Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

r Yardım Sevenler Derneği Sarıyer Şubesi S e n e 1i k \ EL İŞLERİ SERGİSİ Yılbaşı hediyelerinizi bu güzel eserlerden seçiniz Havagaz: Şırketa bınası, İstıklâl caddesi, Parmakkapı Beyoğlu Endonezya'ya tecavüz Ekonomi bütçeşi dun Konseyde takbih edildi Komisyonda görüşüldO Birçok hükumetler Holanda aleyhine tedbirler aldılar Parıs 23 (B.B.C. ve A. P.) Güvenlik Konseyi bugün de toplanarak Endonezya meselesınm müzakeresine devam etmiş, evvelâ Çın delegesi soz soyleyerek harbin derhal durdurulması ve ıkı taraf arasında barış konuşmalarının başlamasını istemış, böylece Amerikan teklifinı destekleyeceğıni belirtmiştır. Avustralya delegesi Albay Hoagson, yaptığı taarruz yüzunden Holandanın Birleşmiş Milletler üyeliginden atılması lâzım geldığıni anlatmış ve Holandanın hareketıni, "Hıtlerin 1940 ta yaptığı hareketten daha kbtü bir Ca\a'nın çarkında hareket» dıye vasıflandırmıştır. Oğleden sonraki toplantıda Sovyet Rusya na söz söyleyen Malık, Holandanın hareketini etmek icab ettiğini ve taarruzu, taarruz diye J 25 ınci yıi Sayı: 8752 umhuri Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu Islanouî No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Xan İşleri: 24299. Matbaa: 24290 KURUCUSU: YUNUS NADİ Cuma 24 Aralık 1948 Gorülmemiş Yılbaşı hedıyesi, ucuz, kat'iyen koîttknaz, kendi kendine yürilyen stlaf. Her oyuncakçıda ve Toptan: Marpuççularda BOZKUETta. Devletcilik, Çatalagzı santralı, kömür işleri için yapılan tenkidler Konseydeki Avustralya delegesi, Holandanın Birleşmiş Nilletler üyeliginden atılması icab ettiğini söyledi Yeni bir imtihan! un başlamış olan bu, yeni imtihanı, birleşmiş Milletlfteşkilâtı \ ermektedir. Imtihanın mevzuu da, Holandanın Endonczyaja iaarruzudur. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve bilhassa GUvenlik Konseyi, şimdhe kadar geçirdiği imtihanlarm çoğnnda Sov>et Bus>anın 29 defa kullajıdığı \ctolar yüzunden sıfır almıştır. Sıfır alnıadığı imtihanlarda da. gcne sınıf geçebilecek kadar not almak kudretini gosterememiştir. Bu defa Holandanın Endonezja\a yaptığı baskıntaarruz meselesi hakkındaki >eni imtihanda bakalım, ne dereceje kadar mııvaffak olacak? Şimdilik. Güvenlik Konsejinde Ameilerliyen rika, Holandanın Enrionezja Cunıhun| yetine karşı kara. deniz \e havadan taarruz etnıesi dolavısile şikâj ctçi olarak namıyer almıştır. Bu ilk toplantıda Avustraltakbih ja, HindUtan, Filipin. Endonezya ve anmak Holanda temsilcileri de bulunmuşlardır Holanda temsilcisi. Endonezjalılann gelecek ay başında. vani 10 gun sonıa, taarruza geçmek için hazırlandıkları ve Holandanın bunu onlemek istediğini «âylfmij yç bu çirkin taarruzu Jukl) göstermek için Hd sa*f komışnıuştur Bu arada, Endonezj a nıeselesinin Holanda için dahilî bir tnesele olduğu safsatasını da ileri sürerek. meselenin Güvenlik Konseyine değil. Adalet Divanına verilmesi lâzım geldiğini soylemiştir. Endonezy alılann 1949 ocak ayı başında taarruza geçmeğe hazırlandıkları iddiası. pek çuniktur Bu iddianın Demir, Deniz, ve Havahiç bir esasa istinad etmediğini bizzal Holanda taarruzunun elde ettiği başan yolları Genel Müdürispat eder. Filvaki Endonezyalılar 1012 lükleri iktisadî devlet gun sonrası için bir taarruza hazırlanmış olsalardı, bu kadar gafil avlanraazteşekkülü haline lar ve cumhıırij etin meıkezi ile birçok "" yuzde 200, üçünculer yüzde Ankara 23 (Telefonla) getiriliyor şehirler bir kaç saat içinde Holandali150. dorduncüler yuzde 150 Geçici komısyon bu sabah topların eline ge<;mez. Cumhur Ba><kanı ile 2050 bin nüfuslu şehirlerde lanarak, yeni kazsnc kanun'J Başbakan ve diğer beş Bakan esir düşUlaştırma Bakanlığı, İstanbul Üniverbirinciler yuzde 250, ikinciler değişıklıklerini mcclemeğe demezdi. Onların uiıadıgı öu ilk mağlu vam etti. Mıikelleflerin ödeyüzde 175, üçünculer yuzde sitesine müracaatle. Bakanlığın yeni bir biyetler gosteıijor ki gizliden gizliye j dıkleri ve ödeyecekleri mık125, dörduncüler ^45; 2000 deniz bankası kuracağmı bıldirerek, taarruza hazıriananlar Endonezyalılaı ' tr.rlar hakkında Maliyeden ge20,000 nüfuslu yerlerde birin Universitenin mutaleasmı istetnıştir. değil, Holandainardır. | k n cetvel okundu. Şehirlerin ciler yuzde 200, ikinciler yuz Arkası Sa 4 Sü 6 da Holandalılar, 10 majıs 1940 ta N'azi nufusa göre olan derecelerı de 150, üçünculer yuzde 100. j lerden pck acı bir şekildc oğrendikleri 5 ten 6 \a çıktığı içm vergı dorduncüler yüzde 40; iki bin | baskın taarruz şeklini. Endonezjalı risbetleri de yeniden değışmı. cen aşağı şehirlerde birincıler j lara kaışı tatbik etmisleıdir. Holanda oldu. Buna gore 300 bınd°n vüzde 150, ikinciler yüzde 100, gibi medenhette çok ilcri \e demokıat j jkarı şehırlerde birinci sıuçanculer >uzde 75, dordunnisbetleri bir memleketin. muteca\iz \e istilâcı rıf mükellefler, yüzde 400. Yeni 35 nısbetine tâbi . . T . vuzde , totaliter de\letlere \e bolşesiklere ja ıkincıler yüzde 300, üçünculer f a z l a b u l a n g e ç ı . c l o'acaklardır raşan baskın taarruz sistemile hare yuzde 250, dorduncüler yuzde k o m l s V n . u > e l « l n Malıye cetvehne gore. birinkete geçmiş olması barıs, hak \e adalet 60 100300 bin nüfuslu şehir d e n § a m n Lâçın , p ş e hirlerde birinci sınıf ci m adına ne kadar acı ve teessufe lâjıktır. lerde birincıler yüzde 350, ikinciler yüz tuccarlar. bulundukları yerlerın iradı Holanda. Almanların taarruzuna uğra de 250. üçünculer yuzde 200. dorduncü gayrisaf'.leıine ve verdıklerı ikametgâh dığı zaman butun medenî dünja Nazi ler yuzde 55 50100 bin nüfuslu şehir kıralsrma gore 9041913 hra vermekte leri takbih etmiş ve Holandalılara acı lerde bırınciler vüzde 300, ikinciler Arkası Sa. 3, Sü. 3 te nıiştı; şinıdi de aynı menfur tecavıiz yoluna girdikleri için medenijet âleıni, Holandalıları takbih ediyor ve Endonezvalılara acnor. Amerika Konse\ce. iki tarafa da atcş kes emri verilmesini vc iki tarafın da Holanda taarruzundan ev\elki mevkileParça bitince »alon ıslıktan çınlamaya başlamıstı. rine çekilmelerini istemiş. bu istek Columbia ile Suriye tarafından da desHalbuki »anatkârlar muvaffak da olmuşlardı. Neden teklenmi;tir. Endonezya temsilcisi de sonra işi kavradun, meğer ıshk, 1948 modeli musiki bu baskın taarruzu ikinci bir Pearl Harbour dije vasıflardırdıktan sonra, merakhlannın alkışıymış! Mr. VVilliam Goodwin, dun Amerikan teklifine ujgun bir talebde gazetecilerls konusurken bulunmuş. aksi takdirde Endonezj alıların sonsuz bir çete harbi yapacaklarını so\lemiştir. Konsej. henuz bir karara \ aramamı^tır Dun de meselenin mıizakeresine devam edilecekti. Güvenlik Konseji. Amerikanın teklifini kabul eder de, fakat Holanda Konscjin kararına kulak asmazsa ne olacak? Konsey, Birle^miş Milletler Teşkilâtı Anaiasasına gore, Holanda hakNewYork Herald Trıbune gazetesinin kında zecri tedbirlere muracaat edebieğitim muharriri Mr. William Goodwin lecek mi? Avirett. dun bir Pan Amerikan uçağile Hoiauda. Endonez> arnn istiklâlini Yananistandan şehrimize gelmiştir. Mr. yok ederek bu genc Cumhurijeti ortaW. G. Avirett. kendisile goru=en gazetedan kaldırmak \olundaki tecavüz policı'ere şunları so> lemıstir tikasına devam etnıekte ısrar ettiği tak< Amerika Hükumeti Marshall Plâm diıde. medenî dunva muvacehesinde gereğınce yardım goren devletlerin gencişlediği. bu meşmıd suça ceza olarak Dünkü konserde meşhur Willy trompetini çalarken... Arkast Sa 4. Su. 3 de yalnız Amerikanın Marshall yardım plânı mucibince vermeği kararlaştırdığı «Beyaz Perde Okulu» talebeleri Programda Dixieland'dan BeBop'a 330 mihon dolardan mahrum edilecekdun akşam konserdeydiler. Ben kadar bütun meşhur (!) eserler varse. bir halk tabirile sovlhelün ki, bu okonser» dıyorum ama sızlere mera dı. <Dıxıeland ile BeBop da ne?» ceza Holandaya vızgelir. Çunkıi Endomımı anlatabilmek için. Halbuki on dıyeceksmız değil mı? Bakm, ben nezj anuı sonsuz servet kaynaklannı lar, bövle modası geçmiş bir kelıme sıze bir vak'a anlatayım da öğrenm. Holandanın istediği gibi sömürmesi, bu Bundan on beş gun kadar evveldı. yı kullanmıyorlar.. «Konser!» İnsaf memlekete milvarlar temin edecektir. darling, 18 ıncı asırda mıyız, yoksa Perapalasta Th.baud ile gorüşecekFilvaki Endonezya Cumhuriyetinin Ankara 23 (Telefonla) Ahmpd 19 uncuda mı? Onların «müzık par lım. Otele gıttığım zaman tanmmış kurulduğu topraklar, dünyanın en zentisi» nın adı festivaldı: Caz festivali! mılyonerlerden bırinın kızıle karşı Tahtakılıcın, şeker fiatlarına zam ile gin yerleridir. Avrupannı batısında Babası üç, dort gun evvel kanuna aykırı vergi tahsilâtı yapılması Eğer biraz yeni argodan cçakıyorsa la$t;m 34.201 kilometre karelik küçük bir topnız», bu festivalin pek ımatrak» ol olmuştu ve kuçuk hanıma mılyon, bir ve diğer yolsuzluklar dolayLsıle hukurak parçasmda jaşıjan 9 700.000 nüfustane değil, bir kaç tane mılyon bı met hakkında Mecli= tahkikatı açılmjduğunu da sizlere soyleyebılırım. lu Holandanın uzun yıllardanberi bir Mechsin varınkı rakmıştı Mılyoner kız da şimd , rrıl sını ıstıyen önergesı Saray smemasınm salonu tıklım ^somürge olarak istismar ettiği Endoneztıklımdı. Zannetmem kı buyük ec yoncuklarile herkesi ve her şeyı sa gundemindedir. Bundan başka 30 mılAbidin DAVEE nebi vırtüozların konserleri bu ka ttn alabıleceğini zannedıyordu. Lai yon dolarlık kredi anlaşmasmın tatbi Arîcast Sa. 4, Sü. 6 da kına dair tasarı da konuşulacaktır. . Arkası Sa. 3, Sü. 4 te dar kalabahkolsun. Kolay değil. lâzım geldığıni söylemiş ve Holanda aleyhinde ağır kararlar verilmesini isteyerek ayn bir takrir sunacağını anlatmıştır. Suriye delegesi Farıs Bey, Amerika teklifine ek olarak sunulan Avustralya teklıfıni desteklemiş ve Holandanın Birleşmiş Mılletlerden kovulması lehınde olduğunu belırterek: «Harekâtı derhal dur durmahyız. Çünkü biz burada soz söylerken orada kan dokuluyor» demıştır. Holandaya karşı alınan tedbirler . Güvenlik Konseyi yarın Holanda motonıe kıtaUn t o p I a n a r a k çalısmalarma devam edecektir. Diğer taraftan, bir çok hükumetler. Holanda aleyhinde muhtelıf tedbirler almışlardır. Hındıstan hükumeti, Holanda uçaklarınm Hin Arkası Sa. 3, Sii. 3 te Şeker kamışından şeker yapacak fabrikaların niçin madığı sorulchi; Bakan: «Böyle bir karar vermedik» deyince Ahmed Remzi: «Karardan döndük deyin» karşılıgında bulundu Ankara, 23 (Telefonla) Meclis Bütçe Kamisyonunda, boıgün Ekonomi Bakanlığı bütçesi görüşulmuştür. Bütçe raportorü Faik Kurdoğlunun izaHarından sonra Sadi Bekter, kömür işlerine temas etmiş, Ismail Ruştü Aksal, Devlet sanayiine dair mütalealanııda bizde Devletçiliğin, âdeta zor kullarularak alinan bir nevi vergi şeklinde tecelli ettiğini, zira bütün külfetin halka yüklendıgini anlatmış. Ahmed Oğuz. Çatalağ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Adanada petrol araştırmaları Bir Helikopter uçağı Amerikada bir ?ehrin meydanına inerken Araştırmalara yalnnda başlanacak, lüzumlu makineler Iskenderuna geldi Ankara, 23 (Telefonla) Adaaada petrol araştırmalarma yakında başlanacağı haber verilmektedır. LLzumU makıneler İskenderuna gelnuştır. Çalışmalar, Adanaya 7 kilcrnetre mesafeda Alihocalı mcvkıinde yapılacaktır. Bw mevkide daha bnce çalışmalar olmuşsa da, sonradan ara venlmiş ve sondaj makîneleri cte Ramana taçntmıştı. JIuSa. 3, Sü. 6 da Yeni kazanc kanununda yapılan değişlklikler Şehirlerin nüfusa göre olan dereceleri 5 ten 6 ya çıktığı için vergi nisbetleri de yeniden değişti kurulacak Posta tevziatı için Bir Deniz mtihim kararlar Bankası Ulaştırma Bakanlığı, Helikopter uçaklarından istifade etmek üzere tetkikler yaptırmağa başladı Ankara. 23 (Telefonla') Savarona yatınm satıhğa çıkarıldığı soylenmiş. hattâ Mısır Kralı Faruğun. yatı satm almak arzusunu izhar ettiğinden de bahsedilmısti. Kendisile gorüştuğüm Ulaştırma Bakajıı Kasım Gulek, haberleri doğru buLmadı. Yatın aktıf kadrodan çıkarılmış olduğunu kaydetti. Şimdiki halde mümkün olduğu kadar az masrafla ve iyi şekilde bakılarak muhafaza edilecektır Anlaşıldığına gore. bu yat hakkında önumuzdekı bütçe müzaıkerelerinde Meclisin göstereceği temayüle gore kat'î bir karar alınacaktır. Arkast Sa 3 Sü 4 te Ingiltere Veliahdi ve çocuğu Ankara Hukuk Fakültesi genderinin ntimayişi Binden fazla genc, Prof. Vasfi Raşidin mahkemede tevkif edilmiş olması dolayısile bir protesto ve sevgi gösterisi yaptılar Ankara 23 (Telefonla) Ankara I ması dolayısile bugün bir protesto ve Hukuk Fakultesı öğrencılerinden sevgi gösterisi yapmışlardır Saat 11 murekkeb büyük bir kafıle, hocaları de Fakülte öğrencilerinden b.nden ordınaryüs profesdr Vasfı Raşıdin fazlasır.ın imzaladığı bir beyanname dün mahkemede tevkif edilmiş ol Arkast Sa. 3, Su. 2 de Ingiltere Veliahdi Prenses Elizabeth'in anne olduktan sonra yavrusile birlikta çekilen ilk resmi yayınlatanıştır. Fotoğraf, minknıni Prens Charles'ı vaftiz edıldikten sonra annesinin kucağmda gösteriyor. Dünkü caz festivali! Avusturyalılar Galatasarayı dün 4 3 yendiler Amerikanın çağırdığı iki Türk genci yarın seçiliyor Hiikâmef hakkında Meclis tahkikafı açılmasını istiyen önerge Avusrurya Galatasaray maçı dün Şeref Stadmda ovnanmıstır. Galatasaray geçen defakinden daha güzel oynamış, beraberliği hak etmis iken son dakikalarda yediği bir gol ile hak ettiği bu dereceyi elden kaçırmıştır. Maçuı tafsilâtlnı dordüncü sahifemizde bulacaksınız. Resim, bir Galatasaray golünun Avusturj' a kalesine girişini
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog