Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Hatibler, hastanelerin sıkışık durumuna Milletler delegelerine muhtıra Birleşmiş bir çare bulunmasını istediler Verem ve frengi ile mücadelenin hızlandırılması lüzumuna işaret edildi ve sanatoryom yerine şimdiki halde. barakalar kurulmasının daha faydalı olacağı belirtildi Sovyetler, Er Kürdleri kışkırtıyorlar saglık işlerini görü^tü Moskova radyosuna göre Ermeniler vererek Türk topraklarını istemişler Moskova radyosu, yaymlarından birüıde Prag'dan aldığını sdylediği. şu haberi okumuştur: tTelepresse ajansmın Paristen haber verdiğine gore. «Ermeni haklarını müdafaa cemiyeti» Birleşmiş Milletler Kunılunun butun üyelerine birer muhtıra gonderarek, Türkiyenin 1919 senesinde gasbettıği tekmil Ermeni topraklarının Sovyet Ermenistanına ılhakını taleb etmiştir. Muhtırada, Türkiye dahılinde ve haricinde bulunan butün Ermeni komite ve cemaatlerinin bu talebi hararetle desteklemekte oldukları belirtilmektedır > 25 inci yıl Sayı'r 874 î umhuri Telgraf ve msktub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu tstanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Saa Işleri: 24299. Matbaa: 24290 Pazartesi 13 Aralık 1948 Karadenizdeki Kızıl filonun kuvvetlenmesi on ajans haberlerine göre, j Italyaya kabul ettirilen banş andlaşması neticesinde, galib müttefikler arasında taksim edilen Italyan donanmasından Sovyet Rus>anın hissesine düşen Giulio Ces,are nrhlısı Karadenizde Kızıl filoja katılacaktır. \ İtalyan filosundan Bol.şe\iklere ayrılan hisse, yalnız bu zırhlıdan ibaret deKemalî Beyazıd ğüdir. Bu zırhlıdan baska 1 haiif kruvazörle 3 muhrib, 2 deniıaltı ve epeyce yardımcı gemi daha vardır ki bunlarm da Karadenize gönderileceklerini sanmakta hata yoktur. Böjlece Sovyet Rus\anin Karadeniz filosıı, bir kalemde, mühim bir knvvet kaianmı? oluyor. Rns tezgâhlarında gizliden gizlije yapılan gemiler de hesaba katılırsa Nikolayef'te insa edilmekte olan 45,000 tonInk nrhlının hinnete girmesi henüz zammna muhtac olmakla beraber Karadenizdeki Kızıl filo. Türk donanmasından çok ustiın bir hale gelmek üzeredir. italyan zıhlısı. bütün teçhizatJ ve yedek cepanesile Boğazlardan geçip Karadenizc gittiği gün bu üstünliik katileşmiş ve Karadeniz hâkimiyeti bilkuvve Kızıl filonun eline geçmi? olacakHr. Ba vatiyct, harbin son senesinden itiCelâl Bayar, Demokrat Partinin iktisadi görüşlerini baren. batılı muttefiklerin ve bilhassa Amerikan devlet adamlarmın ve silâhlı pek yakında Meclist e açıklayacağım söyledi kuvvetler erkânının Avrupayı ve Sov\et Rus>ayı kendilerinden çok daha 'yi tanıyan Mr. ChurchilVin düsüncelerinî \e tekliflerini dinlememek yüzünden icine düstükleri hata ve gafletin bir neticesidir ld seyyiesini çekmek gene bize duşüyor. Yann Sovyet Rusyanın silâhlı bir tecaviizü karşısında istiklâlimizi, yurmımuzu müdaîaa etmek karsısmda kalırsak, Trakyada Bulgar hudııdundan, Anadoluda Hopaya kadar uzanan kıyılarımızı bir çıkarmaya karsi müdafaa ctmek, evvelâ kbmür havzasile. sonra An Kafkasya cephesindeki ordumuzun sol kanaduu korumak ve bu kanaddakî kara kuvvetlerimizin ikmal ve iaşesini deniz yolu ile sağlamak vazifesi, donanmamıza ve donanma ile isbirlijri yapacak hava kuvvetlerimize düsecektir. Kara. hava ve deniz ordulannuı riç avağı da aynı boyda ve aynı derecede muhkem bir sehpaya benzediğini, tam ve kuvvetli bir millî müdafaanın eski Celâl Bayar D. P. nin bir kongresinde konuşurken hir tabirle bu ekanimi selâseje dayandığını. bu üç ordnnun kendilerine teDemokrat Partinin Fatıh ılçe kon bulunmuşlar ve kongreyi başından soveccüh eden vazifeleri aksamadan ya gıesı dun Madalyon kahvesınde yapıl nuna kadar takib etmişlerdir. Kongrepaeak kuvvette olmaları icab ettiğini mıştır. Yedi saatten fazla süren bu kon yi idare edecek zevatın seçimi yapıldıkve ancak bu suretle ahenkli ve başarılı grede D. Parti Genel Başkanı Celâl Ba tan sonra, Atatürkun manevî huzurunhiı isbirliği yapmalan mümkün olabi yar, Istanbul ıl idare kurulu üyelerin da üç dakikalık bir ihtıram sukutuna lpccğini o kadar çok yazdık ki artık bu den Salâhaddın Güvendıren, Dr. Mü geçilmiştir. Müteakıben ılçe baskanı hahis üzerinde durmıyacağız. Drinci kerrem Sarol ve Salih Keçeci de hazır Arkası Sa. 3, Su 5 te t'unya Harbinden sonraki askerî edefci>at< takib eden herkes, bu bedahetin l)i'(iin dunyaca teslim edildiğini bilir. I Teknik tafsilâta, gemi sayılarına ve rakamlar deryasına ginnek suretile bir mukayese yapmağa lüzum kalmadan söylivelun ki İtalj an zırhbsı ile diğer İtalyan genıilerin takviye edeceği Kızıl Karadeııiz fılosu karşısında, Tıirk do«anmasının kendisine düsen vazifeleri ifaya kifayetli olamıyaeağmı kabul etmek lâznndır. Esasen dün için varid olan bu düsünce, yann için daha kovU vetle variddir. Turk donanmasının takviyesi hakkında sorustüğümüz bazı Amerikalı dostlaıunız, bir harb vukuunda Akdenizdeki Amerikan ve îngiliz donanmalannın bizim yardunımıza koşacaklarnu, binaeııaleyh Turk donanmastntn takviyesine Ankara 12 (Telefonla) Celâl Bayalurum olmadığuu ve daha büyiik bir dcniz kuvvetinin idame ve bakım mas rın Edirne nutku C. H. P. gazetelerinde ısfUrının Türkijenin bütçesine yük muhalefete karşı hucumlara yol açmıştı. D. P. genel idare kurul adma profeplioğmı söylüyorlar Bu düsünce, stratejik bir tahlil ve tet sör Fuad Köpriılu bize şu demecde bukike davanabilecek sağlamlıkta değildir. lundu: € D. P. genel idare kurulu Edirne Ikinci Dün\a Harbi icinde, Yunanistanı \e Giıiddcr, itibaıen bugoın Ege adala nutkunun matbuatta çok musaid akisnnı ısgal eden Alman italyan hava ve lerini ve bu arada bir ıkı hukumet ga<Unİ7 kuvvetleri karşısında müttefik zetesinin sair Türk matbuatile tam bir d'nanmalarının Ege denizine gireme tezad teşkil eden zavallı yazılarmı dıkkatle takib ettım. Hıç bir ciddi tenkıd di' lcrini unutmamak lâzımdır. Yarının harbinde Sovyet Rusya ile mahiyetı taşımamakla beraber karşıpevklerinin son harbdeki Mihver stra mızdakilerin ruh haletini ifade bakıtejisini aynen takib ve taklid ederek mından manalı olan jazılar hakkındaki Ecf denizine hâkitn olmak istiyecekleri düşüncelenmizi kısaca arzedeyim: Ayrı imzalar altında çıkmakla berasuphesiz olduğuna göre, Türkiyenin Bopazlar ve Karadeniz kıyılarının muda ber mahiyetleri ıtıbarıle birbirlerinden faasına \eter kifayette bir donanmaya farksız bulunan bu yazıların tek bir vc denizhava kuvvetine sahib olması | membadan \eıılen emir ve dırektıfle ABÎDİN DAV'ER i yazıldığı derhal göze çarpıyor. Takio Fuad Kopriilü Arkası Sa. 3, Su. 4 te * ArkanSa.4, Su. 2 de Ankara 12 (Telefonla) Butçe komisyonunda bugün Sağlık Bakanlığı fcütçesinin muzakerelerine başlanmıştır. Ilk soz alan Kemal Yiğitoğlu umumî mahiyette mütalealarda tmlunmuş, gerek sağlık hızmetleri, gerek eleman yetutırme bakımından plânlı hareket edılıp edılmediğini sormuştur. Tahsın Coşkan 'Kastamonu), bilhassa frengi mücadelesinde gevşeklık gosterildığinden bahsetmiş ve memlekette endişe verici bir şekıl alan verem hastahğından bahisle vaktile mıicadelede gösterilen ihmal yuzünden afetin bu derece genişlediğını kaydetmiştir. Ahmed Tahtakılıç, sağlık hizmetlerinm şimdiki haline işaretle geçen yıl bu husustaki acıklı vaziyetin belirülmiş ve bu göruşlere nihayet on yıllık sağlık piânile cevab verilmiş olduğunu zikrctmiş, bu plântn tatbık edılip edılmedığini sormuş. bütçeye serpiştirılmış Arkası Sa. 3, Sü. 2 de İngiliz Sovyet andlaşması Raslaım paktı bozabilecekleri ileri sürülüyor Londra. 12 (a a ) fAfpi: Sunday Dispatch gazetesi siyasî yazarı, <rYe' ni Zamanlar» adındakı Sovyet dergisinde çıkan yazılara ve Sovyet radyosu yaymlarına dayanarak Rus Arkası S a . 3 , S u . lde Radyo, Tnrkiye dahilindeki Ermenilerin de bıı talebi hararetle desteklediklerini iddia ediyor Ruslarm kontrolu altında bulunan *Hür Azerbaycan. radyosu da Kurd dilile yapUğı bir neşriyatta şöyle demiştir: « Türkiye, Irak, Iran zimamdarları, Kurd mılletinin istiklâl ve hürriyet ul^undakl hareketlerini frenlemek ıçin elele vererek sıkı bir isbirliği yapmaktedırlar. Bu devletler istüâ ettSderi Kürdistan topraklarında da buralarin öz sahibi olan Kurdlere hiçbir Blrette hak tanımamaktadırlar.» Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Âkdeniz Savunma Birliğinc doğrıı Amerikanın desteklediği bu Birliğin Türkiyeden daha doğuya uzatılması için görüşmeler oluyor Amerikanın Türkiyeye verdiği büyiik ehemmiyet | NewYork, 12 (Nafen) Ameriı kan radyolarının tanınmış tefsircileı rınden Edward Purrow, son zamani larda «Akdeniz paktm ndan ısrarla bahsedilmekte olduğunu kaydetmij ve demiştir ki: « Geçen hafta, Birleşık Amerikanın Türkıyedeki askerî heyetının reısi General Mac Brıde uçakla İtalyaya gıtmıştır Orada, Avrupadaki Amerikan askerî şefleri arasmda mühım bir toplantı aktedılmiştır. Tanınmış Amerikan askeri lıderlerinın, Cebelıtarık'tan Türkiyeye ve hattâ daha doğudaki memleketlere kadar uzanacak bolgelerde bulunan memleketlerın askeri bir savunma paktı ile bırleşmelerını istedikleri malumdur. Elde edılecek bu Akdeniz paktı, müzakereleri yapılmakta olan Atlantık paktmın b.r devammı teşkil etmiş olacaktır. Bu teşebbüs şu ihtimal gbzönünda tutularak ileri surülmektedır: cHerhan Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Bayar şehrimizde dün bir konuşma yaptı D.P. Başkanı, büyük kongrenin ilk baharda Ankarada yapılacağını bildirdi Kızıltoprak kongresi Prof. Fahreddin Kerim, muhalefeti kifayelsiz buluyor «Memleketin, milletin $eçtiği şahıslarla idare edilmesini tetnine mecburuz» C H. P. Genel Kurulun toplandığı Chaiüot Sarayı Italyadaki askerî toplanüya katüan General Mac Brid« Muhalefet hücumlara Fenerbahçe cevab veriyor Panatinaikosu Fuad Köprülü diyor ki: D. P. bundatı sonra da hiçbir tehdid karşısında yolundan dönmiyecektir,, C H Partısi Kızıltoprak bucağı yıllık kongresı, dun saat 10 da, bucak bınasında yapılmıştır. Kongrede, Istanbul mılletvekılı M. Kemal Oke, C.H. Partısi İl Başkanı Esad Durusoy, Şehır Meclısı üyeleri de hazır bulunmuştur. Prof. Zuhtü İnhan, kongre başkanlığma seçıldikten sonra, bir yıllık faalıyet raporu okunmuştur. Fahreddin Kerimin sözleri Raporun okunmasından sonra, delege olarak kongrede bulunan Prof. Fahreddin Kenm Gökay söz almış, raporda, yeniden kaydedildıği bildırilen 6 üye bahsine temasla, şunları söylemiştır: « 6 veya 16 üye kaydı bir mâna ilade etmez. Zira bugün, çok paıtili bir devirdeyiz. Partimizin istikbali Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Ordusunu dağıtan Costa Rica'nın başına gelenler Kışlalarını on giin evvel mekteb yapan bu memlekel komsusunun hiicumnna uğradı Londra, 12 (BB.C) Costa Rica hükumeti, bugün Güvenhk Konseyine başvurmuş ve Nicaragua ordularının memleketini istilâ etmekte olduklarını bildırmiştır. Costa Rica, bundan on gün evvel lüzumsuz addettiği ordusunu terhis etmis ve Paris toplantısı sona erdi Birleşmiş Milletler delegeleri çalışmalardan pek memnun değiller Paris, 12 (R ) Birleşmiş MiL* letlerm üçüncü genel oturumu 2^ saatlık bir gecikme ile bu akşam kapanmıştır. Son olarak Kore me. selesı müzakere edumıştir. Genel» kışlalarını Millî Eğitim Bakanlığına Kurul, Güney Kore hükumetini bütun Kore'nin meşru hükumeti olarak vermişti. Costa Rica aynı zamanda Rıo and tanımıştır. laşması mucibince teşkil ediltniş oGüney Kore hükumetini tanımağa^ lan savunma komisyor.una da mü ve memleketin kuzeyinde kurulanracaat etmiştir. Bu komisyon bu ge komünist hükumetini tanımamağa ce Washington'da toplanacaktır. Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Avusturya Galatasarayı dün 2 1 yenebildi 2 • 1 yendi Fenerliler, galebeyi hakemin tarafgirane idaresine rağmen kazandılar Atina 12 (Hususî surette giden arkaI daşmıız Omer Besım bildıriyor) Fe1 nerbahçe, bir hafta ıçindeki dordüncu ve ! en ç«tm maçını bugun kendi sahasmda I Panatınaikos'a karşı yaptı Buraya geMığimiz gundenberi buyük ijir dısiplın ıçinae, yurd aışmda renklerinin çerefıni korumağa uğraşan Fenerbahçelılerin «son maç» ı karanmış olI maları, hepimizi çok sevindirdi. Bugunku maç, hıncaiıınc dolan Panatinaıkos stadında, guneşli bir havada hakem Yamandopulos'un idaresinde oynandı Fenerbahçe, sahiya çu kadro ile çıktı. Cihad Erdoğan, Ahrned Samim, Galıb, Mujdad Erol Ibıanım, Suphi. Lefter Hahd. Oyuna Paratinaıkos çok canb başladı. Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Ç1 Dun Inonu stadn,da yapılan Avu.turyaGalatasaray ^ çok heyecanlı ° ^ ^ ^ \ * ^ « J 2 & kardılar Maçı 21 misafir takfin kazandı, Resim. Galata saravın hucumlanndan bınnde Avusturya Kaıesuun tehlikeyi göstermek+edir. (Maça aid tafsilât 4 üncü sahifemizdedu.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog