlâ harekete geçmemiş bulunması karşısındaki hayret ve teessürünü bildirdi Ankara, 3 (Telefonla) 1942 yüında 32 Türk vatandaşının maKkeme karan olmadan hudud boyunda makinelitüfek ateşinden geçirilerek öldurüldüğune | dair sozlu soru önergesi Meclisin bugunkü oturumunda tuyler ürpertici hâdısenin açıklanmasma vesile o!du Gerek Milli Savunma Bakanı. gerek önerge sahıbi Eskişehir D P. rrulletvekili İsmail Hakkı Çeviğin izahları derin bir alâka ile takıb edildi. Mıllî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır, takrirdeki sualleri tekrarladıktan sonra «Fılhakika Özalpm hudud mıntakasında 32 kismin clumıle Arkasi Sa 3. Sü 5 te yüksek gayri yerlere sarfolunmadığını beyan edebilirler mi?,, T arım Bakanımızm demecini ilgi ile okuduk. Toprak verimimizi arttırmak uğuruna ilmi esaslar gözbnünde tutularak hazırlanmış bir çalışma programını takdirle karşılanz. Sayın Cavid Oral, Bakanlıktaki uzraan arkadaşlarının görüşünü değerlendirmek, yaııi toprak dâvasında her şej den önce ilme söz hakkı tanımak suretile idare mekanizmanuzda daha ilk günündenberi muhtac olduğumuz ha\ırlı bir usule bas\uru>or. Bu usulun bütün Hükumet koHannda >urürlüğe konduğunu gormek isteriz. Herhangi bir polilikayı Bakanların şahsi mizac ve kanaatlcrinden ayırntadıkÇa teşebbüslcrinıizdcn i\i neticeler beklenemiyeceğini ıızun zamandır geçirdiğimiz tecrübeler artık ijice isbat etti. Mütehassıs ziraatçilerimizin görüşüne ön safla Sovyet peykleri silâhlanıyor Sforza, vaziyelin vahameline dikkatî Amerikada, İtalyayı Atlantik Paktuıa almak için göriişmeler oluyor Roma, 3 (B.B C.) Italyan parlamentosunda, İtalyanın bıtaraf kalmasını istiyenlere şiddetle cevab veren Kont Sforza, soyle haykırmıştır: «•Bulgaristan, Rumanya ve MacaristâTL silâhlarup ordularmı çoğaltırken nasıl olur da tarafsız kalırız!» Sa. 3, Sü. 3 te Rhur meseleslıtin İsmail Hakkı Çevık Hiısnü Çakır bir program. sonuna kadar > ürütiilmck şartile \urdumuz hcsabına mutlaka hayırlı gelişmelere yol açacaktır. Buna inanıyoruz ve inandığimız için de Bakanın sözlerini biı müjdc sayıyoruz. Bir ziraat memleketi olan Tiirkiyenıiz, yazık ki. beklenen kalkınma hamlesini şimdiye kadar başaramadı. Bunun çeşidli sebcbleri arasında plânsızlığı ve pro2fra'nsi7İıği başta saymak lâzımdır. Maarif dâvamız vesilesile birçok defalar burada ileri sürduğümuz fikirleri ziraat dâvamız için de kısmen tekrarlıyabiliriz. Biıyiık kurtancı Atatürkün hiçbir zaman kuvvetini kaybetmiyen ısrarlı işaretlerine rağnıen. ziraat \e köy kalkınma dâ\alan ilk zamanlar lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınamamıştır. Bir aralık ulaştırma. sonra ba>ındırlık işleri bn plânda turulmak istenmiş. daha sonra da bir endüstrileşme ihtirasınm jakicı ateşi içinde asıl ekmeğini yediğimiz toprak unutulıır gibi olmuştur. Nihayet ziraat da\ası üzerinde kafa yormak lüzumuna inandığımız günden itibaren de bu vazifeyi yüklencn her Bakan bir a>rı nazari>enin peşinden süriiklenmis. gelen gidenin yaptığım boznvuş, biz de işte şimdi görüldüğü gibi ziraatte yaya kalmışızdır. Bütün toprak işlerinin makineleştiği bir devirde yurdumuzdaki traktör sayısının iki bini geçmediğini Cavid Oraldan öğreniyoruz. Halbuki 1948 mahsulünü kaldırmak için Fransanın otuz bin traktör kullandığını geçenlerde Ankarada gene Cavid Oraldan duymuştum. Fransa İkinci Çihan Harbinde çok ezijel çekmiş, hâlâ da kendini toparhya Arkasi NADİR NADİ Sa. 3, Sü. 4 te Suriyede dün örfî idare ilân edildi ElEtâsi, kabineyi kurmayı kabul etti, fakat buhran devam ediyor Londra 3 (B B C 1 Suriyede Orfî Idare ılân edılmıştır. Ordu memlekette nızam \e asayışı muhafaza vazıfesıni üzenne almıştır. Neşredılen bir teblığ, aksam guneş batarken, sabah guneş doğuncaya kadar sokağa çıkma yasağı kon duğunu bıldirmektedır. Umumî toplanü'.ar da \asak edılmiştır. Sılâh taşırken yakalanacak olanlar ağır cezalara çarptınlacaklardır. Eski Cumhur Başkanlarandan Hâşim ElEtâsi'nın kabıne\i kuıması tekrar teklıf edilmiştır. Sıjasî buhran tehhkelj bır surette devam etmcktedir. Bir rivayete gore Suriyenın Bırlesmış Mılletler Guvenhk Konseyi nezdındeki mumessıli Fans ElHuri Bej in bir kabme teşkıline da\ et olunması muhtemeldir. Şayed Farıs Bey teklifı kabul Arkası Sa. 3, Sü. 2 de halli Dcmokrat millet\ckili Hasan Polatkau Fransa, görüşünü müdafaa etmek üzere Herriot'yu gönderiyor Celâl Bayar bugün Edirneye gidiyor Edirne Demokratlanmn yarınki mitinginde, Bayarın mühim bir nuluk söylemesi bekleniyor "Sitteb,, faciası Bütün aramalara rağmen kaybolanlar hakkında dün de bir ize rastlanamadı tzmıt, 3 (Hususî) Jandarma, liman tahlısıye, denız ve kara askerî bırlıklerıle yerlı halkm Kefkende bulunan motorlerınden teşekkül eden arama ve kurtarma ekıpleri, ellermde fener ve meşaleler olduğu halde dun gece sabaha kadar, bugun de akşam geç vakıtlere kadar Smob vapuru kurbanlarım aramaya devam etmışlerdır. Bu bedbaht vatandaşlann sığınmaları muhtemel olan ada, serpmti halındekı ka>a parçaları, kovuklar, Karasudan, Ağva, hattâ Ş.leye kadar bütun sahıl taranmış, fakat maalesef, bu haberi verdığım saate kadar üm:d verıci en ufak bır ıze rastlamak mumkün olamamıştır. Bu sebeble yağcı Sabıt Topçuoğlu ile tayfa Fıkri Aksüdden başka, diğerlerinın hayat ve akıtetlerı henüz meçhuldür. Sa. 3, Sü. 2 de Herriot Londra. 3 (B B C.) Muhabırler.n bıldırdıklerıne gore, Fransız hukumetı, Rhur meselesı hakkmdaki gorüşunun mudafaası için Washmgton'a hususî bır murahhas gonderecektır. Bu murahhasın Meclıs Başkanı Herriot olacağı soylenmektedır. Bugun Panste yapılan bır toplantı esnas.nda Edouard Harrıot, tekrar RadıkalSosyalıst partisınin başkanlığına seçılmigtır. Fransız Meclisinin karan Paris, 3 (A.P.) Fransız Mıllet Arkasx Sa. 3, Sü. 5 te Demokrat Partı Genel Ahmed Merter ve İstanbul Başkanı Celâl Bayar, dun gazetelerı temsılcılerı oldusabah Ank&ıadan şehnmıze ğu halde bugün saat 9 da gelmıştır. Pandıkte Part: Edirneye hareket edecek, «Muskalı Hoca» kısır kadınlarî, *T* pazar gunü orada mühim mufettışı Salıh Keçecı, ıl ıgöğüslerine yazı yazarak dare kurulundan Mukerrem b r konuşma yaparak son Sarol, Haydarpa;a garında hâdiseler etrafmda muhaleçocuk sahibi yapıyormuş fet partısinın görüş ve dada partı ilerı gelenlerı, dostIzmir 3 (Telefonla) Akhisar yakısunuşlerini belırtecektir. ları ve gazeteciler tarafmGenel Başkan, daha sonra nındaki Kâ'paklı koyünde «Muskacı Hodan karşılanan Bayar, öğleTrakyanın muhtelif vilâyet, ca» diye anılan bir üfurükçü yakalanden sonra Demokrat Partı iiçe, bucak ve koylerınde mıştır. Cürmu meşhud yapıldığı zaman il merkezine giderek bır Celâl Bajar partililerle temaslarda bu Arkast Sa 3, Sü. S da müddet meşgul olmuştur. D P. Genel Ba?kam berabeıınde D P. lunacaktır. Celâl Bayar ve Piyango mılletvekıllerınden Faruk Nafız Çam Celâl Bayar, Demokrat Parti pilıbel, Parti mufettışı Salıh Keçecı, il Arkası Sa. 3, Sü. 2 <le idare kurulundan Mukerrem Sarol, Yaman bir ufurukçu yakalandı Dört fandarmanın Maslak yolundaki maritetı Adam soymak suçu ile itham edilen jandarmaların duruşmasına başlanıldı Zincirlikuyu yolunda geçen bir hâdise daha Adlıyeye intıkal etmiştir. Jandarma Okulunda bulunan Ertuğrul, Hasan, Ali ve Kerim adlarında dört jandarma, zorla para almak suçu ile Birinci Ağırceza Mahkemesine verilmişlerdir. Sanık jandarmaların duruşmasına başlanılmış ve hüviyetleri tesbit edildıkten sonra, dava evrakı okıuımuştur. Buna nazaran mağdur. vaziyette bulunan Halıd Akgul, hâdiseyı şoyle anlatmaktadır: « Mecidıyeköyunde bir gazinoda karımla beraber oturduk. Saat 22 de gazmodan çıktık. Asfalttan yavaş yavaş ilerlerken sonradan isminin Hasan olduğunu öğrendığim bir jandarma yolumuzu kesti ve yüzbaşısının beni görmek istediğini söylıyerek, Zincirlikuyu karakoluna davet etti. Buna lüzum olmadığını söyledım. Arkasi Sa. 4, Sü. 2 de Ankara nümayişinin dünkii duruşması Şahidlerden Prof. General Abdülkadir Noyan, talebelerin, eski Rektöre hakarette bulunmadıklarım söyledi Ankara 3 (Telefonla) Ankara Universitesi eski Rektoru Şevket Aziz Kansuya makamında hakaretten sanık olan öğrencilerin duruşmasına, bugün ikinci Cezada devam edildi. Ordinaryiıs Profesör General Abdülkadir Noyan tanıkolarak dinlendi. O sırada Tıb Fakultesî Dekanı bulunan General Abdülkadir Noyan, bini mütecaviz öğrencinin «Kah Arkas% Sa. 3, Sü. 4 te Dr. Schacht'm Hatıralan Yanatı Adliye binasımn arsasına konan çelenk Avukatların koydukları çelengin üzerinde şu ibare var: «Basübadelmevtini AHahtan bekliyoruz» «HKIer'le hesablaşma» c Amerikalıların bize verdikleri radarlar ı Yeni Romatıımız ı Sis Dağüdı Derin bir aşk, hududsaz bir îhtiras, ince bir iahlil En yüksek sesile haykırmayı bildiği kadar susmayi da bilen bir kalbin romanı "Kazanova" ıtıüsiçhcen göralnıedi Nazi Almanyasının İktisad Bakanı, Reichsbank Direktörü Dr. Schacht, Hitler'i ve Hitler rejiminin içyüzünü, yükseliş ve çöküşünü anlatıyor Bilirkişi raporlarma dayanan yargıç, mütercim hakkında beraet karan verdi Muharrır Kadırcan Kaflının türkçeye çevırdıği Kazarıova'nın Aşk Maceraları eserini mustehcen bulan ssvcılık bundan beş ay ev\el muharrır aleyhınde takibata baslamıştı. Hazırlık tahkıkatı esnasında bilirkişi olarak ihtisaiina müracaat edilen Edsbıyat Fakültesi profe Arkasi Sa. 4, SxL 1 de Türk hav&cıları, Amerikalı öğretmenlerın nezaretınde radar âletlerini çahştırma usulİErıni oğrenmektedirler. Amerikalılar bu maksadla hava kuvvetlerımize bir mıktar radar gondermişlerdir. Bu âletler 65 kilometre mesafe ıçınde havadakı b:r tayya1 enın rr.evcudıyetini ve yerini keşfetmeğe muktedirdirler. Yukarıdakı resımde ust çavuşlarımızdan Mustafa Eser, Amerikalı üst çavuş Tideman Gladern'in nezaretinde bir Amerikan radarım çalışünrken görülmektedir. Nakleden: H. Varoğiu Yarm başlıyoruz Avukatlar çelenk koyarUtrken Yazın 3 üncü sahifem'zde <**#•* Yarın Başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog