Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CL'MİU'KİVET 15 Aralık 19*8 Bulgar uçağmdaki cînayet suçluları beraet ettiier YENİ ESERLEK Bugün matinelerden itibaren geçen hafta IPEK Sinemasında büyük muvaffakıjetler kazanan Bulgar uçağında islenilcn cinayetsPnenin en guzel fıîmi: Sen sanık oiarak İk.ncı Ağırceza mahButün dünya dilleıine çevıilen 'OCTAVE MIRABEAU» nun kemesinde yarg'lpnmakta olm yedi diilorde destan olan romanı: Bulgsr mııîtcclnın muhakemçleri dün sona ermi^tir. Mahkemomn dünkü celsesır.de he bancıya yahud yabancı devlete ka'ijj EaııaiHğiu birinci yüzyılı İnsajj.iKJn dın dıl. ve bilgi ter.ıeUei uzeyeti hâkime: Salim Bajol, Nevres işlonılen suçtan dolayı failı cezalanrÎTide bır'ejmesı îe?'r.ı nıudafaa eden ve firyakioğlu ve Zahid Obulaktan dumamaktadır. Şprkta bımdsn yüz sene kadar fw?l yayılmütes'îkkildi. İdcUa makamını Alı Fransız ccza usulü kanununa gore, rrasa fc.':arrıs cl.in bu caray?n hakkında Kenal Karn=l ı^s^tl etmek^e ıdi. vabancı tarafından yabancı memleket ctraflı bir arrstıma mahr ı'.a olan bu eser, Ceısenin açılmasını müteakıb sa te ışienılcn suçlarda Fransız mah ıngıli2cea»n Mccdı Inan t?raîınrtsn çevnlmklardan ve avukatlan Ekvem Alıs, kemelerınin goreceti suçlar tasrıh e mışür. Dunyamn. surekli bır barışa kavuşİhsan Yarsuvst, Müstecıb Uiküsal ve <i:lmiş, sıyasi olaniar Fransız mah ması için tek çarcttın bir dunya bırliğin^^ Türkce Sözlü aorüldüÇu şu sırarîü, alâka ile oktınacak !,»• Rasim Cenanıden son bir diveceklerı i KCmeİerınin göreccği suçların dı cçer olan BahaıJ;4ii birinci yiizyılı» nı Baş Eolde : Sinenwmn en parlak olup olmaiiğı sorulmus; onlar da es Sinda brakılmış ve dolayısile taki 'avslye cderiz PAULETTE GODDARD ki müda'aairını tekrar ettiklerini bat yapmağa imkân kalmamıştır. FİI.ARMONİ sdylemişlerdir. Almanyada da yabancının yabancı Bu uımle bfr musı ;ı dergısı (îkmağa batBu hankulâdp filme ilâveten : Bundan sonra, Bpşkan Salim Baş mcmle'ictte işlediği suçlardan dolayı lstıısfr. tlk frvısı C'i'nal Restî H»v, Nadı ol, mshkemenm şu kararını tefhim kaıdeten tak:bat yapılmıyacağı esası Xıc'ı, Suha Y^^ ;ı, Vedad Xr ' TI T ı l ". SeyCiruksu'u ile Burban Arpadın yaetmiştır: kabul edılmiş. takibat yapılacak hal î<*'ldm ri I"di';'çıimt7 vs dtn!."'. kl''rnize cir' «îstanbul Birinci Sorgu Yargıçlı ler tasrıh edılerek sıyasi ve ona mus zıları. kıymçtli bahıslcri ihtiva etmektedır. Z?ı." Kcüs romanı, le 5iısl'i a" ğının li/S/043 tarih ve eas 48/235 tenıd olaniar bunun dışında bırakıl b.L k^pak ıçınde ve resırniı oiarak çıkan hu sayılı son soruşturma, açılması kara mıştır. îrocmuanm Iıatı 30 kuruş'.ur. Tavsıje ederile sanık Mıha^kief'e atılan suçlar, riz. Filhakıka siyasî ve ona murtebıt 30/6/943 günü arkadaşlarile birlikte PîRtik Uçağa binip, Burgazdan h?va1andık suçlardan dolayı ıadenin kabul edılAlmancd Konuşma tan 10 da!dka kadar sonrs, uçağı momesi psas fail hakkında takibat Ondcıı Bugün matinelerden itibaren scnenin en büyük iki {ilmi birden yapılamamasına kadar gıder, takıoat Türkiyeye çevirtmek :çin t?banca ıAlmü^ca lıani"i oğrenmeye yeni bas'ale telsızci Nedelko ve pılot Boris Ga yapılamamasını ıcab ettirır. Aksi yanlara aliabe, grnmer ve k^nıi5ma usiinerini nefi yaralayıp öldürmek; ve Panayot takdırde iadenin kabul edılmemesi beret?c€k bu kt cı:k esprln b'r husııriycH 4^ Maznefi de tabanca ile öldürmege csasının dayandığı merci hakkımn t'irkce bnTflprle n'rntnc^ k^l'ir*? ve cumlelpnn tam teşebbüs ve pasaportsuz Türki ve ılticanm mânası, sebebi kaimaz. okunuş tarrlarım E^^termesı ve sozluk gıbı ( REN K LI ) avnı 7Jimanda tı.ı':çe tercjmeleri de bulunye sınırlarına girmek, dığer sanık D. Svasî suçlardan dolayı iaden.n ka rnasıdır. Istıfadch bır c=erdır. tavsıye cd'nz. DANNY KAYE VİRJİNİA MAYO bul edilmeme^inin gerekçelennden n Grançarof, Peter Grançarof, BoşaInkılsp Kraoc\: tar *"'' ci"" cıknnTmıştır. Pünvarun er. huyuk komiği, Şarlo'yu bile gölgede bırakan harıka sdam nof, Panayot Popof, Balsamof ve biri, yabancı devletin dahilî işlerine HANDIELİ DANNY KAYE'nin şimdiye kadar çovirdi^i en buyük ve en son fümi... Herte Balsamova'ya atılan suçlar da müdahale etmemektir. Takibat yapıBu ]<?dın ga/etesn 12 rci aralık »ayısı öldürme ve yarslamada Mihalakief'e lacak olur?a, bu müdahale ıster ıs çıktı. I R cılci^nı tamamlavnn Hpmrncllnin bu yardım, yoîcuları silâhla tehdid ve tcmez vuku bulacaktır. Sonra yaban savısında bılhasfa bir cok yıın orfîu ınode: hürriyetlerinden mahrum etmek ve cı devletin memlekette müeyyıde, ve tarirrri vardır. Aynca kısllk kapuşon IsUnbulda ü k defa: TURKÇE SÖZLÜ pasaportsuz Türk sınırlarına girmek takibat yapan devletin müeyyide?ın ve kumaj ye'ek orneklerı, hıkâyelerı, ruh den daha hafif olabihr. Bir taraftan tahliUerile okuımıa^a değer bır çnk yazıiarı tir. !SA POLA DORÎS DURANTİ failin iadesi kabul edilmezken; öte b j p.zel kadın mecmuaMm tavslyeye lâyıiî tarafından yaratılan aşk ihtiras filmi, büyük bir aila drarnı, ibret îsnad olunan suçlar, işlendikleri yanda fail hakkında daha ağır bıı b>r hıle grlm'nr. alınacak büyük bir ders. Geometri öğretimi yer itibarile 2 grupa ayrılmaktadır: müeyyide nasıl tatbik edılebılır? E'cr'enle butın oğretmenlcrm takdrrlri Vaü Bu füm Istanbulda ilk defa sinemamızda göstcrilecektir... \/g/g Birincisi: Bulgaristan havalarında Ganef, uçağın Türkiyeye mmes.ni ranmıî olan Fusd Baymur, geornçtri dersi İjlenilen suçlar kı Nedelko ve Ganeiçin de bir klavuı har.rlamıştır. Ilkokul oğfin yaralanıp öldürülmeleri ve P. müteakıb kaldırıldığı Gureba hasta ıctrnenle;nin jcınliık çshşmalarında dogvuMaznefi öldürmege tam teşebbüstiır. nesinde ölmüşse de onun Türkiyede dnn dnftrtıya yardımJ dokunabilecek amcl' İk'nci grupa ayTilan suçlar da Bul ölmüş bulunması, varılan bu neticeye bır rser olaı (Geom"ti Oerctımi); miimkur. garıstan havalannda başlayıp Tür haizı tesir değıldir. Ölmeyip te fiıj mertete bol mısal verilerek bilhsran geonetıi kiye havalarında devam eden, yol tam teşebbüs halinde kalmış olsa i konuiarıp.ı şekillcrdirme bahsi çok geniş \uBujrün : Matinelerden itibaren 2 müslesna film birden : Olumü tuhrak hazırlanmıs, ogr*tmenler için pck yacula,rı silâhla tehdid ve hürriyetle di vaziyet değişmıyecektı. rarlı bir eserdir. 1 M. G. M. Film Şirketinln yaptığı en fcvkalâ'ie film rinden mahrum etmek ve pasaport müntıç yaraları Bulgar havalarında Eserın son'ma bir takım ders Brneklerı suz Türk hududlanndan, airmektır. almış olmssına göre, ölümün burada de eklenrni"!tır. İnkilâp Kitabevı tarafındar. husule gelmesinin takıbat bakımm ynym 1 anmıştır. Birinci grupa ayrılan suçlar, Ne dan bir kıymeti olamaması icabeder. delko ve Ganefi yaralayıp öldürmek Çünkü içtimaî nizam fiilın islendıği ve Panayot Maznefi öldürmpğe tam yerde bozulmuş; delillerın daha müBııgün Matinelerden Ttibarcn teşebbüs suçlarmın sr'asî suça müs kemmel toplanması da ancak orada tenit suçlardan olduğuna Türk Ceza mümkündıır. Ölümün cir başka yerWalter Pidgeon Oaudette Colbert June Allyson Kanununun 9 uncu maddesi hük de vukua gelmesinin buna bir tesiri münce As. 2. ci Ceza mahkemcsinee olamaz. Sencrin en heyccanh filmi. Bir nefis ve içii mevzuu i'e seyredenleri teshir edccck mevsimin 27/7/948 tanhindç 48/407 s?vıle kamasum zorîa nasıl Gangster şeen güride filmi. Bütün bu sebeblerle ve Türk cezs rar verilmiştir. Mahkemomizde yabekesine girebillr??., 2 Bu şphesere ilâveten: kanununun 6 ve 9 uncu maddeleripılan duruşmplarda da bu suçlar bu Suçsuz kirnse' nasıl mahkum mshiyet ve karakterlerini muhafaza nin sarih hükmüne göre, sanTklar edilir?.. etmiçlerdır. Çünkü suçun siva^î olup hakkında dava mevzuu olan BulgaBir insan zorla nasıl kaçak olur? olmaması, fiilın maddivetıne ba^ıla ristanda işledikleri suçlardan dolayı rak değil, suçl'inun niyetıne ve su takibat yapılamıyacağı neticesine vaçun sçbeb ve saikine eore taayyün rılmıştır. AŞK VE İIÎTİRAS ROMANT. | eder. Sanıklar. Vomürist tazyık ve Gerçı Rumen subayı Aurel Dobre zcrundan kurtulmak iç;n uçağa bin ve arkadaşlarının uçakla Türk:yeye diklerinı. istikarnetini Türk'yeye çe ilticalarmda Rumen havalarında ışMetro Golr)wyn Maver'in en son ve senenin yegâne WalUce B«erv filmi virtmek için M'halakiof ve Dimitrof, ledıklerı suçlardan dolayı 'içılan ve mürettebatm bul'indtığu kabineye esas 947/107 numara ile kayıdlı bugittiklerini, vâkı teklifin kabul edıl lunan davaya muhakememizde bameme'i sebebıle tabancaların atılıp kılmış ve 26/11/947 tarihinde karar N?de]kı\ Gsnef ve Maznefin yaralan verılmişse de Turkiye ile Rumanyş (Alias a Gentleman) mış oMuklarını, k?rip Türkiypye sı arasında muahede bulunmarnasmdan suçun siyasî veya ona murtebıt suçWallace Beery Tom Drake Dorothy Patrick ğındıklarmı savunmu^lardır. Bulgaristsndan ksçmalan dolayısile baş lardan olup olmadığma dair T. Ceza Ortağı tarafından aldatılan tövbekâr bir haydudun insanî ka bir sebeb gösterilmem;ç, aynı se kanununun 9 uncu maddesi gereğinçııeden çıkaracak ve acıklı macerası , beb altında Bulcaristandan Türkiye ce Aslıye Ceza Mahkemesindcn bir B U A K Ş Â M ye muhtelif tarihlprde ve muhtelif karar alınmamış ve binnetice sıy;;sî OIUD olmadığı bahis mevzuu olmsvasıtalarla iltica ptmiş 125 e yakm kişinin bulundufiu, Emnivet Müdür mıştu:. lüğünün 1/10/P48 tarih ve şube 1/3 Bulgaristan havalannda baçlayıp, DIKKAT: İzdihama meydan vermemek üzer e yerleriniz.i dosya: 12638/42518 sayılı k'rsılılc ya Türk sınırlarına girdikten sonra de(TÜRKCE SÖZLÜ) evvelden aWırmız. Telefon: 42847 zı ve buna bağlı liste ile tesbit edil vam eden, uçak içinde bulunanîan Şehir Tiyatrosu arristieri tamiştir. silâhla tehdid ve hürriyetlerinden rafınG?n mükemmel bir suretBır yabancının, yabancı bir mem mahrum etme suçlarına gelince: te dublaj edilmiftir] BP."Î rollerde lekette, yabancının zararına işlçdiği Sanıklar, komünist tazyikından 6uç hakkında Türkiyede takibat ya kurtulmak için kaçmak zorunda kalSALLY GRAY pılabilmesi, T.C. kanununun 6 ncı dıklarını müdafaa etmişler ve tafTREVOR IIOWARD 17 Arahk Cuma gününden itibaren kahkaha ile çülmek... HeyecRnrfan msddesinin 3 üncü fıkranndan bpşlı silâtı ıfadelerinde yazılı müdafaaîaFilminde görüp heyecan ve kortık?r.mak vc nefis sarVılarln mestolmak istiyorsanız TÜRK yan şartlara tâbidir. 6 ncı maddenin rınm hılâfı anlaşılamamıştır. Filhaku içinde yaşayacaksınız. yeni bir ç'S'r açan 3 üncü fıkrasmın 1 ve 2 numaralı kıka vatan, vatanın menfaatine olNumaralı koltuklarınızı lutfen bendleri aynen şoyledir: madıkça veya hayatî .bir tehlike bualdırınız. 1 Türk kanunlarına göre. şahsî lunmadıkça terkedilemez. Sanık MiTelefon: 42562 hürriyeti bağlayıcı ve asağı haddi halakief kızı, sanık Dimitrof ve BalFilmini muhakkak görünüz. 3 seneden eksik olmıyan cezayı müs samof, karıları yanlarmda olduğu telzim bir fiil olmak, Yanm akıllı Veli rolünde : VAHİ ÖZ j halde kaçmışlardır. Bir hâdise olma2 İadei mücrimin mukavelesi! dan kaçmak mümkün olsa idi onu Esrarengiz kız rolünde : NEVbî AYPAR bulunmamak veya iade keyfiyeti, j tercih edecekleri güphesızdi. Uçağı Tabansız aktör rolünde : AZİZ BASMAC1 cürmün irtikâb edildiği mahallin ve Türkiyeye çevirmek istediklerini mü Katü rolünde : ..... Işte onu söyliyemeyi». ya failin tebaasından bulunduğu rettebata duyurunca, bunun tahakFilmin sonunda belli olacak, maamafîh çok akılh iseniz, daha devletin hükumeti tarafmdan kabul kuku kendileri için hayatî bir ehemevvelden bulabiiirsirtiz. edilmemiş bulunmak. miyeti haizdir. Çünkü artık BuleaBesteler yepyeni bir tarzda: Üstad SAnTTrTİN KAYNAK tirafından Birinci benddeki şart var?a da 2 ristana dönemezler. Tabancalar atılŞa^kılar: Bilîur Sesli n.MMİYET YÜCESES LEZİZE ÖKTE nci benddeki çartlar, hâdisede yok dıktan sonra, bir ara uçağın aşağı Şahcserini Türk Filmciliğine K E M A L GÜRSE<3 tur. Çünkü, Türkiye ile Bulpanstan doğru sevk edildiği ifadeler ve çaarmagan eden... arasında 23 kânunuevvel 1921) t^rıhli hadetle sabittir. O safhadan snnra Filmi idare eden: TURGUT DEMIRAG bir rmücriTiTerin iadpsi^ mu^vele Bulgar topraklarma inmek te sanıkAtlas Film Müessesesi mammma^ı^^m^ı^amma^maam AND F İ L M namesi vardır Ancak bu muahede lar için aynı mahiyette hayatî ehemÇokjakında gene bır şaheser olfn nin 4 üncü ve Türk Ceza Kanununun miveti haizdir. Binnetice uçağı iltica 9 uncu maddeleriie göre sıyasî ve edecekleri Türkiyeye çevirmek ve Yalmz bu mevsimin değil, yillann en güzel aşk, en büyük macera filmi. ona müstenid fuçlardan dolsyı bır oraya inmek; bu müddet içinde herFilraini sunacaktır. yabancının yabancı devlete iadesi hangi bir mümanaata meydan verTürk sahnesirün ölçüsüz kıymetkabul edilmediSınden iade eereyan memek zorundadırlar. Bu hal, Türk leri olan TALÂT ARTEMEL etmemistır. Şımai, 2 nci bende göre Ceza kanununun 49/3 üncü bendinde REŞİD GÜRZAB PERİHAN takibat yapılabilmesi için muahede yazılı ve (gerek nefsini ve gerek YENAL ve ŞÜKRÜYE ATAV'm bulunmaması lâz'^idır. Halbuki mua baçkasını vukuuna bilerek mahaî Yaratıcılar : yarattığı bu şaheserde.... hede vardır. Yahud cürmün işlendi vermediği ve başka türlü tahaffuz MARIA CASARES PHÎÜPPE GERARD Ayni zamanda memleketimiği mahal hükumetine veya failm imkânı da olmadığı ağır ve muhakzin varhğı ile iftihar etti^i eşmensub olduğu hükurrete iade teklif kak bir tehlikeden muhafaza etmek LUCÎEN COEDEL LOUİS SALOU siz Ses €nnatkâr ımız.. olıınacak, suçluyu bunlardan hiç bi zarnretinin haiz olduğu mevcudi , Binlerce figüran.. Muazzam sahneler.. Nefis hStırasmı asla ris;nin kabul etırcmesi halinde an vetie içlenilen fiillerden dolayı faile \ HAMİYET YÜCESES'İ urmtamıyacağınız bir şaheser cak takibat yapılabilecektT. Hâdi ceza verilempz) diye yazılı hale giGörecek, büyük sükse yapan sede rürmün işlendiği m?hal hüku ren bir durumdur. Fransızca orijinal nüshası ÇEŞMİ SİYAH sarkısını bizTürkee Nüshssı me'ıle faılin mensub olduğu hükuzat kendisinien cinliyeceksiniz. Pasaportsuz Türkiyeye girmek: Sa BU AKŞAM met. avnı hükumettir. Yani, Bulgar hükurnetidir. İkinci bendin bu fık nıklann pasaportsuz seyahat kas'dBu da ilticanm zaruri rası cercğınce, sanıklarm iadesi Bul ieri yoktur. : Dikkat: Bu gece Için Melek'te loca v? numaralı kolhık kalmamıştır. gar hükumetine teklif olunacak ve netices dir. Nctice: 1 Bulgar havalarında işlenilen Buls^r hükumetinin kabul etmemesi uztmluğu yüzünden seanslpr 3,Ielek: 2.30 4.45 7 9.15 halinde Türkiyede takibat yapılabi Nedelko ve Ganefin öldürülmeleri ve İpek'te : 2.30 4.30 6 30 ve 9 da. lecektır. Halbuki muahede ve T.C.Maznefi öldürmege tam tesebbüs suç Amerikalı Zenci Yıldız hakkında kanununun 9 uncu maddesi hükmü, larından dolayı sanıklar siyasî ve ona müstenid suçta iadeyi takibat yapılamıyacağma, 2 Bulgar havalarında başlayıp, kabul etmediğinden böfle bır teklif yapılamaz ve binnetice, ikinci ben Türk toprağına ininceye kadar deV'in «ve yahud» diye başlıyan fıkrası vam ettıği iddıa olunan uçaktakileri mevzuu bahıs olamaz. Şu halde, ikin silâhla tehdid ve hürriyetlerinden Bugün matinelerden itibaren ci benddeki şartlar hâdisede teker mahrum etmek suçlarından dolayı, sanıklara Türk Ceza kanununun 49/3 r v r edememektedir. Senenin en muazzam, en içü fevkalâde Tıirk Coza Ksnununun 7 ve 8 inci i üncü maddesine göre ceza verilemimarideleri mevzuca, kanunumuzun yeceğine, mehazı olgn Itaiysn cskı ceza kanu3 Pasapcrtsuz Türk sınırlarına nunun 7 nci maddesine tekabül et girmekten beraetlerine, saruklard?n mpktedir. Jtalyan kanununun 7 nci M;halakief ve Dimitrinin tahliyeleriBaş Rollerde: Sinema dünyasının ideal çiftl: 21 Arahk Saîı maddpsınin 1 mci berdinde »ade e ne, sası kabul edılınıyen b''r clirüm mev 4 Tahanca ve mermilerin 2559 Saat 21 de zuu b?his ise davaya bakılma?» den sayılı kanunun 9 ve 2637 sayılı kaCLARK GABLE LANA TURNER mpktedır nunun 4 üncü maddesi gercğince mü Türk Ceza kanununun 6 ncı mad saderesile usulünce Millî Savunma Bu cidden fevkalâde filme ilâveten desının şiimul ve sarahatı karşısmda Bakanlığma tevdiine oybirliğile, kiye Cumhuriyeti. yaşssm Türk adttalyan ceza kanununun 7 nci mad Yargıtayca incelenmesı ıstenebilmek diye bağırmıglardır. desındek'. bu hükmün aynca alın üzere 14/11/948 tarihinde karar veGöz yaşları içinde saiondan çıkan masuıa luzum goru'mem'ç olacaktır. rildi.» sanıklar. dı^anda dncfları ile ku'a 1 :; Yabancı mevzuatta sıya^' suçlar He\cti brk menin bu kararı Ealonr ve albay M'halakief omuzAşk,.. Macera ve sergüzeştler romanı. hakkında takibat yapıl'p yapılma da aîkışlarla karşüanmış ve sanıklar: lar üzerine kaldırılarak Kapıaltı jan ğlğını gözden geçirmek te faydalı « Yaşasın Türkler, yagasm Ttir darma karakoluna götürülmü§tür. Do5an Karde; ;, ajjnlarırıu 16 ncısı olan ve Hıfzı Tevfik Gonensay tarafından yazılai «Ogız De'=)ani'> artlı manzum esor, pızel bir karak ıçınde çıknııştır. Ilkokulun son s>ı gorüldü. Yapılan tetkik ve araştırma nıfısrile orta okulun ılk sınıflarır.da bulıonan ' iarda İsviçrede Kantonlar arasındak: rocukların istiffde ile okuyacakları .Oğuz Destsrm nı bab> ve annelere tavsiye eoe z . münasebetler bır tarafa bırakılırsa Gene Doscnn Karrieş yayın'.arından olan İsviçre ceza kanunu, yabancı mem "Dev; Olauren Çocıüt fdlı çccuk nıasalı Ua le^ette yabancı tarafından bir ya çocukla; ımız iç.n zevk'.e okuracak bır cserdır MİLLÎ ALEMDAR'da Unesco^nun Beyrutta aidığı kararlar Unesco idpre kuru^nun Eeyrutta yollanması kararlaştırıldı. ya.tt'ğı toplaııtı sona eımış ve deiegcler Cenubî Amerikada «Hylean Amazon» memleketlerine dönmeğe başlamışlar Eda b;r projenin tahakkuku icin ç?lı=an d:r. Bu arada Amerikaya gitmek uzere V rnilleün kuitiır mümessillermden müşehrimize goimis olan delegolerden A tcşekkil bir koır.ite faaliyet hahndedir. merikan Eeıtım konsejı başkanı Dr. Komıle, bu proje ile mevcud yedl milGcorge F. Zook ile Denver Universite letin kıtltürel, iktisadî ve sosyal sahasi içtimai ilımlcr teşküâtı direktörü larda, birbirlerine yakınlaşmalanm t e Dr. Ben D. Charrington, dün Parkotelde mine çalışmaktadır. Aynca Haiti ve Peru ile dogu Afrika için de bu şekilde bir basın toplantısı yapmişlaıdır. | Toplantıda Amerikan Basm Ataşesi bir proje hazırknmışür. Gcçen sene Mac Farland, kültür ataşesi Ramsar ve Holandada toplannjş olan Universiteler ' basm mensublan hazır bulunmuşlardır. erasi işbirliği konferansma Turkiye de ! Hk oiarak kormşan Dr. George F. iştirak etmişti; bu toplantıdan faydsh ncticeler alınmıjtır.» ı Zook şunları söylemiştir: I « Ben ve arkadaşım, Univershe taDoktor Zook Unesco'nun bir de, ceha j rih hocasıyız. Tarihî bakımmdan âşinası letie nıücadele projesi hazırladığını, ! cHıığumuz Istpnbulu yakmdan da gör konferansta millctlerarası biı anlaşma müş bulunu\oruz. Şehriniz tanhî kıy kabul edıldiğini, anlaşmanın tasvibinde metile asla te7ad tcgkil etmıyecek de bilhassa Turk heyetinin büyük yardımı recede güzeldir. olduğunu bildirmistir. Unesco'nun Beynıt genel kurul topArkadaşının söylediklerine iştirak eIsntısma 44 nıilletin mümc&sıHeri iştirak etti. Isviçre ile Monaco da sramıza gir den Doktor Charrington sunları ilâve etmiştir: mek teklifinde bulundular.> < Unesco'nun mühim gayelerinden Görüşülen başlıca mcsclcler Delege, sozlerine şöyle devam etmiş biri de insanhk camiası arasında njilli . yef^ ırk ve dm bakımından mevcud tir: « Meksikanın eski Eâiüm Bakanı gereinliEi ortadan kaldırmsğa çahşmakDr. Torros Rodet başkanlığa seçildi. U tır. Bu hususta Unesco'nun sarfedeceği re?co nun çahçma proaısrmnda olmadı gavret rnilletleraraa anlasmazlıkiar da ğı halde, Beyrut toplantısında, muiteri önlenmiş oîacaktır.» Amerikan delegeleri yarın akşam ler meselcsi de eoruşüldu. Ayrıoa Filipin ile Efganıstana kühür seviyelerini şebrimi^rîen ayrılarak hava yolile Ayukseltmek maksadile muhteiif millet tinaya ve oradan da memleketlerina lerdpn mürpkkeb birrr kıilrür heyeti dönecpklerdir. BİR HÎZMETÇI KÎZIK HâTIRALÂRI YOL ÇENBERLİTAŞ SIIIEMASINDA 1KAHKAH4 TUFAHI 2RAM.I AŞK. AÇIK ASİSTANLIKLAR Istanbul Teknik Ünîversitesi İnşaat Faküîtesi Dekanhğından: Demiryol kürsüsüne bir asistan almacaktır. Dil imtihanları 27/12/1P48 pazartesı günü yapılacaktır. İsteklılerin yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki şartları haiz olduklarma dair belgeleri ile 27/12/1948 pazartesi günü sabahına kadar Dekanlığa yazılı müracaatte bulunmaları ilân olunur. (1S:O3) I H A R M A R A SİNEMASINDA ALEVDEN GÖNÜLLER BEDEN TERBİYESİ BÖLGE MUDURLUGUKÖEN: • • >• • • 1 ALKAZÂR Sinemasında BENİ BİR KAÇAK YAPTSIAR HJRCIN KIZ Avusturya birinci?i (Austria) takımırın 1S/XII/1948 Cumartesi günü Fonerbahce, 197X11/1948 Pazar günü üç kulübün muhtelitüe saat 14.30 da yapacağı maçlar için hazırlanan biletler 15/XII/1948 Carsamba günü saat 9 dan itibaren Galatasaray, Besiktaş ve Fenerbahçe klüplerile Milli Spor Magazas», Arif Neş»t Türkiye eczanesinde ve Inönü stadyomu gişelerınde satışa çıkarılmıştır. Sayin halka arzolunur. İzmir Beiediyesi Eshot îdaresi Umum Aşağıda cins ve miktarı yazılı: Galvanıze Maljable 3/4 200 400 metre1 800 200 » 1 1/4 400 200 » 1 1/2 400 2 400 Havagazi borusu sa^ın almacaktir. İ^teklılerin en geç 29 aralık 948 çarşamba şünü saat 17 ye ksclar teklif göndermeleri. (19172) SAHTE EVLAT YfLDIZ S İ N E M A S İ N B A 949 yıima aid bekçi aylık tahakkuk cetvelleri Eroinönü Kaymakamlığmdan: 949 senesi bekçi ücretlorini göstcrir cedveller 8/12/948 sabahından itibarrn polis karakollarına asılmıştır. İlgıhlerce görülerck ıtırazı olanlarm 21/12/948 eününe kadar Kaymakamlığa birer dilekçe ile müracaatleri ilân olunur. Eminönü İdare Kurulu kararile bekçi aylıklarını gösterir cedveller 11/12/943 gününden itibaren on bes gün müddetle polis karakollarına asılmıçtır. (18871) î TAKSİM S İ N E M A S I N D A KANLÎ TASIAR Ankara îli Daimî Komîsyonu Ba^kanî^ğmdian: 1 İlimiz için 68 beygir kuvvetirHe, benzin veva petmlla çalısır, radyatör ve su ile soğutulur 18 aded selektör makinesi motörü alınması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. Şartnamesi Ankara Teknik Ziraat Müdürlüğündcn parasız oiarak abnabilir. 2 Motörlerin beheri için tahmin edilen bedel (1400) lira, tamamınm tutarı (25.200) lira, muvakkat teminatı (1890) liradır. 3 îhalesi 20/12/948 pazartesi günü saat 15 de Ankara Hükumet KonaSmda îl Daimt komisyonunda yapılacaktır. Talib olanlarm 2490 sayılı kanunun hükümlerine gÇre hazırlıyacakları kapalı zarflarmı makbuz mukabilinde 20/12/948 pazartesi günü saat 14 e kadar îl Daimî Komisyonu Baçkanlığma vermeleri lâzımdır. (18493) DİKM9YEH S1ZI KANLI PRENS MELEK SATILIK PİYANO Pek iyi vaziyette, C. Bechstein, Bcrlin markalı yarım kııyruklu bir piyano satıhktır. Cumartesi öğleden sonra ve Pazardan m^da her gün saat 9 iiâ 17 arasında Osmanlı Bankası Galata Mwkezi Levazim Dairesine müracaat edilmelidir. Osmanlı Bankasından İlân: İPEK ATLAS'ta Ankara îli Daimî Komisyonu Başkanbğmdan: 1 tlimız için kuru ilâçlama cihazı ile birlikte 17 aded seîektör makinesi alınması, kapalı zarf usuîile eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Ankara Teknik Ziraat Müdürlüğünden parasız oiarak alınabilir. İlâçlama cihazile birlikte beherinin tahmin edilen fiatı (4375) lira olup tamamının tutarı (74.375) liradır. 2 Muvakkat teminatı (4968.75) liradır. 3 Îhalesi 20/12/948 pazartesi günü saat 15.30 da Ankara Hükumet Konağında tl Daimî Komisyonunda yapılacaktır. Taliblerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre harırlıyacaklan kapalı zarflarını makbuz mukabilinde 20/12/943 pazartesi günü saat 14.30 a kadar ll Daimî Komisvonu Bagkanlı|ına vermeleri ilân olunur. (18492) VİRGİNI PARİS KONSERİ KADIKÖY I I %î F de VATÂNA DCIliUŞ Revlef Orman !ş!efmesi Adapazan üiislilrlligîlndsn: 1 îşletmemizin Hendek bölgesinin Çiftlik istif yerinde mevcud 1143 ?dede dcnk 432,534 mctreküp dişbudak tomrufu ile 805 adede denk 164,120 metreküp dişbudak sanayi odunu 11 parti halinde 7/12/948 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 2 Açık ar'trma 22/12/943 çarjamba günü saat 15 den 16 ya kadar Hendek Ormsn Bölge Şefligi binasında toplanacak komisyon önünde apılacaktır. Beher metrek'l? tomruğun tahminî bedeli 45 lira 50 kuruş ve sanayi odununun 24 lira 50 kuruştur. Her parti için gcçici tenıinat alınır. 3 Bu işe aıd şartnameler Orman Genel Müdürlüğünde, îstanbul Orman Başmühendısiiğinde, Ankara Merkez İşletme Müdürlüğünde, İzmit İşletme Müdürlüfiü ile İşletmemiz Müdürlüğünde, Adapazarı Merkez Bölge Sefliği ile Hendek Böîge Şcfliğinde görülebilir. 4 Isteklilerin belli gün vs saatte evrakı rnüsbitelenle komisyona .müracaatleri, . ~ " .(İS8İ51 YILMAZ KOVBOY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog