Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

um 25 inci yıl Sayı: 8749 1949 TAKYİMİ YILI RAGIP U L U Ğ Cep takvimi, zengin •tauhtevıyatı lle, Beneden seneye adediSfiIn okuyuculannı tatmin edecek suretJB bazırlanmıj ve satışa çıkarılmıştır^*^' KÜEUCUSU: YONOS Telgraf ve mektub adresi: Curokuriyet, İstanbul Posta kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Salı 21 Aralık 1948 Fiatı: 125 Jşuçuştur. layan: KANAAT Kijtevi İstanbnL Vaşington'da yapılan Atlantik Paktı görüşmelerinı dikkatle takib ediyoruz Sadak, Mecliste dış politikamm anlattı Dış Bakanımız. Akdeniz devletlerinin bu bölgede sulhu bozmamak üzere işbirligi yapmak için müşterek arzuya sahib olduklarını bildirdi Akdenizde mühim görüşmeler oluyor Fransız ve İtaîyan Dış Bakanları buluştuîar, Kenneth Royall Napolide Amerikan komutanlarile konuşacak Bıı müzakerelerîtt Akdeniz Paktt meselesi ile yakııtdan ilgili ftlduğu anlaşılıyor, Naplideki göraşmeler bir Amerikan uçak gemisinin içinde cereyan edecek Valley Forgt adlı Amerikan uçak gcmisi, bir Avrupa limamnda Ingiliz Duke «f Tork nrhhsnnn önünden geçiyor Ankara 20 (Telefonla) Dış Işleri Bakanı Necmeddın Sadak Meclisin bugünkü toplantısında, Sınob milletvekilleri Yusuf Kemal Tengirşenk, Suphi Batur ve Enver Kökün «Avrupaya son seyahatinden ddnmesi dolayısile dünya ışleri ve bilhassa memleketimızi alâkadar eden milletlerarası meseleler hakkında» açıklamalarda bulunmasım Utiyen önergelerine cevab venniştir. Dış Işleri Bakanı, Birleşmiş Milletlerin umumi mahiyetteki çahşmalannı ve muhtelif komisyonlann faalivetlerini anlatüktan sonra şöyle demiştir« Muhterem arkadaşlar, Birleşmi; Milletler kurulunun bünye bakımmdan Arkası Sa. 4, Sü S da Af kanunu teklifleri Adalet Encümeni . dün teklifleri redde karar verdi Ankara 20 (Telefonla) Af kanunu teklifleri, bugun Adalet Encumenindo ! konuşuldu. Bu tekliflerden biri Necdet Yücer, diğeri Reşad Aydııüı ve arkadaşlarımn, uçüncusü de Sinan Tekelioğlunun idi. Teklıf sahıbleri ve Adalet Bakanı, komisyonda hazır bulunmuşlardır. Necdet Yucer. teklifinin gerekçesini anlatmış. bu kanunun çıkarılmasının idari ve sosyal cepheden lüzumlu olduğunu ve bu sahalarda ferahlıklar yaratacağını sojlemiştir. Enver Kök Arkası Sa. 3, Sü 1 de Endonezyanın kinci Dunja Harbiııın altını ustune getirdigi banş nızanıı. sııkun \e huzur harbın sonundan uzaklaştıkça onceleri umulduğu gıbı bir turlu tekrar kurulamıvor ve dun\a işleri, maalesef busbutun bozuluvor. Almanj a ve Avusturva ile henuz banş andlaşmaları imza edilnıek şojle dursun csadı surette mtüakere bile edilmediği gıbi Avrupa ve Asvada da soğuk \e sıcak harbler devam edijor. Vunanistan. Moskovanın desteklediği ve kışkırttığı. §ımal komşularının jataklık ettikleri komunistlerle harb ctnıektedir. Cinde gene Moskovanın desteklediği ve kışkırttığı koınunist ordularile milli Çin orduları arasında. uzayıp giden harb sonuncuların alevhine olarak devam etmektedir. Filistinde Israil hukumetini kuran ve gene Sovyetler Birliği tarafından dcsteklenen Vahudilerle Arab devleilen arasında, tereddi etrniş, muzminleşrniş bLr harb hali surup gidivor. Ordusunu dağıtıp kışlalarını okul vapan kuçuk Kostarika devletinin 10 gun sonra komşusu Mkaragua'mn istilâsma uğradığını da uııuttnıj alım. A»vada Japonva teslim olduktan sonra, Fransa Hindicinî somurgesinde ayaklanan yerlilerle savaşa hıtuşmuştu. Bu savaş eski şiddetini kajbetmişse de gene arasıra çarpışmalar olmaktadır. Hindistan, Haydarâbad Nizamına kar şı pck kısa suren bir savaş açmıştı. Fakat Hindistanın Pakistanla mevcud ihtilâfı, Buyuk Britanya tacına bağlı olan bu iki memleketi birbirine düşraan vaziyete duşünnuştür. Felemenk de, Japon işgalinden kurtulan Holanda Hindistanı adalarında kurulan Endonezya Cumhuriyetile harbe tutuşmuştu. Bu harb bir muddet devam ettikten sonra, sona ermiş iken, pazar akşamı ajanslar, 150,000 kişilik bir Holanda ordusunun Cava ve Sumatra'da baskın şeklinde taamıza başlayarak Endonezya Cumhuriyetinin başkentini ve bir çok başka şehirleri raptettiğinl, Cumhur Başkanı ile Başbakanın ve diğer beş bakanın esir düştüklerini haber verdiler. Böylece Endonezyada harb tekrar başlamış oluyor. Hem de demokrat bir devlet olan Holandamn tecavüzü ile. Bu harbin beklenmiyen bir zamanda patlaması üzerine Birleşmiş Milletler Derneği Güvenlik Konseyi, dun için, acele fevkalâde toplantıya çağınldı. Fakat Konsey uvelerinin nerelerde oldukları bilinmediği icin toplantımn gecikm'i ihtimali de hahis konusudur. Konsey. dun toplanmış olsa da sanki ne vapabilecektir? Daha şimdiden Birleşmış Slilletler Derneğindeki Holanda temsilcileri, Konscvin toplantıya çağırılmasını ivi karılamamışlar ve hâdisenin yalnız Holandavı ilgilendiren mahijette bir dahilî mesele oldugunu ileri sürmusleı dir. Holandanın Washington büyiık elçisi de. Endonezya Cumhuriyetçilerinin tethiş hareketlerine son vermek maksadile Holandanın bir polis hareketi yapmak zorunda kaldığını abylemiş ve ocak ayından itibarcn tat uğradığı tecavüz karsısında O O Parıs 20 (R.) Akdenizde, bu boi Kenneth Royall, Yiınanistan ve Turkicen:n emruyetı ıle ılşılı muh'm siyasi je>i zıyareUen sonra geldıği Italjaaa ve askerî goıuşmeîer yapılmaktadır Amerikan komutanlarile muzakere'.er n ı r yandan Ame ıkan Ordu Bakanı Arkası Sa 3, Sü 5 te Türkiyede Atom Enstitüsü Önümüzdeki yıl Fen FakiiHesinde bir enstitü kurulacak Ankara, 20 (Telefonla> Turkıyede atom mevzuu uzerınde çalışınalar olup olmadığı, bugun Teknık Unıversıte butçesi vesüesüe komısyonda orta\a atılmıştır Fatın Gokmen. bugünku dünyanın başlıca mevzuu olan Arfcast Sa 3 Su 3 te Holandalılar silâh tehdidi altında Endonezyahları kendi harb gayretlerine jardıma mecbur ediyorlar Endonezyalıîar cete harbine hazırlanıyor İngiliz ve Amerikan basını Holandalılars şiddetle takbih ediyor Lahey, 20 (aa ve A P ) Holanda hukumetının Endonezya'da gı "| rıştığı askerî harekât devam etmektedir Holanda Başbakanı bugun şu sözlerı soylemıştır: ,, Karşılaştığımız ıkı şık vardı: Endorezya'yı tamamıle ter^etmek, yahud harekâta gırışmek Harekâta geçmiş bulunuyoruz. Endonezyalılardan muteşekkıl bir hükumet kurmak ve Endonezya bırleşik devletleri statusunü j drürlüğe koymaktan başka bir sıyasî maksad gozetmiyeceğız.» Başbakanın nutkunu samıler locasmdan dinlıyen b r kaç kışı «kahrolsun sömürgecıler > dıye bağırmışlar ve bunlann uçu tevkıf edilmişlerdır. Washmgton'da bulunan Endonez Arkası Sa. 3. Sk. 6 da 9 milyotı kişi okuymp yazma bilmiyor Amerikan Deniz Heyeti Ankarayı ziyaret etti Visamiral Radford ile Senatör Robertson dün tnönü tarafından kabul olundular Ankara 20 (a a ) Visamiral A W. son, malzeme dairesı başkam TümamiRadford'un başkanlığı alünda ve Bir ral Mıles, fennî araştırmalar heyetinleşık Amerika Ayan Meclisi süâhlı den Tuğamiral de Floıez. deniz albayı kuvvetler komitesinden E. V. Robert Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Misafirltrimiz Ankara garından çıkarlarken Millî Eğitim Bakanının dün Mecliste verdiği izahat Btttütı Buîgar münevverleri hapisanelerde çürüyorlar Muhalif Bakan ve milletvekillerinden bir kısmı madenlerde çalıştırılıyor. çobanlık yapan eski nazırlar da var Şehrimize gelen bir Bulgar gazetecisinin ifşaatı Ankara 20 (Telefonla) Mardın mılletvekılı Mehmed Kâmıl Boranın, memleket içinde okuma yazma oğreülmesi için ne gıbı tedbırler alınarak ne gıbı netıceler elde edıldıği hakkındaki sozlu sorusunu, Mılli Eğıtom Bakanı Tahsın Banguoğlu, bugunku Meclis toplanusında cevablandırmıştır. Bakan, 1945 sajımında tesbıt edilen okur yazar mıktarının Istatıstik Genel Mudurluğunce henüz neşredılmemiş olduğunu sdylemiş ve şoyle devam etroiştir: ı Ancak bizim kendi bilgilerimize ve Istatistik Genel mudurlüğünun topAnkara, 20 (Telefonla) Cumhur ladığı malumata gdre bu nisbetı tesis etmek mumkundür. Arzedeceğım ra Başkanı Ismet Inönünün kordiplokamlar kat'î olmamakla beraber kat'i matiğe verdiği ziyafete Müstakıl Demokrat Grupu Umumi Kâtıbi Saffe Arkası Sa. 3, Sü. 2 de tî ıle Ahmed Tahtakılıç ta davet edilmışti. Bu toplantıda D P. adına Meclis Grupu Başkanı Fuad Hulusi Demirelli bulunmuştu. Adnan Menderesle Refik Koraltan, Grupa verdıkleri bir takrirde, Müstakil Demokratların siyasî bir parti olmadığını, içindekilerin, kendılerinden başka kimseyi temsil etmediklerini, Meclis iç tüzüğüne göre ancak partilerin Mecliste müstakil birer şahsiyet sayıldıklarını belirterek, «Sayın Grup Başkanımızm da bu mülâhazalan gözönünde bulundurarak hareket etmes:ni beklerdık.» demışlerdır. Takrir sahiblerine göre «Fuad Hulusi Demirelli, bu ziyafete ıştirak İnönünütt verdiği ziyafetin "D.P.,, Medis Grupunda Amerikadan alınan vapurlar sebeb oldugu hâdise Adalet Bakanı Fuad Sinnen Tamir işlerini kontrol için istenilen personelden bir kısmı, döviz tasarruiu düşüncesile gönderiletniyor 1947 temmuzunun birinci günü, denızcilık bayramında Amerikadan satın alındığı resmen ilân edilrruş olan 6 yolcu vapurunun yılan hikâyesine dönen tamirlerine bir kaç ay evvel başlanmıştı. 15 aralık tarihll Cumhuriyet'te çıkan bir Ankara ha Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Adnan Menderes ile Refik Koraltanm takrirleri Halk ve Millet Partilerinde nasıl karşılandı. Ahmed Tahtakıbç ne diyor? kararını verse bile, evvelâ Müstakil Demokratlar adı ile ortada görülen zümrenin de davet edılmiş olup olmadığını tahkik etmesi veya bu vazıyeti zıyafette gbrünce mazeretini bildirerek ayrılması doğru olurdu.» Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Ege tütün piyasası dün sabah açıldı Bir günde 5,5 •üyon fdlo tutuı satıldı, möstahsil fiatlardan memnun Dr. P. Stefanof adlı meşhur Bulgar gazetecLsi ve muharriri, bir müddettenberi ,siyasî mülteci olarak şehrimizde bıılunmaktsdır. Kendisi, Bulgaristanın bugunku durumu hakkında şvmlan anlatmaktadır. € DeTiir perde haricinde yaşayan bir çok kimseler, Sovyet peyklerinde, bahusus Bulgariîtanda cereyan eden facıayı bılmezler. Bunlar, anayasada ilin eâılen hurriyet ve hskların tahakkuk etüeceğine Bulgaristanda. hâlâ kanunun ve mtızamın mevcudıyetine ve hayatın k^ndi memleketlerindeki gıbi normal olduğuna inanıyorlar. Bız, bunun boyle olmadığını. haMkatIcre dayanarak ısbat edeceğiz: İlân edilen anayasada, Bulgarıstanda matbuat hürriyetı gcjanti altına alınmaktadır. Hdl buki. butun muhalif gazet«er ve mecrcualar kapatılmış, onlaruj sahıbleri ve ABİDİK DAV'ER mudürlerı hapisanelere tıkılmış veya Arkası Sa, 3, Sü. 4 te temerküz kamplanna sörgün edilmi? 1 lerdir. Meselâ, muhalif halkçı «Çiftçi Bayrağı Zemedelsko Zname» gazetesinin Yazı İsleri Mudürü Boris Nikolof 8, tHür Mıllet Svoboden. Narod» gazetesinin mudürü Tsvetan İvanof 5, tsnmmış sıyasî muharrir olan ve «Izgrev> gazetesmın Yazı Işleri Müdürü St. Yançulof 9, Londraya kaçan Çü^i Partisi lideri müteveffa Kosta Todorofun oğlu Luben Todorof 8, ingılizceden bulgarcaya tercumeler yapan muhar rır Yuli Genof 15, Royter Ajansmm Sofya muhabiri B. Fılçef 12, sabık milletvekıli ve Mılli Tiyatronun sabık mudürü ve Bulgar Edıbleri Cemiyetinın Başkam Trıfun Kunef 3 ve Sosyal Partisinın liderı ve sabık nazır Kristü Pastuhof da 3 yıl ağır hapse mahkum edılmişlerdır. Sabık İstanbul Konsolosu Lazar Porovskı de surgun edıldiği Kutsıyan köI mur madenlerinde halen kömur kazSürgün edilen esW Başbakanlardan [maktadır. Kendisi, aynı zamanda eski Nikola Muşanov Arkası Sa. 4, Sü. S da İranda müthiş bir kıs 200 kişi öldii, 20 bin kişi evsiz kaldı, zarar 11 milyon lira Tahran 20 (a a.) (Uruted Press) Baçmda yayınlanan haberlere gore Isfahan bolgesinde buyuk bir kar ftrtınası hükum sürmcktedır. Tıpide 200 kışı kaybolmuştur 20 000 kısı evsiz vazıyettedır. Maddî zarar 11 milyon liradan fazla tahmin Egede müstahsil edilmsktedır NewYork'ta 1 buçuk metre kar var İzmır, 20 (Telefonla) Ege tütun NewYork, 20 C R ) Şıddetli kar piyasası, bu sabah açılmıştır En hafırtmaları şehırde seyrüseferi sekteye raretli satışlar, Akhısarda, en nazlı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da davranan müstahsil bölgesı Muğla, malını satarken Mılâs olmuştur. Akhısarda 240330 kuruştan 2.5 milyon kıloya yakın. tutün satılmıştır. Fıatlar, Ödemişte, Arka$\ Sa. 3, Sü. 6 da j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog