Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

H N ERKSON K A D I N E R K E K CİNSİYET HAYATI Okurların tenasul ve cmsıyet konularını daha genış bır daşunce, daha açık ve aydınlık bır gozle gorebılmelerı içın mıimkün olan her fırsattan ve vesıleden faydalanmayı esas rutan bır eser 400 Krş. 3 cıldlık takımı cıldlı 12 Lra İNKİLÂP KİTABEVİ 25 ıncı yıl Sayı: 8730 umhuri Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu îstanbul No. 248 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Vaa Islen: 24299 Matbaa: 24290 ^** \İ8İâmîyetin gelistirdigi SAVVUF .un tarih boyunca geçirgelışmeler ve yetiştirdigi şahsiyetler (250 kuruş) KURUCUSUrYUNUS NADÎ RIZA DOGRUL KİTABEVİ Perşembe 2 Aralık 1943 A H M E T H A L İ T ob şilepi bütün ocak yerine mürettebatile battı mart ayında başlayacak Facia Kefiken adası önlerinde vukubuldu, 21 Bugünkü durum, bütçenin esaslı şekilde tetkikine imkân bırakmıyor Bütçe KomisyentL, dön aasraf bâtçelerinin müzakeresine başladı, Tâli Komisyonun birçok teklifleriniıt reddi özerine bir kısım iyeler: "Bu raporu komisyona iade edelim,, dediler kişilik mürettebattan hicbirisinin maatesef kurtulamamış olmasından korkuluyor Çabalama utçe Komisyonundaki tartısmalara dikkat ediyor musunuz? Eski yıllara kıyasla aldukça heyecanh bir gayret fötm çarpıjor. Eksik olmasuılar, muhalifler de, mmahklar da elden geleni esirgemiyorlar. Santimine vanncaya kadar masrafları kısmak, dişindetı tımağmdan arttırarak milletin bdediği vergiji ancak yerine harcamak uğruna didinen millet\ ekilleri görüyoruz. Fakat, butun h i nhetlere rağmen, bütçc komışmalaruıa hukmcdcn bir derbederlik ha\asını da gormemezlıkten gelemejiz. Falan dairenin luzıımsuzluğunu, falan memurlara fuzuli maaş verildığini, falan inşaatın ; ersiz olduğunu iddıa eden sayın milletvekillerimiz, korkanz ki neticede boşuna yorulacaklardır. Butçe, her şejden önce bir politikanın ifadesidır. Hukumet. kendi partisinin prensiplerine dajanarak, bir yıl içinde güdeceği yolu en ince teferruahna kadar çizer. Butçe tartışmalan da işte bu politikanın umumi çizgileri üzerinde >apılır. Hangi daIrelere aynlan bdeneğin luzumsuz olduğu, hangi memurlann L cedveline ahnması gerektiği, hangi inşaatın durdurulacağı ancak bu gibi uzun nefesli politika çarpışmalan sonunda ortaya çıkabilir. Yoksa hic bir esaslı «luşünceye dajanmıjan bugunku tenkidler, ne kadar iyi niyetli olsalar da, kısır kalmaya mahkumdurlar. Üç yıllık demokrasimiz jazık ki bu bakımdan da şimdive kadar ileri bir ?dım atamadı. Bütçenin hazırlanışında olduğu kadar tenkidinde de cn hasit bir sijasî programdan eser joklur. Hukumet ne japmak istedığmden habersizdir. Tenkidciler de, tenkid etmış ohnak ihthacile hareket eder gdrunüyorlaT Şimdilik ağızlaruıdan duşmijen bir kelime. tasarruftur. içinde jasadığımız şartlara gore tasarruf. guzel \e halkın hoşuııa gidecek bir soz. Fakat ne icin. naMI ve ne kadar tasarruf edcbıleceğimizi gdsteremediğimiz muddetçe bu sadece bir propaganda gajreti olarak kalmaja mahkumdur Her iki partinüı temsilcilerinden nıejdana gelen lâliğ komisyon, uzun incelemelerden 6onra nihajet geçen gun biıtçe tasarısuıda elli miljonluk bir kısıntı >apılabileceğini açıkladı. Elli mihon, bir buçuk miljarlık bir bütçenin janında devede kulaktır. Bu kadar kucu!> bir fark, bağımsız bir muhalefeti izah etmeğe yetmez Hukumet, kısıntı tekliflerini ister kabul etsiıı, ister etmesin yeni butce tasansı uzerindeki konusmalar bize partilerimi7İn gidişi hakkmda hiç bir fikir vermîjor. Evet vermijor, cılnku dediğimiz gibi ortada zaten fikir nanıına bir şey joktur Klâsik bir sosjalist partisine ihti>acuruzdan bahsederken bu gibi boşluklan da ancak bu yolla doldurabileceğimizi sbylemek isteriz. Dünyada benzerlerine rastlanan, hedefi ve programı belb" bir parti şimdi MecHste yer almış bulunsajdı, butçe konuşmalan da bu kadar kısır ve tat«ız bir hava içinde geçmezdi. Çunku o zaman öteki partiler de hazırhklı ohnak lüzumunu duyar. bnune gelen milletvekili gelişigüzel tasarruf teklifleri üzerinde cene calacak jerde, takım halinde plân ve program tartışmalan yapılırdı. Memlekette verem âfetinden acı acı şikâjet edıliyor. Paramızın sahnalma gucunu kaybettiği ortada. Endıistrimizi, ziraatimizi. tiearetimizi geliştirmek zorunda>ız. Kalüiye işçi yetiştirmek, memurlaıı korumak, şahsî teşebbuse imkân vermek, şu koskoca burokrasi makinesini devam ettirmek gibi birbirine zıd meseleler hep Sakanın omuzlarına yüklü. Bu vazivette zavalh ne yapsın? Komür cu\alma su doldurur gibi hazırladığı bir butce tasansı ile her yıl karşımıza gelijor Bız de «olNADİR NAD1 • Ark&st Sa. 3, Su. 4 te Gemi, Zonguldaktan kömür getiriyordu, müthiş fırtınaya tutulunca Kefkene »ığınmak istedi, fakat kayalara düşerek paramparça oldu Jandarmalar şilepin parçalannuş direklerini, kaptan kbşkünü ve sandaluu buldular, mürettebattan hiç birinin cesedine dahi henüz tesadüf edilemedi, gemide kaptanm hemşiresinin dahi bulundnğa anlaşılıyor Turk Şılepçılık Lımıted Şırketına aıd Sınob şilepi, evvelki gece saat 1713 arasmda, Karadenızde Kefken Ankara 1 (Telefanla) Butçe yıİJtın ocak ayından değıl bundan boy'le marttajı başlaması umumıjetle uyIgun gorulmektedır Son yıllardakı duBuviik Mıllet Mecbsı kasım ( rumlar, ayında toplandığına gore bütçenin 'esaslı şekilde tetkıkıre vakıt kalmadıIfını ortaya koymuş. nıtekım bu >ıl ,bu yuzden bır aylık muvakkat butçe t zaruretı hasıl olmutur Butçe komısyonu çalışmalarının, ancak ocak ayının 10 una doğru bıtebıleceğı gorulujor Bazı mıiletvekıllen de, Meclı"ın kasımda değıl, ekırrde toplanma=ıle bu ışm hallolun»bıleceğinı ileri surmektedırler Ancak bu takdırde Anayasanm buna daır hükmünün değıştırihnesı gerekecekür Umuml te1 mayul, daha zıyade msrt avın'n malî Arkasr Sa 3, Su 2 d% Berlinde yapılan hükumet darbesi! Batılı devletler bermutad Sovyet Rusyayı protesto ettiler Amerikan Dış Işleri Bakanlığı, Ruslant» giriştikleri bu hareketi yeni bir tehdid telâkki ediyor Paru 1 ( B B C F A P ) Guvenlık konseyı başkanı sıfatıle vazıfesı dun son bulan Arjantın delegesı Dr Bramuglıa, Berlın ıhtılâfını hal ıçm ugraşan tarafsız devlctlcrın faa!ıye*lerıne devam etmelerını ı^temlştır Dr Bramuglıa tara»mdan ne^rolunan tcbLg şu rnerkezdedır • 1 Gu\enlık konsevı azasmdan alü bıtaraf memleket lArjantın, Belcıka. Cm, Kanada Kolombıya Surıve) Berlinde dort ı^gal de\letının kontrolu altında bır tek paıanın tedavul etmesı hususunda anlaşna temını ıçın arabulıra tesebsuslerme araîık ayı içinde de devam eoeceklerdır 2 Bırle=mıs Mıllet'er genel sekreterı Trjf. e Lıe altı devletten murekkeb bu hevete bır malıye veya ıküsad muşaMri tayın edecktır, Arkası Sa 3 Su 3 te Peci fekilde parçalanıp, butun mürettebatile beraber batan Sinob şilepi Maliye Bakamnııt lüks vergisine dak izahatı Şevket Adalan, vergi listesini müdafaa ederek havayici zaruriye maddelerinden yalnız pahab olan cinslerin vergiye tâbi tutulacagmı bildiriyor Facia gahnesinin haritası adası onlerınde bütun murettebatil» bırlıkte sulara gomulmuştur. Kaıa nasıl oldu? Edındığımız bılgıye gore, bu mü.» Amenka Haricije Müsteşarı Lovett Yurdda karakış şiddetini gittikce arttırmağa başladı Zonguldak Divrik yolu üzerinde karın kalınlığı 25 metreyi buldu Ankara 1 (a a ) Haber aldığmızs Samsun Yollar mudurluğü, bu sabahta» goıe, Samsun Sıvas kara 50lu yagan ıtibaren yolun açılması ıçın buyuk olkarla kapanmıştır. Munakalenin derhal çude çalhışmalara başlamıştır, başlamasmı temın ıçın Bavındırlık BaDığer taraftan Zonguldak Divrik kanlıgınca alâkalılara emır verılmış \e £ Arkası Sa 4, Sü 6 da. Ramanda ârızaya uğravan 11 nnmaralı kuyu lıyerek $u cevabı almıştırArkara 1 ( a a ) Lu,vs vergısı ta=arısırın basına < Gerek luks \erguı ta/erılmesi uzeıne bır kaç sarısı, gerekse 12 ekım 1948 ;undenben bazı gazetelerde tarıhınde Istanbulda yaptı;ıkan yazılarda bu tasarının ğun demeç mejdanda olduğuna gore luks vergisı koMalıye Bakanı Şevket Adanusunda o beyanatımda soylan tarafından ev\elce Istanledıklerımın tasarı munderıoulda basına vaptığı demeç( catı de mukavesesi mumkunekı açıklamalarıle taban tadur bana zıd bır goru'un mah,ulu bulunduğu yo'unda baSozu edılen demeçte luks n mutalealara ve bu mutavergısının çumul ve sahasıleaları ıspat maksadıle ılen nı şu sozlerle behrtmıştım urulen bazı mısallere ra^Batan geminin süvarisi Ali Dolan Luksun nazarî \e umumî oanmaktadır larak tarıfı yapılamaz. Bılın essıf hâdıse, şu şekilde olmuştur: Bu neşrıyat dolayısıle Aoığı gıbı luks mefhumu zaSalı gunu sabahı saat 10 da ma» radolu ajansının bır muharnri man ve mekâna gore değışır. Maamafih den komuru yukıle Zonguldaktaa Mah\e Bakanı Şevket Adalan ıle go 'uks maddeleri mevzuuna alacak bır hareket eden Sınob şilepi, normal roj ruşmu? ve bu konuda bazı noktaların vergı yapıhrken daha zıyade realıst o Arkası Sa. 4, Su 1 de aydmlatılmasmı kendismden rıca ey Arkast Sa. 4. StL 1 de "Hitler'le hesablaşma „ Gelip geçmiş bıitün Alman iktısadçılarının en büyüğü olan ve Nazi Almanyasının şa'şaalı günlerinde Reishs Bank'ı idare etmiş bulunan eski Reich İktisad Bakanı Hıtler'in iktidara nasıl geldiğini, korkunc cina\etlerini nasıl hazırladığını ve bunları nasıl işlediğini salâhiyetli kalemile hikâye ediyor Dr. Schacht Nazi Almanyasımıt içyüziinü anlatıyor sonduruıtı S numaralı kuyu, ham petrol kuyacak depo bulurunadığından istirahate çekilmiş. 9 numaralı kuyunun günlıik verimi 65 70 ton olduğu halde tulumbası 30 ton emebilij ormuş. 11 numaralı kuvudaki ânzanın izalesi için hâlâ çalışılnor iktisad Kongresinin Sis Dağıldı Ramanda doğurduğu ihtilâflar |: İstanbul Tüccar Dernegi, Türkiye İktisad Kongresi Tertib Heyetinden çekildi îst£nb\ıl Tdccar Derneği, dün verdiğı lanti saatlerinde, Bolge Sanayi Bırlığinbir iararla Turkiye îktısad kongresi de toplanü halinde bulunuyordu Bır tertib komıtesınden çekılmişür Buna ıkılığe mahal vememek maksadıle konsebeb, kongrenin zabıtlarını tanzim içın ArJcast Sa 4, Su. 6 âa 30 kasım salı giınü Liman lokantasında yapılan toplanttda, Tüccar Derneği temsil edılmeden bazı kararlara varılmış olmasıdır Dernek başkanı Izzet Akosman, Kâzım Taşken^e gonderdıği uzun bır rrektubda bu çekılışın sebeblerini anlatmaktadır Mektubdan anlaşıldığına ffore, baskanlık dıvanı ile tertib komitesi, L'man lokantasmda yapılan top Sizi aşkın füsunlu ufuklannda dolaştıracak olan bu romanda ıztırabı da en son haddine ulaşmış bulacaksınız Nakleden: H. Varoğlu Bir kaç güne kadar başhyornz Kamp şefleri, malumat sızdırmamak için büyiik gayrel sarfediyorlar İstanbul Atinaya 2 1 mağlub Yakında Dr Cumhuriyet siitunlarında Schacht nazi Almorcyost bır nntuk soy'erken Raman (Hus ısî) 1948 senesınde Turkiyenrn halledılemıyen tek bılmecesı gahba, Ranr.^n âağmm esrarıdır Petrol \ar m ı ' Çı^nor rau' Az mı, çok mu 7 I«te bu ıshfhamlar efkârı umumıve taraf'ndan hâ â çozulmu^ değıldır Batman îstaaj onunda trenden ındığım zaman bınncı ıstıthamı çozer gıbı oldum" Burnuma petrol kokusu geldı Istasvondan Aı yuz metre oteye kadar yuruyunce. gordugum manzara karşısında hayretler içinde kaldım 7 ay e%rvelki gelışımde bır çol halinde uzanan arazıyı ırıh ufakh e\ler, bacalarmdan ofkelı ofkelı duman savuran makıneler kanlamıştı Bun arı seyrettıS'TI sırada plâkasında «Kaman» \azih bır jeepın bana doğru eeldıgım goıdum Arkast Sa. 4, Sü. 3 de D. P. niıt açacagı bir dava Diyarbakırın Hani bucağı Demokratlan, isyan hazırlamakla itham edilmişler Ankara 1 (Telefonla) Demoklat Partı çevrelerıne gelen malumata gore Diyarbakırın Hanı bucağınDun yarısı bıle dolmayan Inonu stadyomunda İstanbul Atına temsıli dakı Demokratlar tarafından, Partı macı yapılmış, bızım takunımız Derbad bır oyun oynamış ve neticede 2 1 nın hajsıyetını kırıcı ısnadlârda bu mağlub olmuştur Maç *afsı!âtını 2 ncı sahıfemızde bulacaksınız. Resım, dünkıi Arkası Sa. 3. Sü. 6 da maçta Atina takımı kalecisınin bır kurtansuu gösteriyor. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog