Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

194 9 SALİH ZEKİ TAKVİMİ Bu cep takviminden sız de bir tane edinirseniz bütün sene yanınızda pratisyen bir hekım, usta bir bahçıvan, doğru bir yolcu rehberi bulundurmuş oîursunuz. Kitabçı ve kırtasiyecilerden arayınız . Toptancı adresi: Ankara Caddesi No, 135 Ziraat Gazetesi İstanbul. 25 ıncı yı! Sayı: 8758 u m huriyet Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu îstanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Saatral Numarası: 24296. Xaa İfleri: 24299. Matbaa: 24290 r STEFAN ZVEÎG. MEÇHUL SEVGÎLİ SÜMER Sinema»ı3a filmi gösterilen asîl bir kadının.a0fe|pfk aşkları. Aşkı bir sır olarak kfiaty^esrarengiz kadm. Fiatı 1Ö0 Kuruş. Muazzez ^b*ift Berkand Tercüme eden: KURUCUSUîYUNUS NAT5Î Meclis içtimamda düıt Harriman'ın hâdise oldu temaslarına dair demeci müessif Tahtakılıcın C. H» P. ye hakaret sayılan sözlerini Türkiyenin kalkınma programları tetkik icin celse tatı! ediîince bir milletvekilinin kendisini üzerinde mtihim görtişmeler yapıldı yumrukladığı görüldü, kavgaya başkaları da karıştılar İkinci celsede reis, Ahmed Tahtakılıçm i ç teklif etti, Kütahya milletvekili sözlerini lilerin "gule güle,, diye bağrışsnaiarı arasmda salonu terketti Dün Atinaya giden Harriman: «Türkiyenin tabiî kaynakotnrnm Nedhten çıkarılmasııu larının gelişmesi yalnız kendisi için değil, bütün Avrupa ve geri almadı ve C. H. P. Amerika için de büyük bir önemi haizdir» diyor Hâdiseje bir a\hk geçici butçenin müzakereye konnıası sebeb oldu, neticede bütçe kabul edildi ve Meclis pazartesije toplanmak üzere dağıldi Ankara 29 (Telefonla) Bugunkü Meclis içümaında bir ayhk geçici butçemn goruşuimesıne geçılince kursuye gelen Ahmed Oğuz. hukumetın, bu butçeyı Meclise getitmek ıçin ıleri sürduğü mucib sebebleri müphem ve yersız bulduğunu kaydederek şunları söyledi A r k a s ı Sa 4. Siı l d e I Ankara 29 Cumhur Başkaru Ismet , Inönü bugün saat 11.30 da Çankayadaki koşklerinde Birleşik Amerika hükumetınin Avrupadaki hususî mümessüi büyük elçi Averell Harriman'ı kabul etmiştir. Bu kabul esnasında Dış Işleri Bakanı Necmeddın Sadakla Birleşik Amenka büyük elçisi George Wadsworth ve elçi Russell H. Dorr haar bulunmuşlardır. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de m Perşembe 30 Aralık 1948 İNKÎLÂFVRtTABEVl İ S T A*N B U L politika ayın başj. azarlarımızın ve gazete patronlanmızın imzaladığı müşterek deklatasyon, ifrata kaçmaktan ze\k duyan Halkçılar üzerinde bir nevi bromüral tesiri yaptr. Bir kaç gün önce Meclis Grupu toplantısmda üstadımız Cahid Yalçını hırpalamaya davranan müfritlerin bu sefer de gazatecilere çatması ve «siz ne sıfatla. ne hakla eağa sola direktif veriyorsunuz?» diye giirültü koparması beklenirken. tam tersine onlar derin bir nefes aldılar. Müşterek deklarasyon'u okuduklan gündenberi istedikleri olmuş, rahata kavuşmuş, oh çeken bir halleri var. Ankara telgraflan, onların ağzından bize dikkate değcr tefsirler. tasavvurlar, niyetler ulaştınyor: Anajasamn yeni şartlara grire değişmesi elbette iyi •Uusuıç. Hürriyetlerimİ7.i tejninat alhna almak \e demokrasimize istikrar sağlayabilmek hususunda bugiinkü raevzuatımız zaten yetersizmiş Fakat böjle bir teşebbüse girişebilmek için ilkbnce Halk Partisi kurultayının kararını almak lâzımrruş. Halk Partisi Kurultayı da olağan toplantısmı gelecek yıl yapıyor. Partiden karar çıktıktan sonra davayı Meclise götürürüz. Meclis bütün kış bu işle uğraşır, gerekirse >azın da çalışır. Ilattâ devreyi bir > ıl daha uzatmak da mümkündur. Ondan sonra yeni seçimlere yeni Anayasa ile girilir. ^^î • J ^ Dunku celsenin bellıbaşh sımaiaıından uçü Faik Kurtoçlu Ahmed Tahtakıhç Şeref Uluğ Hakâri bölgesinde 22 kişi Amerika, Türkiyeden şiddetli tipiden bağuldu mal almak istiyor Harriman, Dış Işleri Bakanımız Necnjeddin Sadakla goriısurken Amerlkaıtın askerî yardımı Türkiye ve Yunanistana yapılan askerî yardımın yüzde 10 nisbetinde arttınlacağı bildiriliyor Anadoluda kış, bütün şiddetile hüküm sürüyor, Karakösede hararet derecesi sıfırm aîtında 36 ya düştü mıştır. Her taraf don habndedir. Çoİ3 de kar duşmuştur Ispavtada şiddetli bir kış hüküm sürüyor İsparta 29 ıHıısusi) Bolsemizde kış, yıllardanberi gorulnıemiş bır şıddetle devâm etmektedır. Kar yuzunden trenler, 48 saat rotarla eelmektedır. Dun Eğırdırden hareket edsn istanbul postasmm volu, acüamatnış ve lokomo Arkast Sa 3 Sü 3 te 1 Hakâri 29 (a a.) Bu yıl bolgemizde şiddetli bir kış hükum sürmektedır Pervaride 20, Karadağda ıkı kisı tipiden boğulmuştur. Kapanlar yolunda postanm ıki hayvanı çukura dusmuş ve bunun neticesi olarak bir hayvanla bir insan yaralanmıştır. Çöle kar düştü Mardirı 29 <a^ "> Bir haftadanberi tıpi halınde yağmakta olan ksr durmus ve çok sidcjtlı bir rüzgâr e?meğe başla MemiekeHmizde lemaslar yapan Amerikan Ticaret BakanleğiRin temsileüeri, bizden neler ithal edebileceklerhi anlatıyorlar On beş gündenberi memleketımizde bulunmakta olan Amerikan Tıcaret Bakanhğımn ozel memurlarından Dr. Thomas Wüson ıle Mr Herbert Van Blarcom. Ankaradakı temaslarını bıtırerek dun şehriTiıze gelmışlerdır Amerıkalı ıktısadçılar dün akşam Park Otelmde bır bas.n toplantısı yapmışlardır. Toplantıda Amerikan Basın Ataşesi Mr. Mac Farlond da Efendim? Kendilerine yerden göke kadar hak veren yukanki tefsirlere sayın başs azarlanmız ne der. bilmiyoruz. Bize öyle geliyor ki üç yıldır harikulâde bir ustahkla başarıdan başanya koşan ovalama politikası bu fırsatı rla kaçırmıyacaktır (eğer onu kendi elile hazırlamadı ise). Şahıs ve zünıre diktatörlüğüne engel olmak. ferde aid hürriyetleri sağlama bağlamak bakımından bugünkü Adspazarı. 29 (Hususî surette gi rarı Basriye henüz teblığ edüdiğinAnayasannzın bazı değişikliklere lüzum gösterdiğine inandığımızı şimdi> e ! den arkadaşımız Ferdı Oner b:ldırı den ve 7 gunluk itiraz müddeti sona kadar gizlemedik. İleri hürriyetçilik jyor) Kocaelı Canavarı adı verılen ermed'ğinden kendisi, bugün saat 10 Basri Ersoyun muhakemesme bugün r!a Gc;. ve ?" ••"culuğu hâd'seî'ni denemelerine giriştiğimiz gündenberi saat 10 da Adapazarı Ağı . i 'ı yargılamakta ^evam eden Adapazatemel kanunumuzun aksayan taraf kemesinde başlanacaktı. Fakat ceza rı Ağırceza mahkemesinin huzurıu.a larına burada çesidli vesilelerle do muhakemeleri usulü kanununa gore, | çıkarılmadı. kunduk. İkinci bir roeclisin eksikliği Geyve yolundakı otobüs soygunculu I R. ^ Nc'' ."• :rman, üye Hılmi ' . :ıl I Evren ve Hüseyin Hüsnü Karacıoğlu ni, ayn programlı siyasî partilerin ğu*"J ı' ' •' * ı bi! ; t,~:t.u • ğmce verilen lüzumu muhakeme ka Arkası Sa 3. Su. 5 te kıırııimasuu zorlaştıran meşhur ikinci maddenin (sonradan eklenmiştir) lüzumsuzluğunu belirttik. Hükumete Meclis dışuıdan üye alınamamasını tenkid ettik. Fakat bunlan \azarken temel davamızı hiç bir zaman gbzbnünden uzak tutmadık: Bu dava. her şeyden önce samimî, dürüst. vatandaşa emniyet verici seçimler yapabilmektir. Bir defa bu feci boşluk doldurulsun; halk sandığa attığı oya değer verildiğini görsün, memlekette hür seçimler yapıldığuıa inansuı. hürriyetlerimizi teminata bağlamaya ancak o zaman sıra gelecektir. Tâ 21 temmuzdanberi bir çok arkadaşlanmızla beraber bizün de söylediğiraiz bu idi. Nitekim ilk zamanlar jiddet rejimini denemek isteyen iktidpr. hâdiselerin baskısı alhnda yolunu değiştirmek ve «peki, dediğiniz olsun. Seçim Kanununu yenileyeceğim» demek zorunda kaltnıştı. Arada geçen zamanuı tarihçesini yazacak değilim. Kavga. gürültu \akit geçirdik. yaza çize oyalandık. Nihayet iki yıl sonra birincisinden pek de farkh obruyan bir kanun hazırlandı: Dunyanm tanınmış zenginîerinden A daimî olarak tutmaVtadır Bununla bir seçün yapalun da, ga Hanın oğlu Prens Ali Hanm bir nrudMaruf sinema yıldızı Rita Ha\worth. dettenberi sinema yıldızlarmdan kızı". 30 jaşındadır ve 60.C0O starlın gelırlıdır. bakalım nasıl olacak! Dendi. Neticeyi biliyoruz: Muha saçlı Rıta Hayworth'la bir arada gorül Son gelen haberlere gcre sevgililer Lonlifler seçime girmedi. halk kanundan melerı, birlikte seyahat etmeİErı dunya dradan ajn'mışlar uçakla Parise gıt~ da, kanunun tatbikuıdan da mem basmını yakmdan meşgul etmektedir. nislerdır Oradan Iövı;:eye gideeklerIkı sevgıli son gunlerde NewYorktan dır Rita kendisinı sual yağmuruna tunun ohnadı. Sayın Sakanın Belçika Brıttar.ia vapurıle Londraja gelmişler ten gazetecılere Prensı çok sevdığını soyNADİR NADİ ve muhteşem Ritz otehne yerleşmişlerdır. lemekle iktıia etmiştir. Resimler Rita'yı Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Prens Ali Han bu otelin bir dairesini ve Prensi vapurda göstermektedir. s "Ââapazarı Canavan,, hakkında yeni iddialar Wa=hington, 29 (A.P.) Bjrleşik Amerıkanm gelecek yıl zarfında Batı Avrupadakı komünıst aleyhtarı müttefılderıne iki ilâ üç milyar doiar değerınde askerî malzeme vereceği muhtemel görülmektedır. Fakat Avrupalıların askerî teçhizat bakımından muhtaç oldukları malzemenin çoğu Amerikan ordu, donanma ve hava kuvvetleri depolarında esasen | hazır bulunmuştur. Mr Thomas Wılson. sözlerlne se mevcud olup, bu malzeme aslî maliyahat maksadını anlatarak başlamış yet fiatuıın cüz'î bir kısmı mukabive demiştır kı: Arkası Sa. 3 Sü 5 te So> ahatin gayesi « Bız, Amerıkanm ıhtiyacı olan rr.alları satın alabıleceği memleketlerde temaslar yapıyoruz. Şımdıye kadar Portekız, İspanya, İtalya ve Yunanıstanda ılgılılerle konuştuk. A Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Kayaş'ta tren kazası Basrinin muhakernesine dün başlanamadı? haydud Cezaevinde gece gündüz ibadetle meşgul oluyor Bavan Belkis Erkul Şehir Meclisi topîantısı dün tartışmalı geçti Hâl talimatnamesi, halka verilecek arazi ve Dolmabahçe Gazhanesinin nakli meseleleri görüşüldü Bir kişi öldü, 5 yolcu da hafif yaralandı Ankara 29 (a.a) Bugün Ankarad<m Kayaça gıtmekte olan banlıyo katarı saat 18.18 geçe Kayaşa varmış ve Ankara ıstıkametıne gitmek uzere bu treni bekhyen diğer banliyo katarı, bana müteakıb hareket emrı almıştrr. Anksradan gelmiş olan katarm lokomoufi bu esnada manevra yaparak dığer bir yoldan istasyonun Ankara tarafına ge> çerken, Ankaraya doğru hareket etmış olup henuz makastan çıkmakta olan. bsnhyo treninin ikinci vagonuna çarpnuş ve i ç çelik vagonun devrılmesine sebebıyet vermiştir. Bu kazada beş kişi pek haüf yaralanmış. 14 kîsıde de vagon camırıin kırılmasından dolayı bazı bere \e sıyrıklar hasıl olmuştur .Yalnız bir kişi, zannedıldığine gore, vagondan at Arkası Sa. 3, Sü. 2 de DarüşşaEakaya yapılan bağış Bayan Belkis Erkul, apartımaŞehır Meclisinin dunkü toplantısı bir ı bağlanmadan diğer iki encümene hanından başka bütün servetini haylı tartışmalı geçmışür. Gündemde, valesi şekli bir turlu anlaşılamıyarak Hal talımatnamesınin müzakeresi de tarıfe ile birlikte müzakeresi icab eden de bağışlamış bulunuyor Eskı Şehremıni Operatör Emın Erkül dıin matbaamıza gelerek bize şunları söylemıştır: « Darüşşafakaya bır apartıman bağışladığıma daır yazdığınız haberi dun Ankarada okudum. Benim, apartımanım değıl, dıkilı bır ağacım yok. Bu bağışı yapan refıkam Belkis Erkuldur. Eşim, yalnız apartımam değıl, menkul, gaynmenkul eşyalarıru, Arkası Sa 3 Su. 4 te I Dünyayı meşgul eden aşk macerası J Mısır arazisine Londra, 29 (B.B.C. ) Bugün buraya gelen resmî mahiyettekı haberlere gbre, Sıyonist kuvvetlerı Mısır topraklarına gırmiş ve ElArış'ten on kilometre mesafeye kadar ilerlemişlerdır. ElArış, Süveyş kanalmdan 120 mil mesafede olduğu iç n bu haber Ingılterede ehemmiyetle karşılanmıştır. Çünkü Süveyş kanalmın emnıyeti Ingiltereyı alâkalandıran en mühim meseleler arasmdadır ve burası şimdıkı halde İngıliz kuvvetlerinın ışgalı altmdadır. (B B C ) nin siyasî muharrırıne gore en kuvvetlı ıhtımal bir Sivonist devrıyesınin Mısır hududunu aşmış^ olmasıdır. Fakat bu ihtımal dahı Ingılterede c:ddi bir uyanlıklıkla karşılanmıştır, Güvenlık Konseyi, bugün de Negeb.te «ateş kes» emrı üzerıne ısrar etmış ve Parıs toplantılarmı bu şekılde bıtırmıştır Konsey bundan sonra 6 ocakta NewYork'ta toplanacaktır. Yahudiler, girdiler bulunduğu ıçin kabzımal ve müstah Hal talimatnamesi de şubat devresıne sillerden muteşekkıl bir kafılenin, din bırakılmıştır. Bu teahhur, bazı üyelerle leyıci sıralarında yer aldıkları gorulu Belediye erkânmın teessurlerını mucıb yordu. Ilk olarak, hazırlanmakta olan Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Hal talimatnamesi okunmuştur. Talimatname okunurken azadan Taceddın Ozguder. kendısinin de dahil bulunduğu komisyonun Hal talimatnamesinı tetkik ettiğıni, fakat Hal tarifesinin karma komısyonda incelenmekte olduğu sırada, kavanın ve iktısad encumeni tarafmdan meclise arzedildığini söylemiş ve bir tarifenin, medisçe havale edılmeden herhangi bir komisyon tarafından tetkıkinın usulsüz ve nizamsız olduğunu kaydetmiştir. Bu beyanat, bazı konuşmalara yol açmış, zabıtlarm tetkikini icab ettirmiş, tarifenin kaıma komisyonda bir karara Belediyeniıt yaptırdıgı evleri alanlar feryada başladılar Binaları su basmağa başlamış, kapılarına eşik, pencerelerine demir parmakhk, altlarına odunluk yapılması unutulmuş Tüccar Demeğindeıt istifalar Altı üye son hâdiseler dolayısile Dernekten ayrıldılar İstanbul Tüccar Derneğinm azalarmdan Muhlıs Erdener, Dr. Cudı Bırtek, Samı Ozan, Sedad Kantoğlu, Şehrı Namık ve Vâhı Özarar dün Dernekten ıstıfa etmışlerdır. Idare heyetıne verılen istıfanamede, bu heyete mensub küçük bır zümrenın Tüccar Derneğınin nızamnamesme aykırı hareket ettığı, sıyaset ve şahsıyatla ıştıgal ettığı behrtılmekte ve 15/12/943 tarıhındeki aylık toplantı zabıtlarında bu kuçük Arkast Sa. 3, Su. 5 te Halk evlerinden birinin onünc yeni sahibi tarafmdan yaptırüan uydunna odunluk «Dunyada propagandsd^n kudreîlı kı <Halk evleri> ni görunüz. Hatırlıyor şey yoktur» derlerse, ınanmamazlık et musunuz, hani gazeteler, Belediyenin mejiniz; eğer bu hususta en ufak bir ev buhranına çare bulduğunu, «Istanşüpheniz varsa, o zaman da Hasekide Arkası Sa. 4, Sü. 6 da » J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog