Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

r JOHN STEÎNBECK «Kenar Mahalle» ve «Gazap Üzümleri» Ssimli eserlerile çöhretinl bütün dünyay» yayan büyük Amerikan romaneısınin «on vt en güzel romanı, Çeviren: FERÎHA KUNT Fiatı ı Lira. İ N C İ VARLIK YAYINLARI 26 ıncî yıl Sayı": 8744 u mh u ri yet Telgr&f ve mektub adresi: Cundıuriyet, Istanbul Posta kutu*u îstanfcul No. 248 Telefoalar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İ^erl: 24299. Matbaa: 24290 RUHLAR ARASINDA «Ruh vt Kâinat» müelüfl Dr. Bedrl tarafından öbür âleme intfal ahvalinden bahseden ve ğörüşmesini arzu edenler» f«ydalı iftlçlİtt veren bu eser saüşa çıkanlau^tır. Fiatı 800 kuruştur. Ta?ra içdn 50 kuru| p ^ U Jicreti zam •dilir. İstanbuMa Ankara Jfcddesinde 131 No.lı GAYRET Kitabevin|ej»* başhca kitabevlerinde bulunur. K f r e Ç P. K. na müracaat. 9W Perşembe 16 Aralık 1948 Hâdiseye, Demokrat Kemal Özçobaıun, Demokrat mîHetvekilleri, dün Bütçe Komisyonunda dış siyasetin iyi işlemediğini söylediler iktidar partisi mensubları hakkında ileri sürdüğü ağır ithamlar sebeb oldu Necmeddin Sadak, Bakanhk «eaurlan arasındaki tasfiyenin başlamak izere olduguBO, bmdardan bir kismının mal beyanına davet edildiğiıti, altın kaçakçıhğında yakalanaa Milletvekilinden, sözlerini geri alması istendi, onun wrar memuran kurye çantasını sahte mühürle mühürlediğînin anlaşıldığını açıkladı ettigi anlaşıldı, Demokratlar. «bu «özleri hepimiz, Ankara, 15 (Telefonla) D15 Ulerı Bakanlıgı bütçesi, Meclis Bütçe hergün söyliiyoruz» diye bağırddar Komisyonunda bugün hararetlı gogeri alıp ılmıyacağını sordu. Kemal Öz rüşmelere vesile olmuş, bir çok milletvekılleri söz alarak bazı sefaretçoban: « Evvelemirds benım bir ızin tale lerin bırleştırılmesi, Dış tşlerı Bakanlıgı mensubları arasında tasfıye, bim vardı; o ne oldu', dedi. rıyasetler, Bakanlık matbaası, konFeridun Fıkri: c Ne olduğunu her halde haber al gre ve konferanslara iştirakler. armı^ olacaksınız, diye cevab verdı ve Aî şıv durumu gibi mevzular üzerınde yon DJ». milletvekilinin labıttaki: «Gü tenkid ve temennılerde bulunmuşlar, jluyorum; çünkii sizin halinize güluyo dış politika meseleleri üzerinde bir lrum> kelimelerile başlayan sözlerini o çok sualler sormuşlardır. îlk konuşan Adnan Adıvar, iki mü kudu. • Kuçuk ekalliyete rağmen iktidarı e him rahatsızlık geçiren Bakana «geçünde tutmak istiyen, Saracoğlu ve Re miş olsun» dıyerek söze başlamış, se| ceb Pelcer hukumetl«rinin zihniyetinı» faretler sayısmm azaltılması lüzumu | Hasan Saka hiıkumetinde de gören Öz üzerinde durmuş, îskandina\ryadaki ı çobanın sozleri, şu cıimlelerle nihayst üç sefaretın, Holanda ve Belçikadaki I bulmakta idi: «Acıdır arkadaşlar, hır sefaretlerle İspanya ve Portekizdekı bırleştir'lmesıni ıstemış, t sızlıkla iktidarda kalmak için millet ira sefaretlerın desıle oynamak itıyadından hükumet /e bu arada bılhassa Cenub Amerikafsrtisi ne zsman vazgççecektir°> dakı sefaretlere de luzum olmadığını belirtmiştir. Adıvar. bu sefaretlerın V'erilecek ceza Başkan, bu sözlerin iç tüzüğun 187 Birleşmış Mılletlerde lehimize oy Kemal Özçoban ve 189 uncu maddelerine temas ettiğini, temini bakımmdan da faydasızlığının Celâl Bayar, bir riyaiet esnasmda Izmir Valisi Osman Sabri Adal il« yanyana Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ankar» 15 (Telefonla) Bugünkü birinin kmama. diğerinin ise Meclisten Meclist* oturum mçıhnca baçkan Feri muvakkat olarak çıkarma cezacuu mü«dun Fıkri Düşünscl, Afyon milletvekili telziın olduğunu izahtan sonra: Kemal Ozçoban tarahndan şifreli tamim « Disiplin mekanizmasmm işletilmedolayısıle vaki beyanatın, Inzıbatî cezayı sine karar verilmiştir. Kerdıleri 189 müstelrim mahiyette göriılduğünü ve uncu madde mucibince tecziye edilecekbu muamelenin, Özçobanın hazır bu tir> dedi. lunduğu oturumda yapılman kararlâş Aynı madde, savunma hakkını da tatığını kaydederek: rudığından. başkan, bu hakkı kullaıup « Kendileri burada h«»r bulun kullannuyacağını Özçobandan sordu. Arkns\ SA. 4, SC 6 da • ' makladn» 4*di v» hn sörieri Ö»çob«Jun Bir milletvekili Meclisten Dış Işleri Bakanlıgı muvakkaten ihrac edildi hakkındaki tenkidler Arab Birliği Ürdüne bir nota verdi Birliğin siyasî komitesinde Urdünün durumu komifulacak i Bir mektub ajin Gokay, Güzel mektubunuzu dikkatle okudum. Temiz nlyetli düşüneelerinizden ötiirü ilkönce sizi tebrik etmek isterim. Muhalefete de eşit haklara dayanan bir söz ve aksyon hakkı tanımakla müfritlerden açıkça uzaklaşıyor, ileri görüşlii bir partili olduğunuzu isbat ediyorsunuz. En büyük ilim müessesemizin en yiiksek payesine nlaşan bir vatandaş oiarak başka türlü davranmanız zaten beklenemezdi. Ancak, Kızıltoprak kongresindeki sbzlerinizin basına yanlış aksettirildiğini bildirirken bütün kabahati genc gazeteci arkadaşlanmıza yüklemiyerek bir kısmını olsim üzerinlze almanız daha doğru olurdu. Siyasî toplanhlarda daima hazıriıksız ve irticalen konuştuğunuzu söjlüyorsunuz. Şu halde dinleyicilerinizin de sadece edindikleri inhba'la yetsinmelerini kabul ediyorsunuz demektir. Geçen günkü hitabenizi hulâsa eden arkadaşlaruı hep beraber kasden birbirine zıd fikirleri sıralayarak «işte söylediği bunlar» diye okiıyncuya sunacaklannı herhalde nnunaısınız. Oniar sizi dinlemişler, bazı cümlelerinizi not etmişler ve nutkunuzun havası kendilerinde nasıl bir tesir bırakmışsa onu öylece kâğıda geçirmeğe çalışmışlardır. Siz bir ruh uzmanıstnız. Bizden daha iyi bilirslniz ki. topluluk karşısında hazırlıksız konuştuğumuz laman, ne kadar idmanlı olsak da. fikirlerimizi. her zaman dilcdiğimiz kudretle ifade cdeBehçet Kemal Çağlar, Ordnan* kelimesinin kabul edilmemeyiz. Bazan dilimiz sürçer, bir Bir müddettenberl şehrimizde bulucümlenin renği istediğimizden dasini aşağılık duygusuna atfetmiş, Millî Savunma Komisyonan Demokrat Parti Genel Başkam ha ko>u. yahud daha hafü kaçabilir. Celâl Bayar, bu sabah Adapazarma hanu da bundan alınmıştı, me sele dünkü Mecliste kapatıldı Neticede, bizi dinleyenler gereek düreket edecek ve orada bir gece kaldıkşüncelerimize dair ancak bir takım Kemale, herhangi belli belirsiz gölgeler edinirler. Bu Ankara, 15 (Tebir ıhtar veya mü da bazan açığa vurmak istediğimize lefonla) Bugün dahalede bulunhiç benzemi\en bir manzaranın kar kü Meclis toplanmadığına göre, tısında Kemal Ozsıtnızdaki zihinlcrde yer etmesine seÇağlardan sbzlerıçobanın disiplin beb olabilir. ni tavzıh etmesır.i cezası henüz veıstedı. Behçet KeHer ne ise: demek siz «ihtısası ol rJmışti kı, GeneKennet Roval mal, fıkırlerini tek ral Eyub Durukatnı>an bir partiye iktidan teslim nın ısrarla soz ısrara vesile verdiedemeyiz» dememJssiniz de «daha j tedığı görüldü. Du ğınden dolayı GeHün kurulan bir partiye halk çoğun rukan. orduda ıhnerale teşekkürle soze başladı: luğu oy vermemelidir» tezini savun das edılen yenı sınıfa Ordnans adı « Şimdi debmak istemişsiniz. debe, ihtişam ve İki fikir arasında esaslı bir fark verılmesinın teklıf edılmesı üzerine servetleri ile cihaBchcet Kemal General Eyüb bulunduğuna şüphe yoktur Birinciböyle bir ismın na hâkim görünen Çağlar Dnrukan si, müfrit dediğimiz Halk Partilile kabulünün aşağıAtina 15 (a a ) (afp) Amerika Har milletler, henüz rin ııc yıldanberi savunmaya çalıştık lık duygusuna atfmdan bütün Mılli kavmî şuura malık değil iken» yüce bıye Bakanı Kenneth Royall, yanında Ankara 15 (Telefonla) Kocaeli lan bir prensiptir ki. içinde yaşadığı Savunma Komısyonu üyelerının ü Turk mılletınin san ve şerefle dolu mua\ini Tracy Voorhoos, genelkurmay milletvekili Cenab Aksunun, kömür sımız şartlara taban tabana zıddır. Her züntü duvduklarını belirtti O günkü asil bir varlığı ve sonradan türema ikinci başkanı General Lawton Collins kın1a«ı eebebinin aydınlatılması hakkrn Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Arkasx Sa. 3, Sü. 4 te dakl sözlü gorusuna, Ekononıi Bakatu hangi bir sebeble iktidan inhisar ha başkan Raıf Karadenizın de Behçet Cavid Ekin, bugünkü Mecliste cevab linde rnuhafaza etmek fikrine de Vermiştir. Bakan, evvelâ kok, taş kömüsaygı beslenebilir. Böjle bir fikrin rfl ve linyit istihsalleri bakraımdan bucemijet menfaatlerine uygun oldugünkü durumumuzu izah ettikten sonra, ğunu ileri sürmek de mümkündür. ira yıl tstanbulda kok kömürü almak Fakat bu takdirde samimî davraniçin 102,100 beyanname verildiğinl, bunmak ve demokratik gösterişlerden lardan 62,033 ailenin kömürunu. «ldığmı, uzak kalmak şartttr. Tek dereceli seteslimatta geçen seney* nasaraa 4000 kadar bir eksiklik bulunduğunu, mütecim ve cok partili rejim mekanizmabak: istihkaklann bundan »onra ikj sını kabul ettiğimiz halde elaltından partide karşılanmak Ü2er« muracaat egene totaliter idare sisieminl yürütdenlere çlmdılik yarunşar ton kok kömeğe çalışır, söz ve hareketlerimizle mürü verilmek suretil« ihtiyaclann gide buntı belli edersek büyük bir yanderileceğlni ve böylece kömursüz beklışhğın içine düşmüş »luruı. Hangi leme müddetinin kusaltılaeağmı, bu temrejime bağlı olursa olsun, devlet id«po il» ay »onuna kadar, bekliyenlerin u resinde samimilik esastır. heyeti UTnuntiyesinin lstihkaklariMa ya Kabire 15 (Radyo) Arab Birliği Genel Sekreterliği bugün, Urdün elçilığine verdiği bir nota ile Filistin hakkındaki Arab noktai nazannı izah etmij ve bilhassa şu esaslar üîerinde Arkast Sa, 3, Sü. 3 te Bayarın, dün akşam D. P. Selimiye Mecliste geri alınması Celâlocağında yaptığı uzun konuşma istenen bir söz daha! Demokratların Genel Başkant bu sabah Adapazarma gidiyor tan sonra cuma gunü yapılacak mltingde bulunmak üzere Hendeğe gidecektir. Hendek mitinginin hararetli o Arkast Sa. 4, Sü. 3 de İstanbulun derdleri ve « „ Demokrat Parti 11 misli artan bütçe Mersin Demokratlan Başbakana çektikleri telgrafU emniyet bütçesini mevztnı bahsederek: «Taribin hiç bir devrinde bir hükumet kendi mllletinden bu derece şüphe etmemiştir» diyorlar Aldı^ımız malumata göre, Başbakan Hasan Sakaya Mersinden Demokrat Parti Mahmudiye bucak kongresi kara" rile aşağıdakl telgraf çekilmiştir. Başbakan Hasan Saka Ankara 1934 yılı bOtçesind* emniyet için üg Arkast Sa. 3, Sü. 7 de • Amerikan Harbiye Sakanı yarın geüyor İstanbulun kömür derdi dün Mecliste görüşuldü Ekonomi Bakanı, kömür alamıyanlara ay sonuna kadar istihkaklarının yarısı verileceğini söyledi Bir sinemada film gösterilirken çıkan yangın Filmler hıtuşunca paniğe ugrayan seyircilerden bir çoğu yaralandı Tüccar Derneğinin dünkü toplantısı fırtınalı geçti Giresun 15 (Hususî) Giresunda yeni açılan înci sinemasında çıkan yangın, bir kişinin yanarak ağır surette, bir çok sejircinin de hafü yaralanmalarına sebeb olmuştur. Hâdıse, sinemada dün akşam DP. Çınarlar ocağı menfansı kadanrm verilmiş olacağı anlaşıldı atine bir film gösterılırken olmuştur. ğını söylemiştir. Makine dadresinde bir ârıza neticesinde Bakan, izahlarına şöyle devaıa et filmler tutusmuş ve alevler çabucafc miytir: makina dalresini sarmıştır. Makinist Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Sizin fikriniz olan iklnd teıe gelince, bunu saygı ile karşüamamak icin hiç bir sebeb görmüyorum. Başka memleketlerde partiler, programlarına göre beşenilir veya beğenilmezler. Siz tercihinizl yaşa göre ayarhj orsunuz. Söylediğinlz şu: « Demokrat Parti henüı yeni kuruldu. iktidarda ihtısası( herhalde tecrübesi demek istiyorsunuz) yoktur. Boyle bir partiye halk çoğunluğu rey vermemelidir.» Her fikir gibi bu fikri &€ saygı ö« dinlemekten başka ne yapabilim. Bugünden başlayarak seçim kampanyasının sonuna kadar sözlerinizî dilediğiniz kadar tekrarlamak elbette en tabiî bir hakkınızdır. İki siyasî partimizden hangisinin NADİR NADİ t Arltan Sa. 3, Sü. 4 tt Kongre Başkanına hücumlar oldu, Handi Başar, îktisad Kongresi zabıtlarının aşırıldığını söyleyince azadan Muhlis Erdener: Yalan. cıkar zabıtları!,, diye bağırdı Çin Komünistleri dün Pekin'e girdiler Amerika Dış Işleri Müsteşan, Madam ÇanKayŞek'in NVashington'daki teşebbüsünde muvaffak olamadığını söyledi Başlamadan dağılan kongre İstanbul Eltezgâhlan Dokumacılar Kooperatifinin kongresi toplandığı halde açılamadı istanbul Eltezgâhları Dokumacılar kooperatıfmm umumî heyeti yıllık kongresmı yapmak uzere dun Eminönu Halkevınde toplanmıştı Kongre açılacağı sırada Tıcaret Bakaıılığının tayin ettığı tıcaret komısen ile kooperatıi muduru arasında şiddetli tartışmalar olmuştur. Komiser. ekserlyet olduğu tak Yastst uçüncü sahifemizde Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Tütear Dernegi dünkü toplanhsında Yaraü Çin mıllî ku\\etlerine mensub «skerler, tedavi için tayjare ile Nankin'e götürülüyorlar (Teîgraflar üçftno* sahlfemlzdejl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog