Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

1949 YILI U L UC TAKYİMİ Fiatı: layan. RAGIP Cep takvimi, zengin muhteviyatı ile, seneden seneye adedi artan okuyuculannı tatmin edecek surette hazırlaıımış ve satışa çıkarılmıştır. 125 kuruştur. KANAAT Kitabevi İstanbul. Necmeddin Sadak, C. H. P. Grupunda Marshall Son manevralarda düşman rolünü oynıyan ile yaptığı görüşmeleri de nakletti fiilo, İngiltereyi istilâya muvatfak oldu Ba izahlardan sonra hasıl olan intıba, Berlin «eselesinin bir harbe sebebiyet vermek istidadını muhafaza ettiği, İngiltere ile Anerikamıt ise eskisinden daha azimli ve daha kararlı olduklarıdır. Ankara 14 (Tclefonla> Dış îşlerı Bakara Necmeddin Sadak, C. H. P. Meclis Gnıpurjun bugünku toplanüsında, son seyahaü ve temasları etrafında bir saat kadar süren ır.uhım açıklamalarda bulunmuştur. Bak^n, toplantıda, Bırleşmiş Mılletlerin dururau, Berlin meselesi, Briıksel anlasması ve umumiyetle dünya vaziyetı hakkıncia etraflı İ2ahat vermiş. bu seyahatınde muhtelif devlet adatmları ve bu arada Marshall'a yaptığı goruş.meleri de anlatmıştır. Dış Isleri Bakanının izahlarmdan sonra Bütçe müzakerelerinin | hasıl olan intıba. bilhassa Berlin meseaceleye gelmemesi için hsinin bir harbe sebeb olmak istidadını muhafaza ettiğidir İngiltere ve Ameridün C.H.P. Grupunda kanm dünya durumu karşısında daha verilen karar azimli vc daha kararlı halde o'.dukları da be'ırtilmiştir. Ankara 14 (Telefonla) Butçe müBerlıne buyuk bir başan ile havadan zakerelerinirt aceleye gelmemesi için yapılan naklı>at, herhangi bir harb rututulması gereken yo!u incelenaek üzere hurunda Muttefıklerin hava hâkimiye Arkası Sa 3, Su 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Dış Işleri Bakanının ngilterenin Savunma seyahat intıbalan sistemi tenkid ediliyor Iktidarda ihtısasa dair Meclis, bundan sonra ekimde toplanacak J 25 inci yı! Sayı: 8743 umhu ri yet K U R U C U S U î Y U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhurıyet, İstanbul Posta kutusu Istanbul Ko. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299. Matbaa: 24290 r RAYMOND CASTLER NÜRfgBERGİN eİZLT^OSYALAR! Îkinci DünjM Harbinin mizam olan Nürenberg%.içyüzünü ortaya koyan bu kitaba AmerikSft ve Avrupalı müşabidlerce «Çafrmizın Anahtarı» adı 125 kuruş. Çarşamba 15 Aralık 1948 IN KİTABEVİ Bu netice basında fırtma kopmasına sebeb oldu askerî şefler arasında değişiklikler yapılması ihtimali ileri sürülüyor Londra 14 (AP.) Ingiliz parlamea» tosu. harbin birdenbire patiak vermesi halinde Buyuk Britanyanın istilâya karşı koymak ve taarruza geçmek hususundaki iktidar dereoesinin en esaslı ve hakikate uygun bir şekilde etüd edilmesini istemektedir. Bugün hem hükumet ve hem de Mtthafazakâr Parti liderleri. Avam KamaraSi ocak ayı iptidalannda toplanır toplanmaz. bu kanımıuı resmen bahis mevzuu edıleceğini ve açık hesablar istenijeceğini beyan etmişlerdir. Bu tetkikler neticesinde. gerek sivil ve gereik askerl savunma şefleri arasında esaslı değişik umhurijefin değerli Başjazan \adir Nadinin benim C. H. P. Kızıltoprak bucak konjrresindeki konuşmamı tenkid eden «Iktidarda ihtısas» başlıklı \azısmı dikkatle oktıdum. Fikri varlığını sanatın ince duygularile çerçevelemiş olan kı>tnetli Başyazanmız politika yazılarında bazan çok insafsız ve erken hükümlere varmak gibi beşerî hatalara uğramaktan kurtulamıyor. Evvelemirde beni zehirli bir tenkidin tavizi olarak söVü dağıtmak ve muhalefete saldırmakla itham edijor. Politikanın tatlı cazibesiN'ecmeddin Sadak ne gonul vermiş olmakla berabcr saldırma vasfını beşeri hasletlerle telil edemiyen bir karakter taşıdığım için içli dostumun bu kelimesini hoş bulmadım Aynı jazısında beni bana yakıştıramadıklan bir tezada düşmekle de itham cdiyorlar. Bunu da anla\ amadım. Aynı gazetenin sahifelerinde ve bazan sanat âleminin kulislerinde karşılaştığımız arkada;muzla günun birinde politika vaŞehrimize gelen Birleşik disinde çarpışmak da mukaddermiş! Şimdi müsaad^lerile, konuşakm:. Evvelâ Amerika delegelerinm tophıluklarda konuşulan şeylerin basın verdikleri izahat sahifelerine çok defa eksik ve hattâ bazan yanlış olarak aksetmesi konuçanlar için büvük bir talihMzlik olduguntı kabul etmek lârımdır. Kızıltoprak karıuşmısı da tnaatteessüf aynı akıbete «ğramıştır. Herjrün bir açıklama veya duzeltme >apmağa da imkân yoktur. Kızıltoprak konuşması idare heyetinin raporu okunduktan sonra kongre Berlin 14 (a a ) (Reuter) Resmî A kaçaklarından ve buyük sayıda Almanbaşkanı kıjmetli iktisad profesörii merikan gazetesı olan ve almanca çıkan lardan muteşekkıldir. Bunlar silâhlarıZiıhru Inhanın ajdınlatma \o1undaki Keue Zeirung Ruslara hıç bir zaman nı ve yıyeceklerinden bir kısmıru eski bir dileği üzerine vaki olmusrur. Her ne teslım olmıyan bir çok Alman askerınin, Alman ordusunun hâlâ tukenmenuş okadar değerli Nadir bana politika saha Balük de\ letlerinde Sovyet ordularına lan stoklarından temin etmektedirler. smda daha hazırlıklı konuşmayi hele karşı çeteler halinde hâlâ savaşmakta kendi partisini tenkid ederken muvaze olduğunu bildirmektedir. Ruslar, Almanyada tank kullanıyor ne kaygularile mevzu dışma çıkmanıavı Bu gazeteye gore, genel karargâhı Berlin 14 (a a.) (Reuter) Batı boltavsije ediyorsa da herkesin bir joğurt orta Litvanyada, Siruliai civarmda bulu gesındekı kuzey Alman radyosunun bu \ >iyişi tarzı olduğuna (rbre ben de top ttap teşkilâth bir çete ordusu Ruslara sabah bıldirdığine gore Ruslar. kendı luluklarda irticaicn konuşmayı âdet \BTÇI faaliyette bulunmaktadır. Bu or bolgelerinde nizam temin etmek için edinmişimdir. Fakat bütiın bu komıs du, Litvanyalı, Estonyah, Letonyah, tank, zırhlı otomobil ve hafıf top kulDelegeîerden biri izahat verirken malanmda fikir hücrelerimden çıkan •ölonyah ve UkrajTialıhlardan ve Rus Lanmaktadırlar. Yazısx dördüncü sahifemızde kelimelerin mana ve akislerini düşünmeyL otokritiği kullanmayi da asla ihmal etmemişimdir. Pojlediğim bir sıizün kırk yıl sonra hesabmı verebilccek tarzda şuur adesesinden gecirmeği ihmal etmediğime ve etmh eceğime sayın dostnmun emin olmasmı rica edebiliı miyim? Iste şimdi Kızıltoprak konuşınasının eksişini tamamlarsam kendileri de mevzu dışına çıkılmadığını ve muhalefete lüzumsuz yere tariz edilmediğini saldırma tabiri hosuma gitmediçi için kullanmı>orum gbrürler. Konuşmalarımda evvelâ parti çalışmalaruıa temas ettim. Tek parti sisteminin ealışma metodile cesidli partilerin rneydana çıktığı bir de\irde takib edilmesi gereken çalışma tarzını tahlil ettim. Yalruz idare kunılunu tenkid etmenin kâfi gehni> eceğini. her partili\e duşen vazifenin ehemmiyetini tebarüz " cttirdikten sonra memlekette sayısı Komünist tazyikından kurtulmak için kaçmaktan başka yapacak şey bulamadıkları nartililerden daima çok olacak olan bağımsız vatandaşlan gözbnunde bulunkabul edilen sanıklar Türkiyeye pasaportsuz girmek suçundan da beraet edince: durmak, onların sevgi ve sempatilerini «Yaşasın Tiirk Adliyesi!» diye bağırdılar kazanmak suretile secimlerde çogunluk tcmin edileceğini ve bu suretle hakiki demokrasinin temin edilebilecoçini uah. ttlkin ve propagandanın politika ha\atmdaki rolünü tahlil ettim. Bıkmadan. üşenmeden hâdiseler karşısmda sinirlenmeden. tenkid edenler hakkında mcnfi ruhlu veyahud herhanei bir ithama kalkışmadan soğukkanlılıkla söylenenlere cevab vermek, tenkidcileri ikna eünek lüzumu üzerinde durdum Buraya kadar olanlar sizin de hoşunuza gidivor. Memleket ajdınlarmın yeni demokıasi havatımızda çahşmalan liizıımunda sİ7 de benimle hemfikir bulıınmorsunuz. Bizde jse dostlar şehid, biz gazi prcnsipile politika ateşini maşa ile bile tutmak istemi>enlerin sayılan ne kadar çoktur bilirsiniz. Ders ve meslek hayatından tasarruf ettiğimiz zamanları bu sahaya ayırdığimız için bizi tenkid edenlerin bir hayli çok olduğunu. bu alandaki çahşmalarunua bir türlü nıana veremiyenlerin harırı sayılır rakamlar teşkil ettiğini de bilmiyor değiXa\. Kızıltoprak konuşmasının sizin beğcnmediğiniz ikinci kısmı bir taviz değil. gene birincinin devanudır. Şoyle kiTenkidler karsısmda kızmıyacağız. Evvelâ bu memlekette yirmi beşinci yılmı idrak eden Cumhuriyet rejimi ve onu kuran Halk Partisi asırların biriktirdiği ibmalleri bir günde duzeltecek sihirli Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Komisyon, dün toplantı halinde Baltık bölgesinde Ruslara karşı savaş Genel karargâhı Litvanyada buluîian ve ekserlsi Alman olan bir ordtt Ruslarla çarpışıyor Unesco'mın Beyrutta aldığı kararlar İstanbulda et işlnîn tanzimi j İstanbul şehrinin et ışlerini tanzim etmek ve gerekli kararları almak üzere Koordinasjon heyeti kararı gereğmce kurulmuş olan et komitesi dün ilk defa olarak Vilâjette Valı ve Belediye başkan vekih Kaluk Nıhad Pepeyuıin başksnlığı altmda. Ticaret Ofısı umum mudurü, Belediye başkan muavini, Belediye İktisad mudüru, Ticaret Oüsi knsablık işleri mutehassısı ile Ticaret ingiltere i ticarî görüşmeler Londra radyosu görüşmelerin inkıtaa uğradığını haber veriyor Komisyon dün Vilâyette çalışmalarına Londra 14 (B3.C.) Hd haftadanbaşladı. İstanbulun kış ayları et ihtiya^. ben devam etmekte olan Türk Ingiiia ticarî gorüşmelerinin, fıatlaj üzerınds çıkan bir anlaşmazlık yüzünden. cının tamamen temin edildiği bildiriliyor ortaya inkıtaa uğradığı öğrenilmıştir. İngiliz heyeti Ankarada Bakanlığı müfettişi ve bölge müdürüAnkara 14 (a.a.) ingiltere ile Türnün iştırakıle toplanmışür. Ticaret Ofisi umum mudürü, Koordi kiye arasındaki iktisadî ve ticarî münasjon heyeü kararıle oüse verilen va nasebetlerin inkişafı içuı temaslar yapzifenin Ifa tarzını izah ederek, İstanbu Arkası Sa. 3, Sü. 6 da iun onümuzdeki kış ayları et ihtiyacımn tamamen temin edildığini, gündelik Voyun ve sığır ıhtiyacının yarısının ofis tarafından piyasaya arzı için gerekli Arkası Sa. 3, Su. 5 te Solcu talebelerin dünkü duruşması Sanıklar, Yüksek Ziraat Enstitüsünde, «kürenin üzerine kızıl damgamızı vuracağız» demişler Ankara 14 (Telefonla) Yüksek Zilaat Enstitüsundeki solcu oğrencilerin durusmasına, bugün beşinci aslıye ceza Dahkemesınde devam edildi. Tanık olarak dinlenen Veteriner Fakultesi öğrencilerinden Irfan Günay, samkları tanıdığıru, komunizm propagandasını gızli ve sinsı bir çekilde yapmağa çahştıklarını, gnıplar halmde dolaşarak gızlı toplantılar tertib etüklerini enlattı. Sözlerine devamla, sarukların neler yaptıklarını anlamak için aralarına takılmağa karar verdiklerini, milliyetçi arkadaşları tarafından bu ışe kendisinin memuı edildığini söyledi. Bu talebelerle yapılan münakaşalarda onlardan yana konuştuğunu, eskiden yanına uğramazlarken ondan sonra kendisine yakın bir alâka gösterdiklerini kaydederek, Yusui Ziya Sal isminde birinin, sanıklardan Mesud Çankayaya gönderdiği ve arkadsşlarmm da kendisine, mahkemeye sunmak için verdikleri bir mektabu ikudu. Bunda, Mssud da. komunizm propagandası yaptığı. Lenin'in fıkirlerini samimî bulduğunu her tarafta söylediği ve Nazım Hikmetin şiirlerini tasıdığı bildiriliyordu. Gizli toplantılarda dağıtılan kitablar Bundan sonra dınlenen Asım Sınancğlu da, sanıkların komünist propagandası yaptıklarını, dinle alay ettiklerini, Crhan Soran adında bir arkadaşırun, kendisine, Ankaradaki butün komunistlerin ağabeyisi ile birlıkte evlerinde Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Krom istihsalimiz arttırılacak Bulgar uçağmdaki suçlttları beraet cttiler Bir Amerikan firması, faydala. nılmıyan krom cevherini değerlendirici tesisler yapacak Ankara 14 (Telefonla) Gulemana krom yataklarından çıkan ve şımdiki halde faydalanılamryan toz halindeki cevherlerın de değerlendirılmesi için yapılacak tesisat, bir Amerikan firmas;na ihale edılmiştir. Onürr.uzdeki yılda fialıyete geçecek olan bu tesisler, bir günde 240 ton cevheri yıkayabilecek taVattedır. Bugüne kadar yılda 180200 bin ton arasında olan istıhsal, bu tesisattan sonra 300 bin tonu bulacaktır. Bugünkü rakamlar dahı dünya krom istihsalinin yüzde 80 inin Türkıyede elde edıldiğini gostermektedir. Heyeti hâkime, mülteciler siyasî mücrim sayildığından Bulgar toprakları üzerinde işledikleri cinayetten dolayı kendilerîne ceza verilemiyeceği yolundaki kararını bildirdi Hava tekrar bozdu Karadenizde şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor, vapurlar limanlara sığmdılar Karaborsadaki maç biletleri înönü stadyomunun bir gişe memuru suçlu mevkiinde | Pazar gunu Inonu stadyomu bnunde j seri halinde \akalanan maç biletleri J hakkında Emnıvet mudurluğunun açmıs olduğu tahkıkat netıcelenmiş ve bıletlerın karabor~a\a gişe memuru tarafından surulduğu anlaşılmıştır. Beden Terbiyesi bolge müdurluğünun. bu bıletlerin spor kulublenne venldığını Emnı| yet müdurluğüne bıldirdiğı yazılmıştı. Zabıta tahkikatını genişletmiş, o seriye aid kuponun kimde olduğunu tesbit etmiş ve bu zatm gişe memuru olduğunu anlamıştır Ele geçen bıletlerin bu memur tarafmdan karaborsaya surulen ilk biletler olmadığı tahmin edılmektedır. Za+en uzun zamandanberı maç bıletlerinm, pek kısa olan satış müddetleri içinde gişelerden adeta kayboluvermesi Dünkü fırtına yüzünden limanda devrilen tüccar es\asile yuk>u Kayık Şehrımizde bir kaç gundenberi guzel yağmuı miktarı da bir buçuk küogramgıden havalar, dun sabahtan itıbaren dır. tekrar bozulmuş ve şiddetli bir soğuk . Karadenizde fırtına huküm surmeğe başlamıştır. Yağmur da j Karadenizde fırtma tekrar baslamış» fasılalı olarak vağmıştır. tır. Denizyollanmn Cumhuriyet ve Meteorolou ıstasyonunun verdığı Derince vapurları dun Boğazdan çıkamalumata gore. dun asgarî suhunet j mamışlar, Büyükdere önünde demirleddrt, azami suhunet ise yedı santigradı I mislerdir. Prof. F. K. GÖKAY Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Mahkemenin karanndan sonra beraet edenler ^alondan çıkarlarken şehrunizdeki Bulgarlar tefd boyl«ce omuzlarda taşındılaz Yjuvst dördüncü sahifetnizde v . Arkası Sa, 3, Sü. 6 da bulmuştur. Bir kilometre kareye düsen} Arkası Sa. 3, Sü. 5 te »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog