Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

25 ınci yıl Sayi: 8731 umhuriyet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kurusu Istanbul No. 2<6 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Vaa Işleri: 24299. Matbaa: 24290 f~'~ H N. ERKSON K A D I N E R K E K TENASÜL Cinsiyet ve ten: nız en faydalı merakh ve yenı m^ş okurlarjı raklı konuların s < sıne bılhassa Fıatı 3 cıldLk tak İ N K t L Â P HAYATI ,ınde ılmın yalun yanmda en ıhmal edümebılgılerının mede tazelenmev erılmıştır. ;ştur. lıradır T A B EV î KUHUCIISU îTUNUS NADÎ Cuma 3 Aralık 1948 Bütce Komisyonu, dün Millet Meclisi bütçesini Dalgalar sahile 5 cesed attılar, diğer 150,000 lira azalttı, Başbakanın 350 lira mürettebatın akıbetleri meçhul aylıklı meşhur aşçısınm tahsisatını kesti Faciadan kurtulanlar kayalara çarpan geminin korkunc Bir •illetvekili Cumhur Başkanlığı bütçesinde tasarrnf zihniyetini göstermek üzere sembolik olarak 6000 lira tenzilât yapıtaasını istedi, fakat kabul olunmadı Medis, Cumhumyaseti, Sinob şilepinden yalnız Başbakanlık bütçeleri iki tayfa kurtuldu bir fırtına altında 3 dakika içinde nasıl battığını anlatıyorlar Izmit 2 (Kefken adasma gıden arka» daşınuz Cevdet Yakub bıldınyor.) Sınob şılepınm Kefken onlerınde battığını haber alır almaz facıa mahallina hareket ettım Gece saat 20 den sonra Kandıra ıle istanbul arasında ne telefon ve ne de telgraf muhaberaü olmadığı ıçuı bu korkunc facıayı Kandıradan Arkası Sa. 4. Su 1 de Emniyet ve asayiş on gunlerde Istanbulun Maslak >olu l e Hurrivet Tepesi gıbi jerlerınde pek muessıf bazı vakalaı oldu Bu gıbi \akalar, onceleri de olujordu ama bu defa hem ustuste geldi; hem de iki hadıse faıllerinin huvijetleri bakunından pek urucu bır mahivet arzetti. Akıbetleri meçhul olan gemı murettebatından uçu Bu vakalara bakıp da, umunnjetle Basçarkçı Vasıf, ikinci çarkçı Mithat VP lostromo Osman Kalvoncu menılekelin ve Istanbulun asavışı bozuktur, demek bır haksızlık olur. En ileri, en mureffeh \e zabıta knvvetleri cn mukemmel memleketlerde dahi, her Kenneth Royall, Ankaradaki çeşid zabıta suçları. gorulur; bunların Amerikan askerî müşavirlerile coğu cemiyetlerın tortımınu lcşkıl eden ler tarafından işlenir Hırsızlar, vankegörüşecek sicıler, katıller, ırz ve namusa tecavu? edenler, havdudlar emıınet ve asavışı temıne tnemur zabıta kuvvetlcrı tarafından ergcç jakalanırlar ve cezalarını gorurler Her mcmlekctte olduğu gıbi bizde de bu gibi munieııd suclan işleTanm Bakaıu. 92 milvon lira jenler jakalanıp kannnen hakkettiklen cezalara çarpılnoılar Onun ıcın Tuıkısarfile tatbik edilecek olan jede asavışsı/hk vardır dcnıleme7 programı anlatn or Memlcketın ıs>sız vollannda işlejen otomobillcıın, otobusleriıı kamvonlaun Ankara 2 (Telefonla) Tarını Bahattâ araba \e ha\\anla veva yava okanı Cavıd Oral, uzmanlar komısjolarak >olculuk edenlerın so>ulması gibi nonda KKtienmikU: ,r>Urt 5 senalıki'Uv , r. '* **> hâdiseler goze batacak. endişe ve korku ~ * , „ * \ •"'• raat plânımn mahı>etı hakkında bugun " ^ " ~ Necmeddin Sadak bava mevdanında uvandıracak kadar çok değildir. AraAnkara 2 fTelefonia> Iş kanununj ,nunun 1 2, 7, 12 13 16, 18 23, 24 29, bana şu ızahlarda bulundu: sıra bojle jolkesicilik japmağa cure< « Taıım polıtıkamıza ılmı ve mus tadıl eden ta=;arı tamamlanmış ve Ça32 39 42 51 53 56 78 89, 92 ve 96 ncı eden, hattâ sinema filmlerinden ilharo takıl bır ıstıkamet vermek ve bılhassa 1 ma Bakanlıgı tarafından mutaleaları ıraddelerı değışmektedır alarak maske takan havdudlar bile niBu tadıllerde hâkım olan esasları, şu bu polıtıkavı, Bakanlaıın şahsı\ pU, go a'mma't uzere Bakanlıklara sunulmjşKenneth Rojall hajet 5 akalanıv orlar Bazı ender Çatur Tasarı, 7 maddebktır Bırmcı mad noktalarda toplamak mu*nkundur ruş kanaat ve mızaclarından aj ırmak kırcalı taslakları da, emniyet kuvvetdesı değ smesı eereken 20 maddenn 1 Devlet murakabesım genışletmek Washington 2 ( s a ) (Reuter) Ormaksadıle beş Mİlık bır program hazırleri cıddî surette harekete gelince. ya v enı =ekıllerıni ıhtıva etmektedır K=> Arkası Sa 3. Su 2 de du Bakanı Kenneth Rovall, bu av zarlamak luzumunu du>duk Iş başma ele geçij orlar; jahud da teslim olmak fında Avrupaja gıdecek ve «ışjal bolgeldıeımden ıtıbaren Bakanhgın mutezorunda kalıyorlar. gesındekı Amerikan faahyetlerı etrafmhassıs ve muşavırlerıle progıarru haIstanbulun şehir hududlan dışındaki da verınde malumat almak uzere >Lon Arknst Sa 3 Su 3 te kırlarında vukua gelen sov gunculuk. dradakı Amerıkalı şahsıv etlerle gorukadın avcılığı gıbi hâdıselerin acı tarafı. şecektır bunların kısmen emnivet ve asavişi Rovall, 11 aralıkta Parıse gıtmek h k muhafazaya memur olanlar tarafından rmde oldugu ve .=ene 'onı.ndan e w s l işlenmiş ve işe mavzerlerin karışmış Amerıkaja doneceğını soylemıştır Orbulunmasmdadır Bu hâdiseler. kanun Arkast Sa 3, Su. 3 te Mutehassıs, Sağbk Bakanlığının kendisine veremli istatiskorkusunu hiçe savan bir disiplınsizlığin tığini gostermediğinden şikâyet etti \e «Verem tedavisi ve curetkârlığın. ruhi bir inzıbatsızlıçın Birleşmiş Mılletler Kurulu Genel Dış Işlerı BakaniTiız uçak alanmve zorbalığın eseridır Meselenin dahs bılgi, Lhtimanı, fedakârhk ister. İddia^ız doktorlara ihtoplantısının Panstekı oturumlarına da Valı ve Beledıye Başkan vekılı vahamet arzeden bir tarafı \ardır ki. tiyacınız aşikârdır» dedi Maslak volunda iki jandarmanın bit ıştırak eden Turk heyetı başkanı Dış Haluk Nıhad Pepeyi, Emniyet MuIşlerı Bakanımız Necmeddin Sadak, düru Ismaıl Hakkı Bavkal ve akraba otomobilı durdurması içindekıleri tehMüttefikler, işgal bölgelerini Bır muddettenberı memle\ akta 20 gun surecek tedav.did etmesi \e arkasından silâh atma*ı dun saat 13 40 ta bır Isveç uçağıle ve dostları tarafından karşılanmışRomadan şehrımıze gelmıştır. tır. Arkası Sa 4, Su. 6 da bnleştirtneyi düşünüyorlar ketımızde bulunan Isvıçreh nın fakır memleketler ıçm hâdisesinde gorulduğu uzere bu işe verem mütehassısı Prof G fajdalı olduğundan bahısle decuret edenlerın şiddetle cezalandırırmaLondra. 2 ( B B C ve AP.) SovMaurer, dun akşam Park Omışür ki lan voluna gidilecek verde, gazetelerin telınde bır basın toplantaı « Memleketınizde verem vetlerın Beılınde yenı bır ıdare kurmayazdığı gibi. bazı kimseler tarafından tertıb etmış ve gazetecılere mucadelesı, lâzım geldığı gıbi ları gunur, en mUTim mese esı olma^ta onlan kurtarmaça matuf bir takım tersunları sovlemışür ılerlemektedır Isvıçre ıle Tur de\am edıvor Bu Sov\et hareketı, tibler alınmasına teşebbus edilmesinde« Memleketınızde gordukıve arasında tıbbî temaslara Muttehklerı Berlınden çıkaııp atmak dir »um sarrumî havaya hıc bır nsıstan ve doktor mubadelele Arkası S. 3 Sü 6 da Fılvaki dunlıı gazeteler iki jandantıa memlekette raslamadım Konrıne ıhtıyac vardır ve bu sahakkındaki iddia Vilâvet Idare Heveferanclarımı takıb eden Tıb hada ılk adım atılmıştır Sağtinden gececeği cihetle bu vakada sahid oğrencılerını, me^leklerme çok hk Bakanlığmdan memleketımevkiınde bulımanlarm Sarıver savcıbağlı buldum Baska memlenızin verem durumu hakkmlığı \e ceza hakimliği tarafından dınketlerde, hastabakıcılar bır tı Prof. Maurer da malumat aldım; fakat bana Tanm Bakanı Cavıd Oral lenmesine aid bazı tafsilât neşretmişcarî muessesenın daktılolannve'emlı ıstatıstığı gosterilmedı lerdir Bu tafsilâta gore. o gece otomodan farksızdırlar Sızdekılerı ıse kendi Verem tedavın, bılgı ıhtımam ve fedaAnıvara, 2 (Telefonla) Demokrat büde bulunanlardan iki kadınla bir eılennı hastalarına vermış buldum Is kârhk ister Iddıasız doktorlara ıhtıya Partı Genel Idare Kurulu bugun topkek. S a m e r jandamıa komııtanhçma tanbul ve Ankaradaki musahedelerıme cınız asıkârdır > lanmıştır Parü Genel Başkanı Celâl celb ve orada ifadelenni deği^tırmeğe gore yoıulmuş bir mıllet değılsınız. Profesor, bu sabah bir tsviçre uçağı Bajar. içtımada bulunduktan sonra bu icbar edıldıklerini. ceza hakımi hu;uGenc ve enerjıksımz, çalışacak yaşta l!e Gereve'e gıdecektır. gece trenle Istanbula hareket etrrostır. runda sovlemişlerdir. s nız • Tucca r Derneğı baskam İzzet Akos sıle f e vapt'ğı açı'clsma Tuccar I>rneğı Suçun ustune tuv dikmek kabilinden ıranın dun gazetelerde ıntısar eden be uNelerı arasında o'djgu kac'ar tertıb Profesor, bundan sonra, verem tedaolan bu hareket hakikatcn vaki ise. janatmöa Derrıeğn Tarkr e Iktısad kcmıtesıne katılanlar arasrada da kotu vi>mde kendı metodu olan «Combme curet ve cesaretleri arttırarak bu gibi kongre=i •ertıb heyetind^n cekıldığıni bır te^ır bırakmı^ır Demek uyelerı Torokoplastık» >anl cığer yaralarının hâdıselerin tekerrurune sebebivet vere bıldırdıği malumdur Akosmanın bu \ e Arkası Sa 4 Su 6 da t^davısınde goğus kemıklerını çıkartıp Madam ÇanKayŞek'in Ameceği için. pek vahimdir goğus ve sırt etlerıle cığerleri kapatHadisenin şeklını değistirerek me*erikan yardımmı temin mak usulunu ızah etmiş ve ciğer varalevi ortbas etmeğe ve bovlece bir suc !ıma Tampon sokup, bunun ustune edemiyeceği anlaşılıyor işlemekten sanık olanlaıı kurtarmağa Streptomıcvın damlatmak suretıle acalışmak. işlendiği iddia edılen suçtan NewYork 2 (R ) Washıngton'dan daha vahim bir harekettir Çunku emgelen Bayan ÇanKavŞek basına benijet ve asavişi çığırından cıkaracak %anatta bulunmaktan kaçınmıştir. Gaçnk tehlikeli bir yola eirmek demektir zete muhabırlerının bıldırdıklerıne goZabıta teşkilâtma giren insanlann re durum hıç de rrusafırm lehınde dehepsi melek değildir onların arasında gıldır. Madam ÇanKayŞek'ın gırışeda suç işlıvecek tıvnette olanlar buluceğı teşebbuslerde muvaHak olabılmenabdır Bize de mesulivet gelir tarzınsı ıçm pek az ümid vardır. Amerıkan lktisad ilmindeki eşsiz kudda jersiz bir endişe ile bu gibileri kurgazetelerı, Çm mıllî kuvvetlerıne gon Hind Büyük Elçisi, milliyettarmağa çahsmaktansa işi kanunî vollaretine güvenerek nazi kabiderılen süâhların komunıstlerm elıne rın tabiî cerevanma bırakarak adalptfn 1 duştuğunu behrtıj orlar ve mısafıre çiliğin, memleketini bu âfetten nesine dahıl bulunduğu tecellİMne çalısmak gerektır Son hâdise karşı soğuk bır tavır takınn orlar. Makoruduğunu söyledi mahkemeve intikal etmiş olduğu için halde Hitler'e kafa tutmuş Sa 3. Su o te CUMHL'RIYET Hınd Elçısı Ekselâns Dıvvan Chatek adam olan bu «Maliye man Lall, şehrımızde bulunmakta Arka?ı Sa 3 Sl 4 te sihirbazı», hatıratında size olan Hındıstan Dış Işlerı Bakanlıgı Heberler Burosu Şefı ve Unesco deAlman dıktatorünün hangi legesı Azım Husaın şerefıne dun saat şartlar altmda iktidara gel11 de Park Otelde bır basın toplanŞam, kapalı şehir ilân edildi, tısı tert b etmıştır Bu toplantıda diğini, ordunun ve dığer yerlı ve yabancı basın temsılcılerı ve kabineyi kuracak kimse partilerın gafletini korkunc Hamdi V'aroğlunun nakajans muhabırlen hazır bulunmu§lardır bulunamıyor nazi mezalımini, nihayet lettiği bu büyük aşk ve Azım Husaın'e ılk olarak Londra 2 (B B C Şamda bugun Almanyanm çdküşünü ihtiras romanında kadm « Hındıstanda Unesco faalıvetı, >emden vahım karışıklıklar çıkmıştır Nasıldır' Hınd'maarıf sıstemı Unesanlatacaktır. kalbinin yarattığı derin Dunku numayı§lerde olen sekız kışı codan yardım gormuş mudur'» sualı arasında bulunan talebelerın bugun cemuammayı oku\acaksmız. sorulmuştur. Isveçte O^haıshamn tersanesınde >apıhp bızım satm alaığımız (Trabzon) Delege cevab olarak demışt r ki: şılep ne toıenle bavrağımız cekıldığıni gemının memlekete gelrreden once Isveç naze merasımı yapılııken, \emden ortav Son bır sene zarfında Hındıshmanları aıa^n^Ja yuk ta;ımak uzeıe mukaveleler yap*ığını bu mukavelelerı lık kanşmış ve polısle bır çarpışma olverıne getırdıkten sonra lımanımıza hareket edecegını >azmıştık Resmımız şılepe mustur. Bu son çarpışmada 1 kısının tan hukumetı 78 üım ve meslek a Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 5 te bayrağımızın çekılışını gosteriyor. Ankara 2 (Telefonla) Mcclıs Butçe Komısvonunda bugun de hararetlı goruşmeler olmuştur Konıısjon, sabahley.n toplanmış, ogle uzen verılen fasıla harıç olrrak uzere akşam geç \akte kadar butun gun çahşmıştır Bavuk Mıllet MecLsı bütçesinde, sara\ların sıgortası ışı goruşulurken. bunların da dıger devlet emlakı gıbi sıgortasız oldukları anlaşılmış \e devletın bır fon ayırarak, bu emlakın kendı kendılennı sıgorta etmelerı me\zuunda fıkırler jurutuln1Uştur Bu f krı orta\ a atan Ahmed Oğuz b j mevzudakı mutalealarını anlatmıştır. Meclıs butçesi 150 bin lira azaltıldı Mıllet Meclısı butçesinin muhtelıf bolumlerı uzerınde haylı enteresan goruşmeler olmuş, netıcede butçe, hukumetın teklıfınden 150 bın lıra noksanı ıle kabul edılmıstır Meclıs hesablarını ınceleyen komısyon melerınden Istanbulda mılli saraylara sayım ıçm gıdenlere ıkamet yevmıvesı venldığı gorulmuş, geçen sene bu suretle 2800, bu yıl da 3000 hra oden Arkası Sa. 3. Sa 5 te 5 yıllık ziraat progıamı iş Kanununda esaslı r yapıiıyor Amerikan Ordu Bakanı geliyor Yeni tasarıda sendikalara? «toplulukla iş ihtilâ.fı» açabilmek hakkmın verilmesi isteniyor fc Necmeddin Sadak memlekete döndti Sadak, Birleşmiş Milletlerin eski Cemiyeti Akvaıtıı bile arattığım söylüyor tsviçreli verem mütehassısı intıbalanm anlatıyor Berlin Jbphranı Tüccaf Derneğl Baskam aleyhiasle cephe ahyor İzzet Akosmanın Başkanlıktan Hamdi Başarın da Genel Kâtiblikten ıskatı için imza toplanmaya başlandı Gelâl Bayar bugün sehrimizde olacak Çiniıı tliirııımı üıııitsiz r Trabzon şilepine bayrağımız çekilirken Hindistan ve komünizm "Hitlerle hesablaşma,, Yazan: Dr. Schacht Nazi Aîmanyasının içyiizü Sis Dağıldı Suriye karıştı T R A B Z O N İSTANBUL Pazar günü başlıyoruz Pazar Günü Başlıyoruz j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog