Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

tfİTAMİNLERİ KATILMIŞ Vcgâne kuv%«1 Bı, C, D, GIDASI Yltât .J 25 inci yıf Sayı: 8747 u m h uri TeTgraf ve mektub adresi: Cumhunyet, İstanbui Posta kutusu îstanbul Ko. 248 Telefonlar: UmumJ SantraJ Numarası: 24298. Xaa I§leri: 24299. Matbaa: 24290 İÇKİSIZ SA Z Her Fpcar saat 14 ten 18 e kadar KURUCUSU: YUNUS NADî Kıraafhanesinde Kanunî Abmed Yatman • v e udl Yorgo'nun iştiraklerüe tanınmış ses ve saz sanatkârlarından müteşekkil FASIL SAZ heyeti ile birlikte BORSA Pazar 19 Aralık 1948 I • Saiiye Aylâ'yı dinliyebilirsîniz V Btrind Fa.KarcağarHdnci Fa.Acemaşiran , Amerikan Ordu Bakanı ve arkadaşları evvettd gfin Ankanda İnöntt tarafından kabul edildikleri esnada Şehrimize gelen Amerika Ordu Bakanının demeci Türkiyeyi ziyaret sebebinin, askerî durumumuzu görmek ve yardımda ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini anlamak olduğunu söyliyen Kenneth Royall: «Amerikaya döndüğümüz zaman bazı tekliflerde bulunacağız» dedi Daha simdiden radyonun cetvellerden çıkarılması derpiş ediliyor Kazanç vergisini gorüşmekte olan komisyon, biriıtd sınıf mükellefleri 7 kısna ayıran maddede bazı değişiklikler yaptı Ankara, 18 (Telefonla) Lüks vergisi kanun tasansı üzerinde Meclis Komisyonunda esaslı değişikliklerin yapılacağı anlaşıhyor. Tasarınm, Meclise hayli sevimslz bir çehre ile sevkedildiği kanaati, hemen hemen umumî idi. Naylon çoraplardan karabibere kadar birçok zarurî ihtıyaç maddelerinin lüks ve konfor eşyası arasında sayılması ve en basit sofra ve mutfak takımlarınrn dahi (tahta kaşıklar ve üzeri krome tenekeler hariç) listelere alınması, bir hayli söylentilere yol açmışü. Şimdi hükumet çevrelerinin de, tasarıya bağlı cet\'ellerde tadiller yapılmaa lüzumunu duyduklan sezüiyor. Nitekirn daha simdiden radyonun cetvellerden çıkarılması derpiş edilmiştir. Diğer taraftan tasannın şimdiki şekline göre bazı mükerrer vergilerin alınması da gerekmektedir. Meselâ Naylon çoraplar ithal edüirse bir defa lüks vergiai verilecektir. Buna mukabil yerli olarak imal edilirse heıa Naylon ipliğinin ithali sırasında, hem de imal edilmiş çorap üzerinden, yani iki kath vergi ödenecektir. Yerli Arkasi. Sa. 3, Sü. 7 de vergısı deOişiklikler yapılacak "Sovyettecavüzfikrinekarşıkoymakta tam manasiyle azimli olduğunuz bellı,,ı Bir imkânın heyecanı Celâl Bayar Ankaraya gitti Milli Eğilim büiçesinjn miizakeresi dün bitti Dünkü toplantıda barice gönderilen talebeler meselesi münakaşa edildi Suriye hududunda yakalanan kaçak çakmaklar ürnberg Mahkemesi Başsavcılarından William CaAnkara, 18 (Telefonla) tırdikten sonra ve ihtisas teming, matbaada beni gorMüli Eğitim Bakanhğının mini maksadıle gonderilmesi D.P. Genel Başkanı Hendekteraeje geldi. Hukukçu olduğu kabutçe tekhfi uzerir.de Mecbelırtilmiştir Eğitim Bakaki konuşmasmda Partisinin dar, dıinya meselelerine de yaîvinUs Butçe Komlsjonunda uç nından başka Bayuıdırlüc, Çalışrea, Maliye ve Tanm dan ilgi gosteren derin kultürlü köylüye dair göriişünü anlattı gündenberi devam eden muj zakereler. bugun sona ermişBakanlan ile Adalet ve Ekosayın Savcı ile uzunboylu konuştuk. J kir. Bugonkiı komışmalar nomi Bakanlıklan temsilci»«Ue«*Bgi Tdyaret edert Abnanyadski vazifesi, önbmüzdeki leri ve BasınYaym Umum ve bu ılçelerdeki Demokrat Parü kon arasında. bilhassa muhtelif ay sona eriyornruş. Nürnberg'de Müdur Vekıli, kendi Bakangrelermde bulunan Celâl Bayar. dün Bakanlıklar nam ve hesabıbulunduğu muddetçe yalnız harb na dışarıya göndenlmekte lık ve dairelerine taaLuk sabah Hendekten ayulmış Adapazan suçluları ile değil, a>nı zamanda eden talebe hakkmda izahmeselesi dc Arkası Sa 3. Su. 2 de oian talebeler Avrupanın ana davalan üzerinde de larda bulunmuşlardır. uzunboylu munakasalara &ekafa yotmuş. Sözlerinin bir de\let Harice tahsile gbnderilecek beb olmustur, Mahmud Neraemurunun demeci imiş gibi sayılolanlarda aranılacak şartlar dim Gunduzalp, bu işte Hu Millî Eğitim Bakanı mamasmı. sadece bir Amerikan vaAvrupa ve Amerikada tahkumetin plânsız hareket etti Tahsin Banguoğln Misafırler dün Yeşilköy hava meydanında Istiklâl marşını dinlerlerken silde bulunanların okudukğini soylemiş, Naki Ce\>ad tandaşı olarak konuştugunun bilinAmerika Birleşik Devletlerı Ordu Başkanı General Thomas Rımberman, Akkirman, Alı Kemal Yiğıtoğlu. Sa ları ihtisas sahalarile bu talebelerin Humesini bilhassa rica cdiyor. Bakanı Kenneth Royall, beraberinde Istihbarat Dairesi Başkpn jardımcısı dık Eti, Refik Ahmed Sevengil de bu kumete kaça maloldukları ve yeniden e§i Mrs. Royall ile Harbiye Bakanhğı Albay George Eyster, Plân ve Hareket Dostumuzun kanaati şudur: mevzuda konuşmuslardır. B j arada, ne kadar talebe gbnderıleceği sorulmuşmusteşarı Voorhees Genelkurmay ikinci Türkiye, demokrasi cephesi hesa Arkası Sa. 3, Sa. 5 te Arkası Sa. 3, Sü. 3 te tsleberân. Turkıyede yuks*k tahsıli bibına her bakımdan sağlam bir kayadır. Bu kayayı elden geldiği kadar desteklemek için ne yapılsa azRahatsızhğı dolayısile bugün dır. Türkiye ile Amerika ve diğer hürriyetçi memleketler arasındaki Amerikaya hareket edecek olan dostluk daima daha ileriye götürülmütehassıs izahat veriyor meli, gerek politika, gerek ekonomi alanında sıkı bir işbirligi, bu milletleri birbirine yaklaşürmalıdır. Marshall Plânından size aynlan pay şimdiki halde yetersizdir. Vakit kaybetmeden bunu azamî seviyesine Bu ne uydurulmuş bir masal, ne Jean Valjean'm acıklı ulaştırmalıdır. Sovyetlere verilen ttalyan gemileri Gemiler, Italyan bandırasını taşıdıklan takdirde Boğazlardan geçmesine müsaade edilmiyecek Ulaştırma işierinin ıslahı Çakmak serbest bırakılıyog Altın çakmaklardan 17, gümüşlerden 7 lira gümrük alınacak Ankara, 18 (Telefonla) Bazı Tekel maddelerinin serbest bırakılması hususundakı incelemelerin sonunda çakmağın inhisardan çıkarılmasına karar verilmıştir. Tekele aid olmıyan çakmakların, memlekette geniş ölçüde kullamlmakta olduğu hakıkat» Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Hapisaneye girmek için suç işliyen 3 çocvıkla hanisanede bir mülâkat maceralanndan ilham alınarak yazılmış bir melodramdır; kahramanlan elyevm tstanbul Cezaevinin Sıbyan koğuşunda bulunuyorlar William Caming, objektif göriişlu bir adam. İçinde bulunduğumuz vaziyetin başhca sebebini Türkiyenin Amerikada çereği gibi tanınmamasında buluyor. a Size dair bildiklerimiz korkunc derecede azdır, diyor. Bu cehaletimiz, affedilir şey değil. Düşününüz bir kere halkın büyuk kısnu, Türkiyenin nerede olduğundan bile habersizdir. Sizi zenci sananlar, Afrikada yahud Arabistanda yaşadığınızı tahmin edenler, sekiz kan aldığınızı, yan vahşi bir ömür sürdüğünüzii diişiinenler ekseriyettir. Büyiik halk kütleleri bir tarafa, hattâ aydınlar. hattâ kongre üyeleri bile sizin hakkınızda pek bir şey bilmezler. Meselâ ben, meraklı, okuınayı seven bir adam olarak AvTupaya gelmeden önce, Türkiyeyi yalnız Atatürk adı ile ve birkaç cesaretli inküâb hareketi ile tanırdım. Memleketinlze dair bütün bilgim, üç cümle içine süoştınlabilirdi. İçtimaî durumunuz, siyasî tarihiniz ve iktisadî imkânlannız etrahnda bilgimi genişletmek için yaptığun bütün gayretler boşa çıktı. Bu mevzular üzerinde bir tek kitab bulamadım.» Fakat William Caming, bizim bu husustaki hareketsizliğimizi de havsalasına sığdıramıyor. Hiç olmazsa son senelerde ne yaptığımızı öğrenmek istiyor. « Memleketinize gelen mütehassıslar, diplornatlar ve seyyabJar rizi takdir ediyor ve seviyorlar, amma bunlarla iş bitmez ki, diyor. Türkiyeye karşı Amerikan milletinln ilgisini çekecek ve iki millet arasındaki işbirliğine hız verebilecek olan kuvvet, kongredir. Amerikan Hükumeti, Türkiyenin değerini çok iyi anlanuş bulunabilir; bu hususta kongre onu desteklemezse gene is Bu harb gemüerimn Karadcnize ne zaman geçecekleri hakkında hnkumetimize henüz bir müracaatta bulumılmadı Halk Partisi Divamnm çalısmaları Ankara 18 (Telefonla) Sovyetlerin payına düşen Itslvan gemılerirun Bo; ğazlardan geçişinde Montreux anlaşması hukümlerini tatbika mecbur olduğu hususunda hükumetimiz, icab edenlerin dikkatini çekmiştir. Anlaşma gereğince Rusya haric, heıhangi bir devletin bavrağını taşıyan denizaltılar, Boğazdan geçeme*. 10 bin tondsn fazla saffı harb gemılerının Eoğazdan geçmelerine de, Sovyetlere aid olmadıklan A r k a s ı S a . 3 . S ü . lde Mütehassıs Charles D. Young Rahatsızhğı dolayısile bugün Amerikaya hareket edecek olan Ulaştırma Bakanlığı Umumî Muşaviri General Oharles D. Young, dün kendisile gdrüşen bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: € Turkiyeye gelırken Londra hava alarunda pek uşüaum ve bu üşume ıatünieye yol actığmdan Tıjrkı\ede bulun Arkası Sa. 3, Su. 1 de Eğitim Derneği Yurdundaki hâdise halledildi j j Batı Almanya ile ticaret anlasması imza edildi Haluk Nihad Pepeyi, dün öğrencilerle görüşürken cede, ihrac edilen talebekrden bundan scnra, talimatname maddelerine aykırı hareket etmiyeceklerine dair söz alınmıştır. Disiplin kurulu ba?kanı ve yurd mudürü Fazıl Say, Vali vekili Haluk Pepeylnin ricası üzerine talebenin tekrar yurda kabul edilmesine muvafakat etmiştir. Eğitim Derneği ogrencileri bu sabah Eminönii Halkevi salonanda bir toplantı yapacaklar ve yurd meselesi üzerinde görüşecekterdir Aynca bir ödeme anlasması da yapıldı Frankfurt. 18 (a a ) (Lps): Almanyanm üç batı bölgesile Türkiye arasında 75 mılyon dolarhk bir ticaret anlasması yapılmış olduğu bugün bildirilmiştır. Ticaret anlaşmasından başka ihracat ve ithalât ofisinin bıldırdığine gore, Avrupalılararası ödeme çerçevesı dahilınde olarak bir odeme anlaşması da imzalanmıştır. Bu anlaşma önümüzdeki 30 hazi Arkast Sa. 3, SiL 3 te Vali muavini Rüştü Ulgen, dün saat İG da, Eğitim Derneği Yurdundan ihrac edılen öğrencileri, Vılâyetteki toplanü salonunda kabul ederek, şikâyetlerini dinlemiştir. Rüştü Ülgen, bundan sonra, bir başka salonda toplanan Eğitim Dernpği disiplın kurulu üyelerile goraşmuş ve ihrac edilen öğrencilerin vazîyetini tetkik elmıştir. Muteakıben Vali vekıli NADİR NADİ Haluk Nıhad Pepeyi. disiplin kurulu ü Arkan Sa. 3, Sü. 4 te yeleri ve öğrencilerle konuşmuş, neti Divanda umumî seçim burunlarını sokacak bir yer anyorlardıOnlar üç kişiydiler ve sokak ortasınmeselelerinin görüşüldüğü da kalmışlardı. O zaman içleriude en tecrübelisi olan Necdet, (zira onun bir haberleri yalanlanıyor Fabıkası vardı) onlara akıl öğretti. Dedi ki: Ankara, 18 (Telefonla) C.H.P. • Geliniz, Mısırçarşısmm üzerine Divanı, bu sabah ta toplanarak çalışmalarına devam etmiştir. Daha bir çıkalım. Orada yatacak yer buluruz.» O tarafa doğru yurüduler. Necdet ar kaç gün sürmesi muhtemel olan bu kadaşlarına omuz verdi, hep beraber çahşmalarda Parti bütçesi görüşül Arkası Sa. 3, Su 4 te Arkasi Sa. 4. Sü. 6 da Onlar üç kişiydiler ve İstanbulun dondurucu gecelerinden biriydi. Üstleri, başları yirbk pırtıktı; ayaklarında, isiarpini bırakın, çorab dahi yoktu, kar sulannın ieinde öylece yürüyorlardı. Tıpkı rcideleri gibi, cebleri de bomboçtu. O gün Sirkeci treni yolcularından hiç biri .bavulunu onlara taşıtmamıstıDün akşamdanberi ağızlarına bir şey koymamışlardı. Buna rağmen, düşundükleri yemek değildi. Geceyi nerede geçireceklerdi? Mühim olan buydu iste. Bunlardan biri anasının hasretine dayanamıyan bir Tophane hamamında. o Dantenin cehenneminden bin defa korkunç jerde köpek yavrusu, diğeri de Noeli annesile geçirecek olan yatabilmek için 25 kuruşa ihtiyac vardı. üç aylık bir bebektir! 25 kuruşu kim bulmuş ki... Dışanda ise kar yağıyordu; lâpa lâpa yağan sakın bir kar değıl, tipi... Böyle bir havada. Yeşılköyden dün iki enteresan yolkopekler dahi burnunu dışarı çıkarmaz cu İsvıçreye hareket ettı. Bırı anadı Burhan, Süleyman ve Necdet ise smı bir turlü unutmıyan Rıx adın \ da henuz altı aylık bir yavru kopek, ; dığeri de Robert ısminde üç aylık , bir bebek' Şımdı size, bunların hıkâyelerını anlatıvereyım: ' Rix'in anasının sahibı, bundan altı ay önce isvıçreye giderken, Rıx'i Sehrımızin muteber bır aüesıne hedıye olarak bırakmıştır! Aıle, çocukAnkara, 18 (Telefonla) Yargıtay ları obnaması dolayısile Rix'e âzaBırinci Ceza Dairesi Başkanı Fuad mî şefkati ve ıhtimamı gostermekve üyelerden Vehbi Yekebaş, Sürey teydıler. Rix bir yandan pastörize ya Orhon, Nazif Çağlayan, Cerail sütle beslenırken, diğer taraftan da ve Kâzım Akyoldan mürekkeb he vıtamin ampullerıle bünyesı takviye yet, Reşıd Mercanm 9, Haşmet Or olunuyordu. Fakat Rıx, aslâ ana hasbaym 18 sene mahkumiyetlerine retinı unutmamış, mütemadıyen ağdair Bolu Ağırcezasmca verilen ka layıp durmuştur. İlk zamanlar Rıx'in ' rarı tasd:k etmiş ve bugün tarafla hasta olmasırıdan şüphe eden aile, o ' rın vekıllerıne tefhim etmiştir. Itı nu âzami ıhtımamla tedavıye çalışraz halinde karar, Yargıtay Umumî mışsa da, derdm herhangi bir has Arkast Sa. 3, Sü. 6 da I Heyetinde tetkik edilebilecektir. Ei». Onlar uç kisi idiler. Biri on altı yaşmdaydı, dığeri on beş, oteki de galıba on iki. Yaşmı iyi bilmh ordu. zıra bundan sekiz sene kadar e'v'vel annesini kaybetmişti. «Annesini kaybetti» demek, kibarca «annesi öldu> demektır, Halbukı bu lâfın kibarlıkla alâkası yoktur; onun annesi olmemişti, evlâdını reddetmiş ve ortadan sır olmuştu. Bir adama kaçmıştı her halde... Uçakla Isviçreye gidetı iki görülmemiş yolcu Yargılay, Reşid Mercan ve Haşmet Orbay hakkındaki kararı tasdik elli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog