Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Bu suretle biitçede 18 milyonluk eksilme hâsıl olacak, bunun "Bakan, heder edilen milyonların tecrübelerin birer harcı olarak kabuiii lâzım geldiğini varlıklılara nisbî vergi yüklenmesi suretile telâfisi düşünülüyor Muhalifler, hükumetin işlendiğini itiraf ettiği Bedetıi yol mükellefiyetinitı de kusurlara Demokratlar tarafından bir yıl tamamen ilga olunması takarrtir etti önce işaret olunduğunu söylediler bildirdi, halbuld ba gdlyonlar progransızlığın, aetodsuzlığua harcıdır,, Bayındırlık bütçesi acı Yol yergisinin 6 liraya tenkidlerle tamamlandı indirilmesine karar verildi Falso Ankara 27 (Telefonla) rniıtaleayı hayretle karşıButçe Komisyonu, bugun rnış: Bayındırlık Bakanhğı but« Programsızhğm, mecesi üzermdeki goruşmeletodsuzluğun ve takıb edilen rıne de^am etmış ve butçe göstenş ve alayiş zıhnıyekabul olunmuştur. Bugüntının harcıdır > demiş \ c kü toplantıda ılk Sozü alan butun vebali politık şahSıKemal Zeytınoğlu CEskişeyetlerden ahp teknik els1 hır D P . milletvekılü, Bamanlara yuklemek isteyen kanm dünkü konuşmasmzıhmyetin aleyhinde buluı dan bahislc, bunda hazin narak demiştır ki: , ıtiraflar bulunduğunu be« Hakıkatte ise mühenlırtmış ve şımdı itiraf ediOLskr, verüen direktif dahı!en hususatın geçen yıl hnde projeler yapmıçlardır.ı butçe tenkidleri sırasında Kemal Zeytinoğlu Bir proje hatasmı gosterir, •nuhalefet tarafından ileri süriilmüş herhangi bir emare ve iddıa bahis ko3!d ığunu kaydederek, heder edilen nusu olmadığ'na gors raesulıyetin,' mhonların tecrubelerin birer harcı perişan bir programla bu bakanlığıl ^l<rak kabulü lâzrnı geldiğı yolundaki Arkası Sa. 3, Sü. 2 de , 25 inci yıl Sayı: 8756 Telgraf ve mektub adresi: Cumhurİyet, İstanbul Posta kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuznl Santral NumSrası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 KURUCUŞU: YUNUS NADİ h u r i vet Salı 28 Aralık 1948 i MESİHPÂŞA IMÂMI Semiha Ayverdi'nin iki senedir beklenen, fikir ve içtimaî muadelelerin temeli üstüne oturtulrauş bulunan bu kıymetli eseri neşredüdi. Şimdiye kadar çıkan difer on kıtabları gibi bu da feyizli, özlü. her aile kutubhânesine lâyık paha biçilmez bir kü|b4tr'. Mütaleasmı butun karilerimize h»râretle tavsiye ederiz. Fiaü 250, cildli 3f»7"^ış yerleri: İstanbul Ankara Caddesinde %»yret Kitaphanesi. emokrasinin «Biz bize benzeriz» vecizesine pek yakışan geleneklerinden birini de biz gazeteciler yiirdunruzcla kurnıak üzereyiz: Arada bir birkaçınuz bir araya geliyor «Şu meselede fikrimiz şudur» tarzinda bir deklarasyon kaleme ahp matbaa matbaa başyazarlan dolaşı>or, toplayabildiğimiz kadar imza topladıktan sonra, yazdığımızın birer suretini yiiksek makamlara telgraf halinde sunuyoruz. Bir iki defa kendim de katılrmş olmama rağınen bu tuhaf usulün aleyhinde bulunacağım. Gazeteci olmak, bir gazctcde j azar olmak hepimizc şiıphcsiz birtakım ağır sorumlar yiikler. Buna karşıhk kcndimizde görebileceğinıiz > egâne salâhh et. kafamızın \e \icdanımızın sesine göre gazetelerinıizde j azı yazabilmektir. Bunun dışmda Devletiıı biı orgaru. yahud da halkm vekili iırtişiz gibi da\ranma>a hakkımız olmamalıdır. Sekiz baş\azarın imzalayip falan makama göiTİerdikleri *Wr~T6lîjMlfr rrtfcrç ef »cîu% vatamlşşm . düşunccsini ifadc edebilir. Hattâ bir başyazar, müşterek bir daklarasyon'a imza koyrnakla. kpndi gezetesindeki diğer arkadaşlannı bile mânen bağlanıış olamaz. Okujucularını ise hiçbir şekilde temsil etBundan böyle Yahudilere bazı memleketler için mek iddiasında bulunamaz. Muvezziden ahnan bir gazete, o gazetenin pasaport verilmiyecek başjazarıııa verilıniş bir oy puslası değildir. Ö\le olsa idi, emniyetli İstanbuldan Yugoslavya, İtalya gi bir senelık hasılâtından fazla olduseçim, düriist seçim, kanun, nizarn bi memleketlere gitmek ve oradan ğunu soylemiştır. diye çırpınmamıza hiç lüzum kal Filistine geçmek üzere pasaport aDiğer taraftan öğrendiğimıze göre, mazdı. İcra mekanizmamızı, kontro larak şılep ve motörlerle hareket e gıdenlerden, şehrımizdekı akrabalalu çok kolay olan \e hileye hiç den Yahudılerin, beraberlerınde pek rına gelen mektublarda, altın ve kıyve imkân vermiyen gazete satışlanna çok mıktarda altın ve dolar götür metli eşyanın nasıl kaçınldığı göre ayarlar, meselâ eıı çok okunan dukleri anlaşılmıştır. Bunların, İs kaçırılmak üzere hangı ellerden ısgazetenin başyazannı başbakanhğa. tanbuldaki servetlerini ve daha faz tifade edildığı izah edılmektedır. lasını paraya tahvıl ederek ne şeGümrük muhafaza teşkilâtına bu ikincininkini maliyej e, üçüncünün kilde dışarı çıkardıkları tahkik edılhususta pek çok ıhbar vâki olmuştur. kini iktisada ve böjiece... hepsini mektedir. Yalnız, Yahudileri götüBu yüzden muhafaza teşküâtı yeni bir >ere yerleştirir, en az okunan recek bır vapurun hareketinden ön bazı tedbirler almıştır Bu arada, gazetenin sahibini dc protokol şef ce, serbest borsada altın fıatlarmda gumrük memurlarıle, gumruk muliğine getirdikten sonra diğer ya 2040 kuruş, dolar fıatlarmda da 10 hafaza teşkılâtma bağlı memurlar ararlarla teşriî meclisimizin bünye kuruş kadar bir yükselme muşahede rasında bu meseleden ihtılâflar oledılmektedir. maktadır. sini doldururduk. Mıllî servetimizin gümrüklerde yaYahudilere pasaport verilmiyecek Evet, demokrasi alannıda da her p:lan müsamaha neticesinde hance Şehrimizin yetkilı kaynaklarına milletten aynlıp biz bize benzeme çıkarıldığı iddia edılmektedir. Bu ye devam edersek bugün şaka olan işleri takıb etmekle meşgul salâhi gelen bılgıye göre, Türkiye YahudiYugoslavya, yetli bir zat, bir kafileyi götüren va lerıne, bundan böyle, yukarıki manzara gitgide yarın belpurla, Yahudılerin kaçırdıkları para İtalya ve Arnavudluk gibi memleki de gerçekleşebilecektir. miktarının, îstanbul gümrüklerinın ketler için pasaport verılmiyecektir. Taıın, az çok meramımızı anlatmak gücünü bize vermiş. Çok şiikür kâğıd kalem de bulunuyor. Fikirlerimizi jayacak vasıtalar elimizde, Meselelerimiz hakkında ne düsündüğümüzü yazmak bizim başbca vazifemiz. İstersek birkaçunız bir araya gelir belli bir mevzuu aynı cepheden beraberce savunabiliriz. Halk da, yüksek makamlar da yazdıklanmız hakkında kolayca bilgi edinebilirler. Yürüyen bir fikrin kuvvetini ölçecek âlet henüz keşBaşbakan Yardımcısı Faik Ahmed fedilemedi ise de, ortaakılh her inBarutçu ile Malıye Bakanı Şevket san, duygularile bunu sezer. Bazan Adalanın daveti üzerine geçen hafta sekiz başyazann on sekiz sütunluk Ankaraya giden İstanbul Ünıversiteyazısı hiçbir şey ifade etmez de, si tktisad Fakültesi Ord. profesörlebir bakarsınız, sekiz sahrhk bir rinden Dr. Neumark ve Dr. Alfred | I fıkra halk efkânnı arkasından sü İsaac şehrimize donmüşlerdir. Ord. Prof. Dr. Neumark, dün ken | rüleyiverir. dısıle görüşen bir arkadaşırriıza, AnHürriyet rejünini bir an önce karadaki tetkıkleri etrafmda şunları yurdunıuzda jerleşnıiş gbrmek is söylemiştir: « Bılindiği üzere hükumet, bir teyen. Tanrmm güniı Hükunıeti tenkid eden biz sayın başvazarlar, müddettenberi bütün ıdare mekanizarasıra kendi kusurlanmız üzeri masında daha rasyonel bır çalışma ne de dikkatle eğilmezsek. bzledi tarzı sağlıyacak ve aynı zamanda butçe masrafları bakımından tasarğimiz i>i günlere bu millet daha ruflara imkân verecek tedbirler düsittin sene kavuşamaz. eunmektedır. Bu konu ile ılgıh bazı Şahıslanmızda olağanüstü kud hususlar hakkında mütalealarımız n rctler ve meziyetl r •evehhüm et almmak üzere, Başbakanlık tarafınmiyelim. Müşterek deklarasyon'un dan Profesör arkadaşım İsaac ile An altındaki imzalarımıza makaleleri karaya davet edildik.» Ankaradakı temaslarmızın. yemizden hiçbir sihir ve füsun fırni gelır vergisi tasansı ile ılgısı var layamıj acaktır. Aksine inanırsak de mı? Ord. Protesör Neumark mokrathğımız. hakseverliğimiz ve « Bu husus daha sonra mevzuu mıştır. Profesörlerin bu husustaki esitlik duygulanmız nerede kalır? bahis olacaktır. Gelecek hafta ıçeri fıkırlerinı açık surette bildırmeleri Onun icin saym arkadaslardan ri 6inde tekrar Ankaraya gideceğiz. Me de rıca edılmektedir. Gelır vergısının esasını teşkıl eca ediyonım: Geliniz şu tuhaf usul raimiz henüz olgun bir safhaya girden vazgeçelim ve yalnız gazetele mediğinden, size bu hususta geniş den, defter tutma usulünun tuccar arasında pratık bır hale gelmesını '" rimizde yazmaktan sorumlu oldu izahat veremiyeceğım » Diğer taraftan haber aldığımıza temın için Mahye Bakanhğı. diğer ğunıuz fikirleri artık telgraf halingöre, Malıye Bakanhğı, yenı gelır memleketlerde olduğu gıbı. büyük dc yüksek makamlara sunmıyalım. vergisi hakkında Iktisad Fakültesi vilâyetlerde gece kursları açmak iNADİE NADİ profesörleri arasında bir anket aç çm faaliyete geçmiştir.» Atatürkün Ankaraya gelişi Diin Ankarada ve yurdun muhteliff köşelerinde yapılan törenler ii ît » Sfe S lî îl 1 II lî 5 îiHi |«n 1 Ankara 27 (Telefonla) Yol vergisini tetkik eden geçicd kamisyon, bugün de toplanmıştır. İçtinıada finaktu olarak alınmakta olan yol vergisi üzerinde hararetli müzakereler olmuştur. Söz alaa hatiblerin çoğu .verginin adalete istoad etmedığini, fakirin, zenginin, köyluaüin, Sa. 3, Sü. 6 da Milli Savunma Bakauugı Truman'ın çok mühim demeci «Rusyada Amerika Be anlaşmak lehinde olaı liderler vardır» Altın ve dövizierimiz Filistine kaçırılıyor Savunma Bakanhğı binasında yangm Ateş, çatı kısmen yandıktan sonra söndürü!dü. müstahdemlerden birinin dün sabah fenerle catıyaçfktığt tesbit Ankara, 27 fTelefonla) Bu sabah 9 15 te Mılli Savunma Bakanhğı binasında Ordu Daıresının bulunduğu katm üstündekı kuleden yangın çıkmış ve çatı tutuşarak alevler bırdenbıre buyümuştur. Itfaıye gelmış ve ahnan diğer tedbırlerle de j'angının genişlemesı onlenmıştır. Bu çalış malar bır saat kadar sürmüştür. Yan gında, çatı kısmımn bır parçası yanmış ve bazı evrak ıslanmıştır. Yangm haberını alır almaz İç İşleri Bakanı, Ankara Valisi, Belediye Başkanı ve Ankara Emmyet Müdürü Bakanlığa gelmişlerdır. Mıllî Savunma Bakanı da esasen orada bulunduğundan ahnan tertıbata nezaret etmişlerdır. Büyümeden savuşturulan bu yan Buradan giden Türkiye beraberlerinde pek çok altın ve dolar kaçırdıkları atılaşıhyor . Ankaradaki Ataturk anıtı Ankara 27 (a a ) Ataturkun Ankaraya ılk gelışleunın 29 uncu yıldonümu olan bugun Ankara haikmm Ebedî Şefe karşı olan bağlılık ve sevgilerının Arkası Sa. 3, Sü. 2 de gın dolayıs'le de Ankara itfa:yesinin cıddî şekilde takviyeye muhtaç olduğu bır kere daha muşahede edilmıçtir. Yangınm sebebi hakkında tahkikata devam edilmektedır. Bına müstahdemlermden birinin, bu sabah saat 6 da ehnde bır gemıcı fenerı olduğu halde çatı kat'na gırBaşkan Truman diği tesbıt edümıştir. Ancak, orayı temızlemek maksadıle gırmış olması Londra 27 (B3.C.) Washington'daa da söylenmekle beraber, tahkıkat, bıldirikyor: Eaşkan Truman, bugunku bu noktadan da derınleştırilmektedır. gazetecıler toplar»ti5inda şu soılerı söyÇatınm, kalorıfer bacasındaki kurum lemiştir; «Sovyet Rusyada Amerika ila ların tutuşması neticesinde alev al Arkası Sa. 3. Sü. 6 da ması ihtimalı de kuvvetli gorülüyor. Şimdiki halde üçüncu ıhtımal, elektrik kontağıdır. i Yurdda kar tipisi ve fartma devam ediyor Soğuk Eskişehirde sıfırın altmda 21? Sivasta 30, Karakösede 35 derece! Evıelki gece serpinti haknde başlayan kar, dün şiddetini artürmış ve yağış fssılasız olarak devam etmıştir. Karın >"uksekliği akşama kadar 6 santimi bulmuştur. Rüzgârlar kuzey doğudan saniyede 7 metre hızla esmiştır. En yüksek sıcaklık sıfırın üstunde 3, en duşük sıcaklık ise 0 derece olarak kaydedilmiştir. Hava yağışh, fakat yumuşak geçtiği Operatör Emin Erkul için. telefon ve telgraf hatlannda bir ârıza kaydedilmemiştir . Diğer taraftan, Anadoluda yağan kardan kapanan yolların açılamaması yüzünden dün sabah 6,30 da beklenen Diyarbakır Erzurum postası 17 saat bir teahhurla, yataklı Ankara ekspresi de 2 saat geeikme ile gelmişlerdir. Eski Şehremini Operatör Emin Yesılköy meydanına hiç bir ecnebi uçak inememıştır. İzmir Ankara İsErkul, bir apartımanını trnbul seferleri yapılabilmiştir. Ancak Ankara postası Yeşilköye inmeden doğDarüşşafakaya bağışlıyor ru Izmire gitmiştir. Denizlerde Eski Şehremini Operatör Emin Fırtına da deniz seferlerini sekteye Erkulun sahıbi bulunduğu büyük bir apartımanı Daruşjafakaya bağışlamağa karar vererek, resmî muamelesme teşebbüs ettığı haber alınmıştır. Emin Erkulu bu hayırlı teşebbüsünden dolayı tebrık ederiz. uğratmışür. Şehir hattı vapurlanndan bazüan sefer ıntizamını kaybetmiş, dış hat vapurlan da lımanlara sığınmak zorunda kalmışlardır. Bu sabah Bandırma seferini yapmak Arkast S<?. 3, Sü. 5 te İki kanun tasarısınm müzakeresi BasınYayın teşkilât ve emeklilik kanun tasanlan geçici komisyonlara havale edildi Ankara, 27 (Telefonla) BasınYayın teşkilât kanununun yalıuz İç İşleri Komisyonunda değıl, alâkalı bütün komisyonlarda gbrüşüknesi, bugünkü Mecliste hayli uzun müzakerelere yol açtı. Neticede geçici bir Arkası Sa. 3 Su 4 te Malî durumun ıslahı ve yenî vergiîer Hükıımet, bu husustaki tefkiklerinde üniversite ile sıkı bir işbirliği yapıyor Darüşşafakaya mühim bir bağış Çamîîca sırtlarmda t opu topu 29 ağac kaldı Bir zamanlar çamlar, fıshk ağaçlan ve korularla kaph olan bu güzel tepeleri bugünkü acıklı vaziyetlerinden kurtarmak için, senede bin lira gelirli «Çamlıcayı Güzelleştirme Cemiyeti» nden başka gayret sarfeden yok! Kahirede ordumuz aleyhine heykel dikildiği asılsız Yeni şeker rekoltesi 118.000 ton Ankara 27 CTelefonla) Dış İşleri Bakanı Necmeddin Sadak, Ahmed Rem de yeni şeker fabrikalan açılzi Yuresirin, Nizib muhaıebesini tasvir ması için hazırhklar yapıhyor eden bir heyke'.in Kahirede bir mejdana dıkılmesinin kararlaçtırüdığına daŞeker fabrikalarımızın 1948 yılı Çamlıcanın üzerinde kalan topu topu 29 ağacın resmidir ir sorusuna cevaben. bugunkü Mecliste kampanyaları kapanmış ve neticede Dunyada hiç bır isım, bir Istanbu! için cVenusu Güzelleştırme. Botıcellibeyanatta bulundu. Sadak: ışlenen 714 bın ton pançardan 118 « Mesele hayli eskidir ve böyle bir bın ton şeker istıhsal edılmiştir. Bu çocuğuna, şu cemiyetın adı kadar u nm eserlerini guzelleştirme» vey« güzelleştirmesele • mevcud olmadığı çoktan anla miktar, şeker sanayiimizin şimdiye tanc veremez: «Çamhcayı Güzelleştir «Beethoven senfonilerini Arkası Sa. 3, Sü. 3 te me Derneğit. Bu, bisleri bumiyenleı I Arkası Sa. 4, Sü. 1 de • ' "Ârkast Sa. 3, Sü.'S te Memleketimizin diğer yerlerin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog