Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

KURİŞ T A. tnsaata ve imalâta lâzım olan her cins DEMİR MALZEMEDEN zengin bir stok yapmış alâkadarlara arzeder. olduğunu KURİŞ T. A. Ş. Galata Fermeneciler Şarap iskelesi, Kardeşim sokak No. 50 150 2 Telefon: 42716 Depo: 42621 Holanda Hindistanına yapılmakta olan Amerikan yardımı durduruldu "Hükumetin bu işte âli Divana Konseyde. Holandalılann taarruzdan evvelki mevkilerine çekilmeleri istendi, müzakerelere bugün de devam edilecek Amerika, Endonezya'da Şeker işi Mediste ağır tartışmalara yol açtı ateşin kesilmesini istedi Demokratlar hücuma geçerek: gidecek kadar kusuru var,, dediler Ankara 22 (Telefonla) Şeker ve glıkoz istihlâk vergısini arttıran kanun tasarısı. Meclısm bugunkü toplantısmda saatlerce süren uzun ve şiddetli muzakerelere yol açtı Bilhassa dikkatı çeken cıhet, sadece muhalif hatiblerinin konuşması idi C H P. liler sonunda kabul oyu vermekle beraber, müzakerelere âdeta seyircı kaldılar ve hiıkumete yapılart çok ağır hacumları dmlemek'e iktifa ettiler Tasarıyı müdafaa eden komisyon sözcüsunden baska tek söz alan C.H. P.li milletvekili Hulusi Oraldı. Gensoru dolavısıle söylediklerinı. daha kısa ve hattâ daha zayıf olarak tekrarladı Buna karşıhk kabinede üç Bakan şeker işini müdafaa için sırasıle konuştular Otunımun tafsilâlı Bugünkü meraklı ve heyecanh orurumun tafsılâtı şudıır: Önce Hakkı Gedık (D.P ) söz alarak uzun ve esaslı bir konuşma yaptı. Konuvu her yönünden ele alarak mutalealarda bulundu. Sözleri arasmda, «incik boncuğa» doviz verildığinden bansetmesi üzerine Ticaret Bakanı Cemil Barlas: « Ticaret Bakanl'ğı, incık boncuğa asla döviz vermiş değildir» dedi. «Satılmamış ve kokmuş malları yakacak iktidarda bir devlet olmadığımızdan .• Bu mallar mukabih getırıldığini söyleyince, Demokratların sıralanndan gürültuler işiüldi Bakana€ Yanmış ve kokmuş malları nasıl satin almışlar?» diye sualler yükseldi. Barlas: ' YEnmamasını ve kokmamasını istediğimiz mallar > diye tashih etti Bu arada lüks otomobıllere verilan dövizlerden bahsedilince Barlas ve Arkası Sa. 4, Sü. l d e J 25 inci yıl Sayı: 8751 u m h u r i vet m FRAtpJLt V. „ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazj İçleri: 24299. Matbaa: 24290 KURUCUSU: YUNUS NADÎ Persembe 23 Aralık 1948 K u y u,fli c u Yeni açtığı M»ajEi^ın küşadını 23/12/948 bugunkü PRSSm&e günu yapacağını sayın muşterılçiinys huzurlarile şereflendirmelerini riea ^ | e r . Beyoğlu İstikİS'Cad. No. 205 (Atlas SinetfSto. yamnda) J Anlaşılmaz bir homurtu C. H. P. liler şeker istihlâk vergisitıi arttıran kanun tasarısını kabul etmekle beraber Demokratların hücumlarını yalnız dinlemekle iktifa ettiler lusta Hüsejin Cahid Yalçının güzel bir makalesini okumuştuk. Demokratik esasları müdafaa eden ustad, ilk Anayasanuzın devrim şartlanna göre hazırlandığuu. onun için de «kuvvetlerin birleşimi» prcnsipine dayandığım, bugün artık «kmvetlerin denkliği» | prensipini jürütmcnin sırası geldiğini söylüjor \e bize şu müjdeji veriyordu: « Btuılar şahsi duşünceleründen ibaret değildir. Cumhurivet Halk Partisi Meclis Grupu Başkan vekili Ca\a adEsının doğusundaki Milanp'da Endonezyalılar, Holanda olarak temin edcbilirim ki partinı askerleri onünden, kollarını kaldırarak geçerlerken kuv\ctlerin mmazenesi prcnsipine Paııs 22 (B.BC.) nın hususî muhabiri cek aybaşında taarruza geçmek için hataraftardır. > Ne guzel değil nıi? Bııtün millct bılcurijor) Gu\enlık Konseyinin bu zırlandıklarmı, Holandanın bunu onleBiyasi bir istikrar ve nıu%azene has gunku toplantısına Avustralya, Holanda, mek istediğıni soylmeiş ve ıki saat kareti içüidc kıvranırken. en bujuk Hındıstan, Fılipin ve Endonezya temsıl dar devam eden beyanatta bulunmuşcıleri de hazır bulunmak üzere davet cksiğimizin bu olduğunda henıen bu edılmişler \e Konseyi Aınenka takrirını tur. Holanda mumessilıne gore Endonezj'a meselesi Holanda içm dahılî bir tün vatandaşlar birlesik iken UIus muzakere ıle ıse başlamı^tır. Amerıka, meseledır ve Konseyin bu meseleye mugazetesinde, hem de sadece bir parti Holandanın Endonez>Ta Comhuriyetine dahalesi yersizdir. Onun için meseleyi j^azarı değil, daha zi> ade C.H.P. Mec karşı kara. deniz ve havadan taarruz et evvelâ Adalet Divanına vermek lâzımlis Grupu vekili sıfatiTe'sayuı Yalçının tnesi dolayısile şikâyetçi olarak yer al dır. Ankara 22 (Ttlefonla) Bugünkü bize teminat vermesinden daha se mıştır. Holanda mümessili bundan başka En ıleclıste muhinı bir memleket ışı uzeEvvelâ Holanda temsilcisi Van Rayen donezya Cumhuriyetinin komünist obna mdeki tartışmalar. olanca şıddetıle, favirdirici ne olabilirdi? Zaten geçen Arkası Sa. 3, Sü. 2 de cat butun nezahetile devam ederken yıl aym gazetede de Nilıad Erim de söz sjylemiş ve Endonezjalıların gele•an sıkıcı bir hâdise oldu. Bu hâdısea>nı konuvu elc almış, demokratik ün kahramanı Ekrem Oran, oturumj. mekanizmanın i\i işleyebilmesi için gerçekten vakur b:r tarafsızhkla idare Anayasamızda bazı deşisiklikler >aı eden Meclis başkanı sayın Raif Kara'denize çatmak suretıle urnumi UZU"LUpılması lüzumuna uzun bojlu işaret | yiı bir kat daha arttırdı. Hâdise Eoyle ctmişti. I başlddı: Ekrem Oran , .kend'sıne atfedı«Mha\et fikir yürüyecek» dedik I len bir mütaleaya itıraz ıçm kursuyj \e geniş bir nefes almaya hazırlangelince. AHmed Tahtakılıcın içirden doı dık. muş olacak kı: Vay sen misln hazırlanan! Bu mem« Tarsf'.mdan sovlendığini kabul elekette halkın rahatmdan rahatsız diyorum; Meclisi beyhude işgal ebnoolanlar varmış gibi C. H. P. Meclis yin> cedi. Orar.m cevabı, dıKkatı çekicı Grupu toplantısmda Husejin Cahid idi: < Bunu, Meclisi âliyi isgal farz buYalcına karşı bir homurdanmadır jruruyorlarsa. 5 maddelik bir kanun ıçır başladı. hsvanda su dovdüklermı kendı'.cruıe Parti namına ne hakla konuşıırEkrem Oran hatırlatırım.» muş! Kuvvetlerin denküği prensipini Bu tarzda bir üadenin. Ekrem Orasavunmasını ondan kini istemiş! aın tamamen şahsî mutaieası mahiyeBaşkan ipin ucunu kaçırsa kı>a Arkası Sa. 3, Sü. 1 d e met kopacak. Hacılar. hocalar jerleCumhuriyet Halk Partısı Grupun Partisi Genel Başkan Vekili Hilmi rinde duramnor. kaba etlerine iğne baünlmış gibi zıpzıp oynuyorlar. Al da cereyan eden munakaşalar uze Urana. Demokrat Paıti Başkanı Cerıne Anayasanm tadıh konusu etra lâl Bayara, Millet Partısı Başkanı lahtan reis temkinli davranıyor. Ge fmda düşuncelermi teati etmek üze Hıkmet Bayura. Ankara Ümyersıtesi nel Sekreter de idareli konuşuyor da re dun İstanbul Gazetecıler Cemıye Rektörü Zıya Enver Karala, İstanbu! güç belâ bir fırtınanm önüne geeili tınde toplanan İstanbul gazetelerının Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami jor. mümessilleri, bu konuda müşterek Onara, İstanbul Teknik Ür.iversıte Parti Meclis Grupu toplantısına aid bir kanaate vararak aşağıdakı dekla Rektbrü Hamdı Peynircıoğluna gönduvarlardan dışanya vuran şu hava, rasvonu ımzalamışlardır Bu dekla dcrilmiştir Deklarasyon şudur: Hürriyeti seçerek memleketimize fazla ümid verici değildir. Müfrit rasyont Cumhur Başkanı İsmet Inönuve, Büyük Millet Meclisi Baş«Aşağıda imzalarmı vaz etmiş busığına Macar Orta Elçisi Geargy zümrenin ezilemediğini ve kolay ko kanı Sukru Saraçoğluna, Başbakan lunan bız İstanbul gazetelerinin müGulaşy, otelinde dün şahsî işleri ıle lay da ezilemiyeceğini gösteriyor. De Hasan Sakaya, Cumhuriyet Halk Tojo ile birlikte iki Arkası Sa. 3, Sü. 6 da meşgul olmuştur. Bu arada şehrımokratik esasları yadırgayan HalU mizde bulunan Macarlar, kendisiru bakan ve 4 general de Partililer üç, beş kişiden yahud da ziyaretle tebrık, etmışlerdir. idam edildiler bir aztnlıktan ibaret kalsaydı, parti Dığer taraftan Elçinin iltica etmeadına fikir yüriittüğünü açıklajan bir sinin Macar Elçilık ve Konsolosluk memurlarından bir çoğunun daha ılBaşkan vekilinin sözleri etrafrnda tıcalarına bir başlangıç olduğu, yaböyle homurdanmalara meydan vekında yeni ilticaların vuku bulacağı rilraez. verilse bile işi «idare etmek» kuvvetle iddia edilmektedır. \oluna gidilmez, çoğunluğun reyile Çekosİovak elçi vekilinin de iltica nıesele oracıkta çbzülih erirdi. Böyle edeceği söyleniyor yapılamadı ise demek müfrit zihniyet Çekosİovak Elçisi Karakovski Koîıâlâ korkunç bir şekilde ayaktadır. lovratm, aşağı yukarı bir sene evvel Cahid Yalçını hırpalamak için fırhürriyeti seçmesindenberi onun yesat kollayan. karşısına çıkan her enrine elçilik işlermi tedvır etmekte geli de\inneğe aznıeden, halka ve olan Müsteşar M. Herman Klacko'nun da memleketine gerı çağırıldığı Halk Partisinin ivi ni\ etli çevreleriııe malumdur bile diş bilemekten çekinmi>en bu Herman Klacko'nun Çekosİovakzihnijet, içtimaî ruhijatın patolojik gösterilerine aid anlaşılmaz bir örnektir. Sucüstii mahkemesinde görülen davada Barodan kırk avukat Anlaşılmaz diyoruz. çünkü kuvvetarkadaşlannı müdafaaya gelmişlerdi, neticede Vasfi Raşid beraet lerin birleşimi preıısipinin Meclis etti. Nureddin Ardıçoğlu 10 lira para cezasına mahkum edildi diktatbrlüğune, Meclis diktatörlüğünün de ergeç şef diktatbrlüğüne yol ıleri surulen ıd Ankara 22 (Teleaçbğı tecrübe ile bilindiğine göre bu diaları reddetmişprensipi savunan bajlann kendi hiir fonla) Hıkmet 3a Tojo mabkemede Demokrat Parti Be|iktaş ılçe konlerdi. yur ve Nureddm Aı riyetlerini kendi ellerüe bir başkast dıcoğlu ıle Kudrct Yargıç, sanık'.arLondra 22 (B.B C.) Tok\odan ha gresi dun gece saat 21 de Beşıktaşta na hediye etmekten ne gibi bir zevk gazetesı sahibi Aiı dan, tsvsiı tahkıkat ber venldığine göre Japonya hârb suç Iskele Gazmosunda yapılmıştır. İl ısteklerı olup olma luların en bellıbaşlılan geceyarısmı İdare Kurulu Başkam Abdurrahman du> acaklamu biz kav rayanuyoruz. Rıza Ba'kan ve yazı d;ğını sordu Hıkmst bir dakıka geçe asılmak suretıle idam Münıb Berkand, II İdare Kurulundan Ne tuhaf, evvelki giin sryın Yalçma işleri mudurü Nıhad Dr Mukerrem Sarolun hazır bulunBayur: edılmışlerdır. Idamlar 34 dakı.vada son dukları kongreyı ılçe başkanı Misbah karşı homurdanan müfritlerdeıı bazı Kürşad aleyhlerınde birıncı a^lıye cec Savcıdan bir bulmuştur: lan şimdiki Anayasamız hazırlanır za mahlemesinde aUraz kısa bir hitabe ıle açmıştır sual sormak istıyoAsılanlar şunlardır Başbakan Tojo, Bundan sonra emekli general Ali İhken vaktile gene kıyameti koparmış çılniK bulunan dffrum» diyerek ayağa Mancuryanın ıstılâsını tasarlayan Ge san Sâbıs kongre muvakkat başkanj lar. milletm butiin haklarını kendi vaya bugun saat 1 " ) kalktı. neral Doihara, eski Başbakanlardan Hı seçilmış, müteakıben ilçe idare kuYargıç • elleıinde toplamak hır,ile >apmadık te devam edikji iîed Vasfi Rasid Nureddin < S^nık. savcı rota, eski Harb Bakanı Itagaki, Man rulunun yıllık faaliyet raporu okunlarını komamışlardı. O zamanki ga di hâkım ^talableri Ardıçoğlu Sevig dan sual soramaz çurıdeki komutanlardan General Kı muştur. zete koleksi\ onlannı kanştırdığımu hakkında Ankara <?e Bu raporda ılçenm bucak ve ocak oru ıtırazen takıb eden Keskın Ağır Buna u=ul hukumleri musaid değildir» rura, Nankin harekâtını idare eden zaman tarihm bazan ne kadar teker ceza mahkemesınd:n gelmış bulunan Generat Matsui, Fihpindekı Japon teşekkullerıne yaptığı yardımlar beuzerıne a\rukatlardan bırı, NADİR NADİ kararlar okunJtJ. Her' ikı^AJnrjpeaa man « Size aksen ve karar verırseniz kurmaj; başkanı General Akira Muto. lirtılıyor, bızzat ılçe başkanı Misbah Arkası Sa. 3, Sü. 4 te f~ Arkası Sa. 3. Su. 4. te kemesı de, reddi • hâkim'jebebi ^<olarak, Arkası Sa. 3, Sü. 3 te ^^ Arkası Sa. 3, Su. 5 te mm Dünkü Mecliste can sıkıcı bir faâdise oldu Amerikadan getirtilecek traktörler Tanm Bakanı Cavid Oral dün gazetecilere izahat verdi Ankara 22 (Telefonla) ) Tanm Bakaırr Ca^'id Orsî,^*ngün gazete^ilerle Marshall plânından kendi Bakanlığına ayrılan tahsisat dolayısile izahlarda bulunmuş, hazırlanan protokolun dün aksamdan itıbaren alâkadarlara dağıtıldığmı, bu protokolun Malıye ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından da imzalandığm^ Arkası Sa. 3. Sü. 2 de C.H.P. li milletvekili Ekrem Oranıtı Meclis Başkanına çatması asabiyet uyandırdı Anayasanm tadili ve istanbul gazetecileri Gazeteleriıt mümessilleri dütı toplanarak bu tadile taraftar olduklarını bildiren bir deklarasyon imzaladılar Acı bir «Cumhuriyet» matbaa kısmî Müdürii Bâli Tekvn vefat etti Raif Karadeniz Eski Japotı Başbakanı Tojo asıldı Yeni ilticalara doğru Nacar sefareti memurlarından bazıları ile Çekosİovak elçiliği müsteşarıtıtn da iltica etmeleri bekleniyor yaya gitmiyeceğı ve bugünlerde hükumetımize sığmacağı soylenmektedir. Herman Klacko, memleketine gitrr.ek üzere bavullarını ve eşyalarını şehrimize getirmış, fakat dün akşam anî olarak Ankaraya hareket etmiştır. Anlaşıldığına göre Müsteşar, Ankarada ilgilıler nezdinde temaslarını yaptıktan sonra durumunu resmen açıkhyacaktır. Hikmet Bayur davasında tevkif olunan avukat Bâli Tekin (Yazısı üçuncü sahıfemızde) Hâkim celse esnasında avukat Prof. Vasfi Rasid ile sanık Nureddini mahkemeye hakaret suçile tevkif ettirdi Demiryolları Idaresinin büyük yanlışlığı Et nakli için lâzım olan frigorifik vagonlar yanlışlıkla Sirkeci banliyösmıde yolcu nakline tahsis edildi Demokratların dün geceki kongresi Sirkeci banliyosünde trenle yolculuk Yazısı dördüncü sdhifemizde •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog