Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cl Bursada da büyük bir yangm oldu Baîtcrajı 1 ıncı sahijede Bİd dokııma Btölyesinden çıktığı söylenınektedir. Tahkikati devam ediliyor Zararın yarım milyondan fazla oîduğu tahmin edilmektedir. Derviş EDESEN Savunma Bakanbğmdaki yangm Ankara 28 (Telefonla) Millî Savunma Bakanlığı binasının çatısında dün sabah bir yangın çıktığım, etrafa sirayet etmeden sondürüldüğünü bildintuş ve bu arada, Ankara itfaiyesinİD ciddî şekilde takviyeye rnuhtac olduğunun bir kere daha müşshede edildiğini belirtmiştik. Itfaiyeyi, hareketinden itibaFen takib etrrtş o'.an bir arkadajımız, yangın başlangıc.ndan sonuna kadar çu notian tutmuştur: •Saat 9.10: Itfaiye, üç artızözle Yenifehirde Atatürk Bulvarmdan geçiyor Kızîlay yanmdan, Millî Savunma Bakanlığı önündeki caddeye sapıyor. Yangın Millî Sa\antna Bakarlığında. 9.20: Bir hortum îist kattaki odalardpn birinin penceresirtden içcri ahnıyor. 05: Bu hm+ımla su verilrnege ba^la Bir ütefctııbfin garib macerası Londraya, doktor Lutfi Kırrîara yazılan bir mektub 25 gündür İstanbuldan ayrılamadı BU AKŞAM 1949 yılınm ilk muazzam şaheseri. Mıîyonlarca okutıan b;r romanin milyonlara mal olmuç film. Von Heflin Donna Reed ve Yeni Laurence Olivier : Şehir Meclisinin dünkö olağanüstti toplanışı Bir kısıtn üyeler. yapılan imar plâniannm tatbik kabiliyeti olmadığını ileri sürdüler Şehir Meclisi dün olağanüstü toplantısmı yapmıştır. Vali ve Bslediye başkan vekili Haluk Nihad Pepevi, toplantı ba?ksnlığı vazifesini Atıf Ödüle bıraîrtıktan sonra gündemin ilk maddesini teşlul eden yapı ve yollar kanununun bazı mEddeîerinin tadiline aid mazbata okunmuştur. Bunun anlaşılmadığı veya nıüzakeTesinin meclisin salâhiyeti harici bulunduğu ileri sürülmüş, nihayet teşkil edilen bir komisyonda tetkiM ile psr^embe gününe kadar meclise varih malumat getiriîmesine karar verilmiştir. Kınalıada imar plânırun müzakeresi müiîakaşaîara yol açmıştır. Adanın beşte ikisi ukân bölgesi, mütebakteinin iskân harici saha addedilmefi, iskân harici sahalarda ancak 4000 metrelik arari dahilinde bir bina inşasma itiraz edılerek, hakkı tasarrvıfa riayet ediîmesi istenrriş vatandaşa bina insa edebilecek saha bırakılması, fuzul! müdahalenin 5nüne geçilmesi, tatbik kabiliyeti obnıyan plânlar yapümaması, iskân sanasının daraltılrnaması ileri sürülmüş. esasen bu plânların tatbik kabiliyeti olmadığı, vatandaçların Devlet Şurasma müracaatle, aleyhte karar almakta olduldart belirtilmi?tir. Plânın tatbikına taraftar olanlar, aksi jddiada bulunmuşlar, Kınalıadanm şehrin bir rr.esire mahalli oldofu, buradan yalnız orada oturanlarm değil, tekznil İstanbul halkınm istifade edeceği. şelırin dağıhlmasından ziyade dajal» tılmasının faydalı olacağı, imar plânırun şehre bir çekidüzen \rermesi demek olduğu, yeşil sa'.ıa ittihaz edilen mahaUerin, millî emlâke veyahud W « diyeye aid bulunduğu, Kınalıada çamhklarının vaktile İngiliz donanması taraîından topa tutulmak suretile imha edildl|i. bugün oraların tekrar teççirl kabil olduğu, imar plânı inkişaf sahasının daraltmayıp bilâkis mevcuduna nisbetle üç mîsli geni?leti!diçi. iskân sahaFI haricindeki yerlerde dÖTt Wn y«in« bin metrelik sahalarda inşaata müüa*d« ediLmesinin muvafık olamıyac^fı mütaleair.n dermeyan edilmistir. Ncticede, iskân ?aha5i harMnde eç» hasa aW arari miktannm meclise bildirilmesi İçin komıçma geri bırakümıjtır Şişli camfi etrsft v« dvannın tanarni hakkmda fanar karma komisyoou tut«nagı 5 T « b«n ifrax kararlan kabul edilcrek ropiantı buctin? inrakıİTMştır. RtCHARD HART tarafından harikulâde bir surette yaratılan nıyor... Yangın çatının içinde .. rifer bacasının yanmdan baglamış. 9S5: Çatıda hâlâ hiç kimse yok. Bir Matbaamızda 25 gündenberi Londrada subay elinde hortumla çatıya çıktı. Subay yangının tam içinde. Fakat hor oulur.an mjrselileyhine bir türlü ulatuma su gelmiyor. Bekledik, bekledik. şamıyan, İstanbul Postanesile gonderen Subay çırprnıyot, neferler bağnsıyor, arasında mekık dokuya dokuya larfı feriucieleşen ve üzermdeki pulları aufakat sudan ses yok! ş«n bir mektub var. Bu mektub, Cfalan Saat 9.45: Hamdolsun hortuma su şehircieki sarı çiimeli Mehmed Agaya) geldi. Fakat 3 dakika sonra gene su ke değil, Tanrı izin ver^r ve bizim Posta sildi... Bcreket versin askerler, çatırun İdaremir de müsaade ederse bir müdüstünde, baltalarla işe giriştiler. Aşa dettenbci'i Lonârada tedavı edilmekto ğıda itfaiye sağa, sola koşuşuyor, emir tulunan sevimli Valı ve Bclediye reisiler veriliyor. Yangın devamda... tniz Lutu Kırdara gidecektir. Şehir yangın musluğu hele gukür Uçak postasile Londraya gonderiirnesi bu'undu... Bir kaç itfaiye de çatıda gö için İstanbul Postanesine bundan 25 gün rundü ve çatıya verilen hortuma su da evvel tevdi olunduğu halde bu müddetlutfedildi. ter.berı yerinde sayan bu ır.adcı ve maSaat 1010: Tam bir ıaat Hnra yan ceraperest zarfın üstünde aynen çunlar gınm önü alındı... yaalıdır: Bereket versin, yangın çıkan yer. dlSayın Dr. Lutfi Kırdar ğer büyük ve Reniş çaüdan yarım kat Highcaste Kmights yüksek. Sirayet edecek yer bulunsayIJayor o£ istanbul, Turkey dı, susuzluk yüzünden koskoca birıa, London belki de çatır çatır yanacaktı.> Gehn şimdi bu inadcı ve maceraperest Yangın hakkındaki tahkikata devarn mektubuu başır.a gelenleri, Eahibi olan eoilmektedir. bahçe mimarı Mevlud Baysalın ağzrndan dinlıyelim: c Londrada geçirdığı ameliyatı müYFM CSERLEK teakıb Vali ve Beledlye reisi Lutfi Kırdara s??lık ve şiıa tamennilerimi taşı«Mrmlcketin Hali ve Derdleriniiz > yan bir mektub yazdım. Uçakia gondeRi»sım lîayri unri «Bir t; Adaraı G«Z'i ile riln.ek üzere 25 gün ev^'el istanbul ?osMemleketın Hali ve Dcrdlpnmız • Dr.ş'ıkh tiüiesine te.ilim ettiğım bu mektub, bir suyumın miktan 10 kilorsrami, ka enteresan bir kitab nesretmiştır. Memlckerın kalmlıeı da 12 rantâroi bu'.rmışt'ir. tiraızın muhtelıf derdlcrinı ele alan ve bir hafta sonra bana iade olundu. Posta ;daxesin« gidıp iadenin sebebini sordum, Rüzgâr kuzeyclogııdan ^ariiypde srkiz ış adsmı gozu ıle talılll ecierek çnre ve tedzarfın ustTmdeki «İstanbul, Turkey» bırİTi ortaya knyan Rasim Hayrı Cmgınin metre hızla esrniştİT. Dunün en yiik bu eseri. butün yyrdî'açlan yakından alâkadar kelimelerinin buna âmil olduğunu ve sek sıcakîığı sıfırrn üstvnde 2, en düeden mevzulan ihtiva etmektedir. Tath bir bımların sUinmesi lâzım geldiğini s5yşuk sıcaklık ise sıîırın altvnda 3 de ıısl'ıila yazılan bu kıtabı. herkesc tavsıye lediler. «O halde sileyim» dedim. Bu cderız. rece olarak kaydodilmiştir. defa da .lüzum yok, böyle gider. dediAnadoluda kışın, bütün şiddetüe deler ve zarfı kabul ettıler. Kendi kendiTsm etmesi tren seferlerini sekteye me «Sa>ın Kırdara karşı ayıb oldu, uğratmıştır. Anadolu E'i^presinin yavaktinde şifa temennileriıni bildiremetaklı kısmı, gene geçen günkü gibi, dim» dıye hayıflanıyordurr.. Fakat bir 2 saat, yataksızı ise 40 daki'ca gecikeyandan da <geç olsun da güç ohnastn> rek gelmişttr. Dün 7.10 da geimesi dıyerek teselli buluyorlum. Hayret değü mi? Tam aradan on beş gün geçti. beklenen Toros îfcpresi, ancak 12,15 Bır de ne göreyim, birim mektub tekte gelmiçtir. rar donüp dolaşıp, yani postaym iik veHavanm yunvuşaması, Yeşilköy meyriliş tarihinden 25 gün sonra bana iade dsnııun eçılmasına da yardım ermişolunmaz mı? İşte ben de kaptığım gibi tir. Dış ve iç hava seferleri rmın^amektubu size g€tirdim> zam yapılmaya başlanmıştır. lievlud Baysala sorduk: Yurd içi telefon ve telgraf muhabe Peki şjmdı ne > apacaksuuz? ratj, tamir ekiplerinin geceli gündüzMuhatabımız mütevekkilâne boymınu lü çalışmaları neticesinde, inkıtaa uğbuktü ve: ramamıştır. « Gayet basit, dedi. Şukür Tanrıya, Denizierde de fırtmanm şiddeti kaybolLutti Kırdar iyiieştı ve İstanbala avdeti muştur. Boğazda bekliyen 2025 kayaklaştı Geldiği zamaa bu mektubu dar motör ile Emek ve Altan şi'eplen bizzat kendbine gctürüp vereceğim. Bu hareket ctmişlerdir. Karadenizin mahDu\ar ve Masada knîiamlır Milâdî, • telif limaninrına sığman vapurlar da, Rumi, Hicıi Rİmleri, şer'î vaVirleri bil j Mjretle hem dostluk vazîfemi, hem de yollarına devam etmişlerdir. I dirîr Tarihî biigiler, fıkralar ve î» Posta idaresinin ürerine aldığı işi yerir.e c]acağım> dedi. Buğday yiiklü bir motör battı j irlpr Günlük yaprakları koparılmak fiü YEŞİL YUNUS SOKAGI Orijtnal nüshası Binlerce fıgüran Muazzam ve müthiş sahneîer arasında eşsiz.. benzersiz bir aşk macera?ı. Türkçe nüAası İPEK MELEK Dikkat: Melek'te bu gece için loca ve numaralı kolfuk kalmamıştır. Fibnın uzunluğu yüzünden seanslar: 2 30 4.45 7 9.15 Fırtma dün şi kaybeSSi Kadıköy: H A L E de Bugiin matinelerden itibaren zengin ve muhteşem program ALEVDEN WALTER OONULLER COLBERT Nefis ve içli mevzu ils senenin en çok rağbet gören şaheseri Baş Rollerde : EN GÜZEL HEDİYE.. PÎDGEON CLAUDETTE Bu raOstesna filme ilâveten SARAY ENTRİKALAR1 TÜRKÇE SÖZLÜ Muazzam bir sanat harikası CEMBERLITAS SIREMASINDA Bugün Matinelerden İtibarsn iki büyük film birden: 1 ZALİM (Türkçe Şarkıları okuyanlar : MİHRACE eözlü Şarkılı) Bajtarnfr I inct sahifede brrakılacağmdan bahsedflmektedir. Kıbrısın muhtar bırakılması, hükmethkjerl Bastarafı 1 inci sahiiede yere rulütn ve işkenceden başkm hiç bir T Suad Bajar, 2\ ahid Alpar, Ziraat Bakan saadet vermiyen kızıl komünistlerin iflığından Şemsi Çelebi, Bayındırlık Ba kence diyan ve nehirlerini yaymak içia kanhğından Vecdi Diker, Ticaret Ba bir üs haline gelmesini intac edebüeceği kanlığındsn Faruk Sünter ve Hüseyin gibi Akdenizin demokrasi cephesinde de Kunter, Behçet Osmanoğlu, Sümer bir gedik açacağı muhakkaktır. Adayı banktan Bülend Büktaç, Muhiddin Er dört asır bağrmda yaşatmı» ve onu meshan. Eti Banktan Hısan Soyak, Hiknıet ud etmiş olan «navatan buna asla taRıza Saylan, Kerim Berkay, Celâl Imra hammül edemez. Onu hakikî sahibi olaa ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü Türkiyeye terkederek 82J0OO kardeşimid Genel Müdürü Oısan Brent bu toplan heder olmaktan kurtarmanın anjretine tıda Mr. Harriman'a Türkiyeyi ilgflen ir.anıyoruz. diren muhtelif mevzular hakkmda edinKıVısra yeni emperyalfet emellere amek istediği malumatt vermişlerdir. let edflmesine mAni olmak Te gerek oraBu görüşme iki 6aatten fazla sürmüş daH kardeşlerimizin, gerekse diğer ada ve Mr. Harriman genc uzmanlann bil halkının insan! haklan flzerinde hassagi ve ihtisaslarını hararetle takdir et siyetie dunnak tarlM Te «sîl vaılfemiîmiftir. dir. Türkiye Üniversiteleri gencliği, Kıbnsh kardeçlerimirin bize kavu^acağı Dün akşamki ziyafet Ankara 28 (a.a.) Dı? İ?deri Ba btı mesud günü haHı olarak özlemekkanı ve Bayan Necmeddin Sadak, bu tedir.> Marshall plânının Avrapa idareeisi Ankaraya geldi ÜniversHeü ge^clerin beyannamesi «BeylerVyi» adındaki motör, buğdaj srzın daima saklanabüerrk bir ciM GÖRÜNÜZ.. BEGENEyüklu olâuâcu halde dün Sarayburnu ARAYINIZ? açıklarında batmıştır. Bütün uğrnşroa CEKSINİZ. Tel: 2MC8. Istanhul lara ra&men buğdaylar kurtulamamıştır Ankara Cad. No. 4 Insaııca zayiat yoktur. Yurdda hava duAımu Bir Dernekte hesab ve idare Ankara 28 (a.a.) Son 24 saafiçinişlerinde çalışacak d« yurdumuzun Karadeniz kıyılarile Bir memura ihtiyaç vardır Orta AnacMu ve Marmara bölgel°rind© yaeıçTar kar, Akdçniz kıyılaniKİa ise Şartları öğrenmek için mekyağmı.ır şeklinde olnruştur. tubla (İ. Ş. Posta Kutusu 16 Karın toprak üzerindeki kalmlığı Beyaad) adresine müracaat. Bur=:a, Bo'.u, Gaziantebde 5, Eiâzığda 7, Diyarbakırda 10, Malatja ve Karsta 11, Yeşüköy ve Errurumda 12, Edirn«, vermiyen Zigana ve Kop dağlarına Samsun ve Niğde de 13, Eskişehirde 14, yerleştirilen kar makineîerinin arasız Burdurda 17, İstanbul Göztepede 18, çahşmalan sayesinde bu geçid motonü Konya ve Ispartada 19, Sivast» 21, Lü vesaite »çık bulundurulmaktadır. MalebıırKazda 23, Bil«cik, Ulufcışk ve Ka kineler ve 200 e yakın işçinin daimî rakosede 24, Artvinde 30, Kütafayada çalışmasile halen açık bulunan bu dağ32, Akşchirok; 38, Çorluda 48, Afyonda larda, Yollar Onuncu BöLge Müdürlüğu, 66 santimerredir. her iki dağm fırtına yapan kesimlerinEn düşük sıcaklık sıfınn altrada ol de 4,5 metre yükseldikte ve 5060 enetmak üzere Lüleburgazda 18, Iğdrrda 19, re uztmluğunda tahta perdeler yapKayseri, Eskişehir ve Ulutoçlad» 21, maktadu". Sıvasta 30, Karsta 32, KarafeÜBede 36 Sivasta soğitttan donanlar var derccedir. Sivas 28 (a.a.) Sivas 40 senedenbeBugün Ankarada saat 14 te «n duşük ri görülmemiş bir soğuk da'gasrra masıcaklık sıftnn altuıda 3 derece idi. ruz bulunmaktadtr. Bir haftadanberi ısı derecesi sıhnn altında 2530 arasmd?dır, Sofuktan donanlar olduğu jpTrabzon 28 (a.a.) îki gündenberi b:, işi gücü başına giderr.iyen. dCkklndevam ecen siddetli karayel ve yağ larmı kapayan vatandaşlar da vardır mur frrtması bu gece yansından sonra Kar, civarda yarım metreyi geçmiştir. kara çe\Tinniştir. Halen devam etmek I'.kokLiUar yarmdan itibaren on gün raud te ola/ı karın kalrnlığı köylerde 30 ve detle tatil edikniştir. Haîkevi, odunsuz şehirde 15 sar.timi geçmişür. Her yıl ve kömürsüz vatandaşlara yardım için bu aylarda başlryarak birkaç ay geçid bir komite kunmıstur. i r RADYO Bugünkü Program • Safiyc AYLA Zekî ÇAĞLARMAN Lutfi GÜNERİ Zengin Türk musikisile süslü, senenin en büyük Şark filmi. Aşk, rr.acera, heyecan, esrarengiz Hind saraylarmda gcçcn saray hayatınm bütün entrikalannı gösteren derin, hissî bir mrvzu. % SERGNAD 7.28 Açıhş ve program. 7.30 Hafif muzık ıPl.ı 7,45 Hsberler. 8.00 Harp soloları (Pl.) S.15 Türküler (Pl.) 8,30 Baiet müzikleri IP! ) 9,00 Kapsm?. 12.28 AÇ1I15 ve pmsram. 12,30 Şarkılar. 13 00 Haberler. 13,15 Uvcrturler (Pl.) 13.30 Ogle sazetesı. 13.45 Film yıld!7İ3rınd;?n melod ler (Pl. j 1< 00 Kapanış. 17,58 Açıhş ve program. 18.09 Şarkllar. 13,30 Konusma. 18,45 Smems orgıı 'le parçalar (Pl.) 19.00 Haberler. 19.15 Geçmlşte bugün. 19.20 Cumhur Başkanlıjh Armoni Mızıkası: 1. Ahmed Ag«: MEr?; 2. Dvorak Dana No. 4; 3. Salnt Saetu: Senfonık şıır (Faytnn : 4. Bach Prelüd, Koral ve Fue. 20.00 Tjrkuler. 20,15 Radyo rızetesı. 20 30 Serbest saat. 20 35 Tarihî T\ırk müzigi. 11.15 Konuşm». 21.30 , Beethoven Fa Major sonat (Pl.) Beethoven: Moruet (Pl.) 22.00 Konujma. 22.15 Dans mu?i|i (Pl.) 22,45 Haberler. 23 »0 Program ve kapanıj. Harb Okulundsn 1312 de nes'ct ed»P isııidk ctügi her savaşta ve o Ihassa Tma^tepe rmıharebesinde pek yüksek manevl rutbeler, madalyalar «lml| ve mütevazı bir kahralan olarak bütun silâh arkaâaşlannfn dostlarının sevı^lerinı, saygılarını kazanmış bulonan, Bayan "uhat Tınazın sevct, Seniha Arstan. Şermin Utku, Nerm r ve Ferial Tınazın babaları, Fuad Tınaz ve Naflye Seferojtlunun ağabeylerl. Rtıkneddin Arslan ve Sermed Utkunun kayınpedeTİeTİ. Vedad ve Celâl Kocshn en1««e!eri, Trmbzonun Zanoe mRhallesinden 1294 tevcllCdltt Piyade Albaylığından mutekaid 2812948 gunu Hakkın rahmetine ka\Ti4muşhrr. Cenazesl, 2912948 çarjamba gur.ü KadıkByündekl e\Tinden alınıp Osmanağa camtlride öğle namaıım müteakıb Sahnyicedid kabristanına deftRdiIecektlr. Aile efradı. keyflyetl butün fahsl re alle dostlarına teessürle bildlrlr. Çelenk göndenlmemesi rica olunur. *** İbrahim Veli Bezmen ile Bmine Telimenin babalan, Tekel TütCn Eksperlerinden Zeki Telimenin kayınpederi VELİ MEÎVIİŞ BEZMEN Alrahm rahmetin* ka\njşrn\ıştur Cer.azesd. 29121948 çarçamba gürrü saat 14,35 te Teçrvikiye caTniinde c^nazç naman kılmacak ve Feriköy mezarhğma defnedilecektir. Çeleiîk gönderiltnemesi rica ohmur. *** l'aın muddet memleketlne hlzmet eder Eczacı SALİTI NECATİ EMGEN dun gece ârî bır krlb krizi netıcesi vefa* eüniştir. Cena7FSi. çarşamba g\nu saat 11 öe Beyoğlu. Iftıklâl caddes' Emgen npartımanından kaldırı'acaktır. Öğle rarfa7i Beya7id camiırde kilınarak Ş*»hidlîktekl afle mezarhgında ebedî isttrahatjthıruı konaeaktır' Ç«'enk getirilmemesi rica olunur. VERA HRUBA RALSTON Müzik, aşk, dan? Gözleri karr.a^tıran zengin buyük reviı'er... TAMAMEN RENKLİ ı • Y A RA SA (DİE FLEDERMAUS) 1947 48 senesirde VİYANA Stüdyosunun meydana getiıdiği ALMANCA SÖZLÜ ŞARKHJ BÜYÜK faheser OFEPET FİLMİ gün memleketimiae çel™!? ol»11 MarBüyük biı kavga shaU Plânı Avrupa Tdarycisi Mr. AveKasımp»şada, Bedreddln mahallesinde onırell Harriman ve Bayan Harriman ile ran Necmi. Nevzad. Cenül, HuliW, Mııhıdyanındaki mesai arkadaşlan şerefine rtm, S»ml ve hw«hlm; aynı mahalle takinbu akşam Çankayada Dış İşleri Bakan îerınden Şuknye, Nureddin. Şaban. Şeref, lığı köşkünde bir akşam yemeği vermiş Mshmed ve Ibrahlm kavgaya tutuşmuîlar; bu heng&me »ırasında tbr«hlın, Muhld<Hn, lcrdir. Şukröye ve Nureddln muhteltf jvrlertaıden Bu yemekte Başbakan, Bakanlar, vasrlamnıslardrr. Amerika Büjük Elçisi Mr. George Wadswoıüh, Amerikan Yardım Heyeti Kara grupu Başkaru General Mc Bride, Dente Grupu Başkanı Amiral Seetle, Hava Grupu Ba*kanı General Hoıg, Doktor VENSAN KASAPYAN*ın 2İy*ı munasebetü» gerek cenaıe merasıınnDış İşleri Bakanlığı Umumî Kâtibi de hazır bulunmak, gerek bizut gelıp beBüyük Hçi Fuad Carım, Cumhur Ba^ yanı taziyet etmek, gerekse yazı Ue ve çekanh^ı Başyaveri Yarbay Cevdet Tol lenk göndermek »urctile elem v« teessiirügay ile Amerika Büyük Elçiliği erkâru rrrire iftirak eylemek lutfunda bulımanlara ayn BJTI teşekkür T« minnet hislerirmıi bılve eçleri hanr bulunmuşlardır. dınnçye derin acunız mint oldugundan bu Aı*ara 28 (Telefonla) Cumhur hususta. s»yın gazetenizln tavassutunu rtc» ' Başkara, yarrn Mr. Harriman'ı kabul edertz. Kuapyatı tileri edecektir. TEŞEKKÜR Oynayanlar: Willy Fritsch Marta Harell Johannes Hee*ters Will Dohm Josef Eggerth D ort Kreysler Müzik: Johann Strauss, Reji: Gezavon Bolvary 1949 CEB İNSlKLOPEDISi Güzel olmak, sağlam olmak, Lastaltklardan korunmak, zengin ve mesut olmak için; büyük mütehassıslano hazırladığı her türlü faydalı bilgileri ihtiva eden: Muhtıralı H a y a t T a k v i m i gayet.mükemmel bir mu'ntıra ve 320 sahife en faydâlı yazıîar, milletlerin bandıralan ve 7 renkli 6 harita ile yakında çıkıyor. Taklitlerini almamalc için Maarif kitaphanesi adresine dikkat etmelidir. Fiab ciltli 130 küruştur. Zigana ve Kop dağlannda kar makineleri ÖLÜM Pek YakındaEFjHAMRA Sineraasuıda SINEMASI Bu akşam saat 21,15 ten itibaren L U X film stüdyolarında milyonlar sarflle meydana getirilen tarih! muazzam filmi takdim eder. (Floryada Satılık Arsalar) t»tanbul Dosya No. 5122002 Defterdarlığmdlan: Cinsi Büyük, küçük, herkesin en çok beğeneceği bir yılbası hediyesi MURAD TINAZ HENKLI BESTELEK YILDIZ v e INCI Sinemalarında başladı Adana Belediyesi Başkanhğmdan: de kayıdlı «163.23» metrekare arsa satışına teklif edilen bedel haddi lâyık i görülmediğinden 17/12/948 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlık l Buretıle satışa konulmugtur. ı 2 Muhammen bedeli «'40820.00» kırk bin sekiz yüz yirmi ve geçici £ teminatı «3061 50» hradır. ç3 Keşif. şartname ve sair evrak her gün Fen İşleri Müdürlüğünde £ gorülebilır ' 4 İsteklılerın geçici temınat yatırdıklarına dair makbuzlarile birlikte Mİı ve cuma günleri Belediye Encümenine başvurmaları. (20003) KAYIB Kbmur Tev?ı Mr.essesesLnden ?Idığım 3505 No lu kömiir ordmoranu kaybettim. Yenîsıni ?l'crğımdan eskMnin hlikmü yoktur. Kamıl Ellieltıodlu Bomnnti, 'Kıra^ı çokak HikTnet Apr. 1 Kuruköprü mahallesı cözler caddesi üzerinde» 282 ada 16 parselNo. «5, kat 3 Osmanlı Banknsı İLÂN O"=msph Rai'kmnın Gnlata M"rk»7ile V»nicamı. Beynglu. ŞifH ve Kadık.ıv euh"'<rı Yılbası muna<;<bet ic. 31 aralık cuma o^lçden Eonra ve 1 ocak cumartesi 1349 gıınleri kapaiı bulunacakıtr. Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya çütlıği arazisinden 11 ada, 20 parsel 2900 U2 tarla. 7250 544 T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü 5122003 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya ARMANDO FALCON1 ANDBEA CHECHt ADRtANA B E M r r n çiftliği arazisinden 11 ada, 21 parsel 2900 Muhtesem dekorlar arasında geçen aşk ve ihtişam dolu büyük film. 563 M2 tarla. 7500 Saraylarda çevrilen entrıkaların içyüzü. Muhakkak görülmesi 5122004 Bakırköy, Yeşilköy. (ŞenlikkSyü) Florya icabeden muazzam fum. SES FİLM çiftliği arazisinden 11 ada, 19 par'sel, 2900 O T : Yerlerinizi evVelden aldrnnız. Tel: 40380. M2 tarla. 7250 544 5122005 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya çiftliği arazisinden 11 ada, 16 parsel, 2900 M2 tarla. 6600 495 Bugün Matinelerden İtibaren 5122013 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya Yılbaşı bileti alırken çiftliği arazisinden 1 ada, 2 parsel, 2370 Birde M2 tarla. ' 3500 263 5122014 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya çiftliği arazisinden 1 ada, 3 parsel, 2370 SİNEMASINDA M2 tarla. 3500 263 Yeni »ene dolayisile 5122015 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya çiftliği arazisinden 11 ada, 3 parsel, 2900 2 büyük film birden M2 tarla. 5200 390 nin eşya piyangosu 5122016 Bakırköy, Yeşüköy, (Şenlikköyü) Florya çiftliği arazisinden 2 ada, 1 parsel 2800 biletini almayı ihmal (Rene Gades) M2 tarla. 4200 315 etmeyiniz. 5122017 Bakırköy, Yeşilköy. .(Şenlikköyü) Florya Tekmili renkli çiftliği arazisinden 2 ada, 2 parsel, 2300 Oynıjanlar: EVKLYN KEYESM2 tarla. 4200 315 VFTLLARD PARKER 5122086 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya Kınl saçb dişi haydudun başmçiftliği arazisinden 6 ada, 15 parsel 2900 dan geçen sergüzeşt dolu maM2 tarla. 3800 285 ceraları..... Otomobil, bur dolabı, dikiş ve 5122087 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü') Florya y*n makineleri, bisiklet, çeçidli çiftliği arazisinden 6 ada, 16 parsel, 2900 saatler, altın bilenkler gibi bir M2 tarla. 3800 285 çok kıymetli eşyalar kazarur, 5122089 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya kimsesiz yurd çocuklarının okuçiftliği arazisinden 7 ada, 8 parsel, 3000 malarına ve bakımlarına da M2 tarla. 4500 338 Şimdiye kadar cevrilmis LOvardım etmiş olursunuz. 5122090 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Floıya REL HARDİ füra serisinin en çiftliği araz smden 8 ada, 7 parsel, 3350 komiği, en heyecanlısı, en güzeli (19987) M2 tarla. 3350 "289 5122091 B a k ı r k ö y , Yeşilköy. ( Ş e n l i k k ö y ü ) Florya çiftliği arazısinden 8 ada, 8 parsel 3850 M2 tarla. 3350 239 5122092 Bakırköy, Yeşilköy, (Şenlikköyü) Florya çiftliği arazisinden 9 ada, 6 parsel 2900 M2 tarla. 2900 218 Yukarıda yazılı tarladan müfrez arsalar 14/1/949 cuma günü saat 15 te Millî Ernlâk MudürlüğürKİcki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma ü e satılacaktır. İsteklilerm nihayet saat 15 e kadar yatıracaklan teminat Bekçi komıs'on azabrının hastalığından komısyon çoğurüuk tejkıl makbuzları ve nüfus cüzdanlarile satış günü komisyona, fazla bilgi için edemed'ği için bekçilere yaptırılacak elbise ve kaput ihalesı 3/1/949 pa Eözü geçen Mvidürlüğe basvurmaları. (Teminatlar önceden de yatırılabii günij saat 15 e bırakılmıştır(20059) lir.) (20051) SARAY ENTBÎKALARI Kıymeti lira Teminatı ALKAZAR TÜRK EGİTİM DERNEĞİ 1 DİŞS HAYDUD 1 LİRA İLE 2 LOBEt HARDİ 30ĞA GÜRESCİS! Eminönü Kazası Bekci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog