Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

KURİŞ T.A.Ş. Inşaata ve imalâta lâzım o!an her cins DEMİR MALZEMEDEN olduğunu zengin bir stok yapmış »lâkadarlara arzeder, Paramızın Mediste Iktidarda ihtısas H. P. bucak kongreleri bu yıl oldukça canlandı. Eski sönük, heyecansız ve otomatik toplantılarda göriildüğü gibi artık bir işaretle eller kaldınlıp indirilmiyor. Memleket meseleleri etrahnda düşündüğünü söyleyen, o arada kendj partisini de tenkidden çekinmiyen vatandaşlara sık sık rastlıyoraz. Yeni gidiş ijice kökleşir de Halk Partisinin bir geleneği haline gelirse hürriyet rejimi şüphesiz çok istifade edecektir. Partide vazife gören aydmlanmıza bu hususta büyük vasrifeler düşüyor. Halka rehberlik ctMaliye Bakanı Şevket Adalan mek, basma kalıb nutuklardan sıynAnkara 13 (Telefonla) Eskişehir larak en küçük kademelere kadar milletvekih Ahmed Oğuzun, Turk patenkid şuurunu partive aşılamak. rasmın değteri hakkındaki sozlü sorusudoğruyu ve ifri.\i ayırd etmenin deı na Ma'he Bakanı, Meclisin bugünku mokratik metodlarım bıılmak bakı [ oturumunda cevab verdi. ırundan ayduı partililer her farsattan! Harb sonunda bir çok memleketlerin faydalanmayı bîhnelidirler. Bu arada j istüiEal vasıtalarınıo harab olması, stok larının tükenmesi ve paralannın düjdikkat ediiecek bir nokta, peşin hü j lriimlere veya siyasî icablara göre değil. (akat doğrudan doğruya memleketin ve partinin menfaatlerini gözönünde tutarak hakikat uğruna söz söylemeye çahşmaktır. Partinin iç bünyesini ilgilendiren mevzularda ıımumî politika edebiyahna başvurulursa, korkanz ki hedef şaşınlır. tnaksaddan da uzaklaşılır. Biri bu satırlan yazmaya.zorlayan profesör doktor Fahreddin Kerim oldu. Halk Partisinin Kızıltoprak bucağı kongresinde söz alan sayın ilim adamımız, hitabesinin ilk kıstnında kendi partisine ârız olan hareketsizliği oldukça ateşli bir dille tenkid ettikten sonra, herhalde bir muvazene ihtiyacile olacak, sözü muhalefete getirmiş. onlan da betelemeğe kalkarak. böylece belki ilk tenkidlerinin zehrini biraz hafifletmek istemiştir. Halk Partisinde de, muhalefette de bir çok eksikler bulunduşpından şüphe edemeyiz. Hepimiz ayni toprağın hamurundan yuğrulduğumuza göre meziyetlerimiz de. kusurlanmız da az çok birbirine benzer. Eğer Gökay gibi değerli bir ordinarius'umuz mes.e\â (siyasî partüerimize hâkim olan psiko patolojik gerilik alâmetleri) konu«uı üzerinde ilmî ve objektif bir konferans hanrlasaydı, bunu dinlemeyi veya okumayı istifadeli bir zevk bilirdik. Fakat bir bucak kongresinde, Halk Partisinin bir kısım faaliyeti baklanda düşündüklerini söylerken sayın üstadın, sözü bu kadar dağıtarak ilkönce kendi partisini hırpalamasını. sonra da hırpaladığını okşamak maksadile toptan muhalefete saldırmasmı doğru bubnadık. Kızıltopraktaki iddialarile tezada düştüğü için üstadın sözleri boşa gitmiştir. Boşa giden sözler ise kimseye fayda sağlayamaz. Bundan ancak fikir hürriyeti adına üzüntü duyulur. Sayın Fahreddin Kerim Gökay'ın içine düştüğü tezad, bir ordinarius profesöre yakışmıyacak derecede göze batıcı olmasaydı burada ondan bahsetrneye lüzum görroezdik. Fakat nutkunun başlangıcuıda, Halk Partisi calışmalannı tenkid ederken «halkı menuıun etmeye, memleketin, millet tarafından seçilen şahıslarla idare edilmesini temine mecburuz» dedikten sonra biraz aşağıda sözü muhalefete getiren üstadın şu hükmüne ne buvurulur: « Bizden iktidan istiyorlar. Bugün otomobilimize şoför, bahçemize bahçıvan ararken bile tecrübe, ihtisas konusu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Memleketi bugünkü hale getirmiş olan ve Türkiye Cumhuriyetinin atideki durumundan mesul bulunan partimiz, daha dün ortaya çıkan bir partiye bu memleketin mukadderatını nasıl emanet eder?» Fahreddin Kerim gibi bir ilim aNAOİB NADİ Arkan Sa. 3, Sü. 4 te l K U R İ Ş T. A. Ş. Galata Fermeneciler Şarap iskelesl, Kardeşim sokak No. 50/l50'2 Telefon: 42716 Depo: 42621 25 inci yıl Sayı: 8742 umhuri Telgraf ve mefetufc adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu îstantul Ko. 246 Telefonlar: Umuml Saatral Numarası: 24296. î » a İ«leri: 24299. Matbaa: 24290 Salı 14 Arahk 1948 Diş \f a 1 * 1 1 1 1 1 1 Malîye Bakanı, Türk parasının değerinde bir gerileme Sovyetlerin, Norveç ve İsveçi tehdid değil,biryükselmegörüldüğünü söyledi ve ((Türkiyenin için Finlândiyaya karşı askeri tedbirler en az borçlu memleketlerden biri» olduğıınu ileri sürdü Soal takriıi sahibi Ahmed Oğuz, bu Bkre iştirak etmiyerek "hâdiseleri ayni İsveçte halk efkârı şimdiden tarafgirlik siyaseti istemeye zihniyetle idareye devam edersek korkarım ki memleketin ümid bağladığı başladı, fakat Norveç her şeye rağmen batılıların petrollan başka ellere veririz,, dedi tarafını tutacağim açıkça bildirdi j meâ yuzünden geçirdikleri türlü sıkıntılan anlatmakla soze basjayan Maliye Bakanı: « Bizim de, bütün dünya milletlerj gibi bu muşkullerle karşılaşmamız tabıi idi. Ama biz, Oğuz arkadaşımız gibi bu durumdan endişeli değiliz. Haddınden fazla iyimser bir görüşe kapılmadan dıyebilırım ki, ekonomık bakımdan son derece kuvvetlı bir kaç memleket mustesna, harb sonrası dunyasının, malî ve ekonomık durumu elverişli sayılabilecek olan memleketlerinden biriyiz.» dedi ve şoyle devam etti: « Hükumetın malî ve ıktisadî guçlükler karşısında bir rehavet ve günluk politika peşınde bulunduğuna dair olan ifadelerine gelince, bu göruş de şahsî kanaatleri hududunu geçecek mahiyette değıldir.» Paramızın değeri Bakan, hükumeün bilâkis bütün dünyayı tazjık eden iktisadî zorluklardan memleketi korumak için elindeki bütun imkânlardan faydalanarak çalıştığıru söyledi ve Ahmed Oğuzun: •Hükumet, 7 Eylul kararlanndan sonra bugüne kadar Türk parasının kıymetini muhafaza ettiğine kani midir?» sualini . şoyle cevablandırdı: i « Malumdur ki, 7 Eylulde paramıza Amerikan dolarına nazaran kıymet tes Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Rusya Atlantik Paktını görüşme baltalamaya çalıpr alacağından bahsedüiyor Ürdün Arab Birliğinden çıkanhyor Ürdün ile Filistini birleştirmek tasavvura bu karara sebeb olacak Londra 13 (B.B C.) Son gunlerde Sovyet Rusya tarafından Finlândiyaya karşı açıhnış olan propaşanda savaşı Helsinki çe\Telerinde endişe Ue takib e<5ilmektedir. Rus basvnı ile radyosu Finlandiyayı batılüarla birlik olupRusyaya karşı suikasd hazırlamakla ithsm etmektedirler. Fin Başbakanı bu gece, bu ithamı reddetmiştir. Siyasî müahidlerin fikrince. iktidarda "bulunan ;osyal demokrat hükumet, Moskovaya timad telkin edemez olmustur. Fin başkentindeki muhabirlere gdre. Rusyanın Finlândiyaya karçı askeri ted tirler alması her an beklenilebılir. Moskova rad>osu Finlandiyada Rus aleyhtarlığınm günden güne kuvvet bulduğu ve bu hareketin resmî makamiar tarafından teşvik edildiği iddiasmı her yayımında tekrarlamaktadır. Helsinki çevrelerine göre, Rusya, tskandinav memleketlerinin Atlantik pak tına katılmaları ihtimaline karşı koymak maksadile bu yolda hareket etmektedir. Ruslar, Finlandiyada askerî tedbirlere başvurmak tehdidi ile Isv«çi urkütmek istemektedkler. Muhabirlerin Stockholm'dan büdirdiklerine göre, İsveçte halk efkân tam bir tarafsızlık siyaseti takib edüm«Kİni istemeğe başlamıştır. Norveç resmî çevreleri ise. Norveçin bitaraf kalamjyacağınx, batıya iltihak edeceğini açüdamışlar ve «İsveç, realiteleri gözönünde tut 1 nıadan hareket ediyor» demişlerdir. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de İskandinav merrJeketleriru gösterir harita Ruslar bir kukla Alman hükumeti kurmak istiyorlar Kral Abdullah ile Ibnissüud, son mülâkatlannda kucaklaşırlarken Amman 13 (AP.) Urdün parlamen tosu, Urdün ile Filistini birleştırmek siyasetini ittifakla kabul etmış. bu birleşmenüı gerçekleşmesi için ahnacak tedbirler hususunda hükumete salâhiyet vermiştir. Karar gereğince Urdün, münasib vakit gelince, Filistine, kendini idarf şeklini tayın hakkınj verecektir. Kahireden verilen bir habere göre Arkası S a . 3 , S ü . lde Almanyaya bozuk pamuk yollamışız! Ticaret Bakanhğı tahkikat icrasını emretti îzmir 13 (Telefonla) Ticaret Bakanlığı, harbden sonra Almanya Ue yapılan ük pamuk mukave'esi mudbince Izmir ve Mersınden yuklcmp gonderüen p£.muklarm tamamen bozuk ve magşug olduğu hakkında malumat geldığini bildirerek bunlan hangi fırmaların yolladığı hakkında tahkikat icrasını istemijtir. Bu pamuklar arasında bizzat Ticaret Bakanhğı tarafından satılan ve yülardanberi Ziraat Bankası depolannda bekliyerek dahilî sansyide kullanılmaa Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Sağlık btitçesi de dün Komisyondan çıktı Muhalif milletvekilleri sağlık işlerimize devlet hizmetleri arasında esaslı yer verilmediğinden şikâyet ettiler General Clay böyle bir hökuraetin batı bölgesi nzerinde hiçbir nüfuzu olamıyacağım bildirdi Ankara 13 (Telefonla> 2umı hatırlatmıştır. Meclıs butçe korrusyonu, buSağlık Bakanhğı bütçesinde gun de Sağlık Bakanhğı bütde müsteşar muavini ile tetçesi üzerinde çalışmıştır. Bir kik heyetınden ıkı uye ve ıki çok milletvekili söz almış, Ahmcraur «L» cetveline nakleıred Tahtakıhçla Sağlık Baka'ilmiştir. aı arasmda da haylı sert tartış Ahmed Remzi Yuregir, kadmalar olmustur. Tahtakılıç. oda bir de Bakar.lık doktoru halkm sağlığmı koruma mevbulunması dolayLsile hekimzuunda dünkü mütalealarmda srden muteşekkıl bir Bakanısrar etmiş, sağlık işlerimıze hk+a ayrıca bu sıfatla da bir devlet hizmetleri arasmda edoktor bulundurulmasına lüZVlTn orrrıem saslı bir yer verilmediğıni, ıi ? i ş neticede bu programsız ve geli=;igüzel ha Ahmed Tahtakılıç h e k ı m l l k d e L c e t veline nakreket edildiğini ıleri sürmüş. maziden kdiîmiştir. bc.hsetmiş ve meselâ Haseki hastanesi Yarm. Hadud ve Sahiller Sağlık vakfiyesinde «soğan için 21 mecidıye Umum Müdürluğü bütçesi görüşüledahi olsa alına. diye şartlar konuldu cektlr. İstanbul Jandarma Komutanları değistirildiler Jandarma Genel Komutanı dün tekrar şehrimize geldi, tetkiklerine devam ediyor Berlin 13 (a.a.) (United Press) lyi haber alan mahfillerden oğrenüdiğine gore, Sovyet Rusya, Alman komünistlerile, doğuda bir Ahnan hukumetı kurmak maksadile müzakereler yapmaktadır. Bununla güdülen gaye, Sovyetler Birliği üe bir sulh andlaşması imzalamaktır. Almanyadaki Sovyet propaganda servisi başkanı albay Tulpanof un, bu plân hakkında yuksek Sovyet memurlarüe müzakerelerde bulunmak uzere son gunlerde uçakla Moskovaya gittiği bildirihnektedir. Bu haber, evvelâ, komünist liderlerle teması olan siyasî Alman mahfillerince verümiş ve Batılı Müttefikler tarahndan da teyid edilmiştir. Elde edilen tamamlayıcı malümata gore, Ahnan ko Arkası Sa. 3, Sü. 2 de General Clav Karaborsada satılan maç biletleri Zabıta, bunlann spor kulubîerine verilen biletler, satanlann da sporcu olduklannı tesbit etti Geçen haftadanberı maç bıleti karaborsacüanna karşı çok şıddetlı tedbirler almı§ olan zabıta kruvvetleri pazar günü yapılan Galatasaray Austria karşdaşması esnasmda yakaladıkları bir karaborsacının üzerinde seri biletler bulmuşlardor. Bu suretle karaborEacıIığın, geniş bir teşkilât tarafından idare edüdiği yolunda uzun zamandanberî beslenılen şüphelerin gerçek olduğu anlaşdmıştır. Yakalanan karaborsacırun üzerinde A tribününe aid 004081 numaradan başlayıp, Eeri halinde devam eden lantıya istanbul Belediyesi namına iş 50 kadar bilet ele geçirilmiştir. Bu bitirak eden Iktısad Müdürü Naim dun letlerin normal şekilde gişelerden temin şehrimize dönmüştür. Oğrendığimize' edılemiyeceğini hesab eden zabıta der Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkast Sa. 3, Sü. 5 te I Türkiye Ermenilerinin duydukları hiddet Berç Türker bize yolladığı mektubda: «Rusların maksadı Türkleri Ermeniler aleyhine kışkırtmak ve nâhoş hâdiselere yol açmaktır. Necib Türk millet i, Türkiyede seninle kardeş gibi yaşıyan Ermenilerin sadakatinden asla şüphe etme!» diyor Aiyon eski milletvekili Berç Türker ] den dün bir mektub aldık. Hâdise okuyucularutuzca malumdur. Turkiye Ermenilerinin en salâhiyetli ağzmdan \ e rilen cevaba, bir kelıme ilâve etmegi dahi lüzumsuz bulmaktayız. Mektub şudur: cl3 arahk tarihli Cumhuriyet gazetesinde, «Sovyetier, Ermeni ve Kürdlerı kışkırtıyorlar> başlıklı yazıyı hiddet ve ikrahla okudum. Tâ Çarhk zaman,nda baslayan ve Sovyetlerin de benimsemiş oldukları kokmuş siyasetin devamını muşahede ederek teessüf ediyorum. Ötedenberı Rusların siyasî maksadl, Türk efkân umumiyesini Ermeni unsuruna karşı kışkırtmak ve guya nâhoş hâdiselere yol açmakür. Bu insaniyetsiz siyaset, Errr.eni namını taşıyan bir kaç boşgezenleri elde ederek, bu aletler vasıtasile Türkiye aleyhine daBerç Türker ima propaganda yapmaktır. Pariste, «Ermeni halkını müdafaa e muhtıra yazmak ve So\jet siyaseUnln korkusunu tasıyan propaganda muhtıdıci» bir cemiyet varmış'! Türkiyede yaşamakla bahtiyar olan ralarmı dteye berıye dağıtmalarına, Ermenilerin böj'le bir cemiyetı tanıma mezkur sun'î cemıyetln asla ve katdıklan ve kabul etmedikleri gibi, Tür iyyen salâhiyeti olmadığmı, necib ve kiye Ermenileri namına söz söylemek, Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Son Maslak yolu hâdiseleri dolayısile istanbul Jandarma komutanlığında bazı değişiklikler yapılmıştır. Jandarma alay kcmutanı albay Ragıb, Jandarma müiettişliğine tayin edilmiştir. Jandarma muayene komisyonundan albay Tevfik Saygm İstanbul jandarma alay Arka&ı Sa. 3, Sü. 6 da Yurdda taze et, balık ve sebzc ıtakli Amerıkaıun Çine karşı siyaseti Hoffman. kamiinist bir hükumet kurulsa da yardımın devam edebileceğini söyledi Londra 13 (B.BC) Çin başkentinin resmi çevreleri, iktisadi işbirliği ıdarecisı Hoffman'ın bu aksara yapnuş olduğu beyanata büyuk ehemmiyet atfetmektedirler. Bu beyanatı sırasında Hoffman'a şöyle Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Memleketin her tarafına taze gıda maddeleri naklini diizenlemek için yapılan çalışmalar r Soğuk hava tertibaüı vagonlarla et, sebze ve balık naklini temin için Ticaret ve Ulaştırma Bakanları mümessillerinin iştirakile Ankarada yapüan top Hava Dafi Okuluıtun harekât odasında Japon Parlâmentosımda bîr ask rezaleti Londra 13 ı B B C j Japon parlamentosunun bugunkü topkntısında bir hidıse olmustur. Parlamentodaki kadm mületvekıllerinin en ıhtiyarı olan Bayan Yamoşito reisten soz istemiş ve şoyle demiştir: «Maliye Bakanı beni koridorda sıkıştınp, öptü > Bu beklenilmedik beyanat parlamentoyu karıştırmış, reis celseyi tatil etmek mecburiyetinde kalm:ştır. 48 yaşmda olan Bayan Yamoşitayı öpen Maliye Bakanı araşürılınca. «dinlenme odası» nda uyuklamakta olduğu görülmüştür. Amerikan hava dau mütehassıslarınm nezaretı a îtınd a 5 U biy ve erlerimiz, stajlarına devam etmektedirler. Yukarıdaki resim, Türk öğrencıleri Hava Dafı Okulunun harekât odasında düşrcan uçaklarının mevküni tesbit t ^ çaiışırlarken göstermektedir. ~'jp'~"~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog