Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

12 Araüfc 1948 CUMHURtYET INGILIZ MflLI YÜKSEK EVSAFLI KİWI..! " K u n d u r a l a r ı n ı z ne k a d a r s\, p*rlıyor ! Her halde hızmetçiruı çok tiüz ve çaüşkan." " Hayu I gördüğünu: parlaklık dünyaca tanınrmş KİWİ cılasıle temın edılmiştir. Ben bu cılayı aeyahaüerim bırınde hariçte görmüştürn. Şimdi ise bu cilayi memleketimızde bulabilıyorum." " Şu halde K T V V İ nın fevkalâde bu hasusıyet var kı bunu hâlâ haürhyorsunuz." " Doğrudur. IQW1 parlâk bır cüa temın cttikten başka derıyi eyr muhafaza edar." " N«nl ? " • • Imaline giren fa2İa mıkdarda balmumu deriyi yumu^ak tutar ve çatlamamasını t«min «der." " Öyle ısa bnndan bSyl* ben de K I W I kultanacağutK kolay tedarık edilebiliyormu » " " Tabiı. heman h«r dükkânda tatılmaktadır." PAL vta$ oıçaA/cvunm en DEO viuüiavı. K I W I BLACK (Siyah) TAN (Sarı) LIGHT T A N (Açik kahve) BROVVN (Kahve) O X BLOOD (Kan rengi) M A H O G A N Y (Akazu) TRANSPARENT (Beyaz) Ouıumuiüvı OPERATÖB Dr. HÜSNÜ DOĞANGA Hersun hastalannı kabul eder. Beyoğlu, Istiklll Cad. Haset Kitabevi karsısında No. 386 kat 2. Tel: 42121. } m m KIWI DARK TAN ( Kj W İ K O Y U KAHVE) SABIT ORİGINAL İNGÎÜZ Kundura Boyası ^ " " " S A T I L I K S ATILIK KELEPİR YENİ BİNA Balal d?riz kenarında antrepo Her türlü fabrika ve mensucata yarar bir kahve, iki hane acele satılıktır. Müracaat yeri: Rekor bakkaliyesi, Balat, Ayan Cad. No. 103105. Telefon: 21493 Rakibsiz manzara, havadar. rütubeteiz ve Londra asfaltı, tramvay v« otobüs durağına bir dakika mesafede, Çapa Akkoyıınlu sokağında elektrik, kuyu; bahçeli kârgir, içl yağlıboyalı, 4 odah mükemme) bır •v boş teslira Mühktır. Nuruosmanlye Caddesi, İkbal Kıraatbanesı karfisında berber Huseyin Totragana m'jracaat. '• BURSA ™ eski İçme su projeleri yaptırılacak 1 Kasabamız Cumhuriyet alanının parkeleme işinin ikmali için 2081, 1315 eb'adında Karabiga iskelesi cıvarında bulunan kumluğa teelim şârtile 2000 aded parke taşı satın ahnscaktır. 2 Beherırıin muhammen bedeli 24.5 kuruştur. 3 Açık eksiltme ile ihalesi 24/12/948 Cuma günü u a t 16 d m Bıcümea huzurile yapılacsktır. 4 Istekli olanlarm % 7,5 hesabile 367.50 lirayı Belediyt vemesine ymtırarak makbuilarile Eiıcümene rmiraeaatleri. 5 Şartnamesini görrr.ek istiyenlerin her gün Belediy» Bafkanlığma mttracaatleri lüzumu ilân olunur. (18952) HER AKŞAM Galatasarayda: Blga Belediyesitıden: TURAL K O M P R İ M E L E R ! Dr. Refik Tilkicioğlu Çekirge Asker Hastanesi Dahiliye Mütehassısı Hastalarını eski muayenehane•inde devamlı olarak kebule başlamıştır. i " * OPERATÖB İ"M İller Banka^mdaıı: ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTİ ^^•^^^M^^^M G e ç i r i r . Dr. YEFİK AĞAR Doğutn ve Kadın Hastahklan Mütehassısı Perapalas karşısı Baran Apt. • • No. 1. Telefon: 40803 • • Düzce Sulh Hukuk Mahkemesinden: Duzcenin Hızardere köyü 22,7 nüfusunda kayldh Bılâl oğlu 314 doğumlu Mehmed Orhamn Duzce Askerlık jubesmden ordu dalresi evine 31 temmuz 332 de «evkedll«rek halen hay«t ve mematı n»çhul k»ldıgınd»n k«yıbhğına hukum verılmesi İçin babası Bilâl Özcan tarafmdan ikame olunan davanın Oüzc* Ailiye Hukuk mahkemesinde yapıltn yarcılamaları »rasınd*: Humaileyhln hayat ve mematından haberd»r olanların bilgl ve malumatlarının biı sene Içinde blldinneler! içln Cumhuriyet Gazetesi vajıtasile Uinat yapılmasına karar verılmlt oldugundan karar mahkeme gereğmce asker Mehmed Orhanın hayat ve mematından malumatı olanların usul dairesinde Duzce Asliye Hukuk mahkemesirrin 947/1131 esas numarajın* müracaatle büdırilraeleTi ı!an olunur. DOKTOR OPERATÖR Halkalı Ziraat Okulu Sabit Sermaye ÇifHiğinden: r 1 Bu sene hasılatı 100 ilâ 115 ton balyalı kuru ot açık arttırma ile satılacaktır. 2 Beher kilosunun tahminî fiatı 5,5 kuruştur. 3 Geçicı teminat 474 lira 37 kuruştur. Arttırmanın 18 aralık 1948 cumartesi günü saat 1130 da Halkalıda İstanbul Ziraat Okulunda yapılacağı ve şartnamesinın her gün sözü geçen okulda görülebileceği ilân olunur. (18551) Yağlı Çiğit Satışı Sümerbank tplik ve Dokuma Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğünden : 1 1 Aşağıda isimleri yazılı 14 kasabamn içme su projelerınin ; apılmast için teklif Istenmektedir. Teklif sahibleri bu projelerden tamamına veya bir kısmına ijtirakte serbesttir 2 Bu i; için muvakkat teminat proje başına 300 hradır 3 16 aralık perşembe günü saat 14,30 da Bankamız binasında Ihale Komisyonunca yapılacak. ilk inceleme sonucu İdare Meclisince tasdık edildikten sonra ihale kesinlegecektir. 4 Teklif mektublannın, ihale günü saat 12 ye kadar Bankamıza makbuı mukabilınde verilmesi sarttır. Postada veya sair surette vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 5 Sözlejme 10 lira mukabilinde Bankamızdan alınabilır. 6 Eksiltmeye girebilmek için yüksek mühendis veya su mühendısı olmakla beraber asgarî bir içme su projesi yap^rak tasdik ettırmiş bulunmak ve ihale gününden en az üç gün evvel Bayındırhk Bakanlığına bu Belgelerle müracaat ederek iştirak vesikası almak şarttır. 7 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi diledığıne vermekte serbesttir. . (18266) Yıldızeli içme su projesi Hacıbektaş içme su proiesı Gürün Keçiborlu tmranlı Şaray Şarkışla İmroz Kangal Ulutaşla Hafik Kuyucak Sivaslı Yahyalı (Avan etüd vardır. tçme su ve Hidro elektrik projesi). TÜRKUAZ A İ L E 8 A Z SALONUNDA HAKK1 DERMAN ŞERİF IÇL& Şt)KRt) TUNAR KADRI, İSMAIL SAİM PARAŞKO TAHSIN HAMİD MAHMUD .VECDET SÜZAN SEMIHA NEVZAD LÜTFİ'den mürekkeb en yüksek sanatkârlan Salonumuzda dinliyecekıbıiı. Her Pazar Saat 15 de Içkisiz A ile Matineu Müzeyjen Senar Işıl Salonumuz kaloriferlidir. Tel: 49037 27'11/1948 tarihli ilinımıza ektir: Görülen lüzum üzerine Adana ve Ceyhan Çırctr fabrikalanmız ambarlarında. yağ imaline elverijli, bu yıl mahsulü Akala Çiğit «pamuk çekirdeği» Adana Ticaret Borsasında 17/12/1948 tarihinde apk «rttonıa ile satılacaktır. Bunun için: 1 Isteklilerin şartname almak üzere tst&nbul Sümerhanda Müessesemiz Saüs Müdüılüğüne, Adana ve Ceyhanda Çırçır Fabrikalanmu Müdürlüklerine, Izmirde Sümerbank Ege Satmalma Müdürlüğüne müracaatleri. 2 Alıcıların arttırma mahallinde bulunmaları lSzım geldiğinden çartnamemizi aynen kabul ettiklerine dair verilecek teküf mektublarile birlikte guven paralarını 16'12/948 akşanuna kadar Adana Çırçir Fabrikamıza tevdı ederek 17/12 '948 Cuma günü saat 14 te Adana Ticaret Borsasında yapılacak arttırmada hazır bulunmaları rica olunur. (19157) TAKVİM ÇIKARACAKLARA ^•^•••^•••••••••B Ticaret evleri, kulübler, cemlyetler reklâm takvimi çık&rmak isteyince en mükemmel takvim bloklannı Ankara Caddesi. 119 takvim (Oğan) Deposunda bulurlar. Her şeyden ucuzdur. Bir kere sorun, ondan (onra 1 Bölgemiz taşıt araçları içın 35 aded iç ve dıs l&stik kapalı zarf jsulıle aİT.acaktır 2 Eksutme 20/12/048 pazartesi günü saat 15 de Etlik yolu üzerinde Bayndırl'k garajındaki Bölge binasında Müdürlük odasmda toplanacak komısyonda yapılacaktır. 3 İş n muhammen bedeli 12300 lira olup geçici teminatı 922 lira 50 Kuruştur 4 AJınacak lâstiklere aıd şartr.ame, kesif tatil günleri hariç her fün Bölge Müdürlüğünde görülebilır. 5 İstekliler.n usulüne uygun olarak müracaatleri ve postada vukua gelecek gpcıkmelerm kabul edılmıyeceği ilân olunur. (18490) Bayındırhk Bakanlığı Yollar 4. Bölge Müdürlüğünden: ÂVIZE VAR AVİZECIK VAR Hakikî Bohem krıstalinden mamul saf ve kusursuz «vizeleri ymlruz Ş I M Ş E K Mağ^zasında bulabilirsiniz. Pek yakmda sayin müştarilerimiz için gayet geniş bir hediye çeşldi teşhir edeceğiz. Mağszamızı ziyaret etmeden mubayaadı bulunmamanız menfaatiniz icabıdır. dolaşın, SMHMHMBBBBB SABRI GUNDUZ .Kadın Hastalıklan. Beşiktaş tramvay Cad. Süslen kadın berberi üstünde No 61 Tel: 80787 Müteahhid nam ve hesabına iki aded semi trailer alınacak Bayındırhk Bakanlığından: 27 aralık 1948 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de Bayındırlık Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Mal"zeme Eksiltme Komisyonunda 2 aded Semı Traıler müteahhid nam ve hesabına ve açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. Semi Trailer'lerın oranlanmış bedeli bır adedi için 20500, yırmi bin beş yüz lıradan iki adedi için ceman 41000 k.rk bır bin lira olup ışm geçici teminat miktarı 3075 (üç bin yetmıs beş) liradır. Bu işe aıd şartlaşma Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 205 iki yüz beş kuruş karşılığında temin olunabilir. İsteklilerin geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün ve saatinde Malzeme Eksiltme Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. (19105) ŞİMSEK MA&AZASI Voyvodı Caddesi Çınar Han 44 GALATA. Dr. Zekâî Mııammer T ü N Ç M AN Bakteriyoloji Lâboratuan Kan ve ıdrar muayenesile gebeliğin erken teşhisi Wassermann teamülü, kan grupları, tifo, gıtma, balgam. idrar; kazurat muayeneleri, kanda üre şeker vesair biyolojik tahliller, ültra ve flurrescencemikroskopi ve taze aşılar yapılır. Divanyolu İhsan Sami Lâboratuan •M No 113. Tel: 20981 ^ 1 Fidanlığımızdan bu yıl istihsal edilen tahminen 200 bin portakal mevvosı bını 50 liradan. 150 bin altıntop meyvası bini 45 liradan, 50 bin •nandarin meyvası bini 20 liradan. 10 bin bergamot meyvası bini 20 liradan olmak üzere açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 2 İhale 20/12/948 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Fidanhkta yapılacaktır. 3 Bu satışlara aid şartnameler her gün Fidanlıkta görülebilir. 4 İsteklilerin portakal için 750 lıralık, altıntop için 506 lira 25 kuruşluk, mandarin için 75 liralık ve bergamot için 15 liralık geçici teminatlarını Fidanlık veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzla belli gün ve saatte komisyona basvurmalan ilân olunur. (19015) İşler Sermayeli Antaiya Turunçgil Fidanisğı Müdürlüğünden: K I Z I L A Y BEYOĞLU İLÇE SÜBESİNDEN: GRİP NEZLE ROMATİZMA BAŞ ve DiŞ AĞRILARINA karşı kullanılır Derneğımıze aid biri Frazer ve diğeıi Pontiac marka iki aded kapalı binek otomobilleri satışa çıkarılmıçtır. Görmek istiyenlerin ber gün Taksim, Ayazpaşada MODERN GARAJA müracaat etmeleri. Alacakların 1412'348 salı günü aaat 10 da Kızılay Beyoğlu Ilçe Şubesınde yapılacak müzayedeye işürak etmek üzere b\ılunmaları il&n olunur. I. C. I. LIMITED, PLASTICS DIVISION ( Plastik Divizyonu ) Plastik Divizyonunun merkezi Hertfordshire cyaletinde Welwyn'de olup, İnyiltere'nin muhtelif yerlerinde kâin başlıca beş istihsal merkezinde İngilîz İmparatorluğundaki diger herhangi bir firmadan daha mütenevvi (toz, levha ve dig^r yarı mamul şekillerde) plastik ham maddeîeri imal edilmekte ve 3,700 kadar işçi istihdam olunmaktadır. I. C. I.'nin plastik senayiine olan alâkası, 1933'te Croydon Mouldrite Ltd. Şirketi hisselerinin bir kısmına sahip olmasile başlamış ve adıgeçen şirketin 1936'da tamamen ilhak edilmesile Plastik Divizyonu teşekkül etmiştir; bu bakımdan bu Divizyon I. C. I.'nin en genç divizyonlarından biridir. Plastik Divizyonu gerek kırılmaz bir organik cam olan " Perspex " gibi hararet ve tazyikle muhtelif şekillere sokulabilen ve gereks* fenolrormaldeh.it ( P.F.) ve üre formaldehit (U.F.) tozlarından ibaret olan "Mouldrite" gibi hararet ve tazyik altında sertleçip sabit bir .şekil alan her iki tipten de plastik maddeler imal etmektedtr. Plastik Divizyonu mamulâtının kullanıldığı yerler adese, menşur, sunî göz gibi optik aksamdan ziynet ve ev eşyasına, elektrik ve radyo malzemesinden takma damak ve dişlere, ve cerrahî dikiş ipliği, fırça, oitalar için nylon monofileman'larından sentetik dokuma elyafına kadar geniş bir saha kaplamaktadır. Fosıî Boru Nakledilecek Ünye Belediyesinden: 1 Karabükte vagona teslım belediyece satın alınacak tahminen «540> ton borunun Ünyede sahüde istif yapmak şaıtile nakil işi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin olunan bedel «14251» lira «95. kuruştur. 2 Bu işo aid şartnErne ısteklilere gönderiîir. 3 İhalesi 3 Ocak 949 Pazartesi günü saat 16 da Belediye dairesinde yapılacaktır. 4 Geçici teminat «1068» lira «90» kuruştur 5 Eksiltmeye girsceklerden kanunî ikametgâh Ticaret Odasında kayıdlı olduğuna dair vesika aranır. 6 Bilumum devlet, belediye vergi ve resiır.leri, Noter ve harç ve pul masraflan ve bunlarm zaır.ları işi alana aiddir. (18899) CELTİK FABRİKÂSIKURHAK İSTİYENLERE: Saatte 30 kilo çeltik işleyen 4 beygir kuvvetile ç alışan 62 63 Randıman veren makinelerimiı Saafte 300 kilo çeltik işliyen tam tesisatlarımız Saatte 500 kilo çeltik işliyen komple tesiıatlarımız Saatte 800 kilo çeltik işliyen tam tesisatlarımız 24 saatte 20 ton çeltik işliyen komple tesisatlarımız Kısa vâde ile teslknat için müşterilerin siparişlerine âmâdeyiz. Yüzde 65 randımana kadar istihsal yapan en garantili modern Boyahane Kanalı Demir Gatısı ve Beton Plâkalardan Treîuvar Yaütsrsl^çk Sümerbank îplik ve Dokuma Fabrikalan Müessesesi Bakırköy Bez Fabrikası Müdürlüğünden: 1 Fabrikamızın a) 2451 lira keşlf bedelli boyahane kanalı b) 3359.26 lira keşif bedelli boyahane demir ç&tısı e) 2273 88 lira kesif bedelli beton plâkalardan tretuvar Inşası işleri açık eksiltme suretile yapılacaktır. 2 Açık eksiltme 20'12/948 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te febrikamızda yapılacaktır. : 3 Eksiltme şartnsmp ve buna bağlı plin ve diğer hususî. fermî ş»rtlarin evrakı fabriksmızın Ti?re» Serv!si'3e gSrülebilir. 4 Eksiltmeve tstırak eOsbilme'; ıcin incklilerir eerekli vesaikl ibr«2 nt etmekle bcı a ber FabriVanv n I >at Bakim Scfh^inden ehliyet vesikası alms'.arı ve eksiHmer>n bir saat evvel de geçici güven akçesini vezneye yatırmaları lâzırn''ır (19158) 5 Fabrika, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. TESİSAT MAKİNELERİ NİZAMKAY ^izamettin Ttargay lAd. Orf aklığı Galata Sermet han kat 5, Utanbul, Telefon: 40010 Telgraf '•nperial Kemikal industris (Turkey) Ud. iş Bankası Hanı. âalata İSTANBUL İTALİA SİMONİNİ E BİGGNAMINI FABRİKALARI MAMÛLÂTI Türkiye Satış Acentalığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog