Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET Î2 ArahE İMB RÂDYO i f Bugünkü Program J 8,23 AçıUş ve program 8 30 Haberler 8 45 Neje.ı sabah muzıgı (Pl ) 9 15 D r.leyıcî tfeit'en (P! 1 1^00 Izarh rruz'k 11 00 Tenrn! 11,25 Seslı ve moz'klı opera sahnelen (Pl ) 11 45 Yurddan sesler 12,30 Şarkı!ar 13.00 Haber'er 13.15 Ses ve ErStruüîîn s^lclsrı 'Pl ) 13,30 Oğle gazetes 13 45 Orkestra parçaları (Pl.) 14 00 Kapanı». 17 3S Ac'i's \e prcî'ara İS 00 lUdyo lalor. crkestrısı (1 Leouold Macar şarkı ve da.islarir.dan potpur'. 2 Felıx Glessmer Sabaa s e ü t ı ı . 3 Armas Jarnefe 1 d Nınru i Jose F'arJco Paso Dcb'e 5 P ıccını Madaır EıtteT*fly ODerasından fantezi) 1539 K ı r ^ ' a 18 45 Melodıler (Pl ) 19 00 Hâbsr'sr 19 15 Geçmışte bugun 15 20 Irce sa» 20 15 Pazar Gazetesi 20 30 Şarkılar tu r Kj'er 21 13 Salon orkestrasından car^alâr ıPl ) 22 00 Konuşma 22 20 Daru rrungı ' Pl ) 22 45 Haberler 23.00 RADTOLİN AZ BİR M İ K T A R I Hastanel«r ve Doktorlar tarafmdan tercihan kullnndan AMBRİKAN Ordu T« donaımMi ttırafmdım tek Üp okrak kabul edilen PİCKER X • RAY RÖNTGÎ2Î FABRİKASI MAMULATINDAN : Derin tedavi 500 M. A. lık teşhis portatif ve diş rötgenleri seri halinde film çeken Minograf cihazları ve ı BULMACA 1 l "! 2 3 4 S 6 1 8 9 2 3 4 5 b 7 8 9 I 1 • • • Fevkalâde 100 . 200 Miliamperiac Dört Kenetronlu CENTURY tipl 6 0 1 0 0 MUiamperlik COMET Senyor tipi Tıb âleminin en $on tekâmülü S A N B O R N fabrikalarınm KÖPÜREREK AĞIZI F E R A H L A N D I R I R DİSLERİ TEMİZLER IL IBI İ 1 •• MohUn M > I : 1 Zıpçıktı frtHTvU orUlıfc kaplamıı elanJjff (çofnl). 2 Bir Ur«fa doğru h«reket, blr harfın oktmuju. 3 Vakül« Osmjjüı Mevcud lartnameye göre yeni bir otobıis satm alınacak, çası: Ford, fcnparatoriugunun •»trşlmiriln konu$ulduğu yer, blr erair. 4 Bazı Yakm Dogu memle Fargo, Doç veya Desoto olacaktır. Muhammen bedel «22000» yırmi ıki bın ketlerind» giyilen blr bajlık. S Tersl Uk liradır. raynada blr sehlrdir, çevrilınee bir çogul taEksiltme kapalı zarf usulıle 22/12/948 çarşamba günü saat 11 de yakası oluı. 6 Man« (yenl tertm). 7 Blr emlr, Tanrıya kuüuk etme, soylenerü y»pma. pılacaktır. Zarflar kanundakı tarıfe göre saat ona kadar kabul edılecektir. Geçid teminat 1650 liradır. (18969) 8 Göx (eakl tertm). 9 Topallayan fare «vcın (1M kelime.) Yvkandan ajağ\ya: \VILBAŞI IÇÎN EN GÖZEL HEDİYE 1 Gençlflc rttoelligl. 2 Bir «dat, derinlik (eskl terim) 3 BBylentUer (eakl usul çojul). 4 Oturuhnay» mahsus yerler eskî usnl çoğul), blr edatın kısalhlmısı. 5 Blr sey geçlrileeek küçuk açık yerl bulunan. 6 İleriye doğru «ür, Bnünü arkasını düjünmeden üert gerl iöylenen. 7 Becerikslzlerln ilk fırsatta kedlye yüklettüderl. 8 Bazılan Kfteüe bazılan da tülâleden gelen hakla beştacı elan kadınlardan, nıbaylann mektebdfn çıktıklan raman lçtiklerl. 9 Kepazelık. Bornova Belediyesinden: . Gillette revkii, mökemmel v« dakik blr alet. Dahiliyeciler için Vertical Fluoroscope tipi Viso Cardiette tipi Portatif elektro karyograf (Developmansız) Son model Metabolizma Komili Oğulları Necmi Komili ve Ortahlart Kollektif Şirketi Telgraf: KOMİLt Telefon: 2O7M (Eski Perihan Saloru Perapalas arkası). Bahçekapı Kutlu Han N o . S 7 İ S T A N B U L Safranbolu Asliye Hukuk Yargıçhğmdan: 1946/178156 Beyoglu Parmakkapı Kurabıye sokak, Marmara acartıman No 9 da mukîm HaluV Y ılgore Karabuk Demır ve Çelık Fabrikaları Muessesesı Mudurlugu tarafından aîejhınıze Safranbolu Aslıve Hukuk Mahkeme^ırte açılan askerl taahhudden mutevellıd maaş olaak almış oldugunuz 2458 lira 77 kuruşun ıstırdaden tahsıli davasından doîayı yapıl?r I ^ argılamada yukarıda yazıiı ad^este b u ^ namadığınızdan daveti'e ve gı^ab kirarı Razete ıle ılânen tebhğ edılmek suret ı» g n a ben ysoı'an yarçılarya s^nunda r r ddç^b'b dava olunan 2458 lira 77 kurusun 157 hra 10 kuniî mahkeme masrafıle bırlıkte tahsılıre karar ven'd'ğ nden ı^bu 9 4 946 g j i \e 17< 156 savı'ı ılân hukmu ılâren teblıg o'unur Dr. BAKTERÎl'OLOG 1SS Erveiy 1 2 1 bnlmacanın halledilmif şekll 3 4 5 * 7 8 9 TTŞTKIEINICIETST SİAİ1İKİAİMSİK 1 KltlRlMlAlSjTlI E RİLİEİRİME|Ş|K NBİEİKİAİRİTİE PİİİNİÇMİAİ1İL « Her Âkşam: LÂLE S A Z SALONUNDÂ Turkıyede şimdıye kadar görulmemiş bir program : EİGİEİÎİDMK RlOlNfÖlCl R lAlLlllŞlllRİ tSTANBUL BELEDIYISİ SZEİR TtYATROLARl Bu Bkşam saat 20 de DRAM EISM1 B U S B L A S Vazan: Victor Hugo TOrfcçol: Proi. Sabri ttaA SÎYAVCgatL Ttletoo: KOMEDİ KISMI İ M No 6111 •111 Tra? Mıkinesinln fiyatı: 3.50 L'ira ŞAHAP SAYILI 8 parçafı Wr Cniette Traş Maklnesl, 5 adel gayet lcmkln mavi Otüette bıçağı lle beraber, aaMf bfr'noktvva toutu Içtndedlr. Hem lUks jh«rn uoos tr«f otmak slstamL Her gün ve ş ırun muhtclıf saatlerınde hasta kabul eder. Muayenehane: İmrahor ecıanesi üstü Üskudar. Ev adresi: Salacak, Iskele Cad No. 18 Tel 60661 HARIIYET YÜCESES ' LEYLA HUSNU YUSUF HÜSNÜ MTALLÂ GÖKÇAT Muazzım saz Zengin program ve Salonun eşsiz zarafeti, sükuneti, idaresi ve seıvıslerındeki temizliği ve buz dolabında soğutulrauş RAKI BIHA nefis mezeleriîe Istanbulda oturulacak yeaâne Aı!e Salonudur. IîER PAZAR saat 14 30 da tekmıl programla IÇKISIZ AILE MATINESI Dıkkat Me^hur Arab rakkase LEYLÂ HUSNU ve arkadaslarını Salonumuzda gorduğu fevkalâde rağbet B hasebiie ve ızdıharam onüne geçmek için bugün yalniz maatinede Taksim Kristal Salonunda dmliyebilirsıniz H P A YDOS Yazan: Cevad Fehmi Bafkvt TeJrfon; (0409 Btr CüîlASTtSt t x ÇARŞAMBA gCnltri taat 14 U ÇOCÜK TEMSİLLBRİ Safa Talebe Tem.sill. saat 19 da Pazar gfinleri saat 15 te Matin» MVAMMER KARACA O F E R E I İ Bu akjam MAKSİM'de 20,30 da B O R A Z A N KÂZIM Ctunartesi ve Pazar Matine saa't 15 te ÇUtrfamba gündut o« çee* teivMAti* Pazarteıt) «vt«Tnian tems" yoktur. Teleion. İH3S 100 LİRAYA " " ^ Kumaşla, 40 liraya kumaşsa birind sınrf elbiee yapılrr. Parîsten tnerun V. TOPALOGLU Sultanhaınaın Aşirefendi Cad. Aşirefendi Han No. 35 İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk Yargıçhğından: «YOIN GİLLETTE' L E BAŞLAR Sultanahmed Akbı\ık O\uncu sokak 6 No da oturan Mehmed Ertunç tarafından e%"v*el* ce, Samatva Hacıkadm Duhanlye köşesinde 1 «aylll Eşref Şecgunun evınde oturmakta lken yen' adrennin behrsizbSi arlaşılan Hamdiye Ertunç aleyhine. mahkemenin 848 1356 savılı dosyasıle açılan boşanma davasının duruşması lçm belh g\.nde Ilân yohle tebllğat yapıldığı halde da"alı gelmetfıgınden hakkında muameVlı gıyab kararı teblığıne karar verilerek yargılama 3'1/949 saat 11 e bırakıl1 tlinıiz icin 68 beygir kuvvetinde, benzin veya petrolla çalışır, mıj ve gıyab kararı dıvanhaneye asıbnış radyatör ve su ile soğutulur 18 aded selektör makinesi motörü alınması olduğundan davalı Hamdiyemn ilân tanhınkapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmugtur. Şartnamesi Ankara Teknik den itıbaren bes gun ıçuıde ıtıraz ctmedıği ve durusma günu mahkemeye gelmed'ğl veya Zıraat Müdürlüğünden parasız olarak alınabılir. vekıl gondennedıği surette gıvabmda yargı2 Motörlerin beheri için tahmin edilen bedel (1400) lira, tamamı 'amaya devam olunacağı ve bir daha otunın tutan (25.200) lira, muvakkat teminatı (1890) liradır. ruma alınmıyacağı husu^tJ ilân olunur. 3 lhalesi 20/12/948 pazartesi günü saat 15 de Ankara Hükumet Konağmda îl Daımî komısyonunda yapılacaktır. Talib olanların 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırhyacaklari sapalı zarflarını makbuz mukabilinde 20/12/948 pazartesi günü saat 14 e kadar tl Daimî Komisyonu Baskanlığına vermeleri lâzımdır. (18493) Ankara tli Daimî Komisyonu Başkanhğmdan: 'A TABLET ### Öksürük ve Bronşiti keser. Her Eczanede bulunur. • Safranbolu İcra Memnrluğundan: Bsyoglu Panr.akkapı Kurabiye sok»k, Marmara apartıman No. 9 da Haluk Yılgöre »47,'33O Sairanbolu Ajlıye Hukuk Mahketnesinln 1 4^946 gun ve 178 156 sayılı llâmlle hukmeâumiş olan 2299 lıra 94 kuru|un 13 1 945 tarihinden itıbaren "CS 5 faız ve 157 lira 10 kunış mahkeme masrafının be? gun lçmde odenmesl hakkmda yukarıda yazıiı adresımze çıkarılan icra emn bu adresten ajrılrnı; ve nereye gitmî? oldugunuz bilînmedığlnderı gerl çevrilmiş olduğundan İcra tetkık mercil vargıçlığınca icra ve Iflas K. nun 57 ve H U. M K nun 142 nc' maddeleri uyarmca ilânen teblığat yapılmasma karar verıîdı ğınden yukarıda yazıiı borcunuzu be? gun ıçınde oderoez veva aıd oldugu mercl veya rrahkemeden tehıri İcra kararı getlrmezseniz cebrî lcraya devam e<iıleceğı i'ânen tebllğ oulnur. »BAHÇE UZMANI" î Ş A R1VO R Çi;ek \e mev^'a ağaçlarındam, r resım ve projeden ku\ vetli üıtisasım var Müracaa* Galata, Mer*ebani Sok Çituri Han 14, Tel: 42519. P. K. 1414 Pirinç ve Hububat Unlan Fâbrikdsı En modern makinelerle fechiz ve tevsi edilerek fermî ve sıhhî surette hazırlanan ARI unlarım yeni ambalajlarla piyasaya bol miktarda arzetmiştir. MATEMATİK DERSl Use ve Ortaokul tslebelertae mıisaıd şartlarla matemarık der«* ven'ır ALI S Ö I E 8 M A * Pangalfa. Turkbeyi sokak 119 1 Bozkurt apartımaru saat 910 ve 1214 ve saat 20 den sonra veya • • 83723 telden aranması. ^ ^ Operatör • Ürolog Bugun artık bütün Amerikan kadmlorının en çok tercıh ettikleri ru|: IİKİT Yeğane olarak. Lıkit lıpton'un rengı ıçın Birleşık Amerika lİPTONdur sâ> ve lororsıılığı, h«r Hükumetının bir dikkal edilmıştir. Dr. FEYZİ TANER Çocak Hastanest Böbrek Slesane Prostaf Hastalıklan Miitehasstsı. Besoflu l?t'klâl Cad'Jesı Aea Caml varu RIBÎEJ.I Hanı No. İS • Saat 15 19 Tel: 42380 • Sahıb ec BtmuhirKrt NADIR CEVAL> KEHMİ Crtmhuriytt Matbaam NADİ Devletlerı »ertifikasını haız olmaklo garanti f 35 LIRAYA • PARDESÜ SATIŞI Lütfefı iiirrij marka v« Patent Numarosıno Bu nushada ya» Ulennı Hilen idare eden Amerikadan dikilmiş olarak ithal ettiğimiz koyu lâcivert ve hâki renklerde su geçmer pardesülerin toptan satiş fiatırma 35 liraya indirmiş bulunmaktayız. M U T L U B A Ş Yeni Valde Han No. 62 Tel: 22978
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog