Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

1949 MODEL YILDIZLAR TAKYİMİ ÇIKTI. FiatJ 125 kuruştur. Çıkaran: MODEL KİTABEVİ Beyazıd Yeniçeri Cad. No. 113 İstanbul Toptan Bayü: İbrahim Erben, Yenipostane Caddesî, umhuriyet J 25 ınci yıl Sayı: 8748 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Vaa Işlerl: 24299. Matbaa: 24290 İNŞAATI OLANLARA KURİŞ cmızı SiparişL Her cins demir üıtiyac haarhklar yapmışür, süratle teslim ve zevfc KlhÛŞ T. A. Ş. Galata »Knenşciler, Şarap iskelesi, K a r d l | B f » . No. 50/1 50/2. Telefon^4ZT16 Depo: 42621. KURUCUSU: YUNUS NADÎ Pazartesi 20 Aralık 1948 Bulgar Komünist Partisinin kongresinde Türk komünistlerinin faaliyette olduğunu büdiren bir teîgraf okundu Nereden ve khnler taraffından verildiği açıklanmıyan telgrafta şöyle deniliyor: "Hükumetin baskısına rağmen Türk Tiirk komünist partisi Kiralar hakkında kat'î karar verilmek üzere adına gekilen tegrafl Mesken olarak kullamlmıyan gayrimenkullerin kiralarına yeniden zam yapılması C. H. P. Neclis Grupuna tavsiye edildi tahliye davalarmın azamî iki ay içinde karara bağlanmas nı istiyor Ankara 19 (Telefonla) Millî korunma kanununun kiralara dair m«ddelerinde yapılması duşünülen değişikıkler hakkında C f l P . Meclis grupunun önumuzdeki toplantısında kesin bir karara vanlacağı anlaşüıyor. Bu mev7uun uzun ve hararetli muzakerelere ve tarüşmalara yol açacağı şüphesiz sayılmaktadır. Hukumetin şimdıkı halde kiTalara dokunmağa pek ıstekli olmadığ> sezilmekle beraber grupta alınacak karaılar daıresinde icab eden tasarılaı; ha?ulıyacağı tabıidır. Hasan Fehmı Ataç, Şefik Togay ve ! arkfdaşları tarafından verılmış olan takTİr uzeıine kurulan grjp komisyonu bılındığı gibi mesken olarak kullanılmıyan gayTimenJîullerin kıralarına ev .J Kurulan komisyon, sulh mahkemelerinde konünistleri faaliyetlerine devaaı etaektedirler» Sofya radyosunun bıldirdığine göre, cumartesi günündenberi Sofya mıllî tıyatrosu salonunda devam etmekte olan Bulgar Komünist Partisi beşinci büyük kongresının dünkü celsesinde «Türkiye Komünist Partisi merkez heyeti» nden gelen bır tebrik telgrafı okunmugtur. Radyo, kongreye başkanlık eden Dımıtrof un bu telgrafı Tıtso Çermokonof adında bır üyeye verdığinı ve metnin o üye tarafından okunduğunu ılâve etmıştir. Radyoya gore bu telgrafın metni şudur: Asılsız haberler Başbakanlığın neşrettiği teblig Cumhur Başkanının bir beyanname yaymbyacağına ve Hasan Sakaya istifa teklif ettiğine dair haberler yalanlandı Ankara 19 (Telefonla) Cumhur Başkanı İsmet Inönünun yakında 12 tem muz beyannamesini andırır bir beyanrsme daha neşredeceği yolunda bir haber çıkarılmıssa da hiç bır asla dayanmadığı anlaşıbnıştır. Şu gimlerde Devlet Reısınin boyle bır teşebbüsünü gerekürecek bır vesilenin bulunmadığı oazj çevrelerde ıleri süruluyor. Bu haber dolayısile gbruştüğuın D P . lideri Celâl Bayar da bana, bu hususta hiç bir malumatı olmadığını beyaa etti. Haber bu gece Başbakanlık vasıtasile res« mî şekilde yalanlanmıştır. Başbakan Hasan Sakanın Çankaya Arkası Sa. 3, Sü. 3 te «Turk ırtica hükumetinin ve murtecı Turk basınınm bütun baskı ve irleşik Amerika DevleÜcri tezvıratına rağmen Turk komunistOrdu Bakanı Mr. Kenneth lerı faaliyetlerine devam etmektedırler. En yakın komşumuz olduğunu Ro\all beraberinde Bakanlık Sa 3, Su 3 te Arkası Sa. 3, S u . 1de Dimitrof musteşarı ve genelkurmay ikinci baskanı ile diğer bazı Amerikan ordusu erkanı olduğu halde, cuma gunundenberi memleketimizin raisafiridir. Sajm Bakan, Ankarada \e Istanbuldaki basın konferanslarında bevanatta bulunurken memleketimize japbğı liyarctin ki pek kısa ve süratli olduğu için buna yıldırun ziyaret demek munasib olnr sebeb ve maksadlarını şoyle izata etmiştir: « Evvelâ askerî müesseseleıi teftiş ve ondan sonra Turkiyenin askeri du \ ruınunu görmek, Turkiyeye yapüacak j yardımda ne gibı değişıklikler yapılıp | yapılmaması gerektığini anlamak. Ev j velce de sbylediğım gibi bu husustakı intıbaımız çok müsbet vaziyettedir. Amerikaya dönduğumuz zaman baa teklıflerde bulunacağız. Bu tekliflerımızın neler olacağını sızlere açıklamakta kenCımi serbest göremiyorum,> Bakan, bu ziyaretin çok kısa olmastnisbeti mantıka mantıka tesbit eddecekna rağmen. Ankarada temas ettiği mülür. îi ve askeri rüesanın samimiyeti, açık Diğer taraftan Sağlık Bakanlığınca 3 tdzlülıiğü ve açık kalbliliği, ajni zamanyılda tatbık edılmek uzere bir veıem «'a büyük kavrayışları. kendi uzerlerinmucadele programı da hazırlanmıştır. (te derin intıbalar uvandırdığını sbjleSağlık Bakanı bu mevzudaki göruşme«tikten sonra, şöyle diyor: mizde bana şunları soyledı: • Mılletiniz azünli ve cesurdur As« Bulduğumuz açık veremlileri evınkerî kudreünız her gün artmaktadır den ve cemiyetten tecrid ederek yatırıp Askerlerir.izin gbrunüşu her bakımdan tedavı altına almayı düşunduk. Bunun mükemmel savaşçılar olduklarını gösteıçin ilk ağızda hiç olmazsa 4000 yâtağa rıyor. Turkiyede daha uzun müddet ihtiyacımıı vardır. Bu 4000 yatağı uç bulunan General Mac. Brıde de hakıkasene zarfmda mevcud hastanelere ek Kocaeli milletvekili: «Memleten bövlt olduklarına bizi temin etti. \erem paviyonları, bazı yerlerde de ve«Turkiye. Ortaşark bolgesınde. hiç lem hastaneleri açmak suretıle tertib keti idare, onlann başarabileşuphesiz biıyuk ölçüde. en kuvvetli asledık Bu tesisler hastalığın fiddet deceği bir iş değildir» diyor l:«rî dsvlettir Sov>et M^rnleketleri Birrece^ine g'ore sıraya konulmuştur Bulıjnvn bugün temsıl etmekte olduğu te* Izmıt 19 (Telefonla) Halk Partisi n.m ı?in 1949 da 12 mılyon. 1950 ce 6 cavÜ7 hkrme karsı koynakta tam mamıljon, 1951 de 3,5 mılyon harcanacak merkez bucak kongresi bugun yapüdı. hasile azimlı ve kararlı vaziyette oldutır. 1949 da Erzurum, Rıze, Trabzon, Kongrede Halk Paıtısi mufettişı Sadi gjnuz belbdır. Ordu. Kastamonü. Zonguldak. Edirne, Irmakla Kocaeli mılletvekıUeri de bu«Amerıka, Truman doktrininin tatbiKenıali Bayizit Bursa. Balıkesir, Kayseri ve Malatyada lundular. Çok taıtışmalı olan kongrade katını devam ettırmek hususunda ve Ankara. 19 (Telefonla) Önumüzde hastsne ve dispanserler kurulacak. 1950 muhahi partüere hucumlar yapıldı. Bu Türkıyeye bu bakımdan yardımı idame ki yıl ılk defa olmak uzere memleke de Sıvas. Samsun. Giresun, Çanakkale. arada kongre reisliğine seçüen Kocaeli idn. en samimî arzuya sahibdır > Sayın mîsafîrimİ7İn beyanatını mem timızde umumî bir verem taraması j apı Denizli, Seyhan ve Diyarbakırda, 1951 mıiletvekilı Sedad Tek soz aldı. Celâl Üniversitelılerimizin en sa de de Elâzığ, Konya, Bolu, Aydm ve Bayarın son Adapazan ve Hendekte nunlukla karsılamamak kabil değildir. la^aktır. yapüğı konuşmalara cevab verdı ve uValnız sözlerinin bir noktasında galibs lâhiyetli profesö'rlerinden mürekkeb ta Tekirdağda tesisler yapılacaktır. zun bır konuşma yaparak dedi ki: Taramalar bir tercüme yanlışı var ki o da «askerî rama heyeti seyyar röntgen cıhazlan da « Memleketin kuruluşundanberi simüesseseleri teftiş» ibaresindeki «tef götıirecek, bu suretle hem radyoğrafik, Bu sıra, hangi taramaya istinaden tis> srizüdür. Bunun «teftiş» değil, «tet hem de bakteriyolojik muayeneler ya tesbit edilmiftir? Arkası Sa. 3. Sü. 6 da kikm olduğunu saruyoruz. Çünkü Türk pılarak veremin Türkiyedeki jayılma Arkası Sa. 3 Sü. 2 de nskerî müesseselerini yabancı bir Bakan bir dost veya müttefik devletin Bakanı dahi olsa teftiş edemez; sadece tetkik eder. Askerî müesseselerimizi valnız bizim devlet adamlarunızdan milli savunmamızla ilgili ve mesul olanlarla GenelkurmayunızTn erkânı ve ordu komutanlarıtnız teftiş edebilirler. Onun içindir ki Amerikan Bakanının sö* zimde bir tercüme hatası olduğunu sa» Eminönü İlçe Kongresinde nıyoruz. Bu noktaya böylece isaret ethâdiseler oldu, İlçe Başkanı tikten sonra asıl mevzuumuza geliyoruzbayıldı, bir kısım ü>eler ajn Amerikan Ordu Bakanı ilc beraberin>erde toplandılar dcki zatların. bu kısa rijaretlerinde, vardıkları kanaat: Demokrat Partı Emınonu ilçe kon•Turkije. Ortaşark bölgesinde hiç I gresi dün saat 14 te D. P. il bınasında «şüphesiz, büyük ölçüde en kuvvetli yapıbnıştır. Kongre uyeleri arasında «askeri devletttr. Sovyetler Birliğinin evvelden çıkan ihtdâf yuzunden. ilçe «bugün temsil etmekte olduğu tecavüz kongresi ikiye ayrılmıştır. II bmasımn «Kkrine karsı koymakta tam manasile ust katuıda yapılan kongrede Parti «azimli ve kararlı vaziyette olduğunuz içindeki muhaliflerden Sedad Kumbabellidir.. Sözlerile bizzat Mr. Kenneth Royall Arkası Sa. 3, Sü. 7 de tarahndan ifade edilmiştir. Bu hakikati Amerikan Ordu Bakanının başkanhğındaki heyetin de anlamış ve kabul etmiş olmasından memnunluk ve iftihar dujuyoruz. Türkiye. Ortaşarkta en kuvvetli ve en güvenilecek askeri devlcttir. Hattâ bu.çünkü vaziyette yalnız Ortsşarkta değil. Avrupa karasında da. Izmir 19 (Telefonla) Külturparkeyni vaziyette hulunmaktadır. Çünkü takı sergi sarayınm Şehir Tıyatrosu Turkiyede. kuvvetini halktan almakta Htıhaz edilmış olan kısmından bu gece olan bütün siyasî partiler, Sovyet Rustemsil bittikten 20 dakika sonra ve sahyanın bir tecavüzüne miUetimizin bütün nenin arkasından yangın çıkmı;, tiy?tgücü ve bütün kudretile mukavemet etronun en büjTik kısmı yanmıştır. Madmesi, böylece hem kendi istiklâlini ve dî zarar hayli büyuktur Sergi saravfvatanuu, hem de bütün medeniyet diinnm diğer kısımları yangından masun futulabilmiştır. yasını, Kızıl istilâ tehlikesine karşı koTıyatronun eşyası ve koltuklan an> «VtdL.Vckili.H«luk Nihad Fepeyi, dünkü toplanüyı takib ediyor ABİDİN DAVER Arkas% Sa. 3, Sü. 4 te ~v' • Yazısı dördüncü sahifemizde • cak kısmen kurtanlabAlmiştir. Caye, Tiirkiyeyi azamî derecede kuvvetlendirmek olmalıdır Taramayı Ünivcrsitenin en salâhiyetli profesörlerinden mürekkeb bir heyet seyyar röntgen cihazlarile yapacak Sağlık Bakanının verdiği izahat Yurdda umumı bir oır verem Amerihan deniz taraması yapılacak heyeti dün getdi Anüral Radford Yesilköy hava meydanında karşılanırken C.H.P.liJerin muhaliflere İzmitteki kongre tartışmah oldu Visamiral Radford, Türkiyeye yardımın arttırılması için raporlar hazırlandığmı söyledi Amerikan askerî hejetlerinin üçüncusu, dun saat 13,30 da, Visamiral Arthur W. Radford'un başkanlığında hususî bır askerî uçakla şehrımiıe gelmışür. Visamiral Rodfard'a Birleşık Amerika Ayan Meclisının Sılâhlı Kuvevtler Kcmitesinden E. V. Robertson. Birleşık Ettdoneıyada harb tekrar başladı Amerıka bahriyesinin Malzeme Başkanı Visamiral A. C. Mıles, havacılık araştırmalarile meşgul olan Tumamiral Luis Deflorez ve deniz harekâü başkanlığmın benzin eksperi albay Thomas J. Kelley refakat etmektedir. Amerika bahriyesinin ikinci en bü Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Holandahlar, anî bir hücumla başkenti zaptettiler, Cumhur Başkanı esir düştü Işleri Beden Terbiyesi bütçesi komisyonda görtiştildti Dünkü toplantı tartışmah oldu, teşkilâta şiddetli hucumlar yapıldı Ankara 19 (Telefonla) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi bugün komisyonda uzun müzakere ve münakaşalara sebeb olmuştur. Bütçenin raportörü Nakı Cevad Akkerman iki saate yakın izahat vererek Umum Müdürlüğün lüzumu üzerinde durmuş, bu Umum Müdürlüğün ilgasmı şimdi isteyenler arasında bu kanunu teklıf için gerekçe hazırlayanlar bulunduğunu da açıklamıştır. Bir çok hatıbler, bu teşkilâta lüzum olmadığmı ileri sürmü§ler, bu arada Adnan Adıvar da ayni noktaı nazarı müdafaa etmiş ve bil Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Dr. Sokarao Londra, 19 ( B 3 C ) Holanda hükumeti, Endonezyalı cumhuriyetoilerin, 1948 senesinin ocak ayında imzal^mi» olan mutareke\i ihlâl etmiş olduklannı ileri surerek Uzakdoğudaki askerî kuvvetlerme yeniden savaş eaırini vermiştir. 150.000 Holandalınm Cava ve Sumatra adalaruıda birden hare Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Yurd talebeleri dün bir toplantı yaptılar Toplatıtıda yurdların idare ve idarecilerinden acı acı derd yanıldı Demokratlarm gurultulu kongresi Fener, Avusturyahlarla dün 1 1 berabere kaldı İzmir Şehir Tiyatrosu yandı Dün çamurlu ve kaygan bir sahada yapılan Fenerbahçe Avusturya maçı zevksiz oldu ve 11 bcraberlikle neticev lendi. Resımde Fener kalecisi Erdalm bir Avusturya ,hücumunu durduruşu gdrülmektedir. (Maça aid tateüât 4 üncü saHfemirdedhO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog