Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

29 Arâttk 1948 • • • ^ • • I M M m i M YILBAŞI GECESİ Sabaha kadar NEŞEÜ BİR GECE geçirmek istiyoramız? CUMHURTYirr İ^HmaMBMBHI Tepebafi Perapaia. arkan LÂLE SAZ SALONU ve TAKSİM KRİSTAL Şimdiye kadar Türkiyede görülmemiş bir program hazırladılar 1949 IERA a AR$İMİDİS MÜESSESESİOtomobil Malzemesi T. A. $. Beyoğlu, Istiktâl Caddesi No. 30 Taksitli Satış Y«rleri: Halk sanatkârı İsmail Dümbiillü Kemanî Üstad YV SU F LE YL A biıtun kadrosu ile ERCÜMENT Türkiyenin biricik N E C A T İ HÜSNÜ HÜSNÜ zengin varyeteler BATANAY Ses Yıldızı T O KYA Y ve numaralar MUALLA GÖKÇAY Yeni gelen Şarkın en güzel sınema yıldızları Arab raksları ve hunerlerile sizı sabaha kadar eğlendireceklerdir. Sabaha kadar: SAZ CAZ DANS VARYETE ARAB RAKSLAR KOTIYON ve SLRPRIZLER. Masalarınızm evvelden tutulma SI rica olunur. PAZAB GÛNLERI her iki salonda bu muazzam programla IÇKISIZ MATINELER. YILBASI HEDIYESI: Etibank îstanbul Şubesinden: Bankamıza aıd gümrükleme, nakliye, yükleme ve boşaltma işleri kapalı zarf usulıle munakasaya çıkarılmıştır. 1 Zarflar 17/1/1949 pazartest saat 14 te komisyon huzurunda açılacaktır. İştırak edeceklerın aynı gun saat 13 30 a kadar muvakkat teminatlarıle tekhf mektublarım ımza mukabUınde Galatada Bankalar caddesındekı şubemıze tevdı etmelerı 2 Munakasaya ıştırak edecekler bılâhara 20 000 kralık kat'î teminata iblâğ edılmek üzere 5 000 lıralık muvakkat teminat vereceklerdır. 3 Alâkadarlar bu husustakı şartname ıle mukavele projesini ve pozısyon lıstelerını ücretsız olarak şubemızden temın edebılirler. 4 Banka luzum gorduğu takdırde bakır tahmıl tahlıye ijlerini ayrı bır muteahhıde vermekte serbesttır 5 Banka ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dıledığıne vermekte tamanıen serbesttır. (20019) LUXOR Kısa dalga 3 band uzerine ixnal edılmiştir Depo ve acentalarımızda satışa çıkmıştır Sultanhamam Havuzlu Han No 1 lf>4 W TürkiyeUmumAcentalığı: NİHAT ISIK RADYOFON 1 İşletmemizın Merkez bölgesin in fabrıka deposunda mevcud 193119 adede denk 2610 782 metreküp keres te «28> yırmi sekiz parti halınde 28/12/1948 tarihınden itıbaren 15 gün müddetle açık arttırma suretile sat.işa çıkanlmıştır. 2 Açık arttırma 12/1/1949 günü saat 14 te tstanbul îşletme Müdürlüğünde. Sırkecı Lıman han kat 1 de toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır Beher metreküpunün tahminî bedelı muhtelif olup her parti için % 75 hesab'le geç.cı temınat ahnır 3 Bu :şe aıd şartname Ankarada Orman Genel Müdürlüğunde, îstanbulda Orman Başmuhendıslığınde Buvukdere, Mersm. Samsun. Sinob, Kastamonu îşletme Mudurluklermde ve Izmır, Inebolu Bolge Şefhklerınde gorulebıl.r 4 Isteklılerm belli gün ve ^aatte müsbıt evrak ve ılk temınatlarıle l.i'^ı^ona muracaatleri. (19721) Devlef Orman İşlelmesi Ayancık Müdürlüğiinden: Lulfi Dodur Sirkecı Hüdaiendigâr Ccddesi No. 45 Tckvor Güleryüz Çarşıkapı, Yeniçer'der Caddesi No. 84 Istanbul Mehmet Ozçelik Galata. Karaköy Palas karşısı No. 82 Ihsan Onver Galata, Haraççı Ali Sokak No. 21 Fedon llyadis Kadıköy Muvakkithane Caddesi No. U Kemal Vıldırım Cumhuriyet Cad. No. 1 Yalova BEYAZ YALI İÇKİLİ LOKANTA Yılbaşı munasebetile gazınomuzda Yılbaşı akşami sabaha ksdar tertib edilmiş zengin SAZ CAZ VARYETELİ Sayin müşterılerimizin teşriflerini bekleriz Masalar numarahdır. Saray Cumhuriyet Savcılığından: Fazla fiatla pıl satmak suretı'e Millt Korunma Kanınuna a.vkırılık'an sanık Sara>ın Çerkeskoy bucağmdan Muzeskâ oglu 31S doğumlu Mehmet Goc hakkında bu >er Aslı. e Ceza Mahkeıne^ınde japılan yargılama sonunda' Musned fiil s?b t görülerek suçlunan K K K 31 \ e 57 ncı madcelerı geregınce 10 Itra agır para c^zası, 5 gun tıcaretten men, bu kadar sure ıle dukttinın ^.apatı ması \e 1UKJII ozetırm neşrme karar \erı!miştır 1 Erzurum elektrik santralındakı motoıierın 949 vılı ıhtnacı için K^r?r kesın^stı&ıncon kej'oe^ ılan olurnir. kapalı zarf usulile on bır bin kilo D.T.E., beş bm kılo B B ve bın kılo Hevvıy Medıom yağı ahnacaktır (19983) 2 Kılosu 101 kurugtan ceman 17000 kılo yağın muhammen bedeh <'17170> lira olup gecici temınatı «1287» lira 75 kuruçtur jjP Canh, kaniı olmak ^ 3 Ihalesı 12/1/949 çarsamba günü saat 15 te Belediye Encümenmde yapılacaktır. 4 Isteklılerm ıhale saatınden bir saat evvelıne kadar geçicı tem;nat makbuzu, tıcaret odası vesıkası veva banka mektubunu havı 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi tarıfı veçhıle hazırlıyacağı teklıf mektubunu Beledive Encümenme vermiş bulunmaları. postada vâkı gecıkmelerm na/ara almmıyacağı ve bu ışe aıd şartnameyı gormek ıstıyenlerın İstanbul. Ankara ve Erzurum Belediyelennde gorebilecekleri ılân olunur. (1999S > Beledıyemız ıçın 2 aded yangın motopompu alınacaktır. îstekliler bu :şe aid fennî şartname ve saır evrakı Belediyemızle tstanbul Belediyesi ttfaıye Müdürlüğunde gorebüirler. (20033) Zile Belediye Başkanlığından: Y eni k ö y EMLÂK BANKÂSI n ı n 31'12 1948 tarıhinde yapacağı ıkramiye keşidesine iştirak edecek Küçuk Cari hesab sahıblerme mezkur keşıde için tahsis olunan kur'a numaralarmı göstersrı listeler banka holünde asılmıştır Gışeleıımiz tafsilât ıçm emre âmadedir. 20048 numaralı telefondan da sorulabilir. "Yumuşak vuruş'un" ne demek olduğunu şimdi anladınt... BALO VARDIR. TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI Eminönü, Yağcılar sokağı karşısında. Erzurum Belediye Yüksek tevettür yeraltı kablosu almacaktır Bursa Belediyesi Elektrik İşlefmesinden: İşletmemızin ihtiyacı olan 2000 metre NKBA cinsınden 6000 voltluk 3.\50 mm2 lık yüksek tevettür yeraltı kablosu Bursada elektrik santralımızrta teslım şartile tekln alma suretile satın alınacaktır. Kabloların teknık evsafının bu işe ıstekli olanlar tarafmdan bildirılmesı lâzımdır Ödeme ve sair şartları ıhtıva eden idarî şartname îşletmemızden temın olunabılır Mal bedeli üzermden taahhüd vergisi kesilmiyeceğinden ona göre tekMlerin en geç 31 ocak 949 tarıhine kadar İşletmemize bildırmiş olması Jâzımdı Postada olacak gecikmeler kabul olunma*. (19854) Acaba esimı YILBAŞINDA kangı hedı>e ile en çok sevındırebılirim ? ' ? ? Başkanbğından: 19 42 BİLYELİ İSVEÇ RULMANLARI, HALDA İLE KOLAY YAZMANIZI SAĞLAR! Dönyanın dört bucağında bilyeli Isveç rulmanlan demek, asgarı aşınma ve yıpranmıya mukabıl azamı sürat demektir Dakik İsveç yazı makinesı Halda ile de elde edilen netice ayntdır. 49 noktada Halda'yı takviye eden İsveç rulmanları mektuplarınızı huzur, sürat ve zevk tçınde yazmanızı temın eder "Yumuşak vuruşu". otomatik Tabülatöru, göze Halda gozlerımz faydalı için tatlı nefti rengi ve hıç inhiraf etmeden ışlemesi sayesinde ve ellerinız büyük bır revk olacaktır! HİÇ ŞÜPHESİZ MARKONI RADYOLAR1MIZ SflRflBI lçmekle kaimdir. Bakkalınızdan ısteyinız. Sıpariş için 21065 No ya •IB telefon edılmesi. • OKLAR LİMİTED ŞİRKETİNDEN P F A F F Marhatı bir alarak. hem de a\da ancak 33 lıra vermekle Voyvoda Cad 132'134 Galata Telefon 41085 DİKİS MAKİNESİ K FL Vİ\ V TO K BUZ D0L4PLAEÎMIZ G e1mişti r VE Dr. ORFANİDİS « Deri, frengi, zührevî hastalıklar mütehassısı Beyoğlu, Tokathyan karşısı Suterazi (Turnacıbası sokak) Nil Apt. 5 3 Te): 43734 Bergama Belediye Başkanlığından: S A T I L I K 1 Mezbaha binasında projesine göre yapılacak ilâvei inşaat açık Desoto. Doç. Plymut. Şevrole marka az kullamlmış otopkoiltmeye konmuştur. mobili olup da satmak isüvenle2 Keşıf bedeli 14128 lira, ilk güvenlik akçesı 1059 lira 60 kuruştur. rin muracaatleri 3 Proje ve şartnameler Belediye Yazı İgleri Bürosundan bedelsiz • • Telefon: 493S2 44293 ^m verilir. 4 thalesi 12 ocak 1949 tarihine rastlıyan carsamba sünü saat 15 te KAYIB Zoğraf\rn Lises.nden aldıgım Beledıyede toplanacak komisyon tarafmdan yapılacaktır. 11*52 sayılı k ıilık kartımı ka\b»t'rr. Ye5 İsteklilerin bu gıbi işleri yaptıklarına ve hali faaliyette bulun, nisini çıkarac«ğımdan eskısının hukmu vokduklarına dair ticaret sicilline kayıdh bulunduğu resmî makamdan alın tur. Tancş .Vı ımş belge ile yukarıda tayin olunan gün ve saatte Belediye Başkanlığına muracaatleri ilân olunur. (20009) Otomobil Aranıyor HAIDA İSVEÇ MAL! FAC1T MAMULÂT1 Açık eksiltme suretile insaat ilânı Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları •fliiessesesi Defferdar Faferikası Miidürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan tş: Defterdar fabrikasında yapılacak 2 aded 30 5x12 20 ebadında Butler tipi çelik hangar montajıdır Montaj ışçılığı her ıkı hangarm 6000 lıradır 2 Açık eksiltme 30/12/948 gunü saat 13 te fabrikada yapılacaktır 3 Eksiltme evrakı Fabrıka İnşaat Bakım Şeflığinde görülebilir 4 Eksıltmeye girebılmek için bu gıbi çelık hangar montajı yapmış olduklanna daır belge ıbrazı ıle fabrıkadan işe gırebılme belgesı almaları ve geçıci teminat olarak 450 lirayı ıhale saatınden bır saat evvelıne kadar Fabrika veznesıne yatırmaları şarttır. 5 Fabrıka ıhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (20011) | SüLüN LUX O O O Ucuzlukta ve keskinlikte eşi o'mayan ve her cilde elverişli O,0B~/*> SÜLÜN LUX Traş bıçaklarımız 1 O O «ded». 5 ük ük kutulardn tüksambBİojlı j\50 * satılmaktadır. Toptancılara aynca iskonto yopllır Tahtakalı Tomruk sokjk No E4/1 Halda ıle parmaklannıza kanat takmız ! ÖZTÜRK PAZARI Sahto o» IHumutuımn ^A1J1R NAUI bu nusfıaüa VILZI tsterrnt tuim tdart eden CEVAÜ t'EHMl CıımA«rlv«t Türkiye Umumî Vekili. ZÎYAEDDIN SAİD ERİM G aIara Teıefon 43225 HILLIP • BISİKLETLERI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog