Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

r KüRİŞ T. A. Ş. Her dns denür ihtiyacımzı karşılıyacak hazırhklar yapmıstar, Siparişleri azamî süratle teslim ve sevk ebnektedir. KURİŞ T. A. Ş. Galata Fermeneciler, Şarap iskelesi, Kardeşim sokak No. 50/1, 50/2. Telefon: 42716 Depo: 42621. 25 ınci yıl Sayı: 8755 umhuri K U R U C U S U r Y U N U S NADİ Telgrai ve mektub adresi: Cumlıuriyet, îstanbul Posta kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarasu 24296. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Yardım Sevenler Derneği Sarım^Şı ^E*eli EL İŞLEIÖ SERGİSİ Yılbaşı hedijçelerinizi bu güzel eserlerden^.seçiniz. Havagaâ Şirketi'iSnası, İstiklâl caddesi, Parmak^fijpi Beyoğlu Pazartesi 27 Aralık 1948 Anayasada değişiklik meselesi dolayısiie Ankarada türlü yorumlarda bulunuluyor Mecüsin temdidi şayiasımn, seçimlerin biran evvel yapıimasıtıı istiyen muhalefeti bir müddet daha oyalamak için ortaya atıldığını söyüyenler de var Secimin geri bırakılması Bayındırlık işleri için milyarlarca lira lâzım liyor N. Erim, bütçe komisyonunda dün geniş ölçiide izahat verdi Anavasanın tadilî meselesi Ankara 26 (Telefonla) Anayada değişiklik meselesi şimdiki halde lehte ve aleyhte fikir teatilerjne yol açmış bulunuyor. Bu hareketin kısa zaman sonra bu konu üzerinde bir takım incelemeler yapılmasını gerektireceği umuluyor. Hususî mahiyette olmakla beraber, siyasi partilerde bu mesele ile uğraşacak komisyonların kurulması beklenmektedir. Hukuk bilginlerinin bulunacağı bu komisyonlar ilk hazırlıkları yapacaklardır. Partilerarası bir komisyon teşküini faydalı gören iyiraserlere tesadüf ediliyor. Asıl mesele. değişiklik fifcrinin CH.P. nin Kurultayından geçip geçmiyeceğidir. Ahvale vâkıf çevreler bu hususta kat'î şekilde ümidli görünüyorlar. Belirtilen .cihet şudur: Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Çankayadaki Bakan, yeni bütçeye göre bu yıl ancak 110 mîlyon liralık bir iş sahası ziyafet acılabileceğini söylüyor meselesi Müstakil Demokratlar da dün bir tebliğ neşrederek D.P. ye cevab verdiler Ankara, 26 (Telefonla) Devlet Başkanı tarafından kordiplomatiğe verilen ziyafete Müstakil Demokratlar Grupu Umumî Kâtibinin de çağırılması D.P. mahfillerinde infial uyandırmıştı. Bilindiği gibi D.P. Mec lis Grupu bu husustaki görüşünü bir . tebliğle açıklamıştır. Müstakil Demokratlar Grupu da bu münasebetle bugün bir tebliğ neşretti. Tebliğde Adnan Menderesle Refik Koraltan Yeni yollardan biri inşa edilirken tarafından verilmiş olan bu yoldaki Ankara 26 (Telefonla) Bayındırlık bulunmuştur. Nihad Erim söze başlartakririn ilk hedefinin D.P. umumi Bakanı Nihad Erim, bugün Bütçe Ko ken yalnız küçük su işlerini düzene kongresinin geciktirilmesi emrivâkii misyonunda bayındırlık işlerimiz hak koyabümek için 43 milyon liraya, büyük Arkası Sa. 3, Sü. 3 îe kında geniş ve dikkate şayan izahlarda Arfcast Sa. 3, Sü. 5 te iyasi hayatımızda. günün meselesi anayasanın tadili bahsidir. Anayasamızda, eskiden «Tevhidi kuva» şimdi «kuvvetlerin birleşraesi. dediğimiz prensip hâkimdir. Bu prensip, anayasanın 4 üncü, 5 inci, ve 7 nci maddelerinde açıkça ifade edilmiştir. Bu maddelere göre, Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır. Yasama yetkisi ve yürütme erki (yani teşrii salâhiyet ve icra kudreti) Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır. Meclis, yürütme yetkisini (yani icra salâhiyetini) kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onur tayin edeceği Bakanlar Kurulu elile kullanır. Mehmed Ahifi antna töreni Dün yapılan toplantı heyecanlı oldubüyük şairin şiirleri okundu Harriman Ankaraya gejecek Marshall plânının idarecisi Romaya vardı Londra 26 (B.B.C.) Iktisadî işbirliği teşkilâunın Avrupadaki büyük elçisi Averell Harriman uçakla Romaya gehniştir. Marshall plânına iştirak eden memleketlerin başkentlerini riyaret etmekte olan Harriman Atina ve Ankarada beklenmektedir. Türkiyeye yardım Washington 26 (a.a.) (Reuter) Iktisadi işbirliği idaresinin bildirdiğina Arkast Sa. 3. Sü. 2 de Böylece. anayasamız, bütün kuvvetleri birleştirmiş ve Büyük Millet Meclisine vermiştir. Kuvvetlerin birleşmesi prcnsipiııin kabulündc, inkılâbı sür'atle gerçckleştirmek. yerlcşiiroıek ve kuvvetl«n<lirmok fikıi hâkim olmuştur. Oııun içindir ki. Batı demokrasilerinin hemen hepsinde , mevcud buluııan, eskiden «muvazenei kuva» şimdi dc «kııvvetleıin denkleştmlmesi> dediğimiz prensip kabul edilmemiş, ikinci bir meclise lüzum görülmemiş vc Batı denıokrasilerinde Devlet Başkanına verilen bazı lıaklar ve salâhiyetler de bi/im anayasamızda Cum , hurbaşkanına verilmemistir. Daha evvel. Birinci Büyük Millet Meclisi devrinde, o zaman «Heyeti Vekile» denilen hükumeti dc Meclis seçeıdi ve Devlet Dünkü toplantıda bulunanlardan bir grup ve şair hakkında Şefine, bugünkü Bakanlar Kurulunu tabir konuşma yapan Ömer Rıza Doğrul yin etmek yetkisi de verilmemişti. CumBüyük vatan şairi Mehmed Akifin kili Halük Nıhad Pepeyi, Milli Eğihuriyetin ilânından birkaç gün evvel ölümünün on ikinci yılına tesadüf tim Müdürü Murad Ûraz ve kalabavukua gelen bir heyeti vekile buhıa eden dünkü pazar günü Eminönü lık bir genclik kütlesi hazır bulunnında bu şeklin yürümediği ve Meclisin Halkevinde bir anma töreni yapıl muştur. Hep bir ağızdan söylenen vekilleri birer birer seçmesindeki güç mıştır. DilEdebiyat şubesine bağlı İstiklâl marşını müteakıb, Mehmed lük gb'rülmüş; Atatürk, Teşkilâtı Esa şiir kolu tarafından tertib edilen bu Akifin hatırası için bir dakikalık ihsiye Kanununda tadilât yapılmasını tek törende, Vali ve Belediye Reis Ve Arkası Sa. 3. Sü. 2 de lif etmiş ve «Türkiye Devletinin şekli hükumeti Cumhuriyet olarak» kabul edildiği gibi «Başvekil. Reisicumhur tarafından ve Meclis âzası meyanından intihab olunur. Ve diğer Vekiller. Başvekil tarafından gene Meclis âzası arasından intihab olunduktan sonra, heyeti umumiyesi Reisicumhur tarafından Meclisin tasvibine arzolunur. Meclis hali içtimada değilse, kejflyeti tasvib. Meclisin içtimaına talik olunur» şekUnde bir madde de kabul edilmiş, ancak bu suretle kabine usulü, anayasamıza ginniştir. Karadenizde müthiş bir kar fırtması htiküm sürtiyor Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun illerinin yttksek yerlerinde karın kalınlığı bir buçuk metreyi buldu, gemiler limanlara stğındı BuJgarlar ve Balkan federasyonu Fenerbahçe ile Bölge arasındaki ihtilâf arttı Cezah Fikretin. Umum Müdürlüğün kat'î emrine rağmcn dün de oynatılması. şiddetü akisler uyandırdı. Bölge Ceza Heyeti bugün toplanıyor Giresun 26 (Hususî) Karadeniz bölgesinde şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir. Dün geceyarısına doğru eserı şiddetli rüzşârlardan sonra kar yağmağa bağlamıştır. Bugün de yağmağa devam eden kar Trabzon. Giresun. Endonezyadaki arabuiucular Holandayı itham ediyor bozustuktan Ordu ve Samsun illerinin yüksek yer Stalin ile Tito lerinde bir buçuk metreyi aşnuştır. sonra Bulgarlar yeniden Şehirler, on beş ile yirmi santim yükfederasyondan bahse başladılar sekliğinde kar tabakasüe örtülmüştür. Sahiii iç kasabalara bağlıyan yollar kaLondra 26 (B.B.C.) Bulgar komü Arkası Sa. 3, Sü. 1 de nist partisinin beşinci kongresi sekil gün devam ettikten sonra dün gece kapanmışür. Kapanış nutkunu söyleye» Başbakan vekili Kostov, «Bulgaristanın bütün arzusu bir Balkan federas» yonunun kuruhnasıdır» demiş ve Tito'ya şiddetle hücum etmiştir. Salâhiyetü çevrelerde belirtildiğine göre bundan bir müddet evvel «Balkan federasyonu» ndan bahsetti diye Sta Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Güvenlik Konseyine verilen raporda hâdiselerin bütün mesuliyetinin Holandalılara aid olduğu belirtildi Şimdiye kadar ku^etlerin tevhidi prensipini takib eden anayasanuzın bugünkü çok partili ileri demokrasi hayatımıza ujTnadığı anlasılıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde de, kuvABİDİN DAVER Arkası Sa~ 3. Sü. 4 te r Londra, 26 (B.B.C.) Felemenk hükumeti bu gece La Haye'de özel bir toplantı akdetmiş ve Endonezya meselesini görüşmüştür. Bu toplantı sonunda hükumet sözcüsü şöyle demi§tir: « Felemenk delegesi, Güvenlik Konseyi önünde konuşmadıkça Endonezya'daki hâdiseler hakkmda teb liğ neşredilmiyecektir.» La Haye hükumeti, Endonezya'daki askerî kuvvetlerine «ateş kes» em rini vermiş değildir. Askerî müşa Arkası Sa. 3. Sü. 1 de Fenerbahşe Avusturyayı 3 ' 1 Yendi ~) • **••«. • . , . Fenerbahçe idare heyeünin, Beden Şimdi Ankara adı verilmiş olan 6.200 tonluk Solace vapuru Terbiyesi Bölge Ceza heyeti tarafından harbde hastane gemisi olarak kullanılırken verilen cezayı hiçe sayarak Fikreti dün de takımda oynatması mevcud ihtilâfı büsbütün vahim bir duruma sokmuştur. Bilindiği gibi Fikrete, bir maçta yan hakeminin başına top attığı ve kendisini tahkir ettiği için, talimatnamenin 13 üncü maddesine göre dört ay ceza verilmişti. Bu madde Fikreti, «her türlü futbol müsabakasma katılmak» hakkından nıahrum etmektedir. Fenerbahçeliler buna rağmen cezalı futbolcularuu geçea hafta oynatmı^lar, bu yüzden kulüb idare heyetinden bir zat, hakem ve Fikret yeniden ceza heyetine verilnıişlerdL Bölge Müdürlüğü, Fikretin bu haftaki maçta oynatılmaması için kendisine, kulübe ve hakeme Umum Müdürlüğün c«NewYork, (Hususi) 1947 yazın purunun tamir ve tadillerine muhza talimatnamesine istinaden verdiği kesin emir bildirilmiş, aynı zamanda her da Fuad Zincirkıranın başkanhğm telii tersanelerde devam edilmekte Arkası Sa. 4, Sü. 7 de daki Ulaştırma Bakanlığı heyeti ta dir. Gemilerin tamir ve tadilleri etrafından Amerika hükumetinden sa rafmda topladığım malumatı arzetın alman ve tamirleri uzun müddet diyorum: Arkası Sa. 4. Sü. 6 da sürüncemede kalmış olan 6 yolcu va Altı yolcu vapuru nisan ayında geliyor Anıt Kabir inşaatı ilerliyor İnsaat 1951 de tamamlanacak 14 milyon liralık son ödenek Meclisten çıkınca inşaata hız verilecek Büyük Atatürkün ebedî istirahatgâhı olacak, AnıdKabir in inşaati gün geçtikçe ilerlemektedir. Ankara istasyonunun güney kısmında; Ankara istasyonu Bakanlıklar Bah Arkası Sa. 4. Sü. 3 de Çok yolcu ve az yük alan 19 mil süratli Ankara vapuru ilk önce teslim edilecek Çanakkaleli Demokratlarıtı dünkü kongresi Delegeler bilhassa orman kanununun fena tatbikından şikâyet ettiler Viyana birincisi A^jsturya takımı dün İnönü stadyomunda, şehrimizdeki altmcı maçmı yapmış ve canlı oynayan Fenerbahçe karşısmda yorgun bir oyun çıkartarak 31 mağlub olmuştur. Ankaraya giderek evvelki gün Demir sporla berabere kalan Galatasaray da Ankaragücünei dün 40 galib. gelmiştir. Resruimiz, Fener 'Avusturya maçın | b.alkuu da, Fenerbahçenin penaltıdan attığı golü göstermektedir.' Maçların tafsilâtı 4 üncü sahifemizdedir. Çanakkale 26 (Hususi) D. P. i] kongresi, mesaisine iki gün devam ettikten sonra bugün sona ermiştir, Kongrenin ilk günkü toplantısında Kemal Özçobana bir tebrik, D. P. genel merkezine de Çanakkaleli Demokratların demokrasi yolundaki azimlerini belirten bir davaya bağhlık telgrafının çekilmesi kararlaştırılmışür. Toplantının ikinci günü pek hararetli geçmiştir Delegeler iktidarı ve hükumeti şiddetle tenkid etmişler, bilhassa orman politikasının fena tatbik olunduğunu belirtmişlerdir. Bir delege de Hasan Sal^anm, Karadenizli olduğu için o bölge memnTin etmeğe çalışüğını, Arkan Sa. 3, Sü. 2 de Kabre giri; yolunda inşaat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog