Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

tfİTAMİNlERİ KATILMIŞ JTegâne kuvvet Bı 9 C, D, GIDASI umhu r iyet 25 ıncı yı! Sayı: 8754 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu Istanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Xaa İşlerü 24299. Matbaa: 24290 1Ç K 1S1Z SA Z Her Pazar saat 14 tea 18 e kadar Kıraa thanesind e Kanunî Ahmed Yatmao ve udl Yorgo'nun iştiraklerile tanmmış sea ve saz sanatkârlarından müteşekkil FASIL SAZ heyeti ile birlikte » l . « Fa. Uşak2.ci Fa.Şehnaz K5çekçeler^ B 0R S A KURUCUSU: YUNUS NADİ Pazar 26 Aralık 1948 Safiye Aylâ'yı dinliyebilirsiniz Anayasanın tadili işi etrafındaki cereyanlar C.H,P. nin tadilâta taraftar mahfillerî, Meclisin bu mesele ile 1950 kış toplantı devresinde meşgul olacağmı ve yeni seçimlerden önce tadilâtı ikmal edeceğini söylüyorlar Celâl Bayar, Istanbul gazetecilerine verdiği cevabda "Partimizin istikrarlı bir hürriyet nizamının süratle gerçekleşmesini hedef tutan bu teşebbüsü heyecanla karşıladığından emin olmalısınız,, dedi Dalgınlığın yerı andalvalı ve sandahasız butun muhaliflerin hucumuna uğrayan Hükumet, Başbakan Yardınıcısı Faik Ahnıed Barutçunun jorulmak bilmez yardımları sa\esinde oldukça büyük bir Izmir, 25 (Telefonla) Rıbrıs A" dasının Yunanıstana terki soylentiderdi korkusuzca sırtmdan attı: şeleri ve dış memleketlerdekı Turkker nıeselesi jüzunden Meclis tahlere yapılan zulümleri protesto etkikatı açılmı> acakhr, Halk Partisi mek uzere. bugün tertıblenen mitınMeclis Grupu çoğunluğtı böjle kage 10 bıne yakın genc ıstırak etti. rar vernıiştir. Istıklâl marşı ile başlıyan mitmge Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Bu hususla Meclistc geçen tartışmaları. parlamanter bir mekanizmadan beklijebileceğimi/ fa\ılaları anarak zc\klc okuduk. Sandaljalı ve sandalyasız ınuhalifleriınizijı nıes>ele>i i\i inceledikleri anlaMİn ordu. Hükumeü bir koşeye kıstırarak güç duruma sokınak için ellerinden geleni yaptılar. Mevzuu basite indirerek cevabı ancak bir evct vcya bir haAnkara 25 (Telefonla) 1348 butçeyırla varilebilecek açık ve keskin si içın hukumete 31 mılyon 789 b'n lisualler sordular. Sayın Başbakan rahk ek ödenek verilmesini teklıf eden Dış İşleri Bakanı, Türk askeriEndonez>a Cumhur Başkanı doktor Sokarno (ortada) Yardımcısı da >aman adammış. BıkDünkü toplantıda bulunan avukatlar tasan. Meclis gündemindedır Bu pani hacil bir şekilde tasvir eden bir toplantıda müşavirlerile konuşurken ranın 27,5 mılyon lirası Millî Savunmamadan. >orulmadan, tek başına bübu âbide dolayısile yann Mectiin hücunılara karşı koydu. Her Arkası Sa. 3. Sii. 7 de liste izahat verecek sualiıı cevabuıı yetiştirmeğe çalıştı ve elhak arkadaşlanna adamakıllı Ankara, 25 (Telefonla) Nızip yardım etti. Bu başandan ötürü samuharebesim hatırlatan bir âbıdenın yın Barutçunun makamını bir derece Kahırede Opera Meydanına dıkılterfi ettirerek onu meselâ «Başbakan mesıne karar verilmesı bazı çevregenel yardımcısı» paye&ine ulaştırmak lerde teessür uyandırmıştır. Mesele, Türk ve Mısır orduları arasmda cezannımızca ycrsiz olmıyacaktır. reyan eden bu savaşa a.d âbıdede Hukuk, mantık ve sbz talâkati baTurk askerımn çok hacıl bir şeküde kımından çok iji neticeler elde et Arkası Sa. 3, Su.. 6 da mesine rağmen. Başbakan Yardımcısının evvelki giinkü gayretleri belki de biraz fuzulî idi. Çünkü şeker fiatlanna yapılan zam hakkmdaki kanun tasansı daha bnce Meclise gelmiş ve Halk Partisi Meclis Grupu çoğunluğunun uyarlığını kazanmış İstanbul Barosunun başkan ve âza < Geçen celsede Başkanı, Baroya Londra 2,î ( BBC> Endonezva 1 Cava ve Sumatra adalarında savaş debulunuyordu. Bu zam hâdisesuıde hİ2met etmemekle itham etmişlerdı. Baseçımi dun saat 15 te Galatasaray Limeselesi hakkında Güvenlık konseyi I vam etmektedir. aksıyan \e aksamıyan taraflann nesesi Konferans salonunda yapıldı. Dun ro Başkanı ne bir diktator, ne de Istetarafından verilmiş karara Holanda hü I Holanda tebliği, Endonezyalı milhyetreleri olduğunu herkes öğrenmişti. de e\r\'elki hafta olduğu gıbı, çok kala dığini yapabilecek bir kimsedir. Sadece kumeti henüz bir cevab vermiş değıldir1 Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Şu balde bağımsız muhaliflerimiz balık bir avukat kutlesı bu muhım Baroju temsil eden bir şahıstır.. » Sanık jandarmalar mahkemede den sayın Tahtakılıcuı tahkikat açıl toplantıya gelmişl«rdı. Celâl Yardımcı, oturduğu yerden: masını istiyen önergesi elbette red* Ne demek istiyor?» diye bağırdı. Kongrenin açılmasını muteakıb geçen dedilecekti. Aksi ihtimale zihinler celseye aid zabıtlar okunda ve ıttifakla Hatibin sözleri 5 dakikalık konuşma muddetıni aşıyordu: bu yüzden salonde yer ayırabilmek için, birkaç gun kabul edildi. Bundan sonra, soz isteyen hatiblerin da gurultuler başladı. Hatib, reisin ihbnceki zam kanunu tasanstnın Mecliste geri çevrilmiş olması gerekirdi. konuşmalarma geçüdi. İlk konuş,an, avu tarile konuşmasını kesmek rorunda Anladığımız kadar mesele şundan kat Ismail Sıtkı Oğuzbeyoğlu şunları kaldı. Arkası Sa. 3, Sü 5 te ibarettir: Hükumet. bu zam mesele sovledi: sinde gerçi kanunsuz ve usulsüz hareket etmiş, fakat bunu kötü niyetle değil. yanlışlıkla \e dalgınhkla >ap4 jandarmanın muhakemesine mıştır. Zam keyfiyetinden on beş gün önce Hukumetin boyle bir ihtidün devam edildi, şahidler mali gazeteler \asıtasüe tekzib etmehâdiseyi anlattılar si, şeker satışlannın serbest bırakıFahreddin Ulaş lıp fiatlann sonradan arttınlması da Geçenlerde bir gece Şişlide ZincirliSadi Bekterın Istanbul mılletveunutkanlık ve dalgmlık kabahatlerini kuyuda bir ganizodan çıkan Halıd AkÜçüncü Bölge Etıbaa Odasınm altı cak 37 si ile İstanbul milletvekili killiğine seçılmesıle açılan, İstanbul şişmanlatmaya. halk gözunde oldukgül adında birıle nişanlısı Nerimanı dovmek ve paralarını almak suçu ile aylık ıkinci toplantısı, dün saat 14 te, Prof. Dr. Mım Kemal Öke hazır bu Merkez Bankası Müdürlüğüns kıyça kabartmaja jol açmıştır. lunmuştur. metlı bankacılarımızdan ve Bankanm Birinci Ağırceza mahkemesine verilen Oda salonunda yapılmıştır Unutkanlık • v e dalgınhk gibi kişiToplantıda, 3000 doktor azadan an Arkası Sa. 3. Su. 4 te Arkası Sa. 4. Sü. 6 da Jandarma okulu acemi er oğretmenlesel haller, demokratik memleketlerde rinden onbaşı Ertuğrul Aydın, Hasan bir hukumeti düşürmege yetecek seYavuz, onbaşı Alı Kahveci ve Kerim beblerdir. Parlamentoda çok kuvvetli Oz adlarındaki 4 jandarmanın durujbir parthe dajansa bile, bb>Ie bir İstanbul Muallimler Bırlıği tara labalık davetlıler hazır bulunmuşlar malarına dun devam edilmiştir. Ilk odır. Çaya, Şehır Komedı Tıyatrosunfından tertıblenen senelik buvuk çaj', T Hükumet iş başuıda tutunanıaz. Hatdun Taksım Beledıye Gazınosu sa da temsil edılmekte olan ve fera larak. hâdisede mağdur \ aziyette butâ muhaliflerden önce kendi partisi lonlarmda venlımştır. Toplantıda gatlı bir ılkokul öğretmenınin ha lunan Halid Akgul duılenmiştir. Posonu sorguja çeker ve hatasını gör Istanbul Vali Vekılı Haluk Nıhad yatını tasvır eden «Paydos» piyesı tanenin şehır senisi burosunda çalışan NADİR NADİ Pepeyi, Mıllî Eğıtım Mudürü Murad nın müellifi Cevad Fehmı de davet Halid demiştır ki: Hâdise gecesi Mecidiyeköyünde Arka<n Sa. 3, Su. 4 te Uraz, ustad İbnulemin Mahmud Ke edılrrış bulunuyordu. Cevad Fehmi Arl.a~ı Sa. 3. Su. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 1 de mal, profesörler, oğretmenler ve ka Ankara 23 (Telefonlal Anayasada değişikhkler \apılması meselesi, Ankarada günün başhca mevzuudur Bu değişikliğin şiddetle aleyhinde bulunan çevrelere tesaduf edılmekle beraber umumi temayul, tadilâtın bırçok bakımlardan bir zaruret halini aldığı merkezindedir. Ancak bu işin ne zaman. nasıl ve ne sekilde vapılacağında rivayet muhteliftir. Halk Partisisınin tadile aleyhtar çevrelerinde açıkça belirtılen cihet, Anayasa işınde herhangi bir kararın «en erken 1950 de. bu Meclisin son kararı olabileceğidir. «O da boyle bir karar alınabilirse .> deniliyor, Bu çevrelerde «ortada fol yok, yumurta yok, olmasına da ihtimal yok'» diyenler de vardır. Buna rağmen «her şey olup bitti gibi kollan sıvayıp harekete geçilmesine» bu çevreler. şaşıp şaşıp kalıyorlar! Oyalama teşebbüsü Anayasa bahsinin, şimdiki halde bir coyalama teşebbüsü. olduğunu iddia edecek kadar ileri gidenlere de tesaduf edilmişür. Bu çevreler, Halk Partisi Genel Arfcast Sa. 3. Su. 2 de Kıbrıs adası için dün Ankaradajagıian mitinp• On bin genc, Adanın Yımanistana terkî söylentilerini ve hariçteld Türklere j yapılan zulümleri protesto ettiler J Ankarada dün on bin gencin iştirakile yapılan mitingdcn bir intiba 1948 bütçesi İçinde bulunduğumuz senenin bütçe açığı 155 müvon iirayı kuldu Kahirede dikilecek ntenfnr âbide Baronun dünkü mühim toplantısı Galatasaray lisesinin konferans salonunda yapılan toplantı çok münakaşalı geçti ve geç vakte kadar devaıtı etti Endonezyada savaşa dün de devam edildi Endonezyalı lideıier serbest bırakılmadı, Merkez Bankasının Holandahlar dün de ilerî hareketlerine yeni İstanbul müdürii: devam ettiler ve bir şehri zaptettiler Fahreddin lîlaş İ Muallimler Birliğiıtin senelik çayı verildi Zincirlikuyu hâdisesinin duruşması en büyük derdleri 3000 azadan 37 doktorun iştiraki ile dün yapılan toplantıda gene simsarlardan şikâyet edildi Toplantıda, Paydos piyesi müellifi Cevad Fehmiye fahrî azalık pâyesi törenle tevcih edildi Avusturya Beşikfaşı dün gene yendi ! Bulgar hududundaki yeni hâdise Ankara, 25 (Telefonla) Bu akşam Edırne Valıhğmden yetkılı makamlara verilen malumata gore Lalapaşa bölgesmde kısa muddet bnce, askerhkten terhıs edılmış olan ıki •vatandaşımız, hudud üzermdekı pazar yerınden Bulgarlar tarafından alınıp goturulmu^tur. Pazarm. daha zıyade hududun Bulgarlara a*d kısmı üzermde kurulduğu sanılmaktadır. Lalapaşa cıvarında Hamzabeylı A\ usturya takımı dun Beşıktaşla tekrar karşılasmıs tır Şeref sahasmda oynayan ıki takım ıkinci de\renia koyunde vâkı olduğu haber verilen kırlancı dakikasına kadar berabere gıderlerken nusafırlen m i z son dakikalarda attıkları ikı golle maçı 42 kazanmışhudud hâdısesi hakkında alâkalı çev lardır. Resmımız, maçtau bir enstantaneyi ve müsabakadan ev^'el Şeref sahasına giden yollarda yaya kaldınmlanna| relerde başkaca malumat mevcud Arkası Sa. 3, Sü. 7 de çücarak araba süren şoförleri gösteriyor. Joplantıdan bir innba ve Cevad Fehmi Bajkut fahri aalık eyrakını aldıktan sonra te^ekkür ederken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog