Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 12 Aralık 1948 HESAPLASMAJ \Yazan: Dr. Schacnt] ^ 3 ^ Çevıren ı Dr. O Zelcı Torgoy Mehmettl üzel Sanatlar Akademlsinda profesör tessam Kenan Te mizandan geçenlerde bir mektub aldım. Istanbulun nakil vasıtelarından şikâyet ederek diyor kU • Şu Istanbulumuzun blnblr derdl lçlnd» tMC gun sirurlenir dururuz. Hel« nakil vasıtalCl demlen bu derdlerin en buyüğüdüj. OtobüjO, tnmvayı, vapurları hepd blr türlü. venidtn doğuşun mu • rıhçılere bakılırsa Dun aijam, Stdıpuannda. Edeblyrt f*hakkak dıni bir reın bir kultesi onunde blr tast, arr.a tam blr ı n t formdan sonra olabirlerlne karsı >ap 4 30 dan 5 30 a kadar otobus bekledık. Nljanbılecegı hakkındakı Haricdek: dostlarımız'n dikkatlîrinı 1942 de Alman mılletıne karşı neşıettıkları zulum ve ıs tasma çıkaca'ttık; o tarala başka Tanta d n>ek u:.eıe hazırladığı bejannameyi Almanyanın ıc sıyaseti uzerıne çekmeji madıgı Içın bekleyıp durduk. Bu blr Mat Orman Idaresının veıeceği odun ve karaat 0 : crcce ukenccleı irayen demlen pu'p' Lect'.erın ıçınde. ancak u; otobus g*ldl. Üçü de bkllra daima bır zaruıet tdv'dık Bu v&zıie «hıtler olduıuidu. sozıerıle okuma^a komurleri halka satpcak olan muîemed mumıdır kı bır ıstısnası olup olmadığı mdrad vcnı hırı=tıyan omuş DU memşandı olağanustu bır onem ,;aıanmışü btşla>ınca, bcj annoinenm okunmasını dun 4000 çekı odun netirmiştır. Bugun ..r.la gelnıeaığı gıbı aranmaz da. Taas leketü. lngılterede de pekâlâ tutundu , hırısüyanİEra yaptıkları zulıımıcre nis tıkhm do'n! Durak da buttln Fakült*. Akademı hoca ve talebeslle tıklım Uklım dolnt I*ipzig bcledıye reis. Dr. Gorde.eı, je bu nadısemn vukuuna kadaı tehır et de 4000 çeki odun daha getirecektir. subdan kurtulup serbest dü^ünmsye ve Çunku tutunması için elverişli şaıtlar betle çok daha fazla olınu§tur. Bu uc otobusun uçü de durmadan geçip glttl. hir meclisının kendısıne karşı barbarca ırtsını Kendısmden rıca etmışum. Bu Bunlann çekisi 13,5 lira\a satılacaktır. d ' nokrasıye yukselebılmek ıçın bu re burada da \ ardı. Bu akşam saatlertnde acaba k»ç ssat durak nunla beraber sırf buyuk bır vatan aşı vradan geçilmesı mutlaka lâzomdır, hsıeketı karşısinca protesto olarak vaFransaya gelınce dını reform burada Din ve mezheb musamahası rtform bekçılı^ı japmalıyız kl Istanbul cıhetindcn Salı günü de Yalovadan ilk partı kokıle. asıl, ınsani duygularla ve vatana =, ı.ıl.ı Bu cerece umumıleşen bır k^zilesındsn aynldıktan sonra Krupp fabçok muKavemet goıdu Çunku papanın üan sonıa uc.§lar. Kıııaenın bun ian on daına tdolmuştur» tabelâsı lle gellp geçen raür gelecektır. Komurlerin kılosu 16rîâasının mali islennm ıdaresıne geü kaışı vaziıeyı jerıne getirmek emelile 17 kuruşa satılscak, perakendecilerın n£ o ' her halJe janlış olamaz Gcrre^ 5,otce.îi olsn bır katol'k merr.leketı idı. cekı şıddetlı taassub ve gaddar tnham otobu&lerden bırıne bınebılmek lmkanını faıırüeeektı. Fakat Hıtler buna razı olma haıtkete geçmiş olan bu maktul vatan elıne geçmemesi için istiyenlere bır cu te de vanlış değıl, fakat eksıktır. Mıl Buna îdğınen Avrupa medenıyetinin oaş mülsjzluğune nUbetle bu musamaha lalım »Djnjamn hlç bır yerlnde, hattâ harbdı. Kıupp tabrikalan sahıbı Von Boh seveılerın hıç bir suıetle kuçumsene valdan fazla verilnıiyecektir. Bu odun ktier gıbı buyuk tarıhî camıaların ge | lıca ku ucularından bırı oldu Katoliklı tam bır tezad teşkil eder. Bundan sonra ı den çıkmış menüeketlerde blle nakil vantabu derece ızdlham yoktur. Harodolaaru len bunun uzerine Gordeler i dış mem mıjecek azıın ve cesaıetlennı hurmet ve komurler, Yenıkapı, Be\c51u Be lışmelerınde de umumi bır yeknasaklık I ğın sıkı bsskısma karşı protestan o'm^k aynı kılıse mus mahavı hımtr, cn fa |i lcrında sulh ıçi"dç yaşarrış olan jurdumuzda bu n«u ve tazımle anmak ısterim kenununun carı olması aranabılır Faleketlere muessese hesabına se\ ahat etveya mılü bır kılıse yapmak yolunu tut zıletıne maledecek kadar cesaret gos kıl \asıtaları darlığı ve derdı ne vakte ta» şıktaş. Balat ve Uskudarda Beledıyeye Hıtleı Avustuıvanın ııhakıle buyuk kat canlı varhklarda umumi kaıdeden madı. Bunun yerıne şuphecı, dinsiz mumekle \azıtelendirdi. Gordeler arkada^aid arsalarda satılacaktır. Gordeler arkada terır. Bununla beraber katolikliğe kar , car bu şekılde ce\ an edecek T» na yairja avrılan ıstisnalar daima gorulur. Bu ıs j tefekkırler vetıştırdı k l j bır harıci zafer elde etmişU. Ahmakça Kılise baskı^ı'c şı ayaklanan protestanlık da az nıuîa ] ksdar ustuste ıskarça halde yolculuk ların muvafakatıte bu vazıfeyi kabul tional^ım neıelerde oldugunu şormck muc^'d? evi bun'ar >apü Serbest du aisıb olmarruşUr. İnsan hurrıvetı ve ınetb, çünku harıHekı dostlarımızla du J bloflerının onu muvaffakıyetten muiçin retorm hareketlerınm tarıhını kıDuraklarda iş sastlermizl lsraf etmeden. Celâl Ba>ar, perşcmbeje kadar rumumuz hakkında fıkır tcatısı ıçın cu j vaıtatuvLıe gotuıaagune h^jıetıe iohıd •şunce ve demokratıve bu mucadele ne ban haklaıım aramak suretile venı fcir saa go;acn geç.rmck lâzımdır > jagnıurda kaıda beklemeden joyle rah»tç« şehrimizrie kalacak İyi bır fırsat demekh. Gcrdeler'e gereK ' oluyorduk Isveçli bır sıyası şahsı\ et bu tıcesınde ulaştı Voltaire buniann oa u?ahn dogmssı butun Avrupanın s"n oıobuse ne vakıt bınebıleceğu? Dufemelerlhadıselen hakkında tarafsız, gerekse sonra bıze karşı harbe ' yılların " ' ' ' * • • • Alman •> olı Der""k'st Part! Genel BasV.'nı CclâJ B?Bıhyoruz ki, hıristiyanlık âlemı Dırı şır.da ve bırınci plânda şelır. Gıt; lc cleıecede mıuamahas'z bır taaboub ıcin m.zı Eokturmeden. yakamızı, paçamızl yırtuan Vıi üostuna ^unlan bo\lenıiştı >ar, dun ogîsden sorra ıl *reıkezıre gdersk dc,j, dıgerı batı olmak uzerc ıkı kınıa , kız";4n bu ^aphecıliK ve dınsızlık On de cehepreme çevrılmesınden sonra ol tırnıadan otoouse bırup inebılmek imka& T< gıren memleketterdeıu dosUa"ıma Htaben tavaye mektublan vcrdım Gorde Alman mıUetının Hıüer'ın zorbalıkları psrtılılerle goruçmuştur. Şehnnuzde bır kaç îij.ılmış ve bu yüzden biri şark kilüesı. ] sekızıncı asır boyunca devam ettı Duı muştur Dinî taassub yüzunlen vflınz saadetıne, kaç yıl sonra, kavuşacağız. kalacak olan Celâl Bavar perşembe gımu Mıden.kı 50 yeni otobus gelince. meveuler elde edUen fırsattan lâyıkile fayda na boyun egmesine hayret edıyorsunuz. g\n Adar>a»aTına. oredan da HçndeŞe pdecektır c^erı garb kihsesı oİTıak uzeıe ıkı aın de orto'oks olınak cehclet ve h .;na Almnjada yırmı mılvon kovuılen a'tı I , dun jarısmdan £azla3ı ıskartaya çıîcanla" lanmayı büdiyse de hareket ve temas fakat A man mılletı g.bı mudafaasız kaıse te=ekkul etmıstir. Mılâdi dordun katle bır savıldı. Avdınlardan tuccar. mi'yon kslmıştır' I cal.'.. o halde neden husust otobjslenn «n İngilİ7 ticaret hc^cti bugün l ı n n ı yeter derecede gızli tutmasını bi olmamamza rağmen, siz yabancılar dacu asırda Bızansta teşekkul eden şarK ışçi ve koyulere kadar yayılan bu *upIşte butun bu ınanılmıyacak facia l . abahk hatlarda ıslemeleri menedıldı?» Ankaraya gidiyor lemeâı. Tekrar memlekete donduktea hi Hıtler'in zorbahklannı hoş goruyorkılı^esı ortodoks. Romada teşekkul eden hecilık ve dınsızlık nıhayet aynı asrın lardan sonrpdır kı Avrupa hurrıyet şa u j Muhtcrera profesorün şikâyeti haklı•onra hernen bana gelerek Gestapo ta sunuz.» Bır mıtddettenben sehnmızde bulunan In gdrb kılısesi kalohk clmuş ve bu ayrılık sonunda Bourbon hanedanını devırdı rabını tatmış, hplkın nzasına caygı gos dır. Kaç akşam ben de, nizami 50 yerine mfından takib edildığini haber verdi. Fılhakıka yabancı memleRetler Hıt pııız ticaret heyeü teücıklerını tamamlamış bırbirlerine rakıb ikı hırısttj anlık cam: Baslıll'i yıktı Eski re]ime son veıeıek termek zaruretını duymuş, demokrası n'pjriniramî 100 yolcu ile nefes alamıLandrada temasta bulunduğu şahıslar ler ın yaptıklarını alkışlamakta adeta lır Hc>et bugun Anksrava gjdecck ve ytnrt a^ı vucude getirmistir Dokuzjr.cu asır cumhurıveti ılân ettı Kıliseler kapatılharekerlerı de bu uyanıştan sonra boş >acak kadar dolu otobüslerle kan ter orfda ^apıl.^cak tıcari muzakerelerde hazır daa bırinin onu ihbar ettıği anlaşılıyor bırbırlenle musabakaya rutuşuyor \e buhın~cs';tır dan ıtıbarcn Moskofların da hırı=tıwr dı, çanlar susturuldu. gumüş hj;'ar lamştır içindc e^ime donüyorum. Vstelik ba du. Fakat Londradaki dosüanm nezdın Hıtler e hurmet ustune hurmet sunuolarak ortodoks kilUesine bağlandığı eritıldi, «emanatı mukaddese» va^ma sardalya kutulannda bir de kaloriferler de derhal teşebivose geçraem sayesınde yordu. 1938 sonbaharına, yanı Munıch Ekonomi Bakanımn Ikti'ad Kongrcsi goıulur. Bu hırısüyanlık âlemi o gı.n cdiıdı; hırıstıyan Martırlenn heyKellerı V *£ îr Gördeler «on dakıkada buyuk bır tehlı konferansına kadar Berlıne gclıp gıdcn lıakkıa(Uki bcyanatı iyi karsılanmadı den bugune esaslı hiç bir reform hare <erıne Marat'nın bustlerı dikildi. Dine Batı hıristiyanlığı taassub cehenne \asıyor. Karlı günlerde akla gelmiyen toden kurtarılabıldi. Istanbulda taDİanan Tjrkıye Ikusad Kon keti geçırmez. Buna karşıhk batı hırıs haygı gdstermek şüpheyı, kem gorfl da minde kavrulup yandıktan soma ınj^n bu ısıtma, şimdi daha az soğuk günyabancı sı\asî şahsıyetlerı Sdyacak olMenüeket hakkında endışeler riuv sak uzun bır lıste teşkıl eder. Buniar «reiirun karariarl (lo'.pvii.le Ekonomi Bakanı Livanlığı daha on ıkinci asırdan itıbarcn vet ediyordu. Bır çocuğu vaftiz ttmek. lığını arayıp bu!maqa giderken Eızsns lcrde tatbik ediiiyor. Fırın gibi otobüsınakta olan •atanseverlerm arasıra vakı arasmda Ingılız rıcalındcn Sır John Cavıd Ekırun hukumet adma Mecl^ste jap yer yer dinî ıslahatçılar yetiştirır Bu ! bır evlenmeyi kutlamak, bir can çcki ve Rusvadaki hırıstiv snlık eski gclenek ler, yolculan pişiriyor. E. T. T. Idaresi, tığı Hcıklanoa, şehnm z ikfssdı \e tıcarı çevolan temaslan bu audan itibaren sıklaş Sımon ve Anthonv Eden, Ingılız Hava re enırle tatmnkâr gorıılnıedıgl E'H lu ıe: yuzden iki kilıse arasındaki munafer.:t şenın ıtıraflarını dinlemek cesdretınde ve ibadetlerinden şaşmıyor, ^ahıd oıto ı ü geçen \ıldanberi 50 otobus daha a l tırıldı. Makul ve mantıkî sebebler ileri Bakanı Lord Londonoerry \'e Di§ Işlcrı ce ujandırmıştır Kongîe.nm tert'b he>etı de gıttıkçe artar doğu kılısesının bulunan papazlaı en büyük tehlıkclere doksluğunu devam ettiriyor, hürrivet. raak kararındadır. Fakat parası yoktnr. sürmekle kurtanlamıyan •aıiyctı hangi Bakanı Lord Halıfax bulunuyordu. Bır uvelerınden Sanayi Bırlıgi Başkanı Dr. Cudı taassubu, îsa ve Meryem Ana Biıan evvel bu paıayı idareye temia maruzdu Napolyon zamanında c!a lâık çekilde önleyebilecefi» diye düşünmeye leşık Amerıkadan mdsteşar William B'rtek bır arkadaşımıza şunları sçylenıışt r ı cünek, jcni otobusler ısmarlamak T * Fransa Avrupanın bütün katolik dev« Turkive Iktısad Kongresinin sarıh ve une, bunların el ve avaklarını opmek letlerile çarpıştı, ittihadlannı sağlamağa karşı ıtaatle isyan arasında salhn<yor, I bilhassa hazırlarını satın almak lâzımbaşladık. Daha ihtiyatlı hareket etme Phılips, Fransadan ticaret Bakanı Basğe de meeburduk. Uzun müddettenberi tıde, Polonyadan Dış Işleri Bakanı objekt f olan kararlarını, hukumetin nazarı suretile devam eden basıt bir din hayatı muvaffak oldu. Ondokuzuncu as.rda da çok müs'ebid imparatorlan devırivor, I dır. Sonra, eski büyük Amerikan otod kkate alacağını unu\oruz Ekoromı Bakahepimiz zaten şüphe alhnda bulunu Beck, Yugoslavyadan Başbakan Stoja nımn. ılmı olan mutalealardan fa.\dalanıla Istanbulur. fethıne kadar devam eder. ainî ıslahat (reform) gormemış olan fakat istibdadı yıkmak nedir bilmıyor. biısleri, motorlerinin yedek parçalan yorduk. Bundan dolayı göze batmamaya dinov.itsch gelmişti. Buniar sadece bi ca«ına daır Meclı=te yaptı^ı «çıklajra\ı Katolik olan Irlanda, Polonya, İspanya, memleketlerde aynı suretle dınsızlık Halbuki aynı devirde yaşiyan rMislü I olmadığı için işliyemez hale gelmişler çalışmamız gerekıyordu. Bu sebeble lâhare bize karşı harbe giren devletle Temnunıvetle karsı adık Ancak kendısınden Iialyalarda vaki olan butun reform le cereyanlarınm galib geldiği görulür. Bu manlık âleminde dinî müs^maha taıive Şişli deposunun arkasına çekilmijverdığina nutuklarda miUÎ sosyalistlerin rin mumessilleridiler. Italya, Japonya, Tıırkıye Iktısad Kongresınde salahoeılı br şebbusien ezılmek akıbetıne uğrar. Bu memleketlerin ılerlemeleri ortodoks hin asla kaydetmedıği bır âlıcanabhkla lerdir. Bu motorleri yapan fabrikadan tnplulu^un aldığı bıtaraf kararlar hakkında na rağmen hareket durmaz, on dorduntabirlerini daha çok kullanmaya başla Rumanya, Bulgaristan ve Macaristankıhseve karsı hucumlarla tebaruz eder. devam edivor Bunlan gördükten sonra veya başka fabrikalardan acele yedek daha genış ızahat beklerdık cu, on beşıncı asırlarda devam eder. ni ! dım Bu arada A\Tistur>aıun ilhakından dan gelenlerden tamamen sarfmazar Tİ O halde kı manastırlar kapatıhr, tari artık Bızans.n butun azametine rağmen parça tedarik ederek bu otobüsleri de Sa\ın Bakanın, de\ etcılık hakkında so\ve Hıtler'in dığer haricî basarılanndan ediyorum. Bu resmî zivaretçilerden ledık'erı de bızı titmın etm 5 degıldır Kana hayet on altıncı asırda Luther"de kema | katler menedilır, kıliselerın m a llan yıkılmasında. Endulüs devletının Poi tamir edip scfcre çıkarmalıdır lını bulur. Luther'ın muvaffak olmas) daha îaıla bahsettim. Avusturyalılarm başka Ingiltereden IJoyd Georg (Lo>t atımce. şımdıye kadar devletçilığın kendısl haczedilır. hıristiyanlardan alınr.n sa tier'ye kadar dayanmasmdaki hıkmeti Bu 15te hukumetin muzaheret T« Alınanya ıle birleçmek yolunda yirmi Corc) ve Lord Lothian, Kanadadan \e hududlarının tavıni hakkında tam bır•m dorduncu asırla on altıncı asır ara dakalar .vasak edılır. Halbuki bu avnı anlamamak kabil değildir. muavcnetile esaslı bir hamle yapılmazyıldanberi besledıği »rrunun tahakku Mackenzıe Kıng, Avustralyadan Men açıklama j apılmamıştır. Partı progranrların sında garb hırıstiyanlık âleminde mu katolik memleketler Onaltıncı ve OnBe^.nci asırdan it'bsren barbarla^a sa nakil vasıtaları derdi Istanbul halkıkunu, her ?eyden biha'ber elan halk, «1 ziM vesaire gibi eski ve mustakbel baş da da bunu gormuyoruz. Iktısad Kongresinin hm değışıklıklerın husule gelmış olma vedıncı asırlarda kilısenın en »sdık aletdolan A'TUparın barbarhktan kurtula nı son derece bizar eden bir müzmin de\let^ılı< \e de\let mudahalesı me\zuunda sındandır. Nıtekim şehırler gelışmış, bır kışlayıp duruyordu. bakanlar dahi gelmişlerdı. Butun bu hazırladıgı rapor davayı en açık bır şekılde leri idıler. kilisenın kararlarını dınler, rak medenilesmeğî, ınsanla^ır gibı olcrta sınıf vucude gelmıştır ArıstokratNutuklarımda mıllt sosyahstler lehin jahsiyetler Hitler'e Alman millleti ve otava ko\u'or ıskencfler \ c par. ortodoksluktan sa maâa ba^lama^ı icin en a=ağı on bir a lıustalık halinde devam edip gidecektir. de konuşmuf olmam tabiî olarak gerek dünya Bu arada şıınu da ilâve edeyim ki huzurunda, hattâ Imparator Turkıje Ik;ı=ad Kongresı kararlarında âcı iar gıbı toprak zenaını olmıyan bu sınıf panları en^ızısvon mbhkemelerının ka sırlık kanlı tecrübel.T ge^ırmış olma=ı Niırnberg, gerekse Stuttgart mahieme Ikinci VTilhelm'in dahi görmediği itibarı len alınma^ı pe'çken tedbırler bırer bırcr ekmeğmi ticaret ve zanaatla çıkarıyor rarlarıle dırı dırı yakarlar, bunlan yagcçcnlerde bir akşamüstü, Kadıköy farıhin en hazın hailelerinien biri. ayni lerinde bir suç olarak ileri sürulmüştür. gösteriyorlardı. gosterılmıştır Bunlar hıç bır yenı kanumı du Irlanda ve Polonyada reformcuların parken de mutaassıb halkın »akdırlerı ramanda en ibretlisi olrn'»k lâzım gelir Halkevine konferans venneğe giderken ıcab ettırmez Hukumetm vakıt kaybetmeFakat gelecek için hareket lerbestimi Hitler rejiminin cebri surette ancak tutunamıvarEk ezılmeleri bu memleket ni kazanırlaıdı Dinî musam^ha hıris \an XX r"< asırda tuti'ldufu 5?ğ ve sol doğru posta 17,50 vapurunda bütün sarnesi en dojjru ış olur " sağlayabılmek hususunda kendimi bu ordunun yardımile devrilebileceğine lerdekı şehirleîin henuz az nüfuslu ol tıjanlık alemınae uzun aoirlar bılııunı ideolojilerı uğruna onden daha facıalı lonlarda oturacak yer bulunmadığı gibı siperlerle Gcstaponun şüpbesinden kanaat getirmi} bulunuyordum. Mal bejanına tâbi tutulması istenen mal?rı, ahalicin daha çok buyuk çıfthk v en bır fazılcttı. o derece kı hıristiyan bır aVıbet yolunda sorn~r îi ma'erî için, ajakta jolculuk edenler arasında ve takıbatmdan korumak mecburiyetinmcmunın mektubu sahıbieri ve bunların serflerınden te mezheblerı arasında şefkat, ai, sevgi hastalığın bır baska şekılde nuksetme { ben de vardım. Lııks kamaraların orta Arkast var de idım Serbestimi korumam pek lüsında en az 1012 sandalyelik bir saha Istanbul Dorduncu Aslıye Ceza mahkeme ş?Xkjl etmib oİTalarıydı. Avni zamandi si mıdır bı'mivorum ' °. zumlu idi. Sıyasî ihtilâl hareketleri hasınde bır otobusıtn adam öldurme da% ai,ında Cerrren istıiâsı buralarda Cermen adetboş olduğu halde, oraja bu sandahcleri Yeşilay Kongresi yapıldı »ılıyan bır insandan tasavvurlarmı bir koymak kimscnin aklına gelmiyer. GencUk Çubesinln İS inci yıllık (anık olarak dınlenen Muvaffak Merd »dındı lerını hıç bır zaman kokl^ştıremcm tı ihtiyatsızlık veya dikkatsizlik neücesinc dun m>t İS te EmlnöoU Halkevınde bır memurun, otobus sahıbı olduğu iddıasıle Isparyada tutunamadı Çunku buradakı Hem, yolcular ayakta giderken beş, oa mal bevanına tâbı tutulması hakkındakı de ifşa etmesi beklenemez. Bu insan an >«ptlmi}tır. kuruş fazla almak için, lüks kamara dimahkemr kararı yazılmıştı. Bu memur, bıze buvuk şennler muslumanlarla dolu ıdı. cak gızli çalısabilır. Savcılığın bu meKaocreTİ, Cenüyet Bajkuu Prof. T. Kerım gonderdigi blr mektubda otobusun kayınva fazla olarak bu memleket Sı veı ve ye geniş bir sahayı mahdud yolculara seıede ne kadar kısa görü?lü davrandı GSkay açnu| T» YefUay d ı r u ı n ı n raahlye l'desme aıd oldugunu tekrsrlamakta. kendıVandallaraan sonra Cermen i^tılâ=ı gortahsis etmek çok manasız bir şeydir. ğını Nürnberg malıkemesinde vuku bu tlnl tlnl lxaKU. lxaKU. bunun bunu her tarefta «Uk» İle kar sınm otobusun ancak idaresı lşıle meşgul ol medığı gıbı Ceımen âdetlennı de bılmıBu luks kamaralar, vapurlar bollajuılan aşağıdaki konuşma göstermektedir: jılanmı» olmjMinı. YfslUym llerlemesıne bır dugunu sbvledikten ^onra soyle demektedlr: vordu İtal'ada tutı.namamas'nın seoecaya kadar kaldırümalıdır. • Dorduncu Aslıye Cezn Yargıcı. işın «Yargıç Hitler'i öldürtmek için katil delll oUnk f6«termljtlr. buraaakı şehirbrm çokmeğa ba$esaaını tetkik etmeden beni efkârı umumıvt bı de MOteakıbcD »çık •eçlmlc kongrc başkan1 de araır.ışsınız? onunde *uçuk duçurmus ve halkın husume iamı ; olmaıari' dı ATica Rorr.a kılısesı Bpn 1938 de giriştiğim ük teşebbüs hjına Zlym Igıldak wçllnü) v» ldare heyeti lıne maruz bırakacak şekılde hareket etmıs/azandığı zengmık, ıktıdır ve otorıterr.n yıllık nporunun okuntnasın» geçılmı;tır. îerde Hitleri öldürmeği henüz düşünhakkında gereklı adli takıbat a Sıni koıumak kavgısıle daha çok kendiTürk mizahının eşsiz gazetesi A K B A B A, bnumuzdcki Perşembe Raporda Yurd içind» T.pılan faalıyetler tır Kendısı A bulunaca ım • miiyordum. Ancak sonraları, «eğer baş zıkredllmlf T* bu yıl llk defa olarak beygiınundea itibaren tekrar çıkmaya başhyacaktır. nı dusunen saıklerın tesırı altında buka çarea yoksa, fırsat düşünce bu a nelmllel blr Içkl düjroanlıiı Gençlik Konlunuyordu 9 AKBABA, politıka hayatını, cemiyet hayatını, en ınce en zeki Bn. Müberra Kösebey darr.ı öldürelim. dediğimiı itiraf etmek greadne Cevdet Berekeün delefe olarmk gonSEFER 11 PAZAR nükteler ve çizgilerle canlandıran hakikaten eşsiz bir mizah gazetesidir. denldlğl bildıritaıiştır. Yonetım kurvılu raıle Reformun kolavca tutunduğu ver hımecburıyetindeyim. poru hakkında soz alan hatıbler dilek ve rat 9 En sanatkâr kalemler. en usU fırçalar AKBABA sarufelerınde rıstı>anhga bınnısbe geç gıren SkandıX Yaraıç Onu öldüreyim mi demiştiniz, por tenkıdinde bulunınuslardır. î3 '| 5 m toplanrnıştır. İs. Yzb. na\va memleket.erı olmuştu. Bu mem«a 5 yoksa başka biri ral cnu öldürmeliydi? Musa Carullah gidiyor £ leketler arasında parlak bır surette tuBen Eğer imkânını bulabılseydim o a c ^ AKBABA, guzel, beyaz bir kâğıda basılacak ve ıkı renklı Kenan Toprak < Blr müddettenberi şehrımızde bulunan butunması için en elverişli olan yer HoVasatî 1 7 16 12.03 14 28 16 41 18 20 529 olacak tır. nu kendim öldürürdüm. Fakat, fakat ri juk Evlendıler. Iglâm tlımlerinden Musa Carullah bulandavdı. Burada şehırler çok, halk ca ederim ,adam bldürmeyi tasarlaını? gun Kadea vapunle Mısıra muteveccıhen 2 = 3 7.27 9 47 1200 1 39 12 43, Ezanl ^ B ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ Sayısı 10 Kuruş. ^^m^^^^m^^^m Istanbul: 11 Aralık 9J8 Cermen âdetlerine bağlı ve aynı zaolmak guçu ile beni bir Alman mahke Sehrırnızden a\rılacaktır. mesi karşıstna göndenneyiniı, çünkü Bugunlerde eksi | suçum bu mahiyettedir. Saatın var mı? Bır sarsıldık, bir Yargıç Hareketiniz ne olursa olsun. len şeylerden bırı I Var bevefendı, üçu on geçiyor... daha sarsıldık.. Ama de guzel hava. Ge ] bu dediğiniz yeter derecede sarih değilHırsular dun gece...» allak bullak olduk. çen gun ıçım sıkıl I dir, çöyle ki, haricde, Fransada bulunup Ehne ne olda° KendİTiıze geldıkGestapo tarahndan tetkik edildiğini dı. Bu acavıb bn Hıç beyefendi... Ha' Bu mu° Kedı ten sonra yaşlı kaşeydır ki size tarıf «öylediğiniz dosyalarınııda bu konuda tırmaladı dın seslendi: edemem. biç blr kayda tesadüf edilememiştir. Koca adam, kedı ıle mı oynuyor Okusana ayoll Ben Evet maksadımı dah» evvel ga Aman şoyle sun? Sonu neymiş bakabir hava alayım, setede ilin edemezdim ya.> Ben oynamıyorjm bevefendı, kedı lım! tsyana karar veren bir insanın her dedım. Gunun gubenimlen oynu>or. Musaade edersenız Bu sefer gazctsyi şeyden evvel bir hassası olması, en yaneşhce bir saatm Evet! , Eıkek kısmı dırdır soylenır.. ' okuyayun. okuyanda ses yok. ka» dostlsnna karşı dahi, susmasını bil de Emırgâna kadar gıdıp bir nefes al On sekız geçi%or fofor nerede? Hanımcım! Bır demet tatlı baba Hay hay. Ayol sana soylüyorum. Mahsus mesl lâztmdır. Bu meyanda bir de, ha mak ıstedim. Cami, kımbılir kaçıncı de Şımdı gelır.. dedı ve dıjandakı alırsın?.. «Hırsızlar dun ?ece cmnıyet...» mu yapıyorsun? kikl maksadını ve düşüncelerird gidiye fadır yaprakları dokulmuş çınar.. çaya, değne^.çı>e seslendi. Ayol, tatü baba değıl, balhbaba!. Kuzum emniyet dedin de . tenın Cevab ve>dj: bilecek şeyler yapması v» konuçması lımon sıkılmasını cinayet sayan meşnur Şu Recebı çağırsana be! Vakit Ne isem, bal da tatlı değıl?.. Ballı evi kırtardın mı? Affedersınız hanım valide Sar0 kahvecı . Kâğıd helvası, sımıt .. De geldı.. icab eder. Hangı evi beyefendi "ı.ıt'âa fcO?lvğumu ı'j " nı C ya Sız Türk dilıne vâgıf değelsinız baba alırsın! Ovalarsın ovalarün. Iyice nızin, sızı zıyarete gelmış ıltifat bekOtekı bağırdı: Fakat bu takdirde birwt kendi fîkir suyu çıkınca.. ıç yağ ılen karıştırır^ın; Han' Emnıjet Sandığına rehın nam... mırım. Onun türkçesı Ballibabagıllerdır. Receb! Receb ulan!. Haydi vakıt.. arkadaşlarını dahi bazan şüphelendir ler hali. Dar rıhtımdan ıçı, erkek koydundu? Hah 1 Beğerdın mi? Mustantik c Teşekkur ederim. Ben şefevıye de güzel mehlem olur. Sıcak pambuga sümek tehlikesini goze almahdır. Böyle dışi yolcu dolu. otomobıl, otobusler... ve yolcular şikâyet edıjor. rer, dızıne bağlarsm.. O kayınvaldenın evıydı. Benimkı fendi. Şimdi ne olacak' rim. Sız de ballıbabagıller dıjiniz. Uzaktan bır ses: bir tehlikeye ben raaruz kaldım. Hit bır kaç oltacı sandalı.. guzel bir kompoOnlar boyle konuşurken, dıl mute değıl . Otski adam hafıf hafıf guİLrrsüyor ve Oyle şey olmaz. Hepimiz birimız, goreyim, açılırım Patlama be! Şu kımverdıyı bıtıreler'e karşı muhalefette bulunan bütün I^yondur. Gıdıp Kayınvaliden nerede? hassısı arkamda konuşuyor.. crvab vermiyor. yanındakı, kuturuna birimiz hepimiz... yim, geliyorum. gruplarla münasebet tesis ettimse de dedim. Evde! Boylelerinin nıtehğiru incelersen piren zıpçıktı, yaylı oyunoaklar gıbı olO sırada otobus bır hendek atlayınAnlaşılan şoför kahvede altmışalü herkesle mahrenı gonişemedim ve ge Emııgâna bır Belediye, bır Halk otoHangi evde? okul gormemiş... öuğu yerde çömelip elı ile yerı yoklayaca herke* birbirinın rek Gördeler grupuna gerekse Moltke büsü gidiyor. Bırıncısıni yakalamak ka oynuyor Hakkıdır. Neyse on dakika Hasekideki evde... Birisi seslendi: ak g>zljk arıyorken... Bıletçi se;'sr>di: kucağına düştü. sonra geldı.. arabaya bır zart rurt yapve Solf gruplarına inüsab eüuedim. Ben bil olamadı. Otekine bmdık. O ev kimindir? Vatandaş türkçe konuş! Receb! Gaza bas. Seyrüsefer ge Ayol ne oluBabayanı bir araba. Eskıden kam tırdı.. b u yola duştuk.. ama nasıl duşkendi kendınıın grupu ıdım. Bu hare Kendınin... Bıletçi de karıstı: liyor. yorur? dıyen kadına yonmuş, ustunu kapamışlar, gozlerını tuk, sormayın .. Virajlarda birbınmızın ketim magrurane sayüabılır, ancak 1938 Guzel... Ne okcak? Efendi ağabey sen neıeye inecekoen: den 1944 e kadar Hıtler aleyhınde çaü açmışlar, şımdı adam taşıyor. Tık ustune yaslaruyoruz.. bır kutle haline Müsaade ederseniz. sın? Ulan mavene kâsıdı yok! Plâkayl Korkma valde şabilmek unkanını bılhassa bu tarzda nazca bıı araba. Dışı boyasız, içı ayna gelmiş olan yolcular bır yandan öbur Tabiî tabiî... Mirgun'a. a'ırlar. Bas gaza hanım! Hepimiz bisız... Ben ıçerıye gırdiğim zaman bır yana yıkılıyorlar.. bu arada şoyle muharekeüme borduyum. «Hırsızlar dun gece Harr, hurr... Araba hızlandı. L ımız, birimız hepi Bu araba oraya gıtmezHitler'ın açürdıgı halk mahkemesinin tek otuıacak yer vardı. O da otuz san havereler oluyor: Bır yaşlı kadın: Ya nireye gider? Ködm bağırdı: Dün gece konserde miydin? miz!., Ay ayl Ayağıma bastın ayol. Dikaleyhımde yeter mıktarda delü bulama tım kadar. Zaten oturaklar pek genış Emirgâna. Hangi konserde'' Aman aman.. ne oluyoruz. Ayol? Dedim. Gülmeler masını da gene susmuş olmama borclu değıl. olumlu dunj ada daha genışıne ket etsene! Emırgânın atsb Mırgundur. Necmi Rızanın konsennde. Ermeni ksdını cevab verdi: oldu.. o adam bana , 1943 ten itibaıen büerek Godelerde ne luzum var. Otobus bu, yataklı Hanım anne, ben senin ayağına yum. Biz aslına gitmiyoruz, kardeşim Hayır beyefendi! Bize uzak. Hem Ne olacak? Sarısefer gelormuş da.. lâf atu.. den uzak bulundum, çunku o pek fazla vagon değıl ya! Araba doldu bre doldu, basmadım Kendisme gidiyoruz. bizde para nerede? ondan kaçoor. d k Ben sıze soz ıtmedim. Ne diye bafaal görünüyordu. Hitler düşürüldükten oturacak yerlerın arası, ön arka doldu. Ya kımm ajağına bastın? Vir bana bır bilet Hele bir yol Sen Konservatuarda değil misin' Şoför içerledi: na garşüık vırdıniz? sonra kurulacak kabmenın listesini Ne sayısı bellı, ne ağırhğı.. benım bir Ben kendi ayağıma basamıyorura, belgeni de gdster. Hayır beyefendi. Konserve fabri Bana Kara Receb derler Sarı Se Bır daha yapmara hocafendıü yapmağa ve benzeri hazırlıklara gir ahpabım var, vaktile otobusçulük etmiş. nerede kaldı seninkı! Golgemi napicaksın, kendimi gö kastnda çahşıyorum. ' fcrckn. Yesil Ahmedden korkmam An Berumie alay mı edıyorsunuz? medim. Yakuz herkes benım harekete Tadı hâlâ damağındadır. O der kı. Aman, bılmem. Zaten romatizmam lüyorsun ya! Ha! Benim aklunda konserli bir Irdın mı madam'' Hâşâ! Neden karşılık verdin degeçmeğe hazır olduğumu bıliyordu. Si Bu otobus denilen şey <tükenmez» var. Bileti kesti, verirken: şey kalmış Korkmoorsan, ne kaçoorsun? yasî bakımdan çok ağır şuphe altında gibidir. Nasıl ctükenmez» e istediğın Bu lâfa bır yolcu cevab verdı. Yaşlı dıniz de onun içm öyle konuştum. Al bakahm ballı baba!. Evet beyefendi. Müsaade buyurur Ya ne dıyeydim? Onu sen çakmaz^ın bulunmama rağmen oldurülmemış ol kadar su koyup mıktannı arttınrsan bır Ermenı kadını: Terbiyeni takın! sanız.. Sen neden lâfa karıştık. bana ceBen sordum mam mutlaka bir tesadvf eserı olsa gerek, otobuse de • biraz ileri gidelim» der, Hanım, romatızman var? Ben karıştım: Buyurun... vab \ erdin demeliydıniz! Nereye gidiyoruz? fakat aleyhimde bir mahkeme kararı da yolcu alırsın Çatlayıncaya kadar yer Evet! Üstadım! Eğıtiminı takın diyecek «Dün gece hırsızlar... Cevabın turkçesi garşılıktır. çıkmış değildir. Gördeler, Moltke ve vardır. Çocuğun hakkı var. Bizım ara Yukarıya bayım. Ncrende? tiniz! Hırsızlık da aldı yurudü Geçen Karşılık türkçede, küçüklerin suSolf gruplan mahkemeye verilince a banın biletçisi de başladı seslenmeğe: Hanen yukarıya? Ajagımda! O bize aıd. Nasıl arzu edersek öy gün bizim altımızdakı kata hırsız girsacak yerde. büyüklerine karjı konuşleyblerinde destelerle evrak ileri sü Baylar, bıraz ileri gidelim... Ba; Maslak yoluna. Hangı ayağında?. le bitab ederiz. mi?... Nesı var, nesi yok kaldırmış. masına denir. Siz türkçe bilmiyorsurülmüş ve bunların mensublannın he tarafa yüruyelim .. Birisi seslendi: Sol ayağımda. Bak, hâlâ yaban kelime kullanı Musaade edersenız şu havadısi... nuz.. men hepsi idam edilmişlerdir. Mahrem Halbuki ondekı kapıdan da giriyorlar. Yandık desene! Emirgânda dur Sol ayağının neresinde? yorsunuz. Neye okumuyorsun? Ben türkçenln eklerlni de bilirim, hareket edihnemesi, rasgele yerde ko O, habıre bağınyor: maz mısın? Aman madam, sen de adama ahret Sizın gıbi türkçe bılmezlere böyle «Hırsızlar dun gece... koklerini de... nujulmuş olması, devletin ve hükume Bayan' Az one doğru gitsenıze! Artık bu direk oldu bayım. sualı soruyorsun Dızımde işte. konuşurum Arıf olanlara da obur turlü. Nereye geldık? Ben türkçeyi yekpare bılirım azitın alacağı şekil hakkında plânlar ha Direk diyeceğine şuna kazık de Ayol nereye gideyım, onumde yer Kızma yavrum, ilâc deyeceğım de Ve niz boyle konuşurken arkamda oKarşısındaki cevab vermeden, ıhtıyar zim. zırlanması ve gelecek ıçın makamlar ve var mı? stne! ondan Tatlı" baba bilırsın 9 turan ıki yolcudan Dirısı yanındakıne kadın atıldı: Etraftan: '"akanliklar tevziıne gıdıîmış olması yü Neden? Vardır var Biraz gayret.. Nedır o, babatatlısı mı? gazete okuyor: Cehenneme! Hav patla ınşallah. zunden bu kadar çok insan mahkeme Nıhayet ağzına kadar doldu.. hava lo Yok daaa neler.. paklava hanım Ey yeter artık Burası konferans Gıdeceğimiz yere giderredik ku Bakın beyefendi. okuyayım da Ayol bırak da şu adamcağız okusunhuzurunda çok çetın bir duruma düş dos, ter başladı. ben biletçıye sordum. baba otu bılmezsin? Tatlı baba otu.. hiç yerl değil! dınlevin: «Hırsızlar dün gece... Meraktan çatlıyacağım Hırsızlar dün zum. Sen bizi indir. müş ve nirıavpf ölıîme «ürüklpnmiştir Ne zaman kalkar? >emedin? Ermeni madam: Sen Sarmısak mı yedin? gece, hırsızlar dün gece... Ne olmuş 1 Direk oldu dedik ya! llk istasyon Ben şahsan suraya huraya şu veya Saatinde Ben oyle şey bilmem. Pışman oldum konuştuğuma Şu Hayır beyefendi! Dün akşam pi bırak da sdylesin ayol. Aoamın lâfını ŞJÇİi. Sıkı durun, viraja saracağım. bu çekılde va/ılar vazmadığım gıbi ha Saatı gelmedi mi? O sırada bu adam lâfa karışü: mazlum karıya bir romatizma ilâcı di lâki yedımdi de.. «Hırsızlar dün gece... ağzına tıkıyorsun Muitantık mısin, ne j O vıraja sardı, biz de birbirimize... tıra defterı de rutmadım, listeler dol Gelse durur muyuz? Galıba şefevıye fasılesınden bir ot jeceydim, bırakmooorlar ki... Ne gazetesi okuduğun? gin? Gozümüzu açtığımız zaman. araba Medunnadım ve eizli muhtıralar hazarlaBırisı karıştı: olacak.. ona da bır başkası cevab ver Cumhuriyet beyefendi... «Hırsızlar Gulüşmeler'. Kadın: Kadın: lcıdiyeköyünde pan yapmış duruyordu. madrm. Muhalif arkadaslardan birisi % Çeyrek geçe değil mi? di: , • Haydi oku oğlyıo, d s dinJiygltaL. Jt Sen söyle madam! Onlara bakma! dün gece.... B» Sehir haberleri Demokrasi hareketlerine Ucuz odutı dün geldi Nakil vasılalarındaki izdiham Hitler'i devirme fikir ve tesebbüsleri nasıl doğdu? Bunlarm çekisi 135 liraya satılacak takaddütn eden uyanıs ı r sc Setzib Yazan ürd. ProJ %£ BABA rar L I tkindı DİREK r OTOBUS Yazan . Burhan Feteh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog