Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Oünyanın en yüksek Saah VACHERON ET CONSTANTIN CENEVRE SATlŞ YEDİ. ORLON [mtn3nu Meydonı umhuriyet 25 ınci yıl Sayı: 8753 Telgraf ve mektufc adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kuhısu îstanDul No. 246 Tdefonlar: Umuml Santral Numarası: 24296. Yan İçleri: 24299. Matbaa: 24290 r İ Ç K İ S İ Z S A Z Her Pazar saat 14 tea 18 e kadar ~ BORSA Ahmed Yatmaa ve udl Yorgo'nun iştiraklerıle tanınmiş ses ve saz sanatkârlarından müteşekkil FASIL SAZ heyeti ile birlikte MAĞAZASI KURUCUSU rYUNtR NADÎ Cutrartesi 25 Aralık 1948 İ 1*1 Fa. Uşak2.d Fa.Şehnaz Köçekçeler Safiye Aylâ'yı dinliyebilirsiniz Hükumet hakkında Meclis tahkikatı İki erimiz vazife halinde iken bir manga Bulgar askerinin taarruzuna ugradılar açılmasını istiyen takrir müzakere olundu ve alınıp götürüldüler Edırne 24 (Telefonla) 20 aralık 948 pEzartesi sabahı Lalapaşa bolgeîındeki hudud kuleleri arasmda vazıfelendirilmiş olan bir onbaşı ıle bir erimiz. Hamzabeyli köyü cıvarından geçerlerken hududda pusu kurmuş olan bir manga Bulgar askeri tarafmdan tecavüze uğramışlardır. Bujgarlar hududda yeni Neclistedünkühararetli ve heyecanh görüşme • bir hadise çıkardılar Hâdise. bütün hudud topr aklarımızda derin bir infial ) yarattı, alâkalılar acele tahkikat yapıyorlar Ncticede Tahtakdıcın önergesi reye kondu, muhaliNer elbirliğile kabul oyn verdilerse de çoğnnluk partisi önergenin reddi için el kaldırdı Acaba? Şu mektubu beraberce okuyacağız: Îstanbul, 23 craiıfc 194S Azızim Nadır Nadi, Bugünkü makalenızde Anayasada kuvvetler muvazenesi hakkındaki yazımdan dolayı Halk Partisi Meclıs Grupu içinde çıkan küçük hâdiseyi tefsir tarzınıza dair birkaç söz söylememe müsaadenızi rica edeceğim. İşi bir facia şeklinde almaya mahal yoktur. Anlayışıma gore, mesele esasa değil, şekle aiddir. Bilıyorsunuz ki, kuvvetler muvazenesıni temin gayesile Anayasanın tadıhne daiı Grupça verilmiş bir karar yoktur Hattâ Grupun kararı olsa bıle meselenın kat'iyet kesbetmesi Kurultaym kabulüne bağhdır. Bu durum içinde, Parti arkadaşlanmm birçoğılc >akından temaslanm netıcesındc onların kuvvetler muvazenesıne bağlı bulunmalarını Partı Meclıs Grupu Başkan Vekılı olarak musahededen tevellud etmış bir emmyetle Halk | Partisınm kuv\ etler muvazenesıne taraftar bulunduğumu temın etmeklığim, Partiyi kat'î surette bağlıyacak beyanat şekhnde anlaşılmıştır ki, ıfa ] dede biraz daha vuzuh olsa ıdı buna mahal kalmıyacaktı. muhitte derin bir ınîıal ve nefret uyandırmıstır. Hukumet hâdiseye ehemmiyetle el koymustur. *** Bu haber üzerine Ankaradaki muhabirimizin alâkalılar nezdinde yaptığı soruşır.alara göre, ilgili Bakanlar, bu hâdise hakkında henüz hiç biı 1 Erlerimiz, mütecaviz Bulgarlarla u malumat sahıbi olmadıklarını bildi "mişlerdir. zun müddet çarpışmışlarsa da, adedce kendilerine faik olan Bulgarlar tara Bulgar çapulculannın şehid ettikleri vatandaşm ailesine yardun fmdan zorla alınıp görürülmüşlerdır. Edirne 24 (Telefonlat 18 haziran Bu mıntakada kar bir metre irtifada bulunrraktadır. Türk makamları gecesı Kalkar.soğud köyüne baskın vaziyetı haber alır almaz Bulgar hu yapan Bulgar çapulcuları tarafından dud makamlarına muracaatle erleri şehid edılen Selim oğlu Mehmed Ozturkün yet'm kalan 10 kişilık aılesi mizi geri i~temislerdir Fakat, BulSarlar tsrafından bu talebe hiç bir cfradma hukumet tarafından iki b h cevab vprilmenısti' Hâdı.=e butjn lira tazminat vollanmi'tır. Ankara, 24 (Telefonla) Kutahya milletvekili Ahmed Tahtakıbcıu şekere yapılan zam dolayısile Bakanlar Kurulu hakkında Meclıs soruşturması açılmasına dair önergesi, bugünkü Meclıste heyecanh görüşmelere sebeb oldu ve müzakereler, zaman zaman dikkati çekicı safhalar, arzetti. Önerge okunduktan ve Tahtakılıc fikirlerini açıkladıktan sonra Başbakan Yardımcısı Faık Ahmed Barutçu kürsüye gelerek: « Anlaşıhyor ki arkadaşlar, bina dersi bıtmedi, diye söze başladı, bitmedi, çünkü bu sefer teşriî taki Arkasx Sa. 4, Sü. lde MuhaleCete yapılan hücumlar Şevket Dunku muzakerenın bellibaşlı simalarmdan üçü Adalan Ahmed Tahtakılıç Faik Ahmed Barntçu Amerika ile 30 milyon dolarlık kredi anlaşması Kanun, Mecüste dün görüşüldü ve Dış Işleri Bakanı Meclis adma Amerikaya teşekkür etti C.H.P. müfritkri, muhalefetin ihtilâl metodlarile çalışhğı iddiasını tekrar ortaya atıyorlar Ankara, 24 «Telefonla) C. H. P. müfritleri tarafından «Muhalefetin ihtilâl metodlarile çahşmakta olduğuna, dair» vaktile ortaya atılan formülün, son günlerde iktidar parüsinin b a a köçelerinden yeniden tedavule sürübnek istendiği dikkati çekmistir. Bu teşebbüslerin, Anayasada tadıller ve bilhassa seçımın yenilenmesi mevzularının ortaya atıldığı zamana tesadüf ettırilmesi maridar gorulmektedir. Bugünku Meclıste Elânğ Milletvekili Fahri Karakaya da, Muatnmer Alakantla Hasan Dinçsrin konusmalarından bazı ıbareler alarak, bu sözlerin, halkı, kanunları tanımîmaya teşvik olduğunu ileri surmüştur. Gene bugunkü «Ulus> ta. Bolu Cfl P. n dare Kuru'u Ba^kanı Ala Rıza Gbkçesu'nun şoyle bir mektubu yayınlan Arka« Sa. 3, Sü. 2 de Ankara 24 (Telefonla) 30 milyon olmakla beraber, malî, ıktisadî ve coğGrupta bu meseleye temas eden dolarhk kredi anlaşmasına dair kanun rafî vazıyetimize gore tatmm edıci sazatların beni btedenbari teveccüh ve tasansı, bugunku Meclıste Dış Işleri yılamıyacağını kaydetti ve 4 temmuz Bakanmın tekhfi üzerıne müstaceliyetle 1348 de imzalanan ekonomik işbirüğı muhabbetleııle mınnettar bırakan müzakere edıldi. Kanunun anlaşmaya anlaşmasmın ikinci maddesinin bazı arkadaşlar olması Halk Paıtisi icınde rrutealhk maddelerinde pek fazla ko fıkralaruu okudu. C. fıkrası şöyle idi: prensiplere bağlılığm ne derece kuvnuşulmadı. Fakat Tarım Bakânlığını il «Turkiye Cumhurıyeti vatandaşlarına vetlı olduğunu ispat eden bir delilgılendıren kısımları bazı itirazlara yol aid olup Amerika Birleşık Devletleri Cavanın merkezi Jogjakaıta'dan bir goruniiş dir. Bundan dolayı ıcımde büyük açtı. Gorüşmeler saatlerce uzadı. dahılınde veya Amerika Birleşık Devbir itimad ve iftıhar hissi doğmuşKemal Zeytinoğlu (Eskişehir DP.), letlerıne aid ulkeler veya topraklar daBir mülteci, Ruslara teslim tur. Görülüyor ki, Halk Partisi, emir Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Amerıkanın yardımları şayanı şukran edilmek istenen Türklerkulu bir zümre değıl, aynı gaye uğrunda birleFmis. prensiplere bağlı den 40 kişinin öldürülhür insanlar topluluğudur. düğünü söylüyor Hacılar. hocalar tâbirıle demokratik prensiplere sadakatlerinden şüp I İzmir, 24 (Telefonla) Avusturya ve Italyadakı kamplardan bir kıhe edılecek bir arkadaş tanımıyorum : sım ırkdaşımız, İzmire getırılmıştır. Aramızda tahaddüs edebilecek fıkir ı Bunların ekserıyetını Azerbaycan ve aynlıkları hıçbır zarnan demokrasi . Arkası Sa. 2, Su. 1 de nın ana prensiplermde zıddiyet şekıl I ve mahiyetini alamaz. Halk Partisi I nın nihaî kararîarmın bütün mılleün j (( hedefi olan hür ve millî hâkimiyete bizi kat'î surette eriştireceğıne inanınız. Hürmetlerimle: Cafcd Yalçın Hep birlikte okuduğumuz mekhıBugün Noeldir. Her sene aralık ayı yaşarnaktadır. Bu aksam birçok tanınbun cevabını. musaadenizle, şimdi Londra 24 (B B C ) Bugun Endo r?lıktan evvelki mevzüerine çekümeleri nın 24üncTİ gecesinde başlıyan Noel, mış şahıslar Noel mesajlan yayınlamısben yalnız başıına verejim (Bir kon nez>a meselesini goruşen Guvenlık koa hususunda hiç bir kayıd bulunmamakayın 26 ncı günü akşamına kadar de lardır. Maksimos vapurda gte halinde toplanmadığtmıza göre, seyi 4 mustenkü oya karşı yedi oyla Udır. vam eder. Noelde Peygamber İsanın Başkan TVuman şöyle demiştir: <Bazaten başka ne yapabiliriz?). savaşların derhal durdurulmasına ka Endonezyada bulunan Birleşmiş MılDün yapıl&n toplantıda doğuımı tes'id edılir. rışm kurulmasına çalışıyorum. Daima İstanbul vapuru dün saat 12 de 150 Sayın Yalçının îyimser duygulan rar vermistir. Aynı zamanda, konsey, letler mütareke komisyonu, Konsey ta Emniyet Sandığının mükâfatî Bu bayranun en bariz hususiyetkri, bu hedefe erişmek için çalışacağun > yolcu ve 100 ton yük ile Batı AkHıristiyan evlerinde kurulan Noel ağaçPapa da hitabesinde: «1948 senesi deniz seferine çıkmıştır. Giden yolna ortak obnak. herkes gibi şüphe Jogjakarta'da esir edılen Endonezyah rafından kabul edılen kararın yerine liderlerin de serbest bırakılmaları için da k&z&nanlara verildi lan ve hediyeler dağıltnasıdır. Bilhassa sonunda dünya uçurumun kenarında ve cular arasında Çatalağzı Elektrik siz beni de rahata ka\ uştururdu. Üç emir vermiştir. Muhabirlerin belirttik getirilip getirilmed:ğini takib ve kontrol edecektir. çocuklar için Noelin büyük ehemmiyeti tehlikeler içinde bulunmaktadır.» demiş Santralı mühendıslerinden 5 İngilız yddanberi gerçekleştirmeye çalıştı lerine göre, konseyin kabul etmiş olduBildinldiğine söre. Endonezyah cumvardır. Bu bayramda her çocuk, «No tir. uzmanı, İtalya Sefaret Müsteşarlığığınuz teminatlı ve istikrarlı bir hür ğu karar suretinde Holandaldarın 18 a Arkası Sa. 3. Sü. 2 de el Baba» dan hediyesini bekler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri na tayın edılen Mısır Başkonsolosu riyet rejiminin şartlannı yerine geNoel münasebetile, her sene olduğu Mr. Lie de şunları söylemiştir: «Bırleş Hasan Şekıb Bey, Arjantin Sefaret tirmek hususunda Halk Partisi çogibi bu yıl da, Beyoğlu mağazalannın miş Milletler, yeryüzünde sulhu hayal Müsteşarı ve iki senedenberi smırleğunluğu birtakım müsbet gayretler vitrinlerinde en çok oyuncak göze çarp olmaktan kurtarıp hakikat yapmalı rinden rahatsız olduğundan vazifeharcarsa bundan kim memnun ol Arkası Sa. 3, Sü. 4 te maktadır. dırlar.» maz. Şimdiye kadar yapılan değişikNutuklar liklerin daha ziyade zahirî kaldığını. Londra. 24 (BB.C.) Batı memlehtıkukî sahada pek bir şeyler başaketlerı bu sene Noel Yorrusunu müthiş rılamadığını hep görüyoruz. Evet, bir soğuk altmda kutlamaktadırlar. Inbize «Hürsünüz, istediğinizi yazar, isgüiz baskenti kısın en soğuk g!ecelerini tediğinizi söyler, istediğinizi seçerBu münasebetle dost Amerikaya Türk Donanmasının 2 hafif siniz» deniyor. Seçilenler nedense kruvazör, daha kuvvetli muhribler, bir miktar daha denizalü gene eski kavuklar ama, yazılan ve büyük hücumbotlan ile takviyesi zarurî olduğunu bir defa ve söylenenlerin eskisine kıyasla dadaha hatırlatmak isteriz ha üniformasız. daha serbest olduğuEmni>et Sandığınm mükâfatını nu inkâr edemeyiz. kazanan gencler Ana davanuz ferdi hürriyetleri bir I İktisad Fakültesinin kuruluş yıldöan önce teminat altuıa almak ve bu 1 nümünü ve iktisad gününü kutlamak hüriyetlere dayanacak olan Devlet maksadile dün saat 16 da Üniversite Bir kankoca yandu, maddî mekanizmasmı rahatça işler bir hale konierans salonunda bir tören yapılzarar 150 bin lira tahmin getirmektir. mıştır. Emniyet Sandığının Üniversite Bu alanda şimdiye kadar yazık ki, ediliyor Arkası Sa. 3. Su. 4 te hemen hiçbir şey yapüamamıştır. Giresun, 24 (a a.) Bu sabah saat Vatandaşa emniyet sağlayıcı bir seüçte Camlı sokaktakı bir kahveden cim kanunumuz hâlâ yoktur. Ferdî çıkan yangın netıcesi tamamen ahhürriyetlerimizi destekliyecek hukuki şap olan bır lokanta, bir kahve ve yapı, bir gecekonduya benzerilebilir. üzerindeki otel, bır yazıhane, bır Herhangi bir rüzgârm onu bir anda berber dükkâm, bır marangozhane ve iki bakkal dukkânı ıle bunlarm vıçuruvermiyeceğinden erain değilizüzerlerınde bulunan beş ev ve bir dir. Meselâ, bugün yazdığun bir Bize verileceği bildirilen Buchanan tipi muhriblerden biıi fmdık deposu yanmıştır. Yangının mâsum yannın, beş buçuk ay sonra Dünku Cumhurivet te çıkan bir ajans dularımızın yaptık!arı nıane\ralardan« çıktığı kahvehanenın sahibı ıle kaİzmir, 24 (Telefonla) Tütün pisiyasî hava değiştiği zaman, hakkımTürbe, ikmal edildikten sonra böyle olacak rısının yandıkları anlaşılmıştır. Bunhaben, Amerikan hukumetinin bize ıkı beri lâkırdısı edüip duran bu iki nrıh» yasası, pek ziyade yavaşlamıştır. da Hükumetçe takibata girişilmesine Bugün en büyük faalıyetı Tekel ların cesedleri henuz bulunamamış muhrib vermeyi kararlaştırdığını ve rıbi Amerikalı dosüarımız nıhayet veBundan beş yüz küsur sene evvel man Çelebıyi şımdıkı Çekirge yolunvesile vermiyeceğine dair beni kim I bunlarm Buchanan \e Mc Calla muh , rıyorlar demek. Bursada bır adam vefat etti. Adı Sü da bır yere gömdüler ve etrafım son İdaresı göstermiştir. Fıatlar, duşmek t ı r NADİR NADİ leyman Çelebiydi ve arkasında tek radan demir parmaklıkla çevırdıler. tedır. Kesilen yüzde beşlerin tutan Zarar yüz elU bın lira tahmin edıl "blerı olduğunu bıldırdi Okuyucularımız haürlarlar ki dah* Arkası Sa. 2, Sü. 1 de » Arkas% Sa. 3, Sü. 4 t e bir eser bırakıyordu: Mevlid. Şüley" ' ~ 1 Sonbaharda kara, hava ve deniz orJ ^ Arkası Sa. 3, 5ü. 3 te mektedir. w~ Arkası Sa. 4. Sü, 6 da Kamplardan İzmire gelen ırkdaşlarımız Kanunun anlaşmaya müteallik maddelerinde pek fazla konuşma olmadı, fakat Tarun Bakanhğıru ilgilendirçn kısunlan Jjazı itirazlara jol açtı. Bu meyanda Amerikan bankalanndaki paralar meselesi de mevzuu bahsedildi Eski Patrik Maksimos dün gitti Konsey,Endonezyada ateş kesilmesini istedi Holandalüar tarafıtıdan esir edilen Endonezyah liderlerîn de serbest bırakılmaları için emir verildi tktisad Fakültesinin yıldönümü Noel münasebetile söylenen nutuklar Papa hitabesinde Dünya, uçurumuıt kenarında ve tehükeler içindedir,, diyor Bursalılann Süleyman Celebi için yaptıracakları Açılan müsabakada kazanan proje ve diğerlerinin Eminönü Halkevinde teşhir edilmesi büyük alâka uyandîrdı Bize veriletı iki muhrib Ciresunda büyük bir yangıtı Egede liitiin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog