Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

*::;ı :::vır« düzenleme, tertibleme ve denetleme görevleri üzerinde durmuşlardır. Belirsn türîü görüşleri telif etrr.ek ve en müna Baştarafı 1 inci »ahi/ed« Mümtaı ökmen, bu Jf Içdn Anayasaya evgili Maliye Bakanımız; rab âleminde şimdilik üç kunıiap komisyonun rapocu, CHP. dokunulmasını doğru bulzs&nnş, her vesib satış fekillerini tesbit ederek komiEmsali vesüelerle yapıldıj buhran var. Biri bizzat Fi Meclis grupunun bugünkü toplanbsmda siie ile Anayasa değişikllğine gltznenin teye teklifte bulunmak üzere Ticaret gibi bu defa bir nıilletveliüiUsiin buhranıdır ve diğer uzun göriişmelere yol açmıştır. Bdkanhğı bölge müdüni, Beiediys Brtibir çok bakımlardan mahzurlarını kaynin Meciise tevdi ettiği soru takririr buhranlar on» bağhdır. sad mjdürü. Ticaret ofisi muhasebe müRaporda. naeselenin halli için başvu detmiştir. Feridun Fikri Düşünsel, medürü ve ofis mütehassısmdan mürekkeb cevab verme fırsatmdan istifade ederek, Filistin meselesi, Arablann arzu ve rulacak tedbirler ayn ayn gösterilmek selenin Anayasayı değiştirmeğe veya bir tâli komisyon teşkili münasib görü siz de bizim malî durumumuzun parlak isteği dairesinde hallolunamamış. ve le beraber, bunlardan birinin tercihi. mall yılı takvim yılından ayırmağa K.olduğunu ifade buyuruyorsunuz. Salâlerek toplantıya son verilmistir. hailolunamıyacak bir mabiyet almı$tır. caha ziyade umvunî h«yetin takdirine zum kalmadan halledilecefini ileri sürKomisyon iki gün içinde incelemele hijetli bir ağızdan bu sözleri Sebebi, I&rail oğuUarınu» askeri kuvvet bıraküıyordu. Evvelee de yazdığımıı müş ve Meclis, Anayasaya göre müsteinsana emniyet varir. Boğruluğund ve kudret bakımından Arablara karşı gibi Anayasada değişiklikler yaparak, mirren lnikad halind* olduğuna göre, rini bitnerek, raporunu, önümüzdeki Eüphe etmeye hakkınnz ohnıyan bu üstünliık göstermiş ve duruma hâkim Meclisin, 1 kasım yerine daha öace top yaz tatiline karar verildiği strada, mecuma günü saat 14 te Vilâyette toplana leri benimsedik. Teşekkür ederiz. cak komiteve verecektir bir vaadyet alnuş olmalarıdır. Bu yüz lanmasıru sağlamak, yahud da bütçe selâ ektonde toplanılmastnın da karar Bu arada biâ yani haUa da takrir den Arablarm Füistini taksime uğrat yjlının başlangıcını takvim yıkndan a altına alrnmasmm kâfi olduğunu izah hibi ile birlikte inandırmak için bir çok nıamalr yolundaki arzulan ağır bir dar yırarak şubat veya marttan hesablamak etmiştir. mcmleketlerin ekonomik durumunun be yenıekta ve Israü oğullan, bütün da teklıfler arasındadır. Bu suretle bütçe, kamutaya bir ay bizimkinden fena olduğu, hattâ Amerika İleri sürülen fikirler Arab isteklerine rağmen Filistinde yerönce verilecek ve tetküci için tüzumlu gibi iktisadiyaa sağlam ve gelişegelen Komisyon başkaıu Hasaa Fehmi Ataç leşmek iwıltânmı elde etmekteâirler. vakit de kazanıhmş olacakür. bir memlekette toptan eşya fiatlaruun Bunun manası, Arabbk namına mu ve sözcüsü Münir Bırsel, rapor üzerin Baştaraft 1 inci sahifede bizimkinden daha fazla artöğmı göste Baştaraft 1 inci sahifede Uzun gorfifmeler sonunda Faridun Haytr, hayır. Bütün bu on hakkak ki çok acıdır ve bütün islâm â de geniş izahlarda buluıunuşlar, aralanazan dikkati celbetmekteydi. Nitekim likler yapılması mümkün görültnekteren rakamlar öne sürüyorsunuz. binlerce ve on binlerce Hraîık leminin, Arablarla bu ıstırabı paylaştı rında Mümtaz Ökmen. Necneddin Sahir Fikri Düşünselin bu yoldaH teklîft kabiz de Türk Yunan millî maçı arifedir. Pek kıymetli Bakanımo, siz de bebul edümişür. Bugünkü grup, başkan SUan. Recai Göreli, Feridun Fikri E>ütahsisat sadece biîrim yazdtğımız ğı şüpbe götürmez. Parlamento üyeleri arasmdaki bu sinde bin kadar biletin bu çekilde orta nimle berabersiniz ki bu rakamlar bir doğru. şeyleri yalanlamak tığFakat ısurab ve teessur, arzettiğimiz şünsel de bulunduğu halde 'bir çok ha vekillerinden Hüseyin Cahid Yalçmm dan yok oluverdiğini, basit bir hesaba kuvvetli cereyan, son manevraların neşey iiade etmezler. Ne bizim istatistikemrivakii değiştirecek mahiyette değil tibler. bu mevruda konuşmuşlardır. başkanhğında toplanmıştır. ruvÂa sarfediliyor. ticesi karşısında belhmiştir. Bu manev müsteniden yazmıştık. Şimdi, fahiş fi lerimiz, ne ötekiler birer ölçtt olaınazatlara sat'lan biletlerin ne şekilde kadir. Siyonistler, kuvvetlerine ve görralar sırasında düşman kuvvet rolünü Yani bir nevi yalancılik mülar. Çünkü bizde bu endeksi çıkaracak dükleri muzaherete dayanarak, Filisoynıyan anavatan filosu, Kraliyet hava raborsaya sürüldütü resmen belli ol kâfi unsurlar yoktur. Onlarda ise, arak&fatx! D. N. tinde yerleşmişler ve Arablann bunlan kuvvetlerile bir denizaltı filosunun kar muştur. Zabıta tahkikatını derrnleştiriçin ayn btatistik buradan söküp atraak yolundaki teşebm« muhalefetine rağmen güney İngil mekte ve bahis mevzuu olan gişe me nılan her mevcud olduğunu, benden iyi büirsiniz. murumın daha nerelere bilet verdiğini btisleri boşa gitmis,tir. Bundan sonra, tereyi «istilâya» muvaffak olmuştur. Kaldı ki, aziz vekilim, iki memleketteki tesnite çahsmaktadır. yani önümüzdeki aylar içinde Arabların Anavatan filosu güney İngiliz sahille Baştaraft 1 inci sahifede Baştarafı 1 inci sahıfede eşya fiatlaruun toptan arhşı nisbetini kendilerini derleyip toplayarak yeni bir rine yalnrz 200 mil kala Kraliyet hava Emniyet kuvvetkri eumartesi ve pagizli toplanülar tertib etüklerini haber üni üstün ve mtithiş bir kudretl» eldo söyliyecek yerde bizzat fiatlan söyleaskeri hamle yapacaklaruu zan ve tahzar günü yapılacak maçlar esnasında da kuvvetleri bombsrdrman uçaklarmdan verdiği ve gene Orhanm, bu toplanü bulunduracaklarmı müşahed«y» d« vesile min etraek çok müşküldür. O halde ne arda dağıtılan kitablar arasmda «gazefldsi tarafından görülebilmiş ve «bom sıkı mücadele tedbirlerine devam ede seydinia daha vazıh olmaz mıydı? obnuştur. Bu nakliyat, Sovyetlere de Siz Amerikada. İngilterede hattâ olacak? balanmîştrr». ceklerdir. telerin yazmadığı, parıilerin konuşma böyle bir müşahedede buluanmak fa*»enflasyon İçinde bocalayan Fransada. A n b alemi bu suale iki türlü cevab dığı hakikatler» admda bir kitabla Henri Bu durum karşısında İngiltere basıtını vermişür. İtalyada fiatlarm bizimkinden daha Başmdkaleden devam nında memleketin savunma sistemi avermektedir: Wallece'in terüblediği bir toplantıda vüksek olduğuna mı inanıyorsunuz, Diğer taraftan vaziyet, Brüksel anlaşdeğneğe malik değildlr. Biz de insanıs. leyhinde blr tenkid fırtınası kopmu$ ve Biri Sabretmek ve harb yolile kaybe Caterine Hepbume tarafından söylenen Meselâ süt, çeker, yağ. peynir, et, ekdileni siyaset yolile ele geçirmeğe uğ ıiutkun kopyasıru dağıttıklarır.'. soyl? masmın daha da genişleyeceği hakkm Kusursuz olmak Iddiasmda değiliz. Uç muiıalefete, işçi hükumetine yüklenmek mek, giyim eşyası oralaıda daha mı padaki tahminleri kuvvetlendirici çoküd« yıl evveUne gelinciye kadar bngünktt frrsatı vermiştir. raşmak. diğmi de bildirdi ve bu kitabları da halıdır iddiasındasmız. Ben pek yakıngelişmektedir. Bu anlaşmay* dahil grup m*halefet liderleri dc bbim aramırda, Diğeri: Kurtarılması mümkün olanı mahkemeye verdi. tngilterede askerlik müddetl Bcştarajı 1 inci sahifede da İngilterede idim. Bizim paramızl* lara, Amerikadan genia trdkyasta silâh bizimle birlikte idare mesnliyetme işkurtarmak ve sulh kUTarak istikbal için Londrm 14 (B.BC.) Avam Kama mak üzere memleketimize gelmiş bulu İngiliz lirası arasında meşhur v« mcşSanıklann pervasızca konuşmalan ve malzeme yardınu f»pılaee§ı ümidleri ürak etmiş insanlardır. Halk Partîsinin çalışmak. rasmdan aonra Lordlar Kamarası da Hüsevin Sert de, sanıkların Fakültede tarihe malettiği çerefte de, kusnrda asikerlik muddetinin 18 aya çıkanlma nan Mr. Summerwell Smith'in başkan um 6 eylulden sonra bizimkimn aleySabretmeyi ve harb yolile kaybedile solcu olarak taıundıklanm, ayrı bir grup kuvvetlidh. lığmdaki ingiliz heyeti, Istanbulda yap hine değişmis olan pariteye ve tngiliz ; da hep müşterekiz. Fakat Halk Partisi Dış İşleri Bakanının, Birleşmiş Mllletni siyaset yolile cle geçinneyi ümid e teşki! ettiklerini, anarşist ruhlu olduksmı kabul etmiştir. tığı inceletnelerini bitirerek jehrimize ler tarafmdan eşya üzerine konulmuş denlerin başında Mısır bulunuyor ve larıru, milliyetçilikle alsy edip «küıe îer teşkilâtının lcuwetl«B«ned lüzuımrna yalnız dünün jereflerile geçinen bir midönmüj bulunmaktadır. ağır ahşveriş vergisine rağmen bir çok 1 rasyedi değil, bagünün ve yarmm mesÜrdfin müstesna olmak üzere bütün rin Ü2erine kızıl danıgamızı vuracağjz> işare+ ettiği ve teq8dlâtan çahşmalannda Heyet, Istanbulda bilhassa kuru mey ama pek çok şeyler bizden daha ucut : verimsiz ve zayıf buldugu noktalan da uliyetini omuzlannda taşımakta ve heArab Birliği devlctleri ona muzaheret diye pervasızca konuştuklanni anlattı. valanmızın standardizasyon, ambalâj, dur. Bu ucuzluğu paralan biziaıkintleB '• ediyor. Çirnkü bütün bu devletlerle ha Duruşma, diğer çahidlerln dinlenil izah ettigi arJaşıhnaktadn. Ba« yorum sabmı vermekte tereddüd etmemekte Bajtaraft I inci sahifede kontrol işlerini incelemiş ve bunlan daha pahah olan İngilizler çok daha iyi ; dir. Yalnız devlet idaresi basit bir iş lara göre bu toplantılarda Sovyetler, bilkikati ve emrivakii kabul etmeleri; mesi için başka bir güne bıraküdı. Karadeniz vapuru Ayancığa vara gayet iyi bulmuşrur. Heyet burada te tadarlar. değildir. Bnrada teerüb« lânmdiT, ilrtibaşlarında bulunan ve Filistini mutlahassa propaganda bakBnmdac pek çok manuç, Sinoba sığınmıştır. maslarına bir müddet daha devam e Bizim, sizden nnlamafc istediğimiz şeyl dar lâzundır. Evtmize bahçivan, otomoka kurtarmayı vadeden. vakitsiz müGüneysu ile Bakır şilepi Samsuna, decek ve ihrac mallanmız hakkında sudur: Her sene muntazaman artanî faydalanmaSrtadrrlar. bflimize şofrir seçerken nasıl iktidar ve Tan vapuru Vonaya, izmir vapuru da dahale eden ve Filistin halkrnın en ağır gereken bilgileri toplayacaktır. bütçe masraf yekunu ve bu masraüanj flıtısas arayorsak memleket idaresinde Zonguldağa nğınmak zorunda kalmışkayıblara uğramasma sebeb olan devSağlık Bakanlıği bütçesinin karsılamak için vazolunan yeni vergilevl de aynı feylere efaemmiyet vereceğiz. let ricali hesabına bir iflâs teşkil eder. lardır. veya arttmlan nisbetler ve nihayet hee| Muhalefet tenkidlerinde insafsızlık gösmüzakeresi tamamlanch Bu rical ağır bir mesuliyet yükü altınHavanın müsaid olmayışı yüzünden ! sene 150200 milyon kadar tutan istikAfana 14 'Telefoila) Almar.ya ile teriyor. Evvelâ mnhalefetin kâfi esaslar da kalır ve bu yükiin altından kalkaAnkara, 14 (Telefonla) Meclis dahflinde taazzuv etmesi, ondan sonra Erzurum vapuru da yük alamamıçtır. |raz tahvüleri ile bonolar paramızın kayyapüan pamuk mukavelesi mucibince mazlar. bütçe komisyonu, bugün, Sağlık iktidara teveccüh etmesi lâzımdır. Ki Bu yüzden gemi hareketini tehire mec| metine tesir etmiyor mu? Neden? bu memlekete ihrac edilmek üzere Merbur kalmıştır. Kurtanlması mümkün olanı kurtarÖ39 danberi soküp gelen ve 946 sine yükletilen pamuklann ıslak ve bo bütçesi üzerindeki görüşmeleri ikmal fayetsiz bir muhalefete memleket idatzmir, 14 (Telefonla) tzmir A durmak üzere iken 6 eylul tarihinde pamak ve sulh kurarak istikbal için ça zuk oluşuna dair haber Adanada büyük | etmiş, Hudud ve Sahiller Sağlık Geİneboluda kar resini teslim etmenin zaratlarını gene lışmak istiyen taraf da Kral Abdullah bir akis uyandırmış ve bu şekilde tica nel Müdürlüğü bütçesini de müzakeInebolu 14 (a.a.) Bu gece sabaha ğırceza mahkemesi, Torbalının Ka ramızın kıymeti düşürühnesi üzerir millet çeker. tır. karşı şiddetli fırtına ile kar yağmağa pıkaya karakolu onbaşısı Mehmed tekrar başlajan pahahlık bundan ile ret teşebbüsüne eirişenlerin hareketleri re ve kabul etmiştir. Bu Tjmum MüŞlmdi bu sözlerin nercsir.de muvaBu yüzden Kral Abdullah Filistini nefretle karsılan~:ştır. dürlüğün Sağlık Bakanlığı bünyesi zene kaygusu ve mevzu dışına çikma başlamı?tır. Limanımıza gelmesi bekle Özşanlı ile jandarma Hamza Demir gehniyor mu? Ürdüne katmak ve kurtarılması müm Öğrendiğime göre, Mersinde yükleti ne ithah tâli komisyon tarafından nen vapurlar fırtınadan gelememişler ve Said Demirin, bir vatandaşa işİşte açıkça öğrenmek istediğimiz kokusn vardır. Parti çalışmalannın gakence yaptıklarını sabit görmüş, kenkün olan herşeyi kurtarmak için çalıg len bu pamuklar, Ceyhan Pamuk Tarım tasarruf bakurundan luzumlu görüldir. müşahede ettiğimiz hâdis yeleri memleket idaresini, yani iktidan maktadır. dilerini birer ay 20 şer gün hapse ve j p ^ ^ * t a t i r a " " t o b i l i ^ t i " t o i « dışm Bir mavna devrildi Satış Kooperatifinden satılmış, fakat müştü. Bugünkü toplantıda, mevcud ele abnağa lâyık bir .knvvet ve kudret p ş Arab Birliği bu tarn hareketi beğen sözetîeme ekipleri tarafmdan bunların beynelmilel anlaşmalar dolayısile de Dün şiddetli esen karayel yüzünden 2 ay 15 er gün memuriyetten mah fiatların yukselmesi mi, yoksa parann elde etmek değil midir? Muhalefet lirumryete rr.a'nkum etmiştir. memekte ve Urdünü Arab Birliğüıden ticaret ahlâkımıza halel getirecek mahi bu Umum Müdürlüğün, çimdiki duSirkeci antreposu önünde bir tüccar derlerinden sayın Celâl Bayar Çorln işlirak kuvvetinin kınlması mıdır? çıkarmakla, hattâ SündJ Arabistanı Ür yette olduğu ileri sürülerck 75 balyası, rumunda kalmasının gerektiği katstanbulun asayişi için yapılan konuşmasmda (Demokrat Parünin ik kayığı devTİlmiş ve içindeki eşyalar dePararcızm dolara karşı olan parite dün aleyhinde harekete geçirmekle yani 10,500 kilosu Mersin umumî depo naatine varılraıştır. toplanü tidar hırsı vardır. Bu millete hizmet et nize dökülmüştür. de serbest piyasada. Merkaz Bank3Sın4 tehdid etmektedir. Bu yüzden Arab lanncla alıkonalmuştu. Bu kooperatiî Dün Vilâyette Vali ve Belediye! dakinin aynı değildir. Yani onda da 1 mek aşkmdan rioğan bir hırstır) sözile «öylemişti: «Halkçı bir idarenin bütün Meclisin bugünkü gündemi terü Birliği mühün blr buhran geîirmekte geçen gene de Kayseri Sümerbank komb ( c o u r s İOTCİ = . I O " H h gene aynı liderin Edirnede (Halk Par yüksek ve ileri tekâmülleri, siyasî ha Başkan Vekili Haluk Nihad P e p e y i ; ^ Ankara, 14 (Telefonla) Cenab dir. binosu emrine bir miktar s&tı? yaproı?. Aksu (Kocaeli) nun, kömür sücmtısı tisi inkılâbcılık vasfuu, tedbir alma ve yatımızda mütemadiyen tahakkuk etti nin yanında Jandarma Genel Komu kokusu seziliyor. Butun bu dugı Diğear taraftan Suriye iki haftadn bir falcat gatılan bu pamulclann ıslak ve gazetelerde okuduğumuz sebebinin aydmlatılmasına dair E hareket kabiliyetini kaybernuştir) tar rilebilecektir. Milletin murakabesi idare tanı Korgeneral Şükrü Kanadlı ilei hükumet kuramamakta ve bu yüzden düşük kaliteli olduğu anlaşılmıştı. İ Emniyet Müdürü İ İsmaü l larımzla haUedemedik. konomi Bakanlığından sözlü sorusu, zındaki cümleleri politika savaşının nor üzerinde hakikî ve fili olmadıkça ve İstanbul durum bir çok dedikodulara sebe* olÇoban YURDCU Meclisin yarmki gündemindedir. Tem mal kriterynmlarda kalmış belirtisi deböyle olduğuna milletçe kanaat edil Hakkı Baykal ve Jandarma Okul maktadır. Bu aıada bir noklaya daha işaret toplanarak İstanbulun 8İ1 heyeti üyeleri ile birinci Meclîs ğil midir? Muhalifler konuşurkcn hata medikçe, halk idaresi vardır denemez. Komutanı Toprak Ofisten alacakh meyi samimiyet icabı sayarım. Akârna Suriyedeki slyasî buhramn en mühim obnıyan bir cümle iktidar partisi menemniyet ve asayiş işleri etrafında göazasına vata'nî hizmet tertibinden ayBiz halk idaresinin. milletimizin bünyegelen seyleria içhnde ukıie ohııasmı isecbebi, Filistin işlerinin balka vadoluolan köylüler lık bağlsnması hakkmdaki tasarı, ge sublan için neden bir saldırma telâkki fcine ve arzusuna en uygun geldiği ka rüşmeler yapmışlardır. temediğircden onu da arzcd'.yornm» nan ?ekilde yiirümemesidir. Bn yüzden olunuyor? Hele ikide bir ipten. kan «Fazilet Miikâfatı» Malatya, 14 (Hususî) Öğrendiği ne yarınki Mecliste müstaceliyetle dökmekten. iktidardakilerin yaptıklarmı naatindeyiz.» Eizde aksaklıklardan, kötülüklcrden, halk ayaklannuş ve Cemil Mardam hügcrişülecektir. Bu sözlerin arkasından milletvekilliği kumetini düşürmüştür. FUistin işlerini me göre Hekımhan ilçesi köylüleri, başlarile ödiyeceklerinden bahseden seçimlerinde geniş yoklama metodları îzmir, 14 (a.a.) tzmir Yüksek lsuLâsa hosa gitmiyen ve tenkid mevzuu Amerikadaki 6 vapurumuz halkın isteklerine uyşrun bir tarzda yü Toprak Ofisten yıllardanberi alacakmuhalefet hatiblerinin sozleri karşısm konuldu. O sırada ikinci Dünya Harbi Ekonomi ve Ticaret Okulu ve Tica olan şeylerdsn şikâyet edilince umumî rütecek bir hükumet kurmak muhakkak lıdır. Demokrat Parti, 80 bin lira tuda muhalefetin iktidar içuı kifayetsiz patladı. Fikir ve siyasî hürriyeti hudud ret Lisesi ile orta kısmmdan mezun bir fornül ile cevab veriîiyor: yakında geliyor Efendlm, dünyanm her tarahnd* I olduğu sözü kıyas kabnl etmiyecek kaki çok müşküldür. Çünkü bunun için tan bu alacağm hükumete duyurulbütün ticaretlilerin cemiyeti olan TiAnkara, 14 (Telefonla) Ameri dar karş'.lıklı saygı ve anlaşma çerçe suz olarak tanıyan milletlerde bir ta caret Mektebi Mezunları Derneği i bn, böyledir. harbe yeniden girrnek ve barbde muzaf ması için Parti Genel Başkanlığma kun tahdidler yapıldı. 1919 nutkunun E^•velâ bu sözlerin hakikatle olan akfer olmak lâzımdır. Bugün için buna uzun bir şikâyetnarae göndermiştir. kadaki tezgâhlarda tamir ve tâdilleri vesinde hıirmet görmeğe hak sahihi de dilekleri harb sonrasuıda ihmal edilme dare heyeti bu sene memleketimizde ilk defa olarak «Fazilet Mükâfa rabahklannı tetkike ne zemin, ne zaimkân varsa bu imkândan faydalanma Hekimhanlılar. paralarını bu sefer yapılmakta olan Ankara, Edirne, Elâ ğil midir? den tatbika baslanıldı. Bugün üçüncü de alamadıkları takdirde Toprak O zığ, Ordu, Malatya ve Çankın vapurDiyeceksiniz kî mademki seçim ve tı» adı ile bir müsabaka tertib et man müsaid olmadığından söylenip gemak yanlış olur. Yoksa, Kral Abdnllahm fis aleyhinde dava açacaklardır. lan, ocak ayı sonunda İstanbula gel fikir hürrijeü vardır; kifayetli ki yılnıı tamamlamak üzeredir. Aziz mil miştir. 948949 ders yıhnda bu üç kı dyor. Hiç kinıse kalkıp bahis mevztfll noktai nazarmı kabul etmek ve meseleyi letbr.izin fikir ve politika olgunluğunun miş olacaklardır. Muhtelif hatlara fayetsiz halk isterse muhalefeti iş sımdan mezun olacaklar arasında en olan şeyin bütün dünyadaki durumunu bir pamuk ipligine bağlamak icab eder. Sıvasta Millet Partisi tahsis edıîecek olan bu gemiler, der başına getirir. Belki tezad dediğiniz bu güzel tecellisini ancak karşılıkh say iyi ahlâk ve fazilet sahibi olduğu tes tetkik ederek, bizdeki gibi midir, değil ı Fakat btı yolda karar vermek son derece gı ve sevgi ruhu ile nemalandırabiliriz. kuruİamadı hal sefere konulacaktır. \ nokta budur. Bu hüküm ve icra millete Karşılıkîı anlaşma ve sevgi politika sa bit edilen ve derslerinden de en iyi midir? Tabü bunu araştırmıyor. güç olduğu için Suriyede buhran n»a | Münakasa nazariyat vadisirun loş deaiddir. derece almış olan her devıeÜen birer Srvas 14 (Telefonla) Bir kac günmaktadır. vaşlanmızda hepiraiz için bir düstut Cumhur Başkanı dün Mr. Fakat muhalefet iktidan ele almak olmalıdır. Bu savaş insanlık ve millet kişi olmak üzere üç gence verilecek rinlikleriade kaybolup gidiyor; ama bu denberi şehrimizde bulunan Miliet ParElhasıl Arab âlemi bir mağluMyeti ka ! Hilts'i kabul etti için nasıl iktidar partisinin kendiierince tisi İstanbul idare kurulu üyesüıden daşlık sevgisini hiç bir vakit ezmeme olan bu fazilet mükâfatı her üç kı iüdialarm doğru olduğunu da kabul et ' bul etmetneye karar verip vermemek zâf ve hata telâkki ettikleıini yazılarile, lidir. Siz ki Bethoven'in 9 uncu senfo Eim için sene sonunda muallimler sek bizim mutlaka her yerde vardır diAhmed Bedevî şehrimizde MiUet PartiAnkara 14 (a.a.) Cumhur Başkaşıklan karşsmdA isbrab nöbetleri geaksaklıklan hoş görüp bemeclisince gösterilecek üçer adaydan ye sini kurmak üzere dcnemelerde bulun nı Ismet Inönü bu^ün Çankaya köş mitinglerile, hitabelerile halka bildiri ni'ini daima hazla dinlersiniz. y bir çirmektedir. 1 1 biri seçilmek suretile verilecektir. muş ve bszı şahıs ar .a bu hiısusta görüş künde Amerika yollar dairesi başksn yorlarsa bir bucak kongresi vasıtasile nimsememiz mi lâzımdır? Dünyanın heı i Onun şu son cümleleri insanlık için Mağlubiyeti kabul etmek son derece meler yaprtuşsa da byr.îardan bir netice yardımcısı Mr. Hilts'i kabul etmişler ve iktidaruı da muhalefette gördüğü zâfı yerinde, taklid etmemiz, tatbik etmemi» ' ne kadar çekici ve hepimize ne güzel Japon parlamentosundakî acıdır. Fakat mağlubiyeti muvaffakıyete aîamarrış ve partlcini Sıvasta kurmak kabulde Bayındırlık Bakanı Nihad E gene milletin gözü önüne sermesi deİâznn gelen aksaklıklardan ba*a şey j I yol göstericidir değil mi? Cteliniz ona çevinnek mümkün değflse, hakikati ka imkânlarmı buîamaciığtndan bugün Sı rim hazır bulunmuştur. mokratik bir hareket tarzı değil midir? birlikte bir daha burada tekrarlayalım: ler yok mudur? Bütçede masraflan kısrezalet yüzünden Maliye bul etmemek frzerlnde vmr da. fayda sstan avnlmıştır. Tezad bunun neresinde?. mak tedbrrleri, modem vergi BİsteınleTİi! Adet\er\n, ntenriların birblrfTideiî kesin Dün akşamki ziyafet Bakanı istifa etti yerine ancak zarar getirir. Sonra gene muhalefet sözcüleri defiat kontrolu, ithalât, ihraeat sistemleri, ömer Rıza DOĞRUL Izmir Barosunda seçim neticesi j Ankara 14 (a.a.) Türkiyedeki A mokrasi sistemini kendilerinin yarattıAyırdıjı geyler, ancak «cnin »ihrinin Londra 14 (B3.C.) Japon Maliye nin tanzimi... Iktisadî kalkiTnna ted««^ İzmir, 14 (Teleîonia) İzmir Ba merikan yollar grupu mensublan bu ğmı iddia ediyorlar. Tek parti. tck şef Altında gene birleşirler Bakanı dün akşam Japon parlamento birleri, istihsal ve istiMâkin ayarlanj Senin o tatlt kanadınm altında Almanyaya gönderilen Tiirk rosu, senelik umumî toplantısmı bu akşam saat 20 de AnkaraPalasta Ba parolasuım hâkim olduğu devirde aynı But'in Bunda sebeb olduğu rezalet yüzünden ması... Ve bütün bunlardan başka na«ı insarAar karde) olaMMordtr. gün yapmıştır. Avukatlarla hâkimler yındıriık Bakanı Nihad Erim şerefine soflarda konuşan. yazan ve icabmda o dün gece istifasını vermeğe mecbur ol yat standardının halkın iktisadî gevijre*! Bu ümid o ı imanUı, ey milyonlcr uçak makinistleri arasmda mevcud bazı anlaşmâzlık bir yemek vermişlerdir. Toplanü çok devrin istilzam ettirdiği kanunlan tekbildirdiklerine sine göre tanTİTni. Bütün bunlann ya» kvcaklaym birbiriniri. muştur. Muhabirleria Bu bvîi} bütün tHLnyanm oîsun. göre Bakanın koridorda öpmüş olduğu nıada yalnız aksakîıklan seçip: Ankara, 14 (a.a.) Aır.erikan J ların izalesine idare kurulunun tama samimî bir hava içinde devam etmiş, j lif eden insanlann bu tarzdaki iddialan i Politika savaşlan milletdaşlanmız a Bayan Yamoşita . torun sahibidir ve yardmıı gereğince yurdumuza sev j men denilecek kadar lâkayıd kalmış sıra ile Bayındırlık Bakanı Nihad Erim, biraz insaf hududunu aşıyor gibi geli Bütün dünyada bu boyledir. De, kedilecek olan Almanyanın Ameri ] olmasmdan şikâyet edilmış, bu mü Amerikan büyük elçisi Wadsworth, U yor!. Bu hususta biraz tarihin hükmüne rasında kinin değil. memleket idare muhalefet partisine mensubdur. mekte bence zaaf vardır; bu mütaleayt kan bölgesindeki uçaklarm hazırlan ' nasebetlerin tanzımi için teşebbüs laşürma Bakanı Kasım Gülek ve Birle müracaat edelim. 1939 dayız. Henüz tarzmda daha iyiyi, daha güzeH istiyen Dün geceyansmdan sonra fevkalâde valnız malî ve ekonontik işler için de' masına yardım etmek üzere Türk ler yapılması istenmiştir. Baro Baş §ik Amerika yollar dairesi başkan yar ikinci Dünya Harbi başlamamıştır, ye bir dileğin ifadesi ohnalıdır, işte benim bir toplantıya çağırılan kabine Maliye ğil, bütun cemiyet faaliyetleri için İle»|i dımcısı Hilts iki memleket arasmdaki ni bir seçime hazırlanıyoruz. O zaman politikacılığımnı ve benim Kızıltoprak Bakanının istifasını kabul etmiştir. ucak makinistlerinden on sekiz ki1 kanlığma Nuri Fettph, ikinci başkansürebiBrim. Biz ne ki falso ise mazeretj ; şilik bir heyet bu sabah uçakla An ı lığa Refik Şevket İnce se5İlrr s!er dostluğu öven birer nutuk söylemişler partinn» değişmez başı olan Ismet Inönü taki konuşmamm mana ve hedefü. olarak: 1 ! dir. dir. Universite çe\reshıde millete şu sözleri karadan Almanyaya gitmiştir. Fransada daha beter! İngiltereda Prof. F. K. GÖKAY Komünistler Pekin'i muhasara de böyledir. Onlarm canı yok mu? diyo etmişler Evli Dİr erkek olduğum halde, sev şır ciddiyetle geçti. baskalanndaki kStü misalleri Cavidanm bize gelip o saate kadar tefrikası: t i Pekin, 14 (a.a.) (Afp): Pekin lerin önüne kalkan yapıyoruz. diğim kadın evli ve karımın arkadaşı Eve kabil olduğu kadar geç gitmek dörjnüs olması ihtimalnıi düşündüm. olduğu halde, bütün cemiyet icatlarını kararındayım. Böyle giderse Mç bir aksakhğı düzelBelki ben geçtiğim dakikada o da bu bugün her cepheden Komünistler tarafından muhasara edilmiştir. Hiç temez. hiç bir falsodan dolayı muaha» ayakiar aitma alıp, o kaduıı sevmeğe Misafirin gehp gitmiş ohnasına kat'i civarda bul'jnuyordu. devzjn ediyorum. yetle emin olmahyım. Gözlerim, gayriihtiyarî. blnanm pen bir tren şehirden hareket etmemiş kabul etmea hale geîiriz. Reva mıdır' Bu yaptıklanmı tenkid ederken daAma yazüıaneden çıktığım zaman. ge cerelerinde dolastı. salonun perdelerin ve Pekin'in batısındaki hava meydanı tahliye edilmigtir. yandığım sebebler ne kadar kuvvetli ne nefsimle küçük bir mücadele geçir den içeriyi araşturdı. Batıdaki dış mahallerlerde haiif ise, barıa kendimi mazur gösteren sebeb raekten ker.dimi alamadım. Gene o iki Otelin önürden geçip gittikten sonra, müsademeler olmakia, ve gerek bade o kadar kuvvetli. beııliğim, biri mantığm, öteki hislerinin derin bir nefes aldım. his mevzuu iki hava meydanı, geKalbin hareketleri irademize bağiı esiri iki hüviyet içimde çarpışıyor. Niçin aldım acaba o nefesi? j Eve erken gittiğim takdirde Cavidanı mıdır ki, duygulan bağh olsun? Cavidanın orada bulunmasmı istedi rekse Pekin, düşman ataçi altında En büyük ısürabun, guurumla yap ': orada bulursam Eoğukkanlılığımı muha ğim halde. bulunmayışı beni niçin mem bulunmaktadırlar. jfaza edemiyecek kadar zaaf içinde mi nun etmişti? Bilmiyorum. Belki, ümidl Amerikan Savunma Bakanı üğını bu mücadeleden doğuyor. Nakleden: Hamdi VAROĞLU Içimdeki o ikinci «ben>, şuurumun o yim acaba? Zannetrniyorum. Öyle olsaydı tnin boş olduâunu bile bile ümide kabugünlerde geliyor iç aynsdaki aksi, beni 13116 bile aldatıyor. bugün bu kadar sükunetle çahşamaz pılmıştım; belki, bir gün evvelki acı Oturduğum sırada külçeleşip kalmı edebilsena!... Londra, 14 (B.B.C.) Amerikan sahneyi bana çok maddî şekilde hatırhulyalarınıın peşinde sürükleyip götü dım. Bir anda beni pençesine geçiren bu rüyor. Şım Önümda serili beya2 kâğıdlann üze latacak olan bir insamn yüzünü görme Savunma Bakanı Kenneth Royall, Eaşırru kaldırdığım zaman, bahçe ka iptilâ, geldiği gibi gene bir anda gideyaptığı bir beyanatta rinden arasıra bir gölgenin geçmesi, diğime, şuuraltı bir hisle memnun ol Francfort'ta labalıklaşmışü. Ctaümdeki toprak, bas bilse! Araa, Cavidana ilânı aşk ettikten Ur.utabilmek için kendime iş icad et çizdiğim sert kö?eler maddeleşmiş gibi, muştum. şöyle demiştir: « Alman ordusunu tonumun ucile farkma varmadan çizdi sonra ondan aldığım red cevabı bile bu mcme pek de lüzum kahnadı. kalemimin zaviyelerde uzun uzun ta Donü^te tramvayla inmeği tercih et diriltmek niyetinde olduğumu2a dair iptilâyı bana hor gösterıneğe kâfi gel Yazıhanede, masamm üstü, kaç günkıhp kalnıası nedendi? ğim şekillerle karmakanşıkü. haberler yalandır». tim. Kalktırn; yavaş yavaj bahçeden çık medi. Kenneth Royall, yarın FrancfurtKöprüden vapura bindiğim zaman dür gelen mektublarla, uğrayıp beni a Hayır, erken gitmemek lâıım. Sevgi, insanı ne kadar küçültebili rayaıı iş sahiblerinin bıraktıklan karttan ayrılacak ve Yunanistan ile Türtım. BeLklemediğim bir anda inen darbe grup başlamıştı. yormuş meğer! Arka cüvertede fazla knlabalık yoktu. kiyeyi ziyaret edecektir. henüz o kadar yeni, bu darbenin açtığı larla ve puslalarla dolu. v Mantığım, tıpkı bir sarhoş mantığı Kurşun gibi ağu bir uykudan uyanBu anektublara cevab vermek, gelip yara henüz o kadar taze ki. dudaklarım Kendi kerdime kp.lmanın tehlikeli ogibi hakikatlerl teısinden görüyor. dım. gidenlerle, işlere dair konuşmak, bütün dan inilti yüksehnese bile, içimin acısmı lacağım tahmin ertiğim için etrafıma HEreketlerimi görebiliyorum, düşün günümü doldurdu. gözlerim belki gizleyemez. bakındım. bir ahpab yüzü aradım. Akşamdan karanmı vermiştim. Bvıcelerimi tartobiliyorum, hislerimi ö!çe Bir p'ân üzerinde meşgulken, bir mu Evet, geç gideceğim. gi;n evde kalmıyacağım. Çalışmakla geçen günü, bir tanıdıkla Cavidanın sozünde durup bugün bize biliyorum. Fakat sanki bir ayna kar kavamet hesabile uğraşırken, çizgilerın, Vakit geçiıinek, düşünccye dalmasa komışsrak yeni bir meşgıı'iyetle devam geîeceğine eminim. Beni evde bulma şıs'ndayım; sağımla solum yer değiştir önürr.deki kâğıdın üstünde şekilleçtik fırsat bulamamak için, Tünelle Beyoğ ettirmek, düşünmemek iytiyorum. YENİ ması lâzım. Zaten kaç gündenberi ih mişçesine, hükümlerim ters. Ters oldu i hrini gördüğüm anlar oldu. Bir ara,luna kadar çıkmağa karar verdim. Hiç bir ahpab göremcdım. mal ettiğim işler var. Yazıhanede beni ğunu da biliycrum, ama ger.e, tıpkı o dalıp gitnıişim, bir 8 rakaaıınm kenar Taksime kadar uzamp oradan gene Vapur hareket etti. Grupla karşı karkimbilir kaç kişi aramıştır?. aynada olduğu gifci, bu ters hükümlcr | Jarını süsleyıp iri bir kelebek haline ge yaya döneceğim. ,ıya kaldım. Onun arkadaşlığı. yazmaSon iki gün Bugün Halk î.îatinesi tirmişim. Her seferinde ya telcfonun TokaÜıyar.ıa önünden geçmedim. Kar r.eder. çıkar çıkmaz, beni gene kavrayan Verdiğim kararı tatbik etmek, bir ye bana doğru gözükebiliyor. CtT.IA AKŞAMINDAN İTİBAKEN hayalleri dagıtmama belki yardım eder Görür görmcz sevdiğim bir kadının zili, ya kapmın tılortısı, yahud da, çın şı kaldrrımdan yüriidüm. rimi kendi elimle kesmek kadar güç ve ıstırablı bir iş ama, bu azaba katlan bu aşkıma dcrhal mukabole edeceğini gıraklı saat gibi, daha evde iken zenbe Galatasaraya yaklaşırken, yüreğirae diyorum. ! rnaî;a mecburum. sanıp onu otelinde zıyarete koşmak, reğini kurduğum iradem. beni hulyadan sokulmasma ralni olamadığrm bir ümid. Hayır. Umduğum gibi olmadı. Parmakkapıda sörıdü. \ Gökte tutuşsn bu yangın, bana, kendi Irademi o kadar zorlukla işletiyorum başka bir.rin yaptığını duysam ayıbla uyandırdı. TELİF OPERET 3 PERDE yacağım bir harekettir. Kendim yaptı Pek kısa süren bu dalgınlık halleri Kendi kendime itırafı bile ne kadar içimdeki akvi pek fazla hatırlatıyor. kı kendi kendimden utanıyorum. Biletler, şimdiden satümaktadır, Tel: 49369. Arkası var müstesna, günüm, bir iş adamına yakı zor bir şey! Cavidanın unutmak tavsiyesini tatbik ğını için makul görüyorum. Bilmem dikkat ediyor musunuz? Devlet dairelerinde bir de «Nejriyat Müdürlüğü' saltanatv türedi. TJsulen maruken koltufclar, daktilolar, hâtibeler, hademeler, /olan jalan... Maşallah, sürüsüne bercket! Demiryollarında, Denizyollannda, İnhisarlarda, Elektrikte, Tramvayda velhasıl her devlet teşekküHinde btr tane var. Zannedersinız ki bunlar birer husvM müessesedir de, rakib~ leril* mücadele için, böyle bir *müdürlük» İhdcLtına lüsum Baştarafı 1 inci sahijede mubayaaların yapıldıfını, tanzim ve müdahale satıslarının hacmini çoğaltrrak için mubayaalara devam edildiğini söyleıriş ve perakende satışların düzenlenmesi konusursda gerekli kararların bu hafta içinde almmasmı teleb etmiştir. Bundan sonra, Ticaret Ofisi tarafından önümüzdeki yılbasmdan itibaren piyasaya arzedilecek koyun ve sığırlarm toptan ve perakende satış şekilleri üzerinde üyeler kendi görüşlerini beÜrtmişleT, bu konuda Belediyeye düşen Arab âleminde buhran Meclis, bundan sonra ekimde toi3İanacak Yatsı çcktan hâlâ sönmiyor ! isifiift tanzmti Muhterem Şevkei Adaiana ariza İngilterenin savunma sistemi tenkid ediliyor Karaborsadakı maç biletferi Soicu falebeierin diinkîi duruşması Dıs Isleri Bakanının seyahat intıbaları Iktidarda ihtısasa dair İngiltere ile licarî görüşmeler Hava tekrar boıdu Almanyaya satılan bozuk pamuklar meselesi İşkence yapan üç jandarma mahkum oldu MİLUPiYAMSO Yeni SES T NBA B A S KI APÂR TOP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog