Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanın en yuksek Saafı r VACHERON ET CONSTANTIN CENEVRE SATlŞ YEDİ. fr'Jnü Mejdorıl Defterlerı biriael hamur kâğıda çok temiz olarak labedilmiştir. Bir kere görmenizi tavsi^ ederiz. MUAMELE VERGİSİ * Umum Satış Merkeâ: PRLON MAĞAZASI 25 inci yıl Sayı: 8757 Memurlar için C. Mısır Başbakanınî kselen şikâyetler bir talebe Memurlardan mal beyanı istiyen takrir Mecliste bugün görüşülecek Iki elâl Bayar, Senirkenfe uğradığı zaman. ora Demokrat Parti Ba^kanının, srizu Seçinı Kanununa getirerek ve Halk Partisini kasdederek «Adlî teminatı kabul etmediler, millî leminatı ele alamaz mı\ız?» deeiesi üzeıine Celâl Bayar da «Düşünıeenizi içinizde saklayınız» cevabınr vermiş. Muhalefet Partisinin Genel Başkanı ile bir ilçe başkam arasında geçen bu kısa mülâkat, üstadrnız Hüse> in Cabid Yalçının midesirJ fazlaca bulandırmışa benziyor. Oldukça sinirli bir dille yazdığı bir yazısında Demokrat Lideriııi, sdderini açıklarnaya davet etıtıiş, bu davetini de cevab alırıeaya kadar her fırsatta tekrarlamaktan bıkmvacağım sovlemişti. Milli tcminat da ne demek oluyormuş? Baltalan alıp dağa mı çıkacaklar? Sandıklzjn kaptıkları gibi seçim komisyonlarının başma mı geçirecekler? Nijeileri zorla Hükunıeti de\irmek midir? cSizi anlı>orum. duşünccni/i irmiz.de sakla>ınız» dijen Celâl Ba>ar, bu mahiAnkara 28 (Telefonla) Son zamanlarda Halk Partısi ıçınden, memur kütlesım alâkadar eden bazı şıkâjetlerın bırb.rıni takıb etmesı bazı çevrelerde yorumlara sebeb olmuştur Bu mütalealara gore geniş zümrelerın sempatısını kaybetmemek ıç:n şımdiye kadar bunları açıktan açığa incıtmekten dıkkatle içtınab eden Halk Partısı, memurlar hakkında artık boyle bir lüzumu duymamaktadır. Fılhakıka son gunlerde, Ulus'taki bir başyazı da bu mevzua hasredılmış ve memurların siyasete karışmalarından Halk Partisinin, muhalefetten fazla şıkâyetçı olduğu açıklanmıştır. Yazıya gore, bunu kotu maksadlardan zıyade umumiyetle tenkide, hicıv ve nukteye pek duşkun olan mızacımıza atfetmek de mumkündur. Gene bazı çevreler, memurlara karşı bu ınfıale sebeb, gizlı tarr.ımlere varıncaya kadar bazı hükumet tedbirlerinin muhalefetin eline geçmesi, hattâ şeker fıatlarmın arttırılmasıle hasıl olan farkın, bir ara hazineye irad kaydedildığınden dahı muhalefetin haberdar edilmesidır ki, mesele. Maliye Bakanını da, hükumetı de Mecliste hayli güç bir duruma düşürmüştür Rasıh Kaplanm, haksız mal iktısab edenlere dair kanunun uygulanması hakkındaki takrırı de bugünlere tesadüi etmiştır» Meclısin yarmkı toplantısında Rasıh Kaplanın, bütün dairelerde çalışan memurlarm mal beyanına tutulmaları içın ısrar edeceğı soylenmektedır. Halk Partisı çevTeleri ise, alınganlığtn aşırı mertebesı saydıkları bu söylentıleri «yenı bir ordek hıkâolarak karşılamışlardır. M. S. E. Nokraşi Paşa Paşa gıbi Sa'dist parünin en eski lıderlerinden olan Ibrahım Abdulhadi Paşayı yeni kabineyi kurmağa memur etmış, Kral Farukun hususî kabine şefi olan Ibrahim Abdülhadı Paşa eski kabme>i olduğu gıbı ıpka etmış ve kabinenın başma geçmiştir. Bu sabah Iç Bakanhğmdaki Bakan daıresme çıkmak uzere Bakanlık binasına gıren ve asansore doğru ılerlıyen eski Başbakan Mahmud Fehmi Nokraşi Paşa, polis elbısesı giymış genc bir adam tarafından selâmlanmış, bu genc adsm ona karşı tabancasım çekerek altı el sılâh atmış ve Başbakam yere sermıştir. Iç işleri Bakanlığı derhal kor don altma alınmış ve katıl hemen yakalanmışsa da luzumundan fazla kan kaybeden Başbakana jardım edıleme Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu tstanbul No. 248 îelefonlar: Umuml Santral Numarası: 24296. Yaa Işlerl: 24299. Matbaa: 24290 KURUCUSU: YUNUS NADİ Çarşamba 29 Aralık 1948 İNKİLÂP KÎTABEVİ Nefretle karşılanan hâdisenın Mısırda değişikliklere sebeb olacağı bildiriliyor Bazı çevrelere göre bu takrirle ve «Ulus» un makalesile memurlara karşı C.H.P. de Yeni kabitteyi kurmağa Âbdulhâdi Paşa memur edildi, katH, açığa vurulan infialin sebebi, tamimlere varıncaya kadar bazı hükumet tedbirlerinin kendîsitıi öldürmeğe teşebbüs etti ise de derhal yakalandı Kahire 28 (Radjo) Kral Faruk muhalefetin eline geçmesidir. Bu yüzden hükumet güç durumlara düşmektedir Hazretleri, öldurulen merhum Nokraşi Ruhr hakkındald kararlar MilleMerarası Kontrol Konseyinde Rusya bulunmıyacak Andlaşma gereğince Almanya da Kontrol Konseyine dahil olacak Marshall planmın Avrupa idarecisi Ankaraya geldi Nr. Harriman ile Dış İşleri Bakanımız arasında dütı mühtin bir görüşme oîdu, buııdan sonra Dış İşleri Bakanhğında büyttk bir toplaıstı yapıldı Acı bir kayıb: Gl. Seyfi Düzgören vefat etti Ölümü derin bir teessür uyandıran merhumun cenâzesî Vugun'" kâldirilâcafe tılmış savılnıaz mı? Xasıl olur da Ankara 28 (Telefonla) Mardın mılbir parti lideri. kanun kuvvetlerinc letvekıii ve Turk Hava Kurumu başkam karşı böyle uluorta rnevdan okur? General Seyfı Djzgoren, dun gece vefat Cevab versin, konuşsun, kendini teetmiştır. Olun haberi, şehrımızde derin mize çıkarsın. Anlvara 2S (a.a.) Marshall plânmın katta Amerıka Bırleşik Devletleri bubır teessur uyandırmışür. General, safra Üstad Cahid Yalçırıır. ısrarla sor A\ rupadakı tatbıkma memur buyuk yuk elçibi George Wads\vorth ve Markesesı ıltüıabmdan rahatsızdı. Orduda I b^yuk hızmetlerı gorulen merhum, Haduğu bu suallere Cslâl Bajar ta elçı Mr. A\erell Harnman, beraberınde shall plânı Turkıve mumessilı Mr. H eşı Mrs. Harnman, yardımcısı ve dığer Dorr bulunmuşlardır. teket ordusınds, Balkan Harbinde, Yerafından hiçbir cevab verilmedi. Deıkı mesaı arkadaşı olduğu halde bugun Marshall plânı ve Turkı%eye yardım men harblerınde \e Bııincı Dunya Samokrat Parti duvarlannı feci bir süsaat 12 25 te özel bir uçakla Atinadan meselesı etrafında bir saat suren bu \S5inda vatana değerlı hızmetler yapmış kut kaplamıştı. Niha^et Ulus Baş Ankaraya gelerek Devlet Havaj olları mulâkat en samımî bir hava ıçinde çok kıymcüı b j sskerdı Bır müddet Mılli vazarı ve C.H.P. Meclis Grupu Baş uçak alanına ınmiştir. Sa\unma musteşarhğında bulunmuş, geçmıştır Hikmet Bayurun Îstanbul scnra Gumruk Muhafaza genel komukan Vekili, sabnnı tuketmiş olacak Mısafırler uçak alanında hükumet aDış İşleri Bakanhğında yapılan tr.nı olarak vazıfe gorrr.ustur. ki, dünkü yazısında artık beklediği dma Protokol Umum Mudür yardımcıgazetecilerine verdiği cevab bü} uk toplantı cevabı kendi ağzından veriyor. Ce sı Behçet Ozdoğancı, Dış işleri Bakanı Ankara 28 (a a ) Bugun buyuk elOrdudan ayrıldıktan sonra mılletvekıh Ankara 28 (Telefonla) Anayasa lâl Bayar, öyle değil de, şövle de adına ozel Kalem Mudürü Necdet çı Mr. Averell Harriman'ın Dış işleri seçılmış ve Turk Hava kurumunun basKent ile Amerıkan buyuk elçisi Mr. Bakanını zıyaretmı muteakıb Dış işleri meselesi hakkında Gazeteciler Birlığınin kanlık vazjfesinı deruhde ettıkten sonra meli imiş: Wads\vorth ve Marshall yardun plânı telgraf.na Millet Partısi başkanı Hikmet da bu kurumun kalkınması yolunda « Arkadaş biz bir partiyiz, bir Turkiye icra komitesi başkanı Mr. Dorr Bakanhğında buyuk bır toplantı yapılBa>ur tarafından bu gece cevab venlmıştır. büyük hizmetler ifa etmıştır. eşkıya çetesi değiliz. Gayemiz, mem ile eşi tarafından karşılanmışlardır. mıştır. Cevabda ezcümle deniliyor ki^ Bu toplantıda AmeriKan buyuk elçisi 1880 de doğmuş olan rahmeth Duzlekettc kanunun hâkımiyetini kurOtomobillerle uçak alanından ayrılan Mr. George Wads\\orth. Marshall plânı • Millet Partisinin, devlet idaresi hak« goren Harb Akademısi mezunu idı k.ndakı duşunceleri, proeramında yazı» oğle jemeğını Amerıkan Turkrve mumessJı Mr. R. H. Dorr ve maktır. Hakkımızı ısul ve kanun mLsafirler Fransızca ve rusçaya vâkıftı Uç çocuk lıcar. Progranımızm 35 i n â maddesi, dairesinde aramalnız ve anyacağız. buyuk elçisi ve Bajan Wads^orth'un mua\:ru H. W Wıens % e Mr. Harribabasıdır. Cenaze^ı, yarın torenle kal• parti, bazı kuru cereyanlann kanundavetlisi olarak yemek uzere Amerıkan man'a refakat eden Mr Chambers, Mr. Kardeş kanı dbkülmeyjıe sebeb oladınlacaktır. Merhum (jeneral Sejfi Duzgoren lcşması imkânını bnlemek ve kanunla» buyuk elçılığme gitmişlerdır. Moor House ve Major Walters hazır bilecek bu iptidaî zihniveti kat'iv Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Dış İşleri Bakanmı zi>aret bulunmuşlardır yen terkediniz. Bövle bir sözü ağAnkara 28 (a a ) Bugun şehrımızc Dış işleri Bakanımıza tefakat eden zınıza almak değil, aklınızdan bile gelen Marshall plânının Avrupadaki uzmanlarımızdan Dış işleri Bakanhğr geçirmemelisiniz. Bizim kuvvetimiz, idarecisi buyuk elçı Averell Harriman Iktısad ve Tıcaret Dairesi Umum muhakkı aramaktadır ve bunun da tek saat 16.30 da Dış işleri Bakanı Necmed durü Fatin Zorlu, Maliye Bakanlığından din Sadağı zijaret etmiştir. Bu mülâyolu kanuna sanlmaktadır.» Arkası Sa 4. Su 6 da «Düşüncenizi içinizde saklayınız» diyen Celâl Bayann bu kısa cümle içine yukandanberi okuduğumuz Adapazarı 28 (Hususi surette giden bütün fikirleri sıkıştLrmak istemediarkadaşımız Ferdi Öner, telefonla bıldıriyor) Kocaeli, Bolu ve havalısinğini iddia etmek güçuir. Demokrasi. deki dağlarda, ormanlarda vzun mud» şüphesiz yalrıiz hak ve kanun yolundet gizlendıkten sonra, nihayet, J a n da yürüyen bir rejiradir. Dağa çıdarma Genel Komutanma teslim olmak nindir. Komisyonun, şimdi maddeye Ankara 28 (Telefonla) Meclis 15 kan bir adama yurd=ever ve hürritüzüğünün soru ve gensoruya dair mad verdiği şekle gelınce, aşağı yukarı şoy suretile ele geçen Abaza nami'.e maruf Mr. Averell Harriman yetçi diyebilmek içrB şehirde hak Akçakocalı BEsrirun muhakenıesine yadelerini değıştiren grup komisyonunun ledir: Milletvekıli, muayyen bir mevve kanunu korumakian sorumlu ikraporu. C H P . Meclis grupunun bugün Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te tidartn bu mefhumlacra pala salladıku toplantısında hararetli müzakereleıe sebeb olnvus. neticede komisyonun tekğuıı görmek, bunun derin ıstırabılifleri, büyük bir çoğunluğun reddine nı çekmek lâzımdır. Hükumetlerin uğramıştır. Yururlükte olan maddeye daima topu tüfeği, >umruğu sillesi j gbre, bir milletvekilinin sözlü soru övardır. Âdil olsun, xalim olsun tuthereesine alâkalı Bakan cevab verir, tuğunu koparır; otıa karşı gehnek milletvekıli de ,B a kandan sonra. isterse kolay değildir. Hakkın bükülmez 15 dakıka konuşabilir. Eğer Bakan tekrar cevab verirse, son söz milletvekılikolu ise, eğer sosyal nizama mal edilemedi ise, yalruz şair kafalannda I Fakat Anadoluda şiddetli bir kış yaşayan bir hayaldir. Yani demek ^i:' . . B l r* • istiyoruz ki, kanun rolu ile demokhüküm sürüyor, Sıvasta rasivi kurup yürüter3İlmek, muhaledonarak ölenler var fetin olduğu kadar, iktidann da kanuna bağlanması ile mümkündür. İki gündenberı tipi şeklinde devam eden kar, dun dınmiş ve hava açmışHakkı hiçe sayan memleketlerde tır. Son 24 saat zarfında dusen kar hürriyet aranmaz. Oralarda ya tek Arkası Sa. 4, Sü. 1 de taraflı idare, yahud da anarşi (idaresizlik) hüküm sürer. Ne ise.. Celâl Bararuı ne düşün«Türkiye Universiteleri gencdüğünü biz bilmiyt^uz; bildiğimiz bir şey varsa, Dem»krat Liderinden liği, Kıbnslı kardeşlerimizin cevab bekleyen savın Yalçının sübize kavuşacaklan mesud kutla karşılandığıdiT. günü beklemektedir.» Bu sükut. bize fcir başka sükutu hatırlattı. Birkaç ay önce değişik Çocuk Bakımevinin dış görünüşü Füistin j olunda fırtuıaya tutulan Turkı>e Umversıteleri Talebe Birlikkanunla ara seçimfer yapıldığı zalerı millî federasyonu baskanlığı, Kıbrıs Şehrımız Çocuk Esırgeme Kuru düzlerı barındıracaktır. Bu suretla bir motordeki Yahudiler, şehrimizman birçok dedikodular ortabğı adasmın başka bir devlet idaresine ter munun teşebbüsü ve cıvardakı fab Bakımevıne mısafır edılen küçüklere, den kaçırdıklan altınları Ankarada Millî Savunma Bakanlığı biııası janarken kaplamış, iştirak msbeti etrafında kedileceği şayıaları dolayısile bir berıkatör ve hayırsever vatandaşlarm kahvaltı, sıcak yemek verüeceğı gw denize atmışlar Bursa 28 (Hususî) Bugun saat se de su darlığı yüzunden yangın müşyanname neşretmistir. Bunda, Kıbrısm müzaheret ve yardımlarıle bır müd bı, sıhhî durumları da bır doktor val birbirini tutmaz raikamlar ileri süİstanbul serbest kambiyo borsasma tarıhi kısaca hatırlatıldıktan sonra şöy det evvel mşasına başlanan Eyüb muteaddıd hemşıreler tarafından da^ rübnüş, o arauk saym İç İşleri Ba 4 30 sıralarında eski Tahal içinde çıkan kulâtla sondurulebilmıştır. Uncu Fehyangında iki depo, bır dokuma ve bir mi Balalenka aid tütunler 100 bin, Ca gelen haberlere gore, bundan 15 günle denılmektedir: Çocuk Bakımevi ve Dıspanserı buıa ımi bır kontrol altında bulundurula« kanının seçmen detterlerini merkeze de marangoz atolyesi olmak uzere 4 bır Biçerin kerestelen 30 bin, Ferhad kadar ewe\ lımanımızdan bır motorle «Son haftalar zarfında Kıbrısm İngıl sı ıkmal edılmıştır Önümüzdekı ay caktır. Isteyen gizli bir telgrah öğrenilmiş bina tamamen yanmış, hiç bir şey kur Denizin dokuma atolyesi de 5 bin liraya Fılıstine hareket eden Yahudiler, taktere hükumetı tarafmdan başka bir lar ıçinde faaliyete geçecek olan bu Burada aynı zamanda mınıminiler NADİR NADİ tanlamamışür. Belediye ve askerî sön sigortalıdır. Yangmın, Ferhad Denize riben 1215 rrulyon lira değerinde alün devlete terkedıleceğınden veya muhtar hayır müessesesi, Eyüb ve civarmda içın anamektebi tedrisatı da yapüa« Arkası Sa. 3, Sü. 4 te ' dürme ekipleri zamanıncta yetijmişler Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Arkası S a . 4, S ü . lde Arkasf Sa. 4, Sü. 7 de oturan 100 kadar işçi yavrusunu gün caktır. Londra 28 (A.P.) Batılı Devletler, Alman endüstrısınin merkezi olan Ruhr havzasının mılletlerarası kontrola tâbı tutulmasını kararlaştırmışlardır. Ruhr bblgesınde hiç bir suretle harb endüstrısi kurulmasma meydan verılmıyecektır. Batılı devletler, bu kararlarına, 8 haftadanberı Londrada süren göriişmeler netıcesınde varmışlardır. Bu JtflPfprAnsa, Brle^ik Aınerika, Büyük; Britanya, Fransa ve Benelux memle Arkast Sa. 3, Sıi. 6 da Anayasa meselesi ve Millet Partisi Bursada da büyük bir yangın oldu CHLP. Grupunda soru ve Kocaeli canavarının muhakemesîne bugün gensoru meselesi görüşüldü Adapaıarında başlamyor Dünkü toplantıda Grup Komisyonıuınn değişiklik istiyen raporu reddedildi Ankaradaki yangında, Millî Savunma binasının büyük bir lehlike geçirdiği anlaşılıyor Fırtına diin şiddetini kaybetti c Eyüb Çocuk Bakımevi *fc • • ! II I! I 1 Denize atılan altınlar genderin beyannamesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog