Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYET 29 Aralık 1948 Herkesın beğeneceğı hedtyeyî seçiniz! En makbul Y I L B A Ş I hediyesi Dünyanın en kullanışlı, en iktisadî HOOVER Elektrikli ŞAMAŞIR MAKİNESİ GARANTİLÎ Her keseye uygun, Az yer tutar. Az elektrik yakar. Çamaşırı yıpratmaz Ücretsiz Bakım Servisi. Türkiye H 0 0 VE R *s • Se rv1 1 Mataş Ticaret T.A.Ş. GALATA, TAHİE HAN T e l : 44996 SU TESİSATI YAPTIRILACAK İller Bankasındaıı: 1 Kozan kasabası ıçme su tesisatının birınci kısmı kapalı zarfla eksıltmeye cıkarılmıstır. 2 Bütün malzeme ve işçılık dahil keşiî bedeli 276 151,77 hra, ve geçicl temınat 14.797, liradır. 3 Zarflar 31/1/1949 gıınü saat on bejte Bankamızda satın alma komisyonu tarafından acılacaktır 4 Teklıf mektublannm ıhale günıi saat 12 ye kadar Bankamıza makbuz mukabıbnde verılmesı garttır. Postada veja saır surette vuku bulacak gecıkmeler kabul edilmez. 5 Şartnameler (15) lira mukabüınde Bankamızdan veya Belediyesinden alınabılır. Projeler Bankamızda veya Beledıyesınde gorülebılır. 6 Eksıltmeye gırebılmek ıçın Baymdırlık Bakanlığına ıhale günunden en az 3 gun evvel benzerı yaptıkları 15leri gbsterır belge ıle müracaat ederek bu ışı yapabılecek kabılıyette olduklarına daır y«terhk belgesı almması şarttır. 7 Banka ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dıledığıne vermekte taniamen serbesttır. (1919|) Parker "51" Işte, herkesin beğenecegi bir hediyei Parker " 5 1 , , Maso Yazı Takımlarında YENİ BİR İCAT! Ne yayt ne vıdası, ne de menteşesi vardır .. Parlalc çelık bir bılye, rnıknotısh bir yuva ıçmde serbestçe hareket eder ve kalemın her ıstıkamette kolayco çevrılmesını mumkun zanf bir hedıye lalar te5L.1l kalemini kime verseniz, memnuni/et yüzünde belirir. Esasen, çok istek celbeden ve neş'esı derhol Parker " 5 1 " ın dunyamn en kalemı olduğu malumdur dolma TASARRUF gunun başlıca mevrvıudur YILBAŞI İÇİN Nitekim hatlarındaki müstesna güzellik ve zarafet en müşkülpesentleri dahi tatmin eder. Kir ve hasara karşı mükemmelen mahfuz bulunan tarzlarına ucu, kogıdo göre, değer değmez derhal yazmıya bir uç çeşidi mevcuttur. başlar. Muhtelif yazı Fevkalâde Lüzumlu eden Parker "51 maso takımlonnm zengin Ve nıhayet Parker " 5 1 " istimaline müsait yegâne Parker muhtelif modellen vardır Tl 70. 80 ve 90 ve Faydalı Hediyeleri TERCİH EDİNİZ derhal kuruyan dolma kalemdir. Parker Superchrome mürekkebinin Parker " 5 1 " TL 52 ve 44. Parker VS TL. 32. Major TL. 32. Parker Duofold TL 22 Parker Victory TL. 12,50. M/1YER M Türkıye Mümessılı: ELİ B U R L A Galata. Istanbul 3 S SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA A P E R İ T İ \ İŞTAH EKSİRt Bol miktarda inul edilerek Ecza Depolanna dağıtdnusür. m SAT IL IK OMA LÂBORATUVARI EMINÖNÜ ISTANBUL ^ 1 16/12/948 gunu aç:k arttırma suretıle satılacağı ılân edılen Beledıyemıze a'd Şevrole marka otobuse talıb çıkmadığmdan bir E;. zarfmda pazarlıkla satılmasına karar verılmıştır KAYIB Komur Tevzi Muessesesınden 2 Otobus 942 modeh Şevrole marka 26 kı^ıhk karoserı ssğlan ve aldığım 3506 No lu komur ordinosunu kay yenı boyanmıştır Uzermde 6 aded mustamel lâstıkle muhammen bedeh betüm Yemsını alacağımdan eskisımn huk7000 liradır. mu joktur. 3 Isteklılerın Beledıyeye miıracaatle pey surmelerı ılân olunur Hılmi tllıaltıoğlu Osmanbey, Kırağı sokak No 26 UCUZ APARTTMAN Galata Beyazıt M Bayezıt (Muhtarlık) So No. 3/5. Tel 60558 m Keşan Belediye Başkanlvğından: ^ o * ' • t 0 > • tololototofototolotoloiololotololotototo Eşarplar • Kravatlar Yun kazak ve yelekler Mendiller • Eldivenler • Nylon çoraplar • Göm< lekler Rob döşambr ve pijamalarŞemsiyeler Portföy ve cüzdanlar ingiliz kuponlarıAvrupa trençkotları ve diğer muhtelif giyim eşyası. &»»AtATUl AMD I *f»AtATUl cmtCM U V H oowu woın HOrtit (İEDEI numota I Beynelmilel şöhreti ve her bakımdan üstün randımanî haiz HAKİK! AMERİKAN A N D E R S O N üzerinden marka her boyda iki presyonu birden yapar otomatik NEBATİ YAĞI PRESELERİ, TOHÜM KURUTMA MAKİNELERİ ve EKSTRAKSYON TESİSATI sipariç kabul ecKlir. Teslim müddeti: 4 ilâ 6 aydır. Mümessiti: TAMİŞ TÖRK TİCARET VE SANAY! A. Ş. NS. $75*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog