Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

İ Ç K İ S İ Z S A Z Her Pazar saat 14 ten 18 e kadar Ktraathanesind e Kanunî Ahmed Yatmaa ve udl Yorgo'nun iştlraklerile tanınmıj ses ve saz sanatkârlarından müteşekkil FASIL SAZ heysti ile birlikte BORSA Safiye Aylâ'yı dinliyebilirsiniz umhuriyet 25 ınci yıl Sayı: 8739 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu îstanbtıî Ve. 246 tTelefonlar: Umuml Santral NumaraM: 24298. Yaa İgleri; 24299. Matbaa: 24290 HER ÂKŞAM y a 1n ı z Müzeyyen Senar İŞIL'ı TURKUÂZ'da dinliyebilırsiniz. TURKUAZ Iîtanbulun en nezih £Üe Saz Salonudur ve kalorıferlidir. Her Pazar tam kadro üe içkisiz aüe matinesi Tel: 49037 KURUCU5U: STOÇDÎ Birind Fa. SuânâkIklnci Fa. Şevkefea j Cumartesi 11 Aralık 1948 Ktızey müzakereleri Bir ülknctt vvelki akşara Pariste muazzam bir miting yapüdı. Ajans telgraflanndan öğrendiğunize göre, bisiklet yanşlanna mahsus kapalı Velsdrome d"hiver salonu ağzına kadar runcahınc dolmuştu. On binlerce Fransız bu mitingde (bir numarah dünya vatandaşı) payesine ulaşan bir adanıı çılgınca bir heyecanla alkışladı. Niimayişçiler kuru bir kalabahktan ibaret değildi. Halkla beraber bir çok ilim, sanat ve cdebhat adamlan da el çırpıyor, bir gaye uğruna biitün varlı|ile ortaya atılan bu şahsn ete «yaşa» diye bağırıyordu. Andrd Gide ve Einsteine İoplantının fahri başkanlığuu üzerlerine abnışlardı. Kimdir bu bir numaralı diinya valandaşı? Bu payenin manası nedir? Harbi yeryuzünden kaldırmak. milletleri banş içinde daha insanca bir hayata kavuşrurmak ve bir dünya devleti kurarak biitün siyasî çılgınlıklan kökünden kesmek uğruna bir kaç yıldır oldukça kuv\etli bir cereyan uyandığını biliyoruz. Bu maktada varmak için şimdije kadar bir Amerikanın en yeni ve en kuvvetli krmazorü Des Moins çok milletlerin katıldığn konferanslar toplandı, ldtablar yazıldı, broşürler KewYork 10 (R.) Kuzey Atlanük layacak ve batı birlıği tarafından hazırçıkanldı. Her milletten tanınnıış bir pakünın jmzalanmasını sağL'yacak go lanan projcnm tetkıki. S«>lc büyük atlaji''nr fjkri benim.^cdiler ruşıaelere bu .akşam Washingtonda baş Ba busust^.ki gorus'nelei" tamajniaalanmıçtır. Bu goruçmelerde Amerıkan âıktan sonra Amerıkan dekgeleri konVe yaşatmaya ralıştılar. gTe temsılcılerıle gdruşecekler ve miıBu arada adını sanmı kimsenin hukumetini Dış Işleri Bakan vekili zakerelerın ikincı kısmına muhtemel oLowett temsıl etrnektedir. Kanada ile bilmediği genc bir Amerikah ortaya batı birliğine measub beş devletin bu larak belki de bu aym sonunda başlaçıktı. Henüz yirmi altı jaşını doldur yuk elçilerı de memleketlerıni temsıl nacak ve pakt ir.zalanacaktır. tnıyan bu gencin Ikiııci Cihan Har etmektedırler. Tarnnmış siyasî muharrırı Sullivan b'J B.BC. nin Washingtondaki diploma nıünasebetle yazdığı bir yazıda şoyle bîne tayyareci olarak katılmaktan başka hiç bir mazisi yoktu. O, bu tik muharririnc gbre, 15 gtin sur«cek o diyor: «Maksad bir dünya birlıği kurmakb, jpine kadar ne bir eser yazmış, ne bir lan toplantılar esnasmda çu meseleler Rusya buna mâni oldu. Atlantık paktı muzakere edilecektir: nazariye icad etmiş. nc de harikulâde 1 Muzakerelerde takib edilecek fcuna mukabele mahıyetindedir. Matıuruklar söylemişti. Fakat yaptığı yol. Diğer memleketlerin nıısaka davet demk' Rusya dunya birbğıae karşı gebir tek jestle, bu delikanh. dünya edıhp edilmemeleri. 2 Batı Avrupa Lyor, başka turlü harekete ımkân yok Arkası Sa. 3, Sü. 2 de devleti uğruna çalışan biitün kudema ile kuzey Amerıkaıun emniyetini sağ tur. ve ekâbiri bir anda gblgede bırakö ve haklı olarak da (bir numaralı dünya vatandaşı) payesine ulaşh. Genc Ulkiiciinün adı Garry Davis'tir ve ev\elki gun Pariste tertiblenen mitingde on binlerce kişilik muazzam kalabalık onu alkışlanuştır. Davis'in yaptığı şey aslında pek basittir. Harb facialanru yakından gbten, masum insanlan bldürmenin acısını yüreğinde duyan ve ancak bir dünya devleti kurulmakla bu vahşetin önüne geçilebileceğine inanan adam, kendi bütiin varbğını büyük da' vaya bağlarken her şeyden önce A' nerikan vatandaşlığından istifa etmek lâzım geldiğini düşünmüş ve nüfus cüzdanı ile pasaportunu yırtmışive. Her ne kadar o yaptığı işin gayet Tasarı, ordudaki smıflann isimlerini Ankara 11 (Telefonla) Harbin katabii olduğunu, bir insanın fikirlerile zanılmasında büyuk rolü olan harb sı sayan subaylar terfi kanununun birinci hareketleri arasında mantıkça bir lâh ve vasıtalarıle malzemenin, bakım. maddesinin b fıkrasma, bu yeni sınıfın uyarlık görülürse bunda şaşılacak bir duzen, guven, koruma ve en küçuk adı eklenerek hazırlanmışür. Bu suretle nokta bulunamıyacağını söyledi ise birliklere kadar ikmalini temin ışlerinin yardımcı smıflar şöyle sıralanmıştır: de ilk zamanlar Da\is'i bütün dünya hususî bir askerî sınıf tarafından go Demiryol, otomobıl, nakhye, sıhhiye, rülmesi zarureti, ikinci Cihan Harbınde veterıner, levazım, harıta, muhendis, bir kaçık sandı ve işi alaya aldı. Fa ortaya çıkmış vre dünyanm modern orharb sanayıi ve ordonans. kat hâdisenin azımsanamıyacak ta dulannda «ordonans» kelimesile adlaHarb sanayıi. ordonans ve harita sıraflan da vardı. Kendisinî bir dünya nan bu sınıf kurulmuş ve beklenen nıflarına mensub subaylar, sınrflanna vatandaşı olarak ilân eden bu adam, verim alınmışür. Ordumuzda da bu aid kadro dahüinde üstlerinden alacakdünyanın neresinde oturacaktı? Adım sının teşkil eden kanun tasansı, pazar ları sicdler uzerine terfi edeceklerdir. başında polis, hüviyetini soruyor, bir tesi günü Mecliste konuşulacakür. yerden bir yere gitmek istese pasaport meselesi ortaya çıkıyordu. Davis Birleşmiş Milletler teşkilâtının başıtıa bir belâ oldu. Sonu gelmez toplantılarla dünyayı sözde ve nazariyatta idareye çalışırken bu biricik tebaa sayın delegelerin rahahnı kaçırdı. işi şakaya vursalar, adam acar, oyuna geütıiyor, deli diye tnnarhaneye foksalar, bu pasaportsuz gencl hangi devletin tımarhanesi kabul edecek? Koskoca ONU, çaresizlik içinde bu şey yapamıyor. Fakat bir yandan da Davis boş durmnyor. Gayesi uğnuıa bütün rahatsızbklan göze alarak uğraşıyor. Her yerde Birleşmiş Milletler teşkilâtını bir gölge gibi takib ediyor. Paristeki toplantı sırasında o, Chaillot Sarayında oturmuştu. Şimdi konferans sona erdiği için Fransız polisi en geç 21 arahkta Fransadan aynlmasını kendisine ihtar etmiştir. Bakalım bundan sonra ülkücü gencimiz Lake Success"e na«ıl gidecek? Herhalde bir kaç av gibi kısa bir aaman içinde Garrv Davis'in tek baAmerikanın bize verdiği her çeşid modern silâhların oriumuzda muvafjına aşbğı mesafe hiç de azımsana fakıyetle tatbik edılmekte olduğunu Tnaanan'in kongreye gönderdiği raporda maz. Onun gösterdiği cesareti göste da tebarüz ettirılmiştı. Resimde Amerikan hava dafi uzmanlarının nezareti alNADİR NADİ tında, topçularımız yeni hava dafi toplarıle talim yaparlarkcn gorulmektedır. « Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Topçu binbaşısı Kennedy (solda) elindeki bayrakla «ateş» işaretı veriyor. Yedi devlet temsilcileri dün Zabıta şehir polisi, kır polisi diye ikiye ayrılıyor, jandarmalar karakollarda Vaşingtonda toplandılar degil, topla halde bulundurulacaklat Diğer memleketlerin pakta iştiraki meselesi de görüşülecek, paktın bu ayın sonunda imza edilmesi muhtemel Churchill dün konııştu Eski Başbakanın parlamentoda tavsiyeleri Ingiltere tsrail hukumetini tanımalı ve İspanya ile siyasî münasebetler kurmalı şleri Bakanlıgının verdifli yeni kararlar J i Meclis bütçe komisyonu dün tç İşleri bütçesini tetkike devam etti, müsteşar muavinlikleri. bir kısım etüd heyeti azalıklan ve bir müdürlük kadrodan çıkarıldı Ankara, 10 (Telefonla) Iç İşleri Bakanlığı bütçesı uzerindeki müzakerelere, bütçe komısyonunda bugün de devam edılmiştir Emniyet müsteşan adı altmda çalışan ikinci müsteşarlığa lüzum olup olmadığı bahsinde münaka^alar olmuş, neticede 8 e karşı 9 oyla, yani 1 oy farkı ile bu müsteşarlığın ıbkasına karar ve Arkası Sa. 3. Sü. 5 te 0» Mecliste dunkü tartışmalara iştirak edenler Saim Ali Dilemre Rasih Kaplan Nureddin Ünen Yol vergisi tasarısınııt îktisad Kongresi ve hukumet Mesele dün Mecliste görüşül4ü, sual I takriri sahibi hükumeti tenkid etti. C.H.P. miJletvekillerile arasında tartışmalar oldu Ankara, 10 (Telefonla) Çanak I nuşmuş olacağını belirttıkten sonra, kale mılletvekılı Nureddın Ünen suallerı kısaca cevablandırdı. (C H P ) nın İstanbulda toplanan IkBakan, hükumetın, bu Kongrede tısad Kongresi hakkındaki onerge varılan kararları nasıl karşüadığmı sıne Ekonomı Bakanı, bugunku Mec şöyle ıfade etti: liste cevab verdı Nureddin Unen, v Hükumetımızın şıarı, ilmi müsorularına, Tıcaret Bakanının da ce talealardan âzami şekılde faydalanvab vermesını ıstemıştı. Cavıd Ekın, maktır « cevabları aym mahıyette bulunduCavıd Ekın. dığer soruları da ceğundan Cemıl Barlas adına da ko Arkast Sa 4. Su 6 da müzakeresi Muanımer Alakant, geçici komis> onda milletin verdiği paranın. \ erebileceğmin azami haddi olduğunu söyledi Ordumuzda yeni bir smıf ihdas ediliyor Harb silâh ve vasıtalarınm bakım, düzen ve en kücük blrlikîere kadar ikmali işini bu smı£ uzerine alacak ( Ordumazun modern silâhları J Churchill Londra 10 (BBC) Avam Kamarssı ıkı gun devam eden dış pobtıka konusmaları bugun hukumet namına söz scylıyen Dış işleri musteçarı Meyhew'nın bir nutkile son bulmuştur. Gunvı\ en mühım hatibi Mr. Churchıll'di. Uzunca bır nutuk sovlıyen muhalefet lideri Churchill. hem Ingılterenin İsrail hütumetmı tanımasını, hem ispanya ile shasî münasebetler kurmasmı tavsıye etmiştir. Churchill nutkunun en muhım kısmını Ing'hz Amerıkan bırliğıne hasrederek Ger.eral Eisenhower'i ıki merr.leket arasında dostluk ve kardeşlık kurmak için çalışan çahsiyet sıfatıle tebarüz ettirmış ve nutkunun bu kısmı çıddetle alkışlanrmstır. Mr. Churchill, hükum^tin Amerika uçaklarına sulh zamanında da us ver Ankara 10 <a.a ) Yakında memleıresini tasvib etmişse de solcu işçiler ketimızden ayrılacak olan Amerıkan Arkası Sa 3. SiL 4 te yollar idaresi ikinci başkanı Mr H. E Kiltz bugun öğleden sonra saat 16 da Bayındırlık Bakanlığı konferans salonunda «Türkiye yollarının istihalesi» mevzulu bir konferans vermişür. Bayındırlık Bakanı Nıhad Erım, Ulaştırma Bakanı Kasım Gülek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Salih Omurtak, Genelkurmay ikinci Başkanı Orge«Müslüman Kardeşler» neral Muzaffer Tuğsavul, mületvekilleri, teşkilâtı feshedildi Amerikan yardımı deniz grupu başkanı Kahire, 10 (a a.) «Müslüman Amiral Seetle ve Turk Amerikan yol Kardeşler» adı altmda faalıyette bu uzmanları ile Bayındırlık Bakanlığı ileri lunan dıni siyasî teşkılât ile bu gelenlerinin hazır bulunduğu konferans teşkılâtın kadmlara mahsus şubele baştan sona kadar ilgi ile takib edilri hükumetçe feshedilmiştir. Kahire miştir. Kor.feranstan ev\el Amerikan yol uzde ve vilâyetlerde dağıtma faaliyeti manlan Türkiye başkanı Mr. Williams devam etrnektedir. Teşkilâtın şefi Hasan ElBenna, teşkilâtı siyasî ma söz alarak Amerıkan devlet yol politihiyetten tecrid ederek tamamile di kasında takib edılen işbirliğine temas ni mahıyette tutmayı teklif etmişse Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Yurdda yeniden inşa edilen yollar Yakında memleketimizden ayrılacak olan Amerikah mütehassıs Hiltz dün Ankarada bir konferans verdi ederek yol faaliyetinde 25 yıl fasılasız çalışan Amerikan mühendislerine güzel hızmetlerinin mükâfatı olmak üzere bır msdalya ve sertifika ve'ildiğini soy Muammer Alakant Ankara 10 (Telefonla) Yol vergist tssarısı uzermdeki müzakerelere geçıci kemısyonda bugun başlanmıştır. Komis» yon uyelerir.den bir kısmı, bu vergınia otomobil, kamyon gibi nakıl vasıtalarınl kullananlardan almrr.asını, bir kısnu ca irad üzerinden tarhedılmesini ü«ri surmuşlerdır Musmmer Alakant, bu konuşmaları teferruattan sayarak, tasarmm tumü iler alâkalı gormemış, işi vergılerin artt ılması bakımından ele alarak Halk Partisi kongrelerınde dahi vergılerin ağırlığından ve butçede tasarruf yapıl Arkası Sa 3 Su. 5 te Celâl Bayar geidi Mısırda alınaıt yeni tedbirler Trakyada seyahatte bulunan D. P. Genel Başkanı Celâl Bayar. refakatındeki zevatla beraber dun akşam şehrimize donmuştur. Bayar bır gun istanbulda kalacak, mütakıben Adapazan Arkas% Sa. 3, Sü. 6 da yolile Ankaraya donecektir. Kasımpaşadaki 1 numaralı Çocuk Bakımevi «Çocuk Yuvaları Derneği» büyiik bir ihtiyaca cevab veren bu bakımevlerini çopfaltmak istiyor, fakat yardım görmüyor çuncu genel oturumunu yarın saat 1" de Londra 10 (A P ) Halen Ankarada bıürecektir. Maamafıh gündemdeki mad devam etmekte olan ingiliz Turk tidelerm hepsinin müzakeresi bitmedıği caret anlaşması müzakereleri hakkında takdirde geceleyin de bir oturum a\dej Ingılız mahyesme mensub bır zat budılmesi muhtemeldir. ' gun EU rr.alumatı vermişür: Biılefmis Milletler Kurulu serefine j « Muzakerelerin ne zaman nıhaycte (ertıb edılen gösterilerı kapayacak olan eıeceğı tahmin olunamaz; fakat, sonunFransız Cumhur Başkanı Auriol, aksa ' da anla^maya varacağımıza emm buluKasımpaşa Çocuk Bakımevindeki miniminiler masal dinliyorlar ma doğru Elysee sara>ında bayuk bir nuyoruz Bizim Türk yiyecek maddeleresmı kabu! verecekur Kasımpaşanın Bulbülderesinde, ça: uc, en buyuğu alü yaşında olan bu yavI rıne ihtıyacımız var; Türkiyenin de biPazar sabahmdan itıbaren delegeler, zım mamul maddelerimıze ıhtiyacı vzr. murdan geçilmıyen dar bir sokakta 25 rular sabahleyin erkenden, yamrı yummemleketlerine dönmeğe başlayacaklar | Eğer Turkiye musaıd fiatla satacak o çocuk, dunyadan habersiz, mesud ve ru, pis evlerın arasında başka bir âledır. Arkası Sa i, Sü 1 de •* Arkası Sa. 3, Sü. 7 .i neşeli bir ömür sürüyorlar. En küçüğu| Müzakereler hakkında İngiliz maliyesine mensub bir zatın Paris (ChaıUot Sarayı) 10 (a.a 1 verdiği malumat (Afp) Birleşmiş Mılıetler teşkilâü, u Birleşmiş Milletler 3 üncii genel oturumu bugün sona eriyor Türk İngiliz ticareti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog