Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Dunyanın enyüksek Saah VACHERON CONSTANTIN ET RRLON MAGAZASI CENEVRE SATlŞ YERİ. f mînSnu Meydo r>| 25 ıncı yıl Sayt: 8750 u m h u r i yet Telgrai ve msktub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No. 248 »elefonlart Umuml Santral Numaraa: 24298. Yaa İçleri: 24299. Matbaa: 24290 FRANGULİ K u y u mc u Yeni açtığı Mağazasının küşadım 23/12/948 yarrnki Perşembe günü yapacağını sayın müşterilerinin huzurlarils şereflendirmelerini rica eder. Beyoğlu İstiklâl Cad. No. 205 (Atias Sineması yanında) KURUCUSU: YUNUS NADİ Çarşamba 22 Aralık 1948 Macar Elçisi Gulaşy C. H. P. Meclis Grupunda hükumetimize iltica etti dün kopan fırtına Elçi, Ankarada Rus Büyük Elçîsinin kendisini iki defa ziyaret etmesinden sonra bırdenbire ortadan kaybol Hâdiseye Hüseyin Cahid Yalcının "Ulus,, muştu, nihayet şehrimize Feldiğî meydana çıktı r ta çıkan bir başyazısı sebeb oldu Muharririn anayasa meselesi üzerinde «Parti Meclis Grupu Başkan vekili sıfatile temin ediyorum ki...» demesi bilhassa müfritleri infiale sevketmişti, gürültüler, tartıjmalar oldu, nihayet Hilmi Uranın izahatile mesele kapatıldı Elçinin sabaha karşı sefaret binasım terkettikten sonra bir dostunun evine sığındığı, bundan da hayatımn tehlikede olduğundan şüphelen diği anlaşılıyordu i | : Dış İsleri Bakanımızın beyanatı ış Içleıi Bakanımız sa\ın Necmeddin Sadak, Sinob milletvekillerinin •tfunya isleri ve bilbassa memleketimizi alâkadar eden milletlcrarası meseleler hakkında açıklamalarda bulunmasını. istiyen onergelerine cevab verdi. Macar eîçisinin dun Macar Başbakanma çektiği lelgraftan bir parça Bakanın izahatında. Birleşmiş Milletler teşkilatı. surekli bir barışın ve milletlerarası ahlâk ve emniyetin yerleşTakririle dunkü muzakereleri açan Makalenin muharriri mesini dzlejen milletlerin duydukları Hüseyin Cahid Yalçın AH Rıza Eren endişe, Filistin meselesindeki rolümuz. Atlantik paktı. Akdeniz devletleri arasındaki gorus birliği, Dıs H e r i Bakanlarıle temaslar ve Turkivenin barış si' jaseti mevzularına temas cttniştir. Dış isleri Bakanımız. Paristen donAnkara, 21 (Telefonla) İstanbul düğu zaman BirlesmU MiHetlcr tckilâtı Üniversitesi bütçesi, bugün hararetU hakkında kifaca basına soj ledıklerini rr.uzakerelerden sçnra Komisyondan geçteyid etmis ve bu tesekkulun, uç yıl onmiştir. Bırçok hatibler korruşnvjstur. ce kunılduğu zaman, kendisine bağla i Naki O v a d Aik«rman, Avni Refik «an bü>ük ümidleri gerçekleştiretnedi ' Üni Uado etmistir. Bekraan, Emin Soysal, Kâmil İdil. AdO zaman, batılı müttcfikler, belEi İ n nan Adıvar da bu arada' tenkid giltere müstesna, Sov\et Rusya denilen ve temennilerde bulunmuşlardır. Addevletin ne mai olduğunu anlayamamış nan Adıvar, Fen Faküîtesinin ismini Hukumetimize iltica ettiği haberiru latmak üzere konsoloshane, kaldığı obulunuyorlardı. Bu devletin. 1939 ağusdoğru bulmamış, «İlun Fakültesi» detosunda Hittcr Almanyası ile sarmas Ankara muhabırimızin teleforule oğ tele resmî bir takım e%Tak gondermişti. nilmesini istemis, yabancı profesörlerin dolaş olarak Ikinci Dünya Harbinin rendiğiniz Macar elçisi, yarunda eşi bu Elçi bu evrakı almış. fakat imzalamaidarî intihablara katılmamaları temen» patlamasını kolaylaştırdıktan sonra, İJnduğu halde dun sabah Ankaradan mış, şehrımııdekı Macar başkonsolosuAnkara 21 (Telefonla) Kiralar ı masma dahi toptan muhalefet et nısini tekrarlamıs. Tıb Fakültesi hastanu otele çağırtmıştır. 1941 haziranının son haftasuıda nazile şehrimize gelmiştir. meselesi üzerinde C.H.P Meclıs Gru j mişti. nelerinin halinden bahsetmiş ve doğum M. Gulaşy, vaziyeti anlaüp Macar rin taarnızuna nğrayıncıya kadar, de Elçinin iltica ettiği haberini Macar el\ punun vereceğı karar, günlerdenberı Hükurnet maddenin kalması taraftarı evinin acıklı variyetini anlatarak: mokrasilere duşman .mütecaviı ve isti çıhk erkânı son dakikaya kadar bilmi Basbakanına çekeceğı telgraf suretini memlekette umumi bir merak ve • r Belediye, 4,5 milyon lira verir, Bugünkü toplantıda, bu görüşler Arkast Sa 3 Sü 5 te lâcı bir devlet olarak neler yapöğını yoTİardı. Hattâ bu yüzden elçiye imıaalâka ile bekleniyordu Bugünkü müdafaa edılmiş, hükumet adına ko stadyom yapar, buraya bir para verumıtmuşlardı. Onlar. hartı içinde Hittoplantıda netıce ıtibarıle h'ç bir ka nuşan Tıcaret Bakanı Cemıl Barlas mez.> demiştir. ler'in kendilerine takdim ve ihsan etrara varılamamış, daha doğrusu alâ da, hükumetin bu hususta herhangi Arkası Sa 3, Sü. 5 te tiği bu müttefika bizitn •dcnize düsen kadarların isterlerse işı serbestçe bir şey düşünmemış olduğunu açıkyılana sarılır» atalar sozüne uygun olaMecl.se goturebıleceklerı neticesine lamış ve ızahlarıle hükumetin, Mıllî rak sanlmışlardı. Kınlordunun hezivarılnuştır. Mesele, 15 mılletvekilinın Korunmanın bu maddesinin hükümmetten hezimete uğradığı zanıanlarmıllî korunmanm kiralara daır kıs den kaldırılmasına taraftar olmadıdaki riyakâr ve ikiyüzlü politikasına almının değiştınlmesi ısteğıle Grupa ğını ihsas etmistir. Sedad Pek ve Sadanarak harb bittikten sonra da, Boleelmış ve bir komısyon kurulmuştu. di Bekter, maddenin kalması lehınde seviklerin kendileri gibi banşsever ve Ev"velce de bıldırdiğım gıbi komisyon konuşmuşlardır. tyi niyetli, hakild demokrat ruhlu inuyeleri de aralarında tam bir anlaşNeticede Grup, bu mevzuda, şu sanlar olacaklarını ummuslardı. rr.a halinde değildıler. Hasan Fehmi Mihverin mağlubiyeti gerçckleşmek Ataçla Sadi Konjuk ve Şefık Tuğay, veya bu şekilde prensip kararı alyoluna girdikten sonra. Moskova. riyamesken kiralarının dahi serbest bı mayı uygun görmemiştir. Mesele, kâr maskesini jüzunden atarak ihtirasrakılmasına candan taraftarlık et Meclis Umumî Heyetine intıkal etHamdullah Suphi Tanrıöver larmı acığa vurmağa baslamıs olduğu | mişler, komisyon başkanı İsmaıl Sa t:ğı takdırde C.H.P. lı milletvekılleri, balde dahi. batılı muttefikier. Sov\ct] buncu, «kiracı, ev sahıbinden zen görüşlerini serbestçe müdafaa edebi Yarın hareket edecek olan Rusyanın, dun>anın ba«ına belâ kesile2in olduğu takdırde» Mıllî Korunma leceklerdir. Bu münasebetle soylen takım, Selânikte 4, Atinada ceğini sanmıyorlardı. Bu yüzden BirKanunu hukmüne tâbi tutulmaması diğıne gore Çorum milletvekili îs2 maç yapacak leşmiş Milletler teskilâtını. büyuk de\ gıbi şarta bağlı fıkirler ıleri surmüş, | met Ekerle İsmail Sabuncu, Millî lctler arasmdaki işbirliğinin ve beraHıfzı Oğuz Beketa. yalnız rapora de Korunma Kanununun kaldırılması Fenerbahçemn Atına seyahatindea berliğin hiç bozulmiyacağı esasına göre Meclise bir kanun teklif ğıl, böyle bir komisyon kurulması yolunda sonra, Beykoz takımı da, Selânikte dört kurtnuslar, mahud veto bakkını Bolsena, hattâ işin komisyonda konuşul edeceklerdir. ve Atinada iki maç yapmak üzere yarm viklerin eline vermişlerdi. Onun içinC.H.P. den istifa etmiş olan uçakla Yunanistana gidecektir. dir ki Birleşmiş Milletler te^kilâh. Soviistad. dün Meclis ictimaı Maçların programı şöyle tertib edilyet Rusyanın ihtirasları vüzünden iyi zannile CJI.P. Grupu miştir: işlenıez, tesir ve nüfuzdan mahrum bif içtimauıa çirdi Selânikte 25 aralıkta Aris, 26 arahale gelmis; dunyayı beklediği barısa lıkta Paok, 29 da Heraklis ve 30 da üç ve huzura kavuşturamamıştır. kulub muhtelitüe maç yapılacaktır. Birlesmi<! Milletler teşkilâtının böyle Ankara 21 (Telefonla) Bugün Beykozlular, Atinada, Fenerbahçeye hic bir icra kuvvetine sahvb olmıyan Halk Partisı Meclis Grupu toplantıDünku toplanlıdan bir inbba galib gelen Olimpiyakos ile 1 ocakta konusgan bir siyaset akademisi halinc Einda sona doğru gorüşmelerin pek oynayacaklar, son maçlarıru da Fenerdüsmesi üzerinedir ki Amerika. Sovyet M.TT.B. Hukuk Fakültesi Derne vinde yapılmıştır. Kalababk bir din hararetli olduğu bir devrede Hambahçeye mağlub olan Panatinoikos ile Rusyanın ve komiınizmin doğrudan doğ ğınin < ' A f Kanunu faydalı mıdır, de leyıci kütlesi önünde cereyan eden dullah Suphı Tanrıöverin salondan yaparak 4 ocakta yurda döneceklerdir. ruya veya dolayısile tehdidi altında bu ğıl midir?» mevzuu üzerinde tertıb et münazarada aykuı tezi müdafaa içeri gırdıği görülmüştür. Tanrıbver, Fenerbahçeli Fikrete verilen ceza lunan memleketlere askerî, malî ve iktıği münazara, dün Eminönü Halke Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Bükunetle ve her zamanki güler yütisadî yardıınlarda bulunmağı lüzumlu yeniden mesele oldu eile ilerlemiş ve bazı tanıdıklarına gördüğü gibi bab Avrupa devletleri de. Birinci devre hk maçlan esnasında da selâm verdikten sonra sağ tarafbir müdafaa birliği kurmaktan baska Ankara 21 (Telefonla) Basın ve ler alacaktır. Basın mensublarınm Fenerbahçe kulubünden Fıkret, yan taki ön sıralardan birme oturmuş, nkar yol olmadığını anladı'.ar. Simdi görüşmeleji takibe başlamıştır. Bu Yayın Genel Müdürlüğü için hazır mesleki sicillermi tutmak da bu da hakeme karşı bir hareketınden dolayı Ingiltere, Fransa. Holanda, Beleika ve ceza heyetine verilmiş ve dbrt ay müdBirada bazı hayret edaları yükselmış lanan yeni teşkilât kanun tasarısı irenin vazifesidır. LüksenbuTgun kurduklan bu Batı Bir Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 3. Sü 6 da ve gülüşmeler duyulmuştur. Tanrı bugün Meclise verıldı. Tasarıya göliği, Amerika ve Kanadanın da istiraöver de, hemen yerınden kalkmış ve re Genel Müdürlüğün yeni teşkilatı kile Atlantik paktı haline gelroek üzere bir Genel Müdür, bir yardımcı ile salondan çıkmıştır. bulucuyor. Tanrıöverin, toplantıyı Meclis u müşavirlerden ve şu müdürlüklerden Necmeddin Sadak, batı Avrupa dev Arkası Sa. 3, Sü. 2 de mürekkeb olacaktır: letlerile şimalî Amerikanın iki devleti Yayın ve Haberler, Tanıtma, İdari Kürkler, lavantalar, broşUr, kravatlar, pudriyerler, a»asmda «bir i'hirliği temin ederek kuİşler, Ankara Radyosu ve İstanbul rulacak emniyet ve müdafaa sisteminin Radyosu Mudürlükleri, Radyo Posbalo ayakkablan, eşarplar... İşte şehrin en işlek bir varacağı neticeleri ve her türlü muhtetalarının her türlü işletme hizmetlecaddesindeki mağazada «İstanbul» vapurile gelip nıel inkisaflan yakından alâka ile takib rinı ve radyo neşriyatı arasındaki ediyoruz» demekle Atlantik paktmın işbirliğini Genel Müdürlük düzenlealenen satılan eşyalar ! dıs sivasetimize bir mesned teskil etyecektir.. Yayınlar ve Haberler Münıesi ihtimalini belirtmis bulunuyor. dürlüğd, iç ve dış yayınlan takib Batı Atlantik paktından baska, bir de edecek, basın mesleğinin ve yayın ışAkdeniz devletleri Daktı luınürnası da lerinin icrasını kolaylaştırıcı tedbırbahis konusudur. Filvaki, Sovyet Rus£0 gün içinde Sağlık Müdürlüyanıri ve pesinde sürüklediği peyklerin tskib ettikleri tecavü^ politikası karşığiine 49 eroin ve 4 afyon iinda, Akdeniz devletlerinin de, kendihastası müracaat etti lerini müdafaa icin isbirliği yapmalan lü?uıru. acıkça kendini gbstermektedir. Dun, Sağlık ve Sosyal Yardım MüSovvet Kusvanın AVdenhe inmek aırudarluğune eroın müptelâsı üç genc su. C?rlık Rtısyasmdan BoHeviklere mimüracaat ederek tedavı edılmelermi ras kaimis ve asırlar boyunca yıllanmış istemışlerdir. Sağlık Müdurü Dr. bi' ihtirastır. Ankaradan gelen haberlere göre, Faık Yargıcı, gencleri hemen Bakır Amerıkadan yeniden 4 torpido muhDıs tsleri Bakanımız. «dünya bansının koy Akıl hastanesme göridermiştir. rib' ile iki denizaltı gemısı alınacaktemini bakımından birinci derecede Sağlık Mudürü Dr. Yargıcı, dun tır. Esasen dort torpıdonun alınması chenuniyetli olan Aiideııiz havzasında kendısıle göruşen bir arkadaşımıza, etrafında mutabakat hasıl olmuş. sulhun bozulmaırası ve ekonomik isaralık ayı içerisınde, Müdürlüğe ddrt hatta bunlardan ıkısının mürettebatı bîrliğinin arrması icin en semereli vasıafyonkeŞle kırk dokuz eroınmanın hareket etmışlerdır. Soylendiğıne Iîtanbul Val: ve Balediye Reisi Dr. Lutfi Kırdarın bir prostat amellyatl taları araştırmaktan hâü kalmatnaktai müracaat ettiklerini ve bunların te gore, hükumetımiz bühassa iki" kru gaçirmek üzere PanAmerican uçağile Londraya gittiği malumdur. Gelen soa Abidin DAVER \daviye tâbi tutulduklarını söyle vazörün aluımasında rerar etmekte haberler, Lutfi Kıriiarın sıhhî vaziyetirün gittikçe düzeldiğini bildirmektedlr« Mağazadan bir köşe L *•' " dir. Arkası Sa. 3, Su. 4 te Resmimiz, İstanbul "Valisini ailesi efradile birükte Londrada gösterfyor. Yazısı d&rdüncü sahifemizde Hniştır. C. H. P. Meclis Grupu, kiralar Elçinin Macar Başvekiline çektiği telgraf meselesinde karara varamadı Macar eîçisinin dün bize verdiği beyanat Ankara 2l (Telefonla) Macar sefirinin birdenbire ortadan kayboluşu ile Ankara siyasî çevrelerinde hasıl olan merak ve heyecan, bu sabah kendlslnin salirr.en İstanbula vardığı baberinin aInması ile bir dereceye kadar yatışmıştır. Bılinen cihet, kendisinin bir kac pün ev\el sabaha karşı iksmetgâhını I teıkeâıp çıktığı. bundan daha evvel Sovbüyük elçisi Lavrisefle aralarında ( yet ikinci bir konuşma cereyan ettiğidir Soylendiğıne göre. büyük elçi, kendiı sıni, bu mülâkattan bir gece evvel «le jsaat 10.30 da evinde ziyaret etmiş VP ' Macar sefirinin yanından geceyarısmdan üç saat sonra ayrılmıstır Lavrişefin ziyareti erte^i gece de vakı olmuşsa da bu sefer pek o kadar uzun sürmemi=. misafirliği ?eceyarısın<!an biraz sonra nihayet bulmuştur. Macar sefiri. işte o gece, tabminlere göre sabaha karşı saat 44 30 sularında ikametgâhını terketmiş ve bir dostunun evi Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Ankara 21 (Telefonla) Hüseyin Cahid Yalcının Anayasa meselesi üzerinde Ulus'un baş sütunlarında yürüttüğü mütalealar için: «Bunu şahsî bir fikir olarak söylemiyorum. Parti Meclis Grupu Başkan vekili sıfatile temin ediyorum ki Halk Paıtisi, kuvvetler muvazenesi prensipine taraftardır.» de» mesi, C. H. P. içinde mesele olmuş ve lş Meclis Grupunun bugünkü toplanbsına da intikal etmistir. Daha yazı çıkat Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Üniversite bütçesi Yeni yıl bütçesi dün komisyonda kabul edildi ve Peşte ile yaptığı telefon muhaveresi Neticede alâkadarlarm işi isterlerse Meclis heyeti umumiyesine götürmeleri ve orada davanın serbestçe görüşülmesi kararlaştı Af kanunu faydalı mı, yoksa zararlı mıdır ? Dün Hukuk talebeleri arasında yapılan münazarayı "zararlı,, diyenler kazandı Beykoz Yunanistana gidiyor Hamdullah Suphinin diiştüğü yanlıslık Basm ve Yayın Genel Miidtirltiğü teşkilatı "İstanbul,, ile geletı eşyatıın satıldığı yer.. Meclise verilen tasarıya göre kadrolarda % 45 nisbetinde tasarruf temin edilecek ( Dr. Lutfi Kırdar iyüeşti Tedavilerini istiyen eroinmaıılar Amerikadaıt alacagııtıız yeni harb gemileri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog