Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYEt 29 Aralık 1948 CTJMUTV MEVZULARI Nacaristaıun Ruhani niçin hapse atıldı? Yazan: A, Hidayet "eel Macar katolik kilisesının ıuhani reısi kardinal Josef Mindszentj nın uğradığı akıbet bugun sade Mscaristamn değil, bütün cıharun umumi efkâıını işgal ecîe cek ehemmiyettedir. Sovyet baskısı ?.ltında bu memlekette kuruimuş olan demokrat (I) halk hükumetı. çoktanberi bu dinî şefı 1 numarah duşman üân etmiş ve ondan intıkara almak fırsatını kollamağa koyulmuştu. Kardinalin en büyük kabahati, komürust idaresinin kiliseye aid araziye el koyarak bunlaıı topraksız köylüye dağıtmak teşebbüsüne girişmesi ve papazlar idaresindski mektebler için hiç bir imtıyaz tanımıyarak hepsini iâikleştirmeğe kalkışmaa neticesi hükumete muhalefete kalkışması ve son seçimlerde solculara rey verilmemesi için her tarafa tanjrnler göndermiş olmasıdır. Başka bir yerde ancak kanunî yollardan yürünerek yapılabilecek bu teşebbüslerin hiç şüphesiz makul gorulmemesine, hattâ alkışlanmamasına sebeb yoktur. Fakat meşru ve kanunî esaslar» dayanmıyan harcketlere, ilgililerın bılhassa fikrcn muhalif olduklannı bel1 li etmeleri de hakları değil midir' Lâkin, bu fekii bir müsamahada buiunmasına imkân olmıyan komünist hükumeti bir kaç gün evvel Macar nüfusunun üçte ikisinin ruhanî şefi olan kaıdinali tevkif ederek hapse atmıştır. Kardinal Mindszenry çok fakir bir köylünün oğludur. Irk itibarile Almandır. Asıl soy adı «Pehm> idi. Aile efradı, hakikî birer Macar vatandası olmalarını temin için soy adlarını da değiştirmeğe karar vermi$lerdir. Bunların arasında, Josef, ruhanî mesleğe süluk etm i | ve aradan bir müddet geçtıkten sobra da o çevrenin papazı olmuştur. Jotei, bir taıaftan ruhanî vazifesıni ifaya bütün gayretile çalışmakla beraber aynı zamanda siyasetle uğraşmağa da tâ o zamandanberi başlamışür. Hattâ mahalli gazetelerin birinde içtimaî raeselelere, bilhassa kiliseyi aîâkadar eden olaylara dair bir çok makaleler de yazmıştır. Bu makalelerinde fazla ateşü ve muhaliflerine karşı şiddetli hücumlarda bulunan sert bir lisan kullanmakla şöhret bulmuştur. 1942 yılında 48 yaşında «Veszprem. piskoposu olmuş ve bu yeni memuriyeti dolayısile politikadan bir müddet el çekmiştir. Bununla beraber fikirlerini vaız esnasmda halka telkin etmekten geri kalmamıştır. Kanaatleri bilhassa katolikliğe düşman olan nazilerin ve Marksçılerin aleyhinde olarak tezahüı ediyordu. Gayesi. Macaristanda katolik dinine mcnsub bir hükümdar sülâlesinin yeniden kurulraasmı temin etmek ve Macaristamn kalkınmasında dinî ve ahlâki esaslara dayanılmasını sağlamaktı. 1944 yıh kasımında Sovyet ordulan Macar hududuna yaklaştığı zatnan Macar ve Alman askerî kuvvetleri bir bozgun halinde geri çekiliyorlar, dağıruk ve perakende kıtalar jeklicde ricat ediyorlardı. O arada bir gün bir Alman subayı piskoposun bulunduğu dairenin kapısını çalmış ve askerlerine gecesi orada geçirmelerine müsaade etmesini rica eylemiş. piskopos, bu isteğe kapıyı subayın yüzüne kapamak suretile cevab vermiştir. Yar.m saat sonra silâhh bir Alrnan kıtası gelerek piskoposu tevkif etmiş ve hapse götürmüştür. Mindszenty, Ruslar Veszprem'e gelinciye kadar mev kuf kalmıştır. 1945 yılı maründa Macar katoliklerinin ruhani şefi Kardinal Seredi vefat edince Papa XII. Pie'nin pLskoposların en gencı olan Mindszenty'yi onun yerine intihab etmesi etrafta hayret uyandırmış ve bu vaziyet üzerine Rus işgal kuvvetleri komutanı Mareşal Vo^ i l o f kendisine karşı olağanüstü bir muhabbet ve hürmet göstermeğe b?.şlamıştır Hattâ bu samimiyet o kadar ileri gitmiştir ki idam olunacak Rus askerlerinden katolik olanlara yapılacak dini merasim için kardinalliğe müracaat ettiği zaman onlardan bazılarınm affı için vuku bulan tavassutunu biic kabul etmekten geri kalmamıştır. Demokrat partilerile müşterek bir kabine kurmu? olan komünistler 19'ö *e Sehir haberferi Reisi Kocasını bıçaklıyan kadın Karısına Arjante kürk almıyan koca, muhtelif yerlerinden yaralandı Edirnekapıda Neslişahsultan mahallesindeki Niyazi Mısrî sokağında oturan Rasim ile karısı Sabriye. kadının iftediği bir arjante kürk meselesi yüzünden kavgaya tutuşmuşlar; kavga sonunda Sabriye kocasını bıçakla balclırının muhtelif yerinden yaralamıştır. Kadın da, kocasından dayak yediğinden, karı koca hastaneye ka!dınlmıştır. | ı Mısırdaki suikasd münasebetile IHEM C NALINA M1HINA Kardinal Jo^ef Mindszentj kiliseye aid 150 bin hektar arazinin ahnmasına karşıhk karjjıalliğe tazminat vermeğe razı olduklarmı bildirdikleri ı halde. kardinal, kilisenin nüfuzunun hiçe ineceğini ileriye sürerek bu teklifi kabul etmemiştir. 1945 ekirrunâe Mindszenty, yeniden büyük bir siyasî faaliyet göstermeğe başlamış ve yukarıda da kaydettiğimız veçhile seçimlerde solculara rey verilmemesi hakkında her tarafa tamimler gdndermiştir. Komünist lid«ri Rakoşi böyle bir durum karşısında bile, gene katolikleri kırmamak için kardinale ve kiliseyp alenî bir düşmanlık göstermeğe cesaret edememiş, yalnız sinsi hareketlere tevessül etmiş, bir taraftan da harbde harab olmuş kiliseleri ve dinî mües.seseleri tamir ettirerek onlarrn gönüllerini almaya çahşmışür. 1947 yazında Maarif Nazın, dinî mekteblerin lâıkleştirilmesi hususunda kendisile göriışrrek için bir randevu almak üzere kardinale kâtiblerinden birini gonderdiği vakit Mindszenty kâtibine şu cevabı vermişür: Komünistlerle gdrüşemem! İşte katolik kilisesi ile solcular arasır.daki büyük kavga ve düşmanlık o tarihten itibaren başlamıstır. Ayr.i tarihte komünistler kucük arazi sahibleri Dartisini ortadan kaldırıp azadan bir kısmmı imha ve bir kısmını da muhacerete mecbur edince, vaziyete tek başlarma hâkım olmuşlar ve 1948 de idareyi tarnamıle ellerine almışlardır. Komünistlerin karşısında bu vaziyette kuçük bir muhalefet zümresile katolik lilisesi ve onun reisi kardinal Mindszenty cen başka kuvvetli bir grup ve şahsiyet kalmamıştır. Onlarla da cmürteciler. i ve cihtilâl muanzlan> nı ortadan kaldırma hamlelerini yaparak mücadeleye girişmişlerdir. Mücadele gittikçe şiddetlenmiş. solcular bu sefer sade kardinale karşı hücumlarda bulunmakla iktifa etmemişler ,bir çok ruhanilere ve köy papailarma da Mindszenty'nin fikirlerini güttük leri için zuliim etmeğe koyulmuşlardır. Bir ay kadar evvel tanınmış komünist liderlerinden ve kabine azasından Gerö, Segedin'de verdıği bir demeçte: İlk vazifemiz Mindszenty'nin ve onun peşindeki mürtecileri ezmek olacaktır Çünkü onlar, harb vesilesi arayan garb emperyalistlerine alenen taraftarlık etmek ve gizliden gizliye de casusluk yapmaktan çekinmemektedirler! demiştir. Bu nutku takiben kardinalin hususi kâtibi Josef Zachar tevkif edilmis, Noel arifesinde de bu muamele bizzat kardin?l Mindszenty' ye tatbik olunmuştur. Gürüluyor ki y«ni bir Petkof hâdisesi karşısır.dayız Cihan umumî efkârı ve bilhassa İngiliz gazeteleri ?yni mütaleayı üeri sürmektedirler. Binaer.aleyh \akinda bu din adammın masum kanın;n da akıtıld'ğma şahid oKıcak olursak, hiç hsyrct etmemeliyiz. Yalnız acaba garb demokrasileri ve hususile AngloS?ksonlar ne gibi bir tepki gösterecekler? Yoksa Petkof rneseîe'inde oîduğu gibi yalnız protesto notaları gondernek!e mi iktifa edecc^ler? Bir Hind kadın saylavı memleketimizde tetkikler yapıyor Hınd'starır. Unesco de'egelennden M?dras Mılletvekıli Bayan Kamladevi Çatalabataya, dun bir Kıbrıs uçagıle Kahiredm şenrımıze gelmiştir. Bayan Çatalabataya. kendisıle konuşan bir arkada^ırrıza. Hindistanın, Yakın Şarkm modem mcmleketi olan Turkıye ile çok ;1gılendiğin;, bu bakımdan HindTurk murıasebetlerınin gelişmesinı butun Hindlilerin arzu ettıklerini söylemiştir. Hindistanın istiklâl mucadelesinde muhim roller oynamış olan Bayan Çatalabatay». bugun Kızılay Hemşire Okulunu. Selçuk Kız Ensütüsünu. Beyoğlu Olgunlaşma Enstıtusünü ve Taksim Yardım Sevenler Derr.egini ziyaret ed«cektir. Perjembe gunü tle Sarıyer Kadınlar Dernegi Sergisini. Kızılay Kadın Çalıştırma Yurdunu ve Istanbul Kız Lısesini gezecektir. Bayan Çatalabataya. şehrimizde bir basın toplantısı yaptıktan sonra Ankaraya gidecek ve dönüfte şehrimizde birkaç gun daha kalacaktır. M:sırcan gelen na berler Mısır Başbakanı Mahmud Felı mi Nokraşüıin Mısır Ümversitesi Tıb talebesir.den Ab dülmecid Hasan tarafmdan öldürülmüş olduğunu bildiriyor. Mahmud Fehmi Nokraşi Paşa henüz altmış yaşındaydı ve ömrünün son kırk yılını Mısınn millî davasına hizmetie geçirmişti. Nokraşi Pa^a, hukuk tahsilini ikmalcn sonra bir taraftan avukathk yapnı:ş, diğer taraftan da millî hareketle alâkalar.arsk merhum Mustafa Kâmil Paşa tarafından kurulan Vatanî partiye iltihak etmis, 1914 »en sonra Mısınn millî hayatında yıidızı parlayan «Vefd» müessisi Sa'd Zağlul Paşa ile beraber çalışmıştı. Zağlul Paşa, Birinci Dunya HErbınin son bulması üzerine Mısır efkârı umıımiyesine müracaat ederek vekâletname istemiş, Mısırlılar da her \ erde toplanarak hazırladıkları vekâletnameıcri imzalamışlar ve kendisine göndennışlerdı. Bunun "üzerine Zağlul Paşa doğrudan doğruya halktan almış olduğu bu yetkıye dayanarak kendi başkanhğı altında bir Vefd, yani bir hcyet ku:mus ve bu heyetje birükte Irgılterenin Mısır Fevkalâde Komiseri Al'.er.by'yi ziyaret edsrek Mısınn tam istıklâiıni istemişti. Nokraşi Paşa Vefdin bu şekilde kurulması, ve Zağlul Paşava milli vekâlet verilmesi için çalışanların başında oulunuyor ve yorulmıyan bir gayretle çalıştığı göze çarptığı için Zağlul Paşsmn sev^i ve iltifatmı kazanan ccncler arasında yer alıyordu. Nokraşi paşa Yazan: Seyrüseferi kolaylaştırmak içi D stanbulun kalabalık caddelerinde seyrüseferin tanıimi, bütün gayretlere rağmen bir tiirlü esasb surette halledilemiyen bir mesele oldu. Bu işlerle meşgul olan Emnijet 6 ncı §ube müdürlügü, yeni tedbirler, yeni yoUar •rıyor. Fakat meselâ elarabasile otomobil gibi yürüyüş süratleri birbirini tutmaz, motörlü motörsüz, çeşidli nakil vasıtaları, yayalar ve hamallar kalabalık saallerde dar yollanmna sığmıjor ve caddeler tıkanıyor. Bu tıkanmaların vukua geldiği caddeleri ve meydanlan açmak hem milyonlar, hem de uzun zaman istiyen bir iştir. Bu işi daha praük bir şekilde halletmek içuı kafa yoranlar arasında muhterem oku>ucularım da vardır. Onlardan sık sık mektublar alırrm. Uzun yazılarla düşüncclcrini ileri sürerler. Bazaıı bunlardan, benim aklımın da jattığı tedbirleri hulâsaten yazarım. Bu cümleden olarak okuyuculanmdan Osman Ersandan aldığım bir teklifi de arzediyorum: D SUHA SAKIB TASER Nokraşi Paşa üzerine Nokraşi Paşa da pek haklı olarak partimn genel sekreterliğine geiirilmiş, partiyi büsbütün kuvvetlendirmek için elinden gelenı yapmıştı. Bu sırada «Vefd. bizim e^ki Mudafaai Hukuk gibi butün mılleti temsıl eden ve onun namma soz soyliyen biricık teşekküldü. Memleketin liberal, muhafazakâr bütün eiemanlan Vefd içinde idi ve onun için Vtfd başkanına da, •milli şef» deniliyordu. Zağlul Paşanın «millî şefliği» o derece bariz ve kendisı bu bak'mdan o derece üstün bir durumda idi ki hiç bir kimse tarafmdan zerre kadar itirazla karjılanmıyordu. Merhum Kral Fuad dahi Vefd partisi reisine •millî şefdenilmesinden üzulmekle beraber, Zağlul Ptşanın bu unvandan vazgeçmesini istiyememış, fakat başkanlığm Nahas Paşaya geçmesi ve ona da >millî şef denilmesi üzerine iki taraf arasında. hâlâ de\'am eden bir çekiçme başl?mıştı. Belkı Vefd ile saray aıasındaki geçimsizliğın en bellibaşlı sebebi de budur. Gerçi arada liberaller Vefd» partisinden ayrılarak ayrı bir fırka kurmuşlardı. fakat Vefd zerre kadar zâfa uğramanvştı. Çünkü teşkilâtçıhğı bakımından eşsiz bir şahsiyet olan Nokraşi Paşan'n genel sekreterhğinden faydalanmakta ve bu vüzden halkın en kuvvetli mümessıli sayılmakta idi ve bu dunım «Vefd> in bütünluğünü korumasma da sebeb olmuştu Fakat bu arada N?has Paşa ile Vefdin genel sekreteri arasında da geçimsizlik başgöstermiş, nihayet Nokraşi Paşa ile Ahmed M'ihır Paş3nın Vefdden ayr:lmaları, Vefd hesabına şiddetli bir darbe teşkil etmişti. Nokraşi Paşa ile Ahmed Mahir Paşa, Sa'd Z3!*iul Paşaya başlılıkları dolayısile kurduklan yeni partiye «Sa'dist ler> partisi adın: vermişler ve Nahas Paşadan tampmile aynlarak ona karşı ccphe a'mışlardı Dün yapılan münazara Istanbul Üniversitesi Hukuk Faku'tesi Talc>e B.rlı;:: tarafından tettıb edıien nıunazaralara devam edilmektedir. Dun üçüncü ve dörduncu sınıflar arasında. • Suçları önlemek ve suçlan ıslah için zecrî tedbirler lâzım nııdır'» me\zu ı zerinde yapılan munazar?>ı uygun tezı rr.udafaa eden taraf kazanmıştır. Zağlul Paşanın Mısır ıstiklâlıni ıstemesi üzerine Ingiltere ile Mısır arasında uzun süren bir mücadele vuku bulmuş, Zağlul Paşa ile yakın arkadaşlan kâh Sebşil adalarına, kâh Cebelitanka sürülmüjler. kâh scrbest bırakılmış, kâh yakalanmışlar, fakat onun kurduğu • Vefd« buna rağmen Masırın her şehrini ve her bucağını kaplayan bir millî teşekkül rr.ahiyetıni almıştı. Çünkü Nokraşi Paşa zckâ ve üayretini. bilha?sa bu teşkilâtı kurmak hususunda göstermiş. ve onun bu •eskılâtçılığı, parti icinde göze görünmiyen. fakat herkes tarafından saygı gören bir mevki kazanmasma sebeb olmuştu. Zağlul Paşanın ölümü ve Mustafa Nahas Paşanın «Vefd. başına geçmesi Kadcş dün geldi Kadeş vapıuu, 14 >olcu ve 50 ton yuk ile dan saat 9,30 da Dogu Akdenız seferıııden 1 nanımıza donmüştur. Kadeş ile gelen yolcular arasında Irak Konsolosu vardır. Ithalaât için sterlin Bir banka, Istanbul Kanıbno Borsasır.d: n. dun ıthilât taleblerine sarfedılmek uzere .!'O bın sterlin a'.mı^tır. Sterlınle ıthalât ıçın hemız doviz verılmemektedır. Yalnız sterlin!™ petrol geırebılen acentalara bu dovız derkal verılecektır. Dale Döviz ticarcti Muhtelif memleketlerden ıthalât jarnak uzere akreditıf açtıran taciVlerin, bunları baska tacırlere devrettıklen gbrulmektedir. Bakanlık. pkredıtıfın. baska ıthal maddelerıoe de ınhısar eıtırılmesine. yani akredıtıfı açılan îthal mallarının değiçtirılnıesine mıısaade etmistir Akredıtifı bajkasının ustııne devreden tacirlerin de bu ijtert. mevcud meblâğın yuzde onu nısbetinde kâr sagladıkları da anla^ılmıştır. İçki ihrac cttik No«l mjnasebeUle Belçıkaya 10 bın lıtre cin. Ingıltereye 3 b.n =andık lıkor ıhrac edılmıştır ÜZÜNTUYÜ BIRAK YAŞAMAYA BAK Kısa bir zaman sonra Makram Ubeya Paşa ile taraftarları da Vefdden ayrılarak «Kütle» adile yeni bir parti kurdukları için, •Vefd» mühim bir darbe daha yemiş, Sa'distler ile Kütlecılenn elbirliği yapmalan, üstelik liberallerle ve «Vatani. lerle anlaşmaları, Vefde karşı bir cephe kurulmasını sağlamış. ve bu cepheye Nokraşi Paşanın selefı Ahmed Mahir Paşa başkanlık yaparak bir kabine kurmağa muvaffak olmuştu. 1945 te vuku bulan bu hâdise «Vefd» hesabına büyuk bir hezimet teşkil ediyordu. Ahmed Mahir Paşanın 1945 te bir cani eliyle maktul düşmesi üzerine Nokıoşi Paşa aynı cephenın liderliğıni ele alarak bir kabine kurmuş ve 1946 da iktidar mevkiini bir aralık İsmail Sıtkı Pasaya bnakmışsa da daha sonra tekrar Başbakanlığa gelmiş ve düne kadar bu vnrifevi başarmıştır. Nokraşi Paşanın bu sırada bütün dün yaca tanınmasını sağlayan bir hâdise. Ir.giltere ile Mısır arasmdaki ihtilâfı Güvenlik konseyine götürmesi ve bizzat Ne\vYorka giderek Mısır davasını müdafaa eımesidir. Nokraşi Paşa, burada bütün ıktidar ve liyakatini göstermişse do umduğu neticeyi alamamış ve da\<ıyı konsey gündeminde uyuklamak üzere bırakıp dönmek zorunda kalmıştı.' Nokraşi Paşanın bu mağlubiyet üzerine, hattâ siyasî hayattan çekilmesi beklenmişse ce öyle olmamış ve kendisi, \efde muhalif cepheye llderlik edebibcek en liyakatli şahsiyet sayıldığı için işbaşında kalmak mecburıyetine katlanmıştır Nckraşi Paşa, Güvenlik konseyi karşısında Mısır davasını kazanmış ve İngilterenin bilâkayıd ve şart Mısırdan çekilİD gitmesini sağlayan, Mısırla Sudanın birleşmesine imkân veren bir anlaşmpyı imzalamış olsaydı, muhakkak ki Mısınn en büyük millî kahramanı olarak karşılanır ve Nahas Paşanın ikbalini tbediyen söndürürdü. Fakat muvaffak olamamış ve bir idarei maslahat hi'kumetinın başında kalmak mecburiyet;nden de kurtjlamamışu. Onun için, ne kuvvetli bir hükumet kurabiliyor, ne dc hasımlarına karşı kat'i hareketlerde bulunabliyordu. Gerçi sonunda .Elihvanilmüslimun. adile ortaya çıknn cemaate karşı şiddetli b : r tavır almıştı. Fakat Vefd> 'n mühlm bir kuvvet olarak yaşamasına, yahud halka mühim vaidlerde bulunarak iktidar mevkiini özlemefine ve beklemesine rrâni olamamıştı. Nokraşi Paşanın Fılistin sijaseti de, muhakkak ki, aksaktı. Çünkü kendisi harl taraftan değildi. Onun için Filist:r.e müdahaleyi istemiyerck kabul etnıi^ ve rivayete göre de mütarekenin k.ıbulü lehinde en fazla o çahşmıştır. Ellıasıl Nokraşi Paşa gencliğinde çok büyük başarılar kazanmış olduğu halde hayatını tetviç etmesini umduğu asıl bssanyı kazanamamış ve ani olümile bu basandan ebediyen mahrum edilmiştir. Mısır rir£İinin boyle hain kurşunlara hedef olmalarr. hakikaten teessürle kark bir faciadır. «Karökoy meydanı .le Şişhane yokuşu ve Karakoyden Kabataşa kadar olan yollardakl izdihan.ın onune geçılmek uzere bir çare arandığı m.?lumdur Bu;.uk bir masrafa hacet kalmaksızm sadece idari bir tedturle bu izd.hamın kısmen onune geçıleb leceğıne kanum. Bir taraftan Kadıkoy \e civarı ile Haydarpaşa ve banlıyosu yolcuları diğer taraftan Beyoglu, Taksım, Harbiye. Macka ve Kabataş civarı yolcularmın rri'jtekabilen gidip gclrr.eierı ıçın Koprü iskelelerı vasıta olmamalıdır. Ve bunun yerine son zamanlarda yeniden tevsi edılmış bulunan Kabataş ıskslesi .kame edflmelidır. Devlet Denızyollarının s:parış ettığı vapurlar geldikçe daha musaıd tarıfeler:n tanzım edılecesi tabiidir. Bu meyanda bu vapurlardan birısı. KadıkoyHsydarpaşaKabataş hattına tahsis edılırse ve gunün her saatinde ışletilirse, birçok yolculann hu vapuru tercih edeceği şuphesızdır. Kadıkoy ve Kaydarpaşadan vapurla Kabataşa gelen yclcular Beyoğluna çıkmak icin Kabata? iskele'.nde otobus bulabilmelıdırler. Halen KabataşUn geçmekte olan otobusler vapurla gelen yokuları ıstiab edemiyeceğinden. KabataşTakşirnHaTbiyeMaçkaKabataş arasında yeni bir otobus servisı ihdas edilmelidir. Bu yeni guzergâh. kısa zamanda rağbet goreceğınden bu suretle Karaköy ve cıvarındaki ızdihamın kısmen onune geçileceğl jüDhesızdir. Bu şekıl tatbik edıldıği takdırde istimlâkler yapmak. yeni yol s^nak gibi muhim ma5rafların yapılmasına lozum kalmıyacaktır. Olsa olsa vapur tahs^si kalır ki. bu da çok muşkul olmosa gerektir \e Beledıyeya rr.asraf kapısı değıldır. Yeni ihdas edılecek otobus serv.sine gelince bu ise hu» 5usi otobusler, yahut da Belediye otobuslerınden 34 tanesi tahsis edilebılr. Istanbul tarafmdakı izdiharr.m kısmen 6n« lenmesi için hatıra gelebılen tedbirlerden biri de SırkecıUskudarKabataş arasında ufak bir vamırun işlei'mesidir • Okuyucumun teklifi yerindedir. Elverir ki Belediye ile Devlet Denizyolları Şehir Hatlan Müdürlügü, bu mevzuu beraberce inceleyerek bir karara \arsınlar. Devlet Denizyolları Idaresinl harckete getirebilmek için de Ulaştırma Bakanımız sayın Kasım Guleğin bn teklifle ilgilenmesi lâzımdır. TEŞEKKÜR L.m FRANK ALLEN TURNER'in vetatı mur.asebeiile gcrek çiçek gondermek. gerekse şahsan zıjaret ve cenazesine iştırak etmek ve telgraf ve mektubla bem teselU etmek nezakstınde bulunan dostlarımıza sonsuz şukran ve rr.innetlerimı arzederım. Eşi: Aspasie Turner Velınimetınıiz ve pek sevgıli babamız Hacı Hafız Ilyas Kalemin Develide duçar olduğu hastalığın ilk tedbır ve tedavısind» hazakat vs son derece ıhtimamla gösterdiklerı derin alâkadan dolayı Develi kazamı» genc doktorları olan Hııkumet Doktoru 6ayın Osman Nuri Alkana ve Sıtma Mücadele Doktoru sayın Alı Gungoıe ve hastamızı sık sık ziyaret etmek sjretile gösterdikleri nezaketten dolayı akraba, ehibba ve komşularımıza ailemiz namma mınnet ve şukran'.arımızm sunulmasına gazetenizin tavassutunu nca ederiz. Oğulları: Nurı ve Mehmed Kalem Yapağı ithali isteııiyor Yun sana>ıcılîrı. ğinde bir toplantı yapağı ithali ıçın vız tahsıs etmesıni dır. dun Bolge Sanayi Birliyapniış'.ar ve harıcten Tıcaret Bakanlığının doistemeye karar vermışler Bir operatörümiizün kazandığı nıuvaffakiyet Merkezi Washıngton'da bulunan vAmerıka İlmı Ilerletme Cemıyeti», son yaptığı bir ıçtimada cerriyct âzahğına Turkiyeden Operatbr Kâzım Isrr.aıl G'irkanı seçmiştır Değerli operatorumüzu. mılletlerarası «ahada kazandığı bu ;akdır eserınden dolayı tebrık ederiz. Nevcudu Kalmadı Ikinci Basımı Yapıldı Tanesi 2 5 0 C i l d U 3 0 0 K u r u ş AHMET HALİT KİTABEVİ Mecmuasının yılbaşı sayısı iki misli büyüklükte çıkıyor. Yazılar, şiirler, hikâye, dedikodu, tam bir piyes, sinema, salon filmi Konservatuar kadrosu takviye edileeek Kon«ervatuarın Turk Musıkısı Kısmının, kadro tasarıufu dolayısile lâşvedıleceğı hakkındakı haberler dolayısile alâkahlardan aldığımız nıalumata gbre, bu kısmın lâğvı değil, takviyesı bahıs mevzuudur Ar.cak bundan sonra. kadro daha esas'u surette elealıracak ve muvaffak olamıyanlar çıkarılacak POKER O.1O der/ jakala TURKIYE GENEL SIGORTA A. 0. 1,000,000 Lira Sermaye ve Üstün Teknik İmkânlarla için 3 ocak 1949 dan itibaren Her nevi YANGIN ve NAKLİYAT sigortalarmız emrinize âmadedir. T e 1 : 25108 İstanbul ve Havalisi Umumî Acentalığı TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. Yenipostane karşısı. Kredi Bankası Hanı Senenin ilk ve en güzel konseri Çamlıcayı Güzelle;tırme Cemiyetinin hazırladığı konser, 4 ocak salı gunu saat 20 de Şehir Komed: Tiyatrosunda verilecektir. Safiye Ayla Âkıle Artun, Hamiyet Yüceses. Muallâ Yakar, Ekrem Kongar, Mustafa Kovancı gibi ses sanatkârlarile yirmi be} kişıyi bulan saz san'atkârlarl bu konsere iştirak ermektedırler. Konser davetiyelerinin gişeden tevzhne başlanılmıştır. r ^ a > l d a : Fazıl Aiımcl AYKAÇ Ali i'ÖNTEıM Aka GÜVDÜZ YEOEKÇİ \e>zen TEVFİK Doğan NADI Hamdi VARCGfl Kandemir Bedii FAİK Avni IXSEL Osman NfflAD Ferdi TAYFUR Salâh S U \ imzalı seçme mizah yazılarını ve Alman Fransız. İngiliz. Amerikan, Rus mizahının en zarif örnekleıini bulacaksınız. •< A ^ İ ^ ^ ^ T , ^ ^ B ^ ^ P ^ l C a n i b 4; hH. Sevdiklerinizin ve dostlarımzın YILBAŞINI neşeli şeçirmelerini ve yeni seneye uğurla girmeîerini istiyorsanız onlara Kahkaha'nm ÜÇtîKCÜ SAYISIM HEDIYE EDINİZ. i İsfanbulun en büyük sinema haftası: MARMARA BUGÜN İstanbulun 3 büyük sinemasında AİLEKİN ^ N İYİ Y I L B A Ş I H E D İ Y E S I Cocuklarımn BUGÜN B ÇIKTI. Bıçaklı şaka Divanyo'.u caddesinde 98 numarah evde oturan Numan ile Lutfi şakalaşırlarken Lutfınin ehndekı bıçak kazaen Numana saplanarak jaralanmasına sebeb olmuştur " matinelerden itibaren ALEMDARMILLI'de FOTO SABAH'ta çekilen resmidir. Galatasaray 289. Tel: 40105 Annesini yaralıyan genc kız müşahede altında Fa:ih*.e annesi Rezzanı törpü ve çekiçle ja'alıyan 17 yaşındakı Guner, halen Adli Tıbda muşahede altında buiunmaktadır. Dığer taraftan. genc kız hakkındaki hazırlık tahkikatı da sona ermiş ve evrak. Birinci SorgJ Yargıçllğır.a verllmiştir. Senenin en büyük muvaffakıyeti.,.. Edebiyat âleminin en büyük eseri: «FOX» Film Şirketinin ikî sene uğraşarak milyonlar sarfile vücude getirdiği SANAT, FİKIR GAZBTESI Yılbaşrnda Çıkıyor. Çıkaran: ORHAN VELI Lisan Müteh. Prof. ALBER ANJEL Ayrıca yerlj ve yabancı kaynaklardan bol karikatür ve fıkra Fiatı «1» Lira Umumi Satış Yeri: M ^ M ^ H ^ ^ ^ ^ H B I N S E L İ S T A KITABEVI Ankara Cad. 109 N B U L H H | a ^ H H B H H f KÜÇÜK HABERLER > YILIN ANSİKLOPEDİSİ En büyük takvimcilerin, âlimlerin, şairlerin, filozofların, mütefekkirlerin, doktorların, muharrirlerin, hikâyecilerin, idare adamlarının 2500 i aşan muhtelif mevzuda kıymetli sözleri ve faydalı yazılan Islâm tarihinin, Din tarihinin, Türk tarihinin, Avrupa tarihinin, inkilâp tarihinin en parlak sahifeleri . En büyük mütehassıslann hazırladığt, her sene aldığınız * HUKUK Fakı:ltesi Talebe Derneğ nden S0 kışilik bir kafile; bugün ıkı grup halinde Izmire hareket edeceklerdır. • LONDRADA amelı>at olan Vali ve Beledı>e Bajkanı Lutf: Kırdar, doktor'arın istırahat tavsiyesi üzerine Nıs e gıtmıstır. + KIZILHAÇ'ın Isvıcre muemsessıllerinden M. Covvisıer ıie Matmazel Bavverd. djn şehrimıze gelmışlerdır. Kızılhaç mun.essılleri. schrimizde Kızılay faaliyeüerinı te'kık edeceklerdır. • * BIRLESMİŞ MiUetlerin Yunanistandaki Tph.Kik Komısvoru âzasmdan Brcziha delegesı M. De Olve.ra Maıa ile M Munro. dundenberi sehrımı/de b\ıluninaktadırlar. Delegeler Istanbulu gormek ıçın geldıklerinı snylemislerdir. LİNDA DARNEL CORNEL WİLDE GEORGES SANDERS FRANSIZC Dersanesi: Bahçekapı tramvay Cad. Selâmet Han. Fransızcanız zayıfsa uygun bir ücretle az zamanda takviye ederiz. Dersler münferid veya müşterektir. NILLI ALEMDAR da T ü rk ç e Renkli kopyası T F E N N A Z A R I D T K K A T E L MARMARA'da O r i j i n a1 •»" Renkli kopyası • » " . , CUNHURİYET Niisbası 10 kuruştm Abone şeraıh Bir ayhk Oc «yllk AltJ aylık Sencllk ... Türklye 300 800 1500 2800 tçin SEFER 28 ÇARŞAMBA (klndt Büyuk Saatli Maarif Duvar Takvimi d a h a büyük bir itina i l e y a k ı n d a çıkıyor . . . . Vasaü Ezanil £ c 3 •J î 3 5 | S.38 t) 7.25 12,16 14 36 16.48 18.27 2.37 7,28 9,47 12,00 Mahşeri izdihamı önlemek mesini temin maksadı ile rica ve tavsiye olunur. ve herkesin bu filml rahatça seyredillutfen tam seans saatlerinde gelinmesi Kı. • • • D I K K A T Oazetemlzc gönderileD evrak ve yazjlat tlârjardan mesullyet kabul edllmez. 1,39 12,50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog