Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

29 Arahk 1948 Iki Mısırda siyasî fethis Mısır Başbakanım dün bir taîebe öldürdü Baştaraft I inci sdhifede dürülmesi muhakkak ki çok derin teahireden gelen haberlere miş ve Nokraşi Paşa düştüğü yerde öl sirli olacak ve Mısırda çok mühim degöre Birinci Fuad Universi müştür. ğiçikliklere sebeb olacaVür. tcsi talebesinden biri BaşbaBirinci Fuad Tıb Fakültesi veteriner Hâdise her tarafta derin bir nefret kan Nokraşi Paşayı, vazife başına gi talebesi olan katil Abdübnecid Hasan cyandırrnıştır. derken, bîr kaç el tabanca sıkarak öl Başbakanı öldürdükten sonra kendisini Neşredilen tebliğ dürmüştür. Böylece Nokra|i Paşa, trpkı öldürmek için uğraşmışsa da muvaffak Kahire 28 (a.a.) (Reuter) Başselefi Ahmed Mahir Paşanın akıbetine clamamış ve tevkif edilmiştir. Katil 21 bakan Nokraşi Paşanın katlirıden sonuğramış bulunuyor. Ahmed Mahir Pa yaşmdadır. ra yaymlanan tebliğde şöyle denilmekşa da 1945 te Mısır pariamentosıından Nokraşi Paşanın nâşı derhal Helyo Böyle bir kontrola müsaade çıktığı sırada buna benzer bir tecavüze polisteki evine naklolunmuş ve Krsl tedir: uğranuş ve Allahın rahmetine kavuş Faruk, merhumun evine giderek refiBaşbakan Nokraşi Paşayı İç İşleri eder misiniz? muştu. Siyasî hasmı silâh kullanmak kasına ve çocuklarLna başsağlığı dile Bakanlığında cani bir el öldürmüştür Yalçm üstadımız da büyük bir yüsuretile ortadan kaldırmak. ancak oef yerek şahsî teessürlerini bildirmiştir. Nokraşi Paşa, kendisinin samimî vatan rek açıklığı ile teklifimi destekledi. ret ve istikrahla karşılanacak caniyane Katille yapılan ikl tahükat onun severliğine, olağanüstü eesaretine, ge Bir gün, üç gün, beş gün, on gün bir harekettir. Biz de gerek Ahmed «Müslüman kardeşler» teşkilâtma tnen niş tecrübesine. ender rastlanır anlayıMahir Paşayı, gerek Mahmud Nokraşi sub olduğunu tesbit etmiştir. Nokraşi ştna ve namuskârlığına memleketin en bekledik. «Bakanuı susması uzarsa Paşayı tecavüz silâhile ortadan kaldıran Faşa bu teşekkülün gayrireeşru oldu âyade muhtac olduğu bir anda ölmüş birçok yerlerde hile yapüdığına inanve Mısın iki kjymetli devlet adamuıdan çunu ilân etmiş ve bu teşekkülü orta tür. Başbakan, vatanınm hizmetinde mak artık farzolacak» dedik. Aramahnım eden knrayürekli canileri an dan kaldırarak aleyhinde geniş takibata resmî görevlerini ifa ettiği bir sırada dan haftalar, aylar geçti. Benim alcak takbih ve tel'in ile karşdar, kardeş girişrr.içti. dığun cevab da feci bir sükuttan öhnüştür. Mısıra bn mühitn kayıb yüzünden baş Nokraşi Paş3 1945 te Başbakan olmuşibaret kaldı. Bevin'in mesajı sağlığı dileriz. ! ]946 da Baçbakanlıktan k:sa bir zaman Ne yapabm, bu iki sükut arasınLonura 28 (A.P.) Bugün Dış İşleri Bu gibi tethiş harcketleıi. son için ayrılmı?,*fakat çok geçmeden tekrar manlarda, her nedense Mısırda fazlara crlmiş ve Güveniik konseyi karşısında Bakanı Ernest Bevin, Mısır Dış İşleri daki münasebctleri ve o münasebetrevac bulmuşrar. Mısır mahkemelcri, Mısır davasmı tngiltereye karşı müda Bakanlığma gönderdiği bir mesajda, lerin mânasmı bulup çıkarrnak vaBu husustaki bilgi ve inancunızı böy« Nokraşi Paşanın katli karşısında his rifesi de artık biz vatandaşlara dübu çeşid einayetlerin bir çoğu ile meş faa etmiştir. lece belirttikten sonra yapılması isten şeyin adını değil de kendini izah etmek" gul olmaktadır. Nokraşi Paşa merhutn Nokraşi Paşanın oğlu henüz on üti settiği derin teessürü izhar etmiş ve şüyor. isterim, Bugün Türkiyede millî hâkimiBakanlar Kuruhjna taayetlerini sunmuşda bn çeşid cinayetlerle alâkalı gördiı yaşındadvrNADİR NADİ Eric von POST yeti temsil eden bir tek Meclis vardır. ğü içbı Müslüman Kardeşler adını ta?i P??a 61 yaşında idi. Onun öl tur. Transızcasından çeviren: Cemal YEŞİL Bu ekseri görüldüğü gibi bir «ihtilâl» şıyan bir teşekkülü feshetmek ve «idı«.ıınMfiıııınıınıımnııııııiHiıııiıııııulıinınııuıınuıııınıiHiiMiuıııuııııuı fistemidir. Şiarı çabuk iş görmek ve vadetle takib etmek zorunda kalmıstı (*) Ankaradaki Isveç sefiri Eric Von Post, memleketinin güzide bir kit kazanmak olan ihtilâl ve inkılâb Filhakika son yıllar zarfında eski Maşairi, aytu zamanda çok değerli bir mütefekkirdir. Sayın elçi, Yahya adamlan daima bu yolu tutmuştur. Buliye Nazırı Emin Osınan Paşa vc AhKemalin engin şiirlerinin ötedenberi hayranıdu, Üstaduı Ankarada bulunnunla beraber bu yol zünue diktatormed Mahir Paşa öldürülmüs. Vrfd üması vesilesile tanısmak istemiş, verdiği yemeğin sonunda bir sürpriz olayası yapılmak istenen memleketlerde deri Nahas Paşa bir kaç defa suikasdrak bu manzumeyi derin bir heyecanla insad etmiştir. Şiir, Yahya Kemade tatbik edilmektedir. Faşistlerden kolere maruz kalmış, kısa bir zaman önce lin muhibbi ve riibaî şeklini çok mümtaz bir tarzda yenilestireB çairimia miinistlere kadar bütün zümre diktaMısır Polis Müdürü Selim Zeki Paşa Cemal Yeşil tarafmdan aruzla ve muvaffakryetle dilimize çevrilmişrir. törlüklerinde hep tek meclis vardır. öldürülmüs, velhasıl Mısır bir sürü Baştarafı 1 inci sdhifede Komisyonda, üç umum müdürlük, Baştarafı 1 inci sahifede tatsız ve son derece can sıkıcı vakalara zuda ve cevabları kısaca verilebilecek rm saat 10 da Adapazan Ağırceza Mah iktisadî devlet teşekkülü haline Bugün demokrasi dediğimiz sisteme sahne olmuştu. geldiğine göre, Bakanlığa lüzum gjrince onun tuttuğu yolda yürümek, çekilde sual soracak, Bakan da demeçte kemeîinde başlanacaktır. daha doğrusu yollann en az özürlüsünü Mısnr gencliğini bu yolda kimlerin bulunacaktır. oknadığr ileri sürüldü Bilindiği gibi. katilden nvahirftTTi olaseçmek zorundayız. tahrik ettiği ve bunlan tahrik cdeıılerin Gensoru açılması için şinıdi 15 imzalı rak cezasını çektnekte olduğu Isparta ne gibi maksadlar peşinde koştuklnrı bir önerge verilmesi şarttır. Yeni teklif Cezaevinden firar etükten ve 4 s«ne giAnkara 28 (Telefonla) Meclis Eskiden yani tek parti zamanmda inhenüz anlaşılmamıştır. Bir deyişe göre ise, gensofunun bir tek imza ile dahi bi uzun bir zaman kaçak gezdikten Bütçe Komisyonunda, bugün Ulaştır Bap.aralr 1 ma lahifede kâra ne hacet istediğimiz kimseyi elibu gibi suikasdlerin revac bulmasına açılabikce^i merkezindedir. Bu formül, sonra yaklanan Basri, hakkındaki idâia ma Bakanlığı bütçesi müzakere ve ketleri temsilcileri iştirak etmişler mizde daima hazu bulundurdugumnz meydan veren en mühim amil. Mısırda görünüşte gensoru açıimasını pek kokabul edilmiştir. Bir çok hatibler bir kaç münhal mebusluktan birine seçv« isnadlara göre, adam öldürmek, yol Ankara 28 (Telefonla) Askerlik dir. hüküra süren siyasî istikrarsızlıktır. Bu laylaştınr bir manzara taşımakla bekonuşmuş, bu arada Ahmed Tahtatiriveriyorduk. Bu gösteriyordu ki hüBugün yaymlanan resmî tebliğde kesmek, otobüs soymak, şakavet yapsiyasî istikrarsızlık iş başına kuvvctli rabet, hakikatte bu usulü adeta işlemez kılıc, Ahmed Oğuz, Hasan Polatkan, hizmeti yapmadan memuriyete intikumeti ve partiyi idare edenler, Meclise^ «Ruhr İdaresi» adını alacak milletbir hükumetin gelm^sine ve büyiik iş hale koymaktadır. Nitekim bugünkü mak suçlarmdan zan altında bulunmafc Ahmed Remzi Yüreğir, Esad Tekeli. sab edenlerle, yaptıktan sonra memur istedikleri unsnrlan sokabilirler, böylece Basriye isnad oltman suçların Fahri Burc, Kemal Turan, Dr. Fazıl olanlar arasındaki derece farkınm lerarası Kontrol Konseyine Rusyanın Meclisindzde tecrübeli \Tdiler, sefirler,' lere girişmesine mâni olmakta, üste toplantıda, bir çok hatibler bu ciheti tadır. ü v e olarak kabul edileceğine dair bir sayısı yirmiyi aşmakta ve kendisi cü Şerefeddin Bürge, Tahsin Coşkan ve kaldırılması ve askerlik hizmetinde i ktunandanlar, maliyeciler, profesörler lik bir sürü tufeylilerin iktidar mevkii izah ed«rek, teklifin şiddetle aleyhinde geçen müddetin kıdem sayılması ı kayıd mevcud değildir. rüm rekoru kırmaktadır. Bu sebeble vardı. Başka yerlerde muvazene ve tapeşinde koşmasına sebeb ohnaktadır. bulunmuşlardır. Halk Partisi Meclis Cevdet Gölet tenkid ve ternennilerde hakkmda Feridun Fikri Düşünsel taAndlaşma mucibince, Almanyada dil unsuru olsun diye âyan meclisine gibugün Adapazan Ağırceza bulunmuşlardır. Nitekirn «Müslüman Kardeşler» adile grupu talimatı, kendi üyelerinin doğnı Basrinin raiından hazırlanmış olan kanun tek kanunî bir hükumet teşekkül eder crtaya çıkan ve kısa bir zaman içinde daa doğruya gensoru takriri vermeleri Mahkemesinde bashyacak olan duruşMüzakereler sırasında Devlet Ha» lifi, bu mahiyetteki diğer tekliflerle etmez, bu memleket de Ruhr Kontrol recek pek çok kimse bizim Millet Meclisine giriyordu. tehdid ve tethiş vasıtası olarak fcendi ni esasen önlemiştir. Halk Partili mil masmiTL meraklı ve heyecanh safhalar vayolları, Demiryolları, Denizyollan birlikte, bugün Geçici Komisyonda Konseyine dahıl olacaktır. Bu takni hissettiren teşekkül, bu tufeylî var letvekillerinin, gensoru önergesini daha arzedeceği tahmin olunmailctadır. Umum Müdürlükleri birer iktisadî görüşülerek kabul edilmiştir. Mutlaka Meclis azası arasından dirde Almanların da, Amerika, tnlıklaruı en korkuncu olarak ycr almış önce grupa sunmaları icab eder. Diğer devlet teşekkülü haline gelmekte olseçmeye mecbur oldugumuz vekilliklera giltere ve Fransa gibi 3 oyları olaAnkaradald Taîebe Birliği caktır. Benelux memleketlerinin ise de Meclis dışından biıini almak istersek, ve Nokraşi Paşa da onunla mücadele partilere mensub olanlarm veya bağımduğu cihetle ayrıca bir bakanhğa lüsızların verecekleri takrirlere gelüıce, etmek zorunda kalmıştı. zum olup olmadığı mevzuu da mübaşkanlan Kontrol Konseyinde birer oyları bu önce hemen mebus yapıyor, sonra kaMısırda siyasî istikrarsızlığı dosuran Halk Partili milletvekilleri, bunu re<i bineye ahyorduk. Ve bütün bu mekanakaşa edilmiştir. Buna lüzum gölunacaktır. Ankara 28 (Telefonla) Şekrimizde amillerse pek çoktur. Bunların cn birin veya kabul için gene gruplannca verir.izma imrenilecek bir emniyet ve sürrenler, Ekonomi Bakanlığının da bulunan Istanbul Üniversite Birliği, Tebliğe göre, Ruhr bölgesinin, Hiteisi, Mısırın Ingiltere ile yeni bir mua lecek kararla bağhdırlar. atle isliyordu. Bu iyi mi idi, kötü mü ayni vaziyette bulunduğunu kaydet Baştaraiı 1 inci sahifede mişlerdir. Ulastırma Bakanı Kasım Teknik Üniversite Birliği ve Millî Ta ler ve Kaiser Wilhelm devirlerindeki l d l ? Ş u n d i hede yaparak siyasî istiklâlini büsbiitün Tadillerin Kurultaya bırakılması « u n a k a ? a etoıyehm, lakın rm daha esash surette incelenmesini Gülek, ele ahnan mevzular ve umu lebe Birliği başkanlarmın, bir miting gibi yeniden bir harb endüstrisi merkazanamamasıdır. rKİnci bir sebeb MıHıfzı Oğuz Bekata, değiştiriimek istebundan sonra buna ne imkân var, ne de teşebbüste bulunduklarma kezi haline gelmesıni önlemek için sırdaki siyasî partilerin eşit muame'e nen maddelerin, parti tüzüğünde değil, sağlamak için halk tarafından seçilmış miyetle Ulaştırma mevzuları üzerin akdi için lüzum! Evvelâ, artık her istcdi|imizi dair bazı haberler intişar etmiştir. Başmilletlerarası teftiş ve kontrol sistegörmemeleri ve birbirlerini ezmeçe Meclis içtüzüğünde bulunduğunu, bu bir âyan meclisinin kurulmasını zarurî de izahlarda bulunmuş, sonunda bütlîanlar, haberin aslı olraad:ğıiı, kendi mi kurulacaktır. Andlaşmada Ruhr mebus yapamayız. Hangi parti olursa bakmalandır. Meselâ şitndiki halde hü nun tek taraflı, yani yalnız Halk Partisi görür» der. Parti, Istanbul basınının çe kabul edilmiştir. lerinin. Üniversite siteleri yapma cemi endüstrileri nihaî aidiyeti meselesi olsun, yapamaz. Belki de Millet Meclisi kumet partileri Vefd partisi aleyhinde milletvekillerince tabiri doğru olamıya kendi programının bu maddesinin geryeti kongresinde bulunmak üzere An veya bu endüstrilerin kimin mah bundan sonra daha ziyade mahallî unbirleşmekte ve onu işbaşı haricinde cağmı, Meclis çaiışmalarını tanzim işi çekleşmesi lehinde görülen temayülleri edilmemiştir. surlsrdan teşekkül edecektir. Bunda da karaya geldiklerini, bugün ekseriyet olacağı ciheti tasrih şükranla karşılar. tutmak için her çareye başvurnıakta nin Meclisi teşkil eden bütün milletveBunun, Fransaya karşı açık bir taviz şüphe etmemek lâzımdır. Bu da iyi miolmadığmdan toplantı yapılamadığı cidırlar. Bu yüzden Vefd partisi, hasım killerile birlikte düşünülmesi gerektiAncak bu hedefe ulaşırken, bugün yur hetîe örÂimüzdeki pazarı bekledikJerini olduğu anlaşılmaktadır. Fransa, bu d;r, fena mıdır? Araştırmıyorum; anta, hükumetierin hazırladığı genel seçim ğini izah etmiş, bu vaziyete göre Halk dumu2da var olan fiilî diktatörlük, Devendüstrilerin beynelmilelleştirilmesi realite budur. Böyle olunca her yerde j söyledi'er. lere iştirak ermiyor ve hükumet dışın Partisi ekseriyetinin, önceden alınmış let Başkanının salâhiyeüeri genişleülbuna karşı alınmış tedbirleri bizim d s i ni istemektedir. da muhalefet yapmağa devam ediyor. bir kararla işı empoze etmiş olacağını İstanbul Bölgesi Sanayi Birliği, Truman, Âmerika ile uzlaşmak almamız ,yani devlet mevzuatmı yap1 mek suretile kanunileştirilecekse, bu j Büyük Britanya, Ruhr endüstrileVefdin, meclis ve hükuınet dışmda ka kaydetmiş, bu şekli yersiz bulmuftur. işin zararınm, kârmdan çok büyük ola hususi sanayiimiz hakkuıda mufassal isteyen Rus liderlerinin jrinin Alman halkına maledilmesini, makta ihbsas derecesi tesadüfe bağlı ka • larak, uzun bir tazyik devrinin son hul Bekataya göre C. H. P. kurultayı topbir rapor hazırlamaktadır. Hususi sa lacak bir meclisin yaruhaşında bir de i cağına inanır. Bundan doğacak zararj Birleşik Amerika ise bu endüstrilerin masmı bekiemesi. memleket dahilinde lantısında, parti tüzüğünde yapılacak nayiimizin hangi noktalardan gelişisimlerini açiklamıyor nâzım meclis kurmak usulü kendiliğinları, ne Devlet Başkanımn parti başkan' şahsî teşebbüse terkedilmesini tercih bir tezebziib ve tcşervüş vesilesi o l ! değişikliği takiben Meclis içtüzüğünde mek istidadmı gösterdiği, hangi nokden bir zaruret olur. lıfını bırakması, ne de bir ikinci mecliKarısas Cit>(Missouril 28 (a.a.) ; etmektedirler. Andlaşmada milletlermakta ve bu vesileler siyasî istikrarsız de tadiller icrası gerekirse o zaman bu talarda ve ne şekilde yardıma ihtisüı kurulması telâfi edemez. Bizleri, bu (United Press) Beyaz Saray Basm Şimdi hulâsa edelim: arası kontrolun müddeti tayin edillığı arttırmaktadır. yacı olduğu, mevcud ve muhtemel tadilât da gene Meclısten yapılmalıdır. gibi düşünceler serdetmeğe sevkeden Sekreteri Charles Ross, Başkan T n ı memiştir. Bunun da Fransaya karşı Ör.ümüzdeki umumî kongrede Hatt kapasiteleri bu raporda ayrı ayrı Hatib, izahlarına son verirken: Filistin harbinde uğranılan mağlı'ıbiâmiller arasmda, Istanbul gazetecilerimanın Amerika ile bir anlaşmaya var bir taviz olduğu tahmin edilmektedir. Partisi kuvvetlerm aynbnası sisterr>;ni1 . Tadiller böylece kabul edilirse C. nin teiinden önce ve onun bir çeşid mu gösterilecektir. yetin de Mısırda hükumet aleyhinde mak isteyen Rus liderlerinin isimlerini Tebliğe göre, konferans, cbaştan kabul edip progranuna koyacaktır. Cna4 Rapor, yılbaşmdan sonra, Marshall sçıklamak niyetinde olmadığını söylehissolunan hoşnudsu7.1uğu arttırmış ol H. P. nin Meclisteki milletvekilleri, es kaddemesi olarak 13 aralık tarihli Vabaşa dostane bir hava içinde cereyan rnüteakıh hükumet Anayasada tatülât»] ki müstakil grupa mensub milletvekil tanda Asaf İlbay ve 20 aralık tarihh U plânmın Türkiyede tatbikile meşgul miştir. Eoss, dün' Trırmanın Rusyaya duğu şüphe götürmez. etmiş ve Ruhrla ilgili bütün mesele i girişecek bir Mebuslar Meclisi, bir Aya lerinüı durumuna girecektir.> demiştir. Mr. Door'a verilecektir. SanayicileriElhasıl siyasî istikrarsızlık Mısırda lusta Hüâeyin Cahid Yalçın imzasile çıkarşı beklemnedik hücumundan sonra ler ihtimamla» incelenmiştir. j Meclisi olacak, Devlet Reisine de t u | kuvvetli ve ıslahatçı bir hükumetin ku | Bekata, verdiği bir takrirle bu tadil kan yazılarda «Devlet Reisinin vazif» miz Amerikanm bu alâkasından pek Başkandan bu hususta açıklamada buTebliğde, konferansm şu gayeleri i günkünden daha vâsi siyasî salâhiyetl ümidvardırlar. lerin kurultay kararlanna kadar yapılrulmasuıa mâni oldnğu gibi siyasî ha j ve salâhiyeti normal olarak tesbit ve luranasını Istediğini. fakat Truman'ın gözönünde tuttuğu kaydedilmektedir: ! verilecektir. sırtlan ezmeyi gözeten dahilî siyaset de masını ve işin o zamana talikını teklii tevsi edilir. cümlesinin biilunmasıdır. bunu izah etme"yi reddertipni ilâve etBu meclislerin seçimi, salâhiyeüe 1 Almanyanın silâhsızlandırılhalkı hoşnud etmekten çok uzak kal etmiştir. miştir. Millet Partisince, bizi içinde bulunve Devlet Reisine verilecek ması ve gayriaskerî bir hale getirilmış, bu da bir takım tufeylî ve cüretkâr Daha sonra komisyon sözcüsü, rapoduğumuz siyasi çıkmazdan vakit geçirmiktan hakkmda bir şey söylemiyorumî mesinin temini. Ankarada mühim futbol elemanların zorbalık yolunu tutmaları ru müdafaa etmişse de, tadillerin ancak meksizin kurtaracak çarelerin başında çünkü bunlar her yerde az çok değiş 2 Demokratik bir Almanyanın na sebeb olmuştur. kurultay kararlarmdan sonra yapüabi mevcud Anayasanın bu yolda tadiline maçlan da dahil bulunduğu Avrupa memle unsurlardır. Benim anlatmak istediğ Bu menfur ve müstekreh hâdiseler leceği fikri üzerinde büyük bir çoğun girisilmesinden önce, onun gerçekten Ankara 28 (Telefonla) Avusturya ketleri kalkınmasınm ilerletilmesi. sadece kuvvetlerin birleşmesL muhakkak ki Mısırda bir taraftan bu luğun kanaati birleşmiştir. takımı, iki maç yapmak üzere perşemyürürlüie girmesi ve ona aykın kanedir, onun izahıdır. çetecilik siyasetini ortadan kaldırmağa nunlarm değiştiribnesi, Devlet BaşkanıGrupta bir şikâyet ve göriişülen B. FELEK ı oğlumın zevcesi Çocuklarınıza ve dostlayardun edecek kuvvetli bir hükumetin ocakta Gencler Birliği ve Ankara Gücü nm Anayasa gereğince haiz olduğu yetdiğer mesele kunılmnsına. diğer taraftan istikrarsızile karşılaşmak üzere Fener talamı da kiier dışmda, meselâ iktidar partisi başintihara teşebbüs etti rınıza yapacağmız en lığın her çeşidini bertaraf edecek yetıi ! Ankara 28 (.Telefonla) CH.P. Mec kanı sıfatile hiç bir nüfuz ve salâhiyeti şehrimize çağırılmıştu. Ankarada mesud bir yıldönümv !is Grupımım bugünkü toplantısında, NewYork 28 (a.a.)(United Press) kıymetli ve faydalı bir faaliyete zemin hazırlryacakrır. kullanmaması, bununla beraber dürüst dolayısile yapılan eğlence Rasih Kaplanın, söz alarak, Grup topBaşkan Roosevek'in oğlu Elliot RooseÖmer Rıza DOĞHUL lantılarına dair haberlerin ifşası ve bir seçımi teminat altına alacak bir kahediye bir takım velt'in zevcesi, evde ailesi efradile yapAnkara 28 (Telefonla) Atatürk nunun yapılması ve bunun yeni ve sai tığı bir münakaşadan sonra, banyosun Ankaraya ayak basüklannın 29 kendisine stfen bazı yaıilış haberler ya mimî bir zihniyetle tatbık edilmesi bu Başta.T<rfı 1 inci sahıiede da ustura ile bilek damarlarını kesmek Şevket Aziz Kansuya fiilen zılması colayısile şikâyette bulunduğu lunmaktadır. yıldönümü münasebetile dün gece ve döviz kaçırmağa muvaffak olmuşlar suretile intihara teşebbüs etmiştir. . , . ...... , ögrenilmiştir. hakaret davası dır. Bidayette, Yunanistana gidecekmiş Anayasa değişiklikleri, ancak bunlar ... ,,.. . . . , gazınosunda Ankara kulubu taran» Diğer taraftan Muamele Vergisi hakAnkara 28 (Telefonla)' Eski Rektor gibi hazırlık yapan motör, Türk kara dişe verici Roosveltm değildir. sıhhî durumu en ?. Madam ., , ... ,., . .. /%,• Fikri Tirkeş (Sivas) yapıldığı takdirde bir kıymet ifade eŞe'ket Aziz Kansuya fiilen hakaretten kında General sularmm dışında rotasını değiştirmiş ve d«r. Bu cihetler gerçekleştirilmedikçe bir eğlence tertıb edılmıştır. Cursanık Haluk Karamağaralı ile arkadaş tarafmdan verilen takriri, Maliye Ba yurdumuzdaki maddî ve manevî buhraFilistin istikametinde seyir etmeğe başBaşkanı Inönü de geç vakte kadar lannın duruşnıasına bugün de devam e j kanı cevablandırmış, parauklu dağıtı nın düzelmesine imkân olamaz inanınlamıştır. Ancak motör, Kıbrw açıklaCumhuriyette ilk teskilâtlı O 1 ab i 1 ir lantıda bulunmuştur. dildi. Şahid olarak dinlenen üç öğrenci ; ıııı ve harice verilen dövizler, bu ara dayız. rmda şiddetli bir fırtınaya tutulmuştur. muhalefet: da lüks otomobiller için verilen dolarCan kaygısına düşen Yahudiler, eşyaile (îpçe.nt Eedii Ziya. fiilan •hakaretii TERAKKÎPERVERLER Cumhuriyet Matbaası larmı denize atmak zorunda kalmışlarKuvvetlerin tefriki meselesini, tüzügörmedifclcrini söylediler. Duruşrna, bir j lar bakkmda izahat isteyen önergesine dır. Bu telâş sırasmda alttnlarm buluntanı^ın daha ifadesi için başka güne I de Ticaret ve Ekonomi Bakanları oe ğümüz gereğince ancak partimiz konHAREKETt duğu sandıklar da denize atılmıştır. gresi halledebilir, saygılaTimızla.» keldı ' vsblar vermişlerdir. (Vesîkalar ve gizli taraflarüe) Birisi, milletin aklıselimile alay Aramızda geçen hâdisenin sebeb ol hazun cihazı var. I na karşı bu derece gizlilikle, bu kadar ediyor, bakınız nasıl? ..<:u>THURİYET» intefrikası: 2 3 duğu âni bir karar. Cavidanın bu ta Yüreğini kalb haUne getirmeğe vakit | kaçamakla, yalanla harekete niçin mecTürkiye Yahudileri, Filistin göçü savvurunu bana anlatış tarzmdan da bulamamış. Bahtiyar adam! [ bur olsun? ve bir Sovyet oyunu. Yarın bir zaten bu mana çıkıyordu. , Hüsnü Bey yemeğini bitirdi, lokantaBütün bu muammalann halline üç O gün, Cavidan isminin yanıiîda, dan beraber çıktık. gün kaldı. Hüsnü Bejin admdan başka bir şey Yemek esnasmda, bütün konuştukÜç gün sonra, Nuranın doğum yıldöyoktu. Şimdi ona bir de Keramet ismi larımızın, bütün tetkiklerimin haricin nümünde, Sabiha beni Cavidanla ilk de, zihnime takılan başka bir şey daha defa tanıştıracak. eklenmiş bulunuyor. O gün, Keramet diye bir kimsenin vardı. Cavidanın kocası, bizim evden, Bu ilk tanışmanm çok tabiî gösteremevcudiyetinden haberim yoktu. Şün Sabihadan, çpcuğun doğum yüdönü ceği ütüatlı bü; alâka ile uzun uzun di, Sabihadan, bu Kerametin varlığını münden hiç bahsetmemişti. konuşup, bütün karanlık noktalan ayTakvimle alâkalı olmasanız bile NEBÎOĞLÜ TAKVİMİNÎ Cavidanın bize geldiğini de mi bilmi dınlatmağa karar verdim. haber aknış, Hüsnü Eeyden de, Cavialmaktan feragat edemezsiniz; zira yor? danın hakikaten Izmire avdeti tasarlaNakleden: kamdi VAROĞLU Düşünüyorum da, Tokatlıyanda koBu adamın emir kulluğu benim tahdığını öğrenmiş bulunuyorum. nuştuğumuz gün beni adeta karşısmdan minünden de mi fazla? Cavidanla evlenmeden evvelki kıya yorsunuz ya, hafiften çekiştikti. BeO halde?. Acaba.. Birdenbire aklıma kovan kadının hemen ertesi günden Lokantadan çıktiktan sonra, içimdeki başlayan bu garabetlerine ne mana vefette bir fotegrafını görmeği merak e nunle beraber Istanbula gelmesinde gelen ihtunal acaba varid mi?. mana yoktu diye. O zaman ısrar etti, şüpheyi gidermek için, lâkırdıyı, dön receğimi bilemiyorum. diyorum. Cavidan. kocasını Istanbulda bırakıp T O, karşunda, ağzuıı, lokantanın en u geldi. Şimdi de tutturmuş, ben gidece İzrnire, Keraraetle buiuşmaya mı gidi dürüp dolaştirıp bu me\ zua getirmeğe Cavidan, benunle sadece dost kalmak Büyük b:r bilgi hazinesidir. 730 sahife içinde yüzlerce resim ve zak masalarından işiülecek kadar şa ğim, sen kal, diyor. Gel de çık işin için yor? Böyle bir niyeti olsaydı, İstanbula uğraştim. Hüsnü Beyüı, hâlâ, düğün geisteğmde samimî olsaydı dahi, açık habinlerce yazx bulunan NEBİOĞLU TAKVİMİ bu yalın en değerli den' cesi bıraktığım yerde bulunduğu mupırdatarak tabağındaki yemeği sömühiç gelmezdi, diyorum. reket etmez miydi? hakkak. Iki ay için geldinizdi, değil mi? rürken, gözümün önüne, gayrühtiyart, TAKVTMİDİR. Anıa, kocasmın ısrarma rağmen İsBeni tanıdığmı karımdan gizlemesi Oyle ya, benim işlerim o kadar parmak çocuğu paralayıp yemek için Köprü başında aynldık. tanbula gebnek istemesi, ona itimad yetmiyormuş gibi, bize gelip gittiğini •k Diyanet İşleri Muvakkitliğince tetkik edilen Nebioğlu haraüıne kıyafetine giren kurd geldi. sürecek. A\Tupa ile bir mektublaşma Onun Sirkecide görülecek bir işi varvermek için yapılmış hesablı bir harekocasından da saklaması ne mana ifade Takviminin saatleri, ayları ve burç değişmeleri doğru bulunmuştur. Kurdluğunu, Ca^danı kandırıp kapmak filân meselesi var. Bir fabrikanm Istanmış, oraya gitti. Ben yazıhaneye dönket olamaz mı?. eder? için, bez parçalanndan yapılmış, uy buldaki mümessili ile müzakeredeyim. düm. •k Nebioğlu Takvimi büyük bir ansiklopedidir. Zira takvim O takdirde. Cavidanın Sabihaya da Alâkamı alâka ile karşıladığına ihtidurma bir esvab alhnda gizlediği, bu Mektublar, telgraflar, vnzır vızır gidip sahasma yeni bir ruh getiren NEBİOĞLU TAKVİMİ'nde Türk Yolda, gitgide daha çapraşık bür vazigeliyor. Işi katî olarak halletmeden ay yalan söylediğini. Kerameti, evlendiği yete gömüldüğümü düşünmekten ken mal vermiyorum. günkü kıyaletindcn bile anlaşılıyor. tarihindeki büyük kahramanların, meşhur klâsik bestekâılarımıHayır, bu pek fazla hayal olur. Cavidanın. çok çirkin bulduğum ha rılamam. Eh, mademki geldin kal. de tarihtenberi hiç görmediğirıin yalandan dimi alamıyorum. zm, ses, saz, ve sahne sanatkârlarımızm, dünyanın en meşhur kuibaret olduğunu kabul etmek lâzım. Ama... ne bileyim!... ğil mi ya? Hayır, illâki dönecekmış. reketini hsklı göreceğim geliyor. mandan, âlim, mucid, şair ve ediblerinin, Türk olimpiyad kahraCavidan, ne yaptığını bilmez gibi haBir şey daha var.. Cavidan, İstanbula Cavidanın o gün Tokathyr.nda söyleBir aralık, fırsat bulup nezaketen manlarmın hayatları ve resimleri vardır. Bütün bunlardan başka reketlerile beni şimdi de Hüsnü Beyin gekîikten sonra Kerametten mektub aldiği sözü hatırladım. sordum: her gün mazide neler olmuştur yazıları, tarihe, coğrafyaya, iktiNuranın şerefine vereceğimiz ziyafeKararmdan vazgeçtiğini, Istanbulda mış olabilir. Aru kararınm sebebi belki karşısında çok acayib bir durumda bı tin günü nihayet geldi. Hanımefendi nasıllar efendim? sada aid bilgiler, binlerce Türk ve dünya ata sözleri, vecizeler, ıakıyor. Hüsnü Bey, yağlı dudaklarım peçete daha fazla kalmıyacağmı, Izmire döne de budur. maniler, niyetler, fikralar ve en meşhur klâsik sanatkârlarımızm Bugün şshre inmedün. Hüsnü Bey, hâ!â ycmeğini yemekle Ne yaptığını bilmez gibi, yahud ne ceğini söylemişti. Demek ki dediği doğtile sildi: besteleri vardır. Nebioğlu Türkiyenin her tarafmda bulunur. Çocuğunun doğum yıldönümünü kutr yaptığını çok iyi bilir gibi hareketîer... ru imis. Daha ev\ el, yahud daha sonra meşgul! Arayınız. Teşekkür ederim, iyi, dedi. lamağa hazırlanan mesud bir baba gibi, Bir gece, tesadüfün karşı karşıya geGıptaya ne kadar lâyık bir insan! VüScnra, kıyafeti kadar lâübali konuş bunu Hüsnü Beyle de kcnuştuğıı anlatirdiği iki insan, ortada bu tesadüften gür.ümü tamamile aüeme, evime, kızıj cudünün içir.de, yalnız, günleri sayıb I şılıyor. • mssile devam etti: NEBÎOĞLU YAYINEVÎ İSTANBUL başka hiç bir fevkalâdelik olmadığı ma hasrediyorum... ! ömrür.ü sürüp gitmesine yarayan bir 3i'?der. bu kadmlann işine de 1 Ben o gün buna, âni bir karar mahalde, biri karısına karşı, öteki kocası1 yürek, yediğini övütmesini sağlayan bir Arkast var akıl sır ermiyor ki. O akşam, hstırlı | nası vermiştim. Başmakaleden devam ti. Sayın Hüsrev Göle, «Sandık başlannda hile yapılmasını önlemek istiyordum. Imzalar bende kalacak. İtirazlara karşı seçime nerede kaç kişinin katildığını derhal göstereceğim» dediği halde, gazetelerdeki baskı iddiaları bir türlü dmmiyordu. O sırada ben, şu basit teklifi yaptım: Tarafsız bir lıeyet kunılsun ve seçim yapılan illerden bir ikisinde bazı yerleri kontrol etsin. Hile yapümış mı, yapılmamış mı derhal ortaya çıkar, dedim. Ve sayın İç İşleri Bakanımıza sordum: Yahya Kemale SAYa ARMAĞANI n Isveç... Gölü bin, on bin olan memleketimde, Nerdeyse batan bir güneşin rengini almış, Kıpkırmızı, durgun ve durulmuş suya bazan Bir taş atılır şöylece, gurbetli bir akşam... Çemberleme bir dalga genişler su yüzünde, Sonsuzluğa bir yol sezilir, gözle görülmez; Çember yayılır, bizce bilinmez ve yabancı Kardeşler oturmuş çok uzak yerlere doğru. Bir böyle taş atrnış gibisin, sevgili Üstâd! Golden de derin gönlüne yurddaşlarının sen. Yok, yok, onu insan soyunun ruhuna attın, Gittikçe yayılmakta bu engindeki çember. Ilham alarak eski akın çağlarınızdan, Bir yaz günü bin atlı geçirdin Tuna'dan sen; Besbelli bu bir düş'tü; fakat geçmede şirin Gerçekte vatanlar ve gönüller sınınndan. Sen gizleniyorsun yine yalnızhğa, Şâir! Kendinden emin, herkeae bîgâne, kayıtsız... Varsm bu şiirler o dehânın kanadında, Dört bir yana estirdiği rüzgârla yayılsın. Anayasa davası., en bu bahiste yazı yazmay havaların açılmasma bırakmak istemiştim. Yani münakaşa edilmeye ve balığm kılçıkla ayıklanmaya başlasın diyordum, halbu mevzu etrafındald sis açüacak yerde safet peyda etti. Yani asıl dava bir rafa bırakıldı da önce C.H. Partisinde bir grup, Hüseyin Cahid Bey bu işi şekilde ortaya atmah mı, atmamah davasmı ele aldı. Ondan sonra Halk Partisi bunu yapar mı, yapamaz mı o . vadide sözler söylendi. Böylece meselenin esası yavas yavas kayboldu. HalbukL bu dava belki baskalan bilmez Halk Partisinin derece derece ve bil sa kaza ve vilâyet kongrelerinde buh muş olanlar bilir ki Halk Partisinin bü" yük bir ekseriyeti şimdi «kuvvetlerin ayrılması» adı verilen iki meclisli parlamento sbtemini istemiştir. Bir çok kongrelerin dilekleri arasında bu mevzu da vardır. Ve bu partinin Kurultay adı verilen umumî kongresi toplandığı zaman ister istemez, bu da göruşülecek ve pek muhtemel ki kabul edilecektir. G< H, P, Grupunda soru ve Kocaeli canavarının muhakemesine bugaıı gensoru meselesi Adapazannda başlamyor goruşuldu Ulastırma bütcesi Askerliğini yapan ve yapmayan memurtarın durumu Ruhr hakkındaki kararlar Anayasa meselesi ve Millet Partisi Hususî sanaviimîzin gelismesi YILBAŞI CELİYOR HAYAT Denize atıian aitınlar ANSİKLOPEDİSİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog